Tải bản đầy đủ

Cau treo day vong midas phan 3

Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
o Cách 1: Từ menu chính Main Menu chọn View > Render
View
(From the Main Menu select View > Reder View)
o Cách 2: Nhấn biểu tượng
(Click
Render in the
Icon Menu)
o Cách 3: Dùng phím tắt [F6] (Use shortcut key [F6])

Hình 24

Khai báo điều kiện biên (Input Boundary Conditions)
Đối với cầu treo dây võng cần khai báo điều kiện biên cho trụ
tháp, neo dây cáp chủ và đầu dầm chủ của hai nhòp biên
(Input boundary conditions for the pylons, cable anchors and the ends of

the side spans). Với chức năng Suspension Bridge Wizard mô hình
cầu treo được lập với điều kiện neo ngàm chặt cho cáp chủ
(Cable anchors: fix) và điều kiện biên tại trụ tháp cũng được tự
động khai báo loại ngàm (Pylon base : fix). Ví dụ trong hướng dẫn,
điều kiện biên tại chân trụ tháp được khai báo cho nút 259, 261,
Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 1


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
263 và 265 thuộc loại ngàm, điều kiện neo cáp chủ được gán
tại nút số 1, 103, 53 và 155.
Trong trường hợp ví dụ, cần khai báo điều kiện biên dạng khớp
xoay quanh trục y cho đầu dầm chủ của nhòp biên. Trình tự các
bước khai báo điều kiện biên cho đầu dầm của hai nhòp biên
như sau :
 Gọi lệnh Supports theo một trong các cách dưới đây
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Model > Boundaries >
Supports
o Cách 2 : Chọn Model > Boundaries > Supports trong bảng
Menu của cây menu
 Nhập các giá trò cho gối theo giao diện trên hình 25 : Chọn
Default cho Boundary Group Name. Chọn Add trong mục
Options. Khai báo gối loại khớp quay quanh trục y cho nút

Hình 25

số 205 và 257.
biên.

Nhấn nút lệnh Apply để gán điều kiện

Khai báo điều kiện biên cho dầm chủ ngay tại vò trí trụ
tháp:
Trong mô hình ví dụ cho cầu treo dây võng, tại vò trí trụ tháp dầm


chủ được kê trên gối con lăn. Gán điều kiện biên cho dầm
Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 2


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
chủ tại vò trí trụ tháp với gối con lăn nhờ chức năng Beam End
Release Function. (In this model, the boundary condition for the deck at
the pylons is roller. Assign the boundary condition for the deck at the
pylons as a roller condition using the Beam End Release function).
Cách thực hiện như sau:
 Gọi lệnh Beam End Release theo một trong các cách dưới
đây
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Model > Boundaries > Beam
End Release
o Cách 2 : Chọn Model > Boundaries > Beam End Release
trong bảng Menu của cây menu
 Dùng các nhóm lệnh phóng to thu nhỏ để phóng to khu
vực dầm chủ và trụ tháp. Dúng các nhóm lệnh chọn
phần tử để chọn phần tử tại trụ tháp. Trong ví dụ chọn
phần tử thanh số 212.
 Nhập các thông số cho giao diện như trên hình 26: Chọn
Default tại Boundary Group Name. Chọn Add/Replace trong
phần Options. Trong phần General Types and Partial Fixity
đánh dấu chọn My (i-node), Fx (j-node) và My (j-node).
 Nhấn nút Apply để chương trình thực hiện gán điều kiện
giải phóng liên kết cho phần tử thanh dầm số 212.

Hình 26
Giáo
viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 3


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
 Lập lại các bước như trên để gán điều kiện biên My (inode), Fx (i-node) và My (j-node) cho phần tử thanh số 213.
 Lập lại các bước nêu trên để gán điều kiện biên cho
dầm chủ tại vò trí trụ tháp thứ hai. Cụ thể cho phần tử
thanh dầm số 244 My (i-node), Fx (j-node) và My (j-node)
và cho phần tử thanh số 245 My (i-node), Fx (i-node) và
My (j-node).

Khai báo điều kiện liên kết cho dầm chủ: Trong trường hợp
ví dụ, cầu treo dây võng sử dụng neo bò động cho cáp với cấu
tạo mà trong đó các dầm chủ không được liên kết nhờ các
khớp thì trong trong khi dầm chủ đang được treo bởi dây treo và
được liên kết từng phân đoạn, dầm chủ không chòu tải tại
trạng thái cân bằng ban đầu. Trong kết cấu khớp như thế này,
các phân đoạn dầm chủ được giải phóng môment nhờ chức
năng Beam End Release trước khi thực hiện phân tích trạn thái
cân bằng ban đầu bằng Suspension Bridge Analysis Control. Khi
giải phóng môment quay quanh trục y, chỉ giải phóng một đầu
của phần tử nhằm tránh tình trạng mất ổn đònh cho phần tử
như hình 27 mô hình a bò mất ổn đònh và mô hình b là mô hình
ổn đònh. (In the case of a suspension bridge with dead anchors for cables
in which decks (girders) are initially unconnected with hinges while being
hung from the hangers and subsequently connected, the decks are
unstressed at the initial equilibrium state. In such hinge construction, the
Beam End Release function is used to release moments in the decks prior
to carrying out the initial equilibrium state analysis using Suspension
Bridge Analysis Control. When releasing moment about My, only one
element at a node is released to avoid instability as shown in Fig. 27).
Cầu treo dây võng được thi công như hình 28, Các phân đoạn của
dầm chủ thuộc Phần 1 được giải phóng môment tại đầu j và
các phân đoạn thuộc phần 2 được giải phóng môment tại đầu i.

Hình 27: Liên kết khớp giữa các phân đoạn của dầm
chủ
Giáo viên
phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến

Trang 4


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas

Hình 28

Để
khai
báo điều kiện liên kết cho các phân đoạn dầm chủ, thực hiện
lệnh Beam End Release như đã mô tả trong phần khai báo điều
kiện biên cho dầm chủ ngay tại vò trí trụ tháp. Cách thực hiện
như sau:
 Gọi lệnh Beam End Release, trên màn hình sẽ xuất hiện
giao diện như hình 26
 Tạo nhóm điều kiện biên Pin Connection bằng cách nhấn
vào ký hiệu
tại mục Boundary Group Name để xuất hiện
giao diện như hình 29.
o Nhập tên Pin Connection tại
dòng Name
o Nhấn nút lệnh Add để tạo
nhóm điều kiện biên với
tên Pin Connection.
o Nhấn nút Close để trở về
giao diện như hình 26.

Dùng nhóm lệnh phóng to
thu nhỏ, nhóm lệnh chọn phần tử
để chọn các phần tử cho phần dầm
chủ phía bên trái trụ tháp só 1 và
trụ tháp số 2.
Hình 29

Nhập các thông số cho giao
diện như trên hình 30: Chọn Pin
Connection Default tại Boundary Group Name. Chọn
Add/Replace trong phần Options. Trong phần General Types
and Partial Fixity đánh dấu chọn My (i-node). Trong ví dụ
chọn phần tử thanh số 204 đến 211 và 230 đến 243.
 Nhấn nút lệnh Apply để thực hiện lệnh.
Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 5


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas

Hình 30

Lặp lại trình tự trên để gán điều kiện liên kết cho phần
dầm chủ phía bên phải của trụ tháp với điều kiện trong phần
General Types and Partial Fixity đánh dấu chọn My (j-node). Trong
ví dụ chọn phần tử thanh số 214 đến 228 và 246 đến 253 (hình
31)

Hình 31

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 6


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
Khai báo nhóm kết cấu
(Define Structure Groups)
Để có thể thực hiện phân tích
hình dạng ban đầu của cáp chủ
cho
hệ kết cấu hoàn chỉnh gồm
trụ
tháp và dầm chủ nhờ chức
năng
Suspension
Bridge
Analysis Control, cần đònh nghóa
nhóm kết cấu cho các nút liên
kết dây treo với cáp chủ:
nhóm Sag Points gồm các nút
Hình 32

tọa độ không thay đổi (nút tại
giữa cáp chủ) và nhóm Nodes
to be Updated gồm các nút có tọa độ cần được hiệu chỉnh.
Lưu ý, nhóm Nodes to be Updated bao gồm cả các nút của nhóm
Sag Points. (In order to carry out the analysis for cable initial shape for the
total structural system, which contains the pylons and decks, using
Suspension Bridge Analysis Control, we need to define Structure
Groups for Sag Points, whose coordinates are unchanged, and Nodes,
which need to be updated). Trình tự khai báo nhóm kết cấu như sau:
 Gọi lệnh Define Structure Group theo một trong các cách
dưới đây :
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Model > Group > Define
Structure Group
o Cách 2 : Chọn Geometry > Group > Define Structure Group
trong bảng Menu của cây menu
o Cách 3 : Bấm phím phải chuột tại Structure Group trong
bảng Group của cây menu, sau đó chọn New …
o Cách 4 : Nhấn phím tắt [Ctrl]+[F1]
 Nhập dữ liệu cho giao diện trên hình 32 : nhập tên của
nhóm kết cấu Sag Points tại dòng Name.
 Nhấp nút lệnh Add để tạo nhóm kết cấu.
 Lặp lại các bước nêu trên để tạo nhóm kết cấu Nodes to
be Updated
 Nhấn nút lệnh Close để kết thúc khai báo.

Gán các nút vào các nhóm (Assign nodes to defined group)
Sau khi khai báo đònh nghóa các nhóm kết cấu, thực hiện gán
các nút vào các nhóm tương ứng như sau:
 Chọn Structure Group từ bảng Group trên cây menu
Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 7


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
 Dùng các lệnh thuộc nhóm lệnh lựa chọn phần tử như
Select Identity – Nodes để chọn các nút tương tứng cho nhóm
kết cấu Nodes to be Updated. Trong ví dụ chọn nút 2 đến 10,
12 đến 42, 44 đến 52, 104 đến 112, 114 đến 144, 146 đến
154.
 Nhấn phím trái chuột vào tên nhóm Nodes to be Updated
trên phần Structure Group, giữ và kéo rê sang cửa sổ
của mô hình để gán các nút đã được lựa chọn vào nhóm
Nodes to be Updated (hình 33)
 Lặp lại trình tự như trên để gán các nút tại điểm giữa
của cáp chủ (nút số 27 và 129 trong ví dụ) vào nhóm kết
cấu Sag Points.
Khai báo tải trọng (Input Loadings)
Khai báo trường hợp tải trọng (Input Stsic Load Cases) theo
trình tự như sau:
 Gọi lệnh Static Load Cases theo một trong các cách dưới đây:
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Load > Static Load Case
o Cách 2 :
Chọn

Hình 33

Static Load > Load Cases trong bảng Menu của cây
menu
o Cách 3 : Nhấn phím tắt [F9]
Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 8


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas

Hình 34

 Nhập dữ liệu
cho
giao
diện
trên
hình
34:
Nhập trường hợp
tónh
tải
bản
thân với tên
Self Weight tại
dòng
Name.
Chọn Dead Load
(D)
tại
dòng
Type.

tả
trường hợp tải
trọng

Self
Weight tại dòng
Description.
 Nhấn nút lệnh
Add để chương
trình
khai
báo
trường hợp tải

trọng vừa nhập
 Nhấn nút lệnh Close để kết thúc việc khai báo trường
hợp tải trọng.
Khai báo dữ liệu cho trường hợp tải trọng bản thân
 Gọi lệnh Self Weight theo một trong các cách dưới đây:
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Load > Self Weight
o Cách 2 : Chọn Static Load > Self Weight trong bảng Menu
của cây menu
 Nhập dữ liệu cho giao diện hình 35 như sau:
o Chọn Self Weight cho Load Case Name
o Khai báo nhóm tải trọng: Nhấn vào ký hiệu
tại
dòng Load Group Name để xuất hiện giao diện phụ
Define Load Group. Nhập tên L_G cho nhóm tải trọng.
Nhấn nút lệnh Add để kết thúc khai báo nhóm tải
trọng.
o Chọn L_G cho Load Group Name
o Trong phần Self Weight Factor nhập giá trò cho Z là -1
 Nhấn nút lệnh Add để chương trình thực hiện khai báo dữ
liệu tải trọng bản thân
 Nhấn nút lệnh Close để kết thúc việc khai báo trường
hợp tải trọng.

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 9


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
Lưu ý: Khi gán giá trò Z=-1, chương trình sẽ tự đống tính toán tải
trọng bản thân của các phần tử từ những thông số như khối
lượng riêng của vật liệu, kích thước hình học của tiết diện,
chiều dài phần tử … Chính vì vậy trước khi nhập dữ liệu cho tải
trọng bản thân cần Active tất cả các phân tử của mô hình

Hình 35

bằng cách nhấn vào biểu tượng

trên thanh biểu tượng.

Trong ví dụ, trọng lượng riêng của dầm chủ được nhập với giá
trò “0” do đó tónh tải của dầm chủ không được tính toán với
chức năng Self Weight. Trong trường hợp này, có thể quy đổi tónh
tải của dầm chủ thành tải trọng tác dụng lên các dây treo.
Ví dụ:
Trọng lượng một đơn vò mét dài dầm (Weight of Deck per unit
length)ø: Wd =4.235 T/m•
Khoảng cách giữa hai dây treo (Longitudinal spacing of hanger) : Ld =
12.5 m

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 10


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
Bỏ qua trọng lượng dây treo (Ignore hanger self-weight) bởi vì trọng
lượng riêng của dạy treo đã được khai báo trọng phần khai báo
vật liệu. Tónh tải của bản mặt cầu tác dụng lên các dây treo
(Self weight of the decks acting on the hangers) được tính bằng Wd/2 x
Ld = 4.235 / 2 x 12.5 = 26.469 T
Khai báo tải trọng tác dụng lên nút (Assign Nodal Load) :
Sử dụng chức năng này để khai báo tónh tải bản mặt cầu
bằng cách khai báo tải trọng quy đổi tác dụng lên các nút
của dây treo. Thực hiện các bước dưới đây:
 Gọi lệnh Nodal Load theo một trong các cách dưới đây:
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Load > Nodal Load
o Cách 2 : Chọn Static Load > Nodal Load trong bảng Menu
của cây menu
 Nhập dữ liệu cho giao diện hình 36 như sau:
o Chọn Self Weight cho Load Case Name
o Chọn L_G cho Load Group Name
o Chọn Add để khai báo thêm tải trọng tại các nút (trong
trường hợp bạn muốn xoá các tải trọng tại nút đã khai
báo trước đó chọn Delete, hoặc thay thế tải trọng đã
khai báo bằng tải trọng khác chọn Replace)
o Nhập giá trò cho tải trọng (trong ví dụ là Fz = -26.469 T)
 Dùng các lệnh của nhóm Zoom, nhóm lựa chọn phần tử
để chọn các nút liên kết giữa dây treo và dầm chủ.
Trong ví dụ chọn nút số 54 đến 102, 156 đến 204.
 Nhấn nút lệnh Apply để gán tải trọng (xem hình 36)

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang
Hình 11
36


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas

Kiểm tra phân tích cầu treo dây võng (Suspension Bridge
Analysis Control)
Chức năng Suspension Bridge Analysis Control thực hiện phân tích
trạng thái cân bằng ban đầu chính xác cho hệ kết cấu tổng
thể căn cứ vào tọa độ của cáp được tính toán nhờ chức năng
Suspension Bridge Wizard, chiều dài không chòu kéo và luc nằm
ngang. Hệ kết cấu tổng thể này phản ánh việc thay đổi dầm
chủ và trụ tháp. (Suspension Bridge Analysis Control executes
accurate initial equilibrium state analysis for the total structural system,
which reflects modified pylons and decks, based on the cable coordinates
generated from Suspension Bridge Wizard, unstressed length and
horizontal tensions). Phân tích trạng thái ban đầu chính xác được
thực hiện đối với tónh tải bản thân của cầu (Accurate initial
equilibrium state analysis is performed for the self weight of the bridge).
Thực hiện chức năng Suspension Bridge Analysis Control theo
trình tự sau:
 Gọi lệnh Suspension Bridge Analysis Control theo cách dưới
đây:
o Từ Main Menu chọn Analysis > Suspension Bridge
Analysis Control
 Nhập dữ liệu cho giao diện hình 37 như sau:
o Nhập số vòng tính lặp
cho phân tích phi tuyến. Ví
dụ “10”
o Nhập điều kiện hội tụ
cho phép tính (sai số cho
phép). Ví dụ “10e-5 “
o Chọn Node to be Updated
cho Node Group to be
Update
o Chọn Sag Points cho Sag
Points
o Chọn Self Weight cho Load
Case (Chọn trường hợp
tải mà lực căng trong
dây sẽ cân bằng, thông
thường trong thiết kế
cầu treo dây võng nên
Hình 37
chọn trường hợp tải do
tải trọng bản thân của
kết cấu và tónh tải).
Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 12


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
o Nhập giá trò “1” cho Scale Factor
 Nhấn nút lệnh Add nếu chập nhận những thông số đầu
vào nêu trên
 Nhấn nút lệnh OK để kết thúc khai báo
Thực hiện phân tích kết cấu (Run Structure Analysis) theo
một trong các cách dưới đây:
o Cách 1 : Từ Main Menu chọn Analysis > Run Analysis
o Cách 2 : Nhấn vào biểu tượng
thanh biểu tượng
o Cách 3 : Nhấn phím tắt [F5]

Analysis Perform trên

Trong khi thực hiện chức năng Suspension Bridge Analysis
Control, Các lực ban đầu (i5lớn) được tính toán sẽ được sử dụng
như kết quả của trạng thái cân bằng ban đầu trong phân tích
biến dạng lớn và phân tích biến dạng lớn trong quá trình thi
công. Giá trò lực ban đầu (biến dạng lớn) đã bao gồm giá trò
lực ban đầu thay thế cho độ cứng hình học và trạng thái cân
bằng nội lực. Lực ban đầu (biến dạng nhỏ) được tính toán sẽ
được dùng như kết quả của trạng thái cân bằng ban đầu trong
phân tích tuyến tính. Lực ban đầu (biến dạng nhỏ) bao gồm nội
lực trong phần tử (element force) ban đầu. Giá trò tính toán có
thể xem trong bảng Tables. (Upon execution of Suspension Bridge
Analysis Control, Initial Forces (Large Displacement) are calculated, which
are used to represent the initial equilibrium state in large displacement
analysis and construction stage large displacement analysis. Initial Forces
(Large Displacement) includes Initial Forces for Geometric Stiffness and
Equilibrium Element Nodal Force. Initial Forces (Small Displacement) are
calculated, which are used to represent initial equilibrium state in linear
analysis. Initial Forces (Small Displacement) includes Initial Element
Forces. The calculated values can be checked in tables).
Để xem giá trò lực ban đầu tính toán tượng trưng cho độ cứng hình
học trong trường hợp biến dạng lớn (hình 38), thực hiện như sau:
Cách 1: Từ Main Menu chọn Load > Load Tables > Initial
Forces for Geometric Stiffness.

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 13


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
Cách 2: Chọn Structure Tables > Static Loads > Initial Forces
for Geometric Stiffness trong bảng Tables tab của cây thự
mục.

Hình 38

Để xem giá trò lực ban đầu tính toán tượng trưng cho trạng thái
cân bằng lực trong trường hợp biến dạng lớn (hình 39), thực hiện
như sau:

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 14


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas
Từ Main Menu chọn
Load > Initial Forces > Large
Displacement > Equilibrium Element Nodal Forces.

Hình 39

Để xem giá trò lực ban đầu tính toán cân bằng với trạng thái
cân bằng lực trong trường hợp biến dạng nhỏ (hình 40), thực hiện
như sau:
Từ Main Menu chọn
Load > Initial
Displacement > Initial Element Forces.

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 15

Forces

>

Small


Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành xây dựng cầu, hầm, xây
dựng đường ôtô và đường thành phố

Môn học: Tự động hóa tính toán công trình cầu đường
Bài giảng: Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng
phần mềm Midas

Hình 40

Giáo viên phụ trách: Ts. Phùng Mạnh Tiến
Trang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×