Tải bản đầy đủ

VIII 1

Họ tên học sinh: ............................................................................................
Lớp: ......................................
Thứ ………., ngày ………. tháng ………. năm ……….
Toán
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả l ời đúng (2 đi ểm)
a) 1 năm 6 tháng = … tháng
A. 16

B. 1,6

C. 18

D. 12

b) 2,3 giờ = … phút
A. 138

B. 23

C. 230


D. 123

c) 215 phút = …
A. 2 giờ 15 phút B. 2 giờ 35 phút C. 3 giờ 35 phút

D. 2,15 giờ

d) Giờ học đầu tiên ở trường bạn Tiến bắt đầu lúc 8 giờ sáng và giờ h ọc cuối
cùng kết thúc lúc 4 giờ chiều. Thời gian học ở trường của bạn Tiến là:
A. 4 giờ

B. 6 giờ

C. 8 giờ

D. 10 giờ

Bài 2: Đặt tính rồi tính (4 điểm)
a/ 5 giờ 25 phút + 2 giờ 42 phút

b/ 38 phút 15 giây – 20 phút 47 giây

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
c/ 1 giờ 27 phút x 9

d/ 26 phút 8 giây : 8

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................


Bài 3: Tính giá trị biểu thức (2 điểm)
a/ 7 phút 20 giây x 2 – 9 phút 30 giâyb/ 25 giờ 4 phút : 8 + 5 giờ

7 phút
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Bài 4: Quãng đường AB dài 108 km. Một ô tô xuất phát t ừ A v ới vận tốc 45
km/giờ và đến B lúc 3 giờ 15 phút chiều. Hỏi ô tô kh ởi hành lúc m ấy gi ờ bi ết
trên đường đi ô tô nghỉ dọc đường 20 phút để đổ xăng. (2 điểm)
Giải
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×