Tải bản đầy đủ

IX 2

Họ tên học sinh: .....................................................................................................
Lớp: .........................................
Điểm

Nhận xét

PH ký và ghi họ tên

Thứ ………., ngày ………. tháng ………. năm ……….
Toán
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG THỨ CHÍN (LẦN 2)
Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt
trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1/ Khoảng thời gian từ 7 giờ 25 phút đến 8 giờ kém 15 phút là :
A. 50 phút

B. 40 phút

2/ Bình có 42 viên bi. Bình cho Minh

1

3

C. 30 phút

số bi, cho Dũng

2
7

D. 20 phút

số bi. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu viên

bi?
A. 14 viên

B. 26 viên

C. 30 viên

D. 16 viên

3/ Diện tích toàn phần một hình lập phương có cạnh 0,5m là :
A. 1m2

B. 1,25m2

C. 1,5m2

D. 1,75m2

4/ Một người bán hàng bị lỗ 135000 đồng bằng 5% số tiền vốn bỏ ra. Để tính số tiền vốn của người
đó, ta làm như sau :
A. 135000 x 5 x 100 B. 135000 x 5 : 100

C. 135000 : 5 x 100

D. 135000 : 5 : 100

Bài 2: Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)


3 ha = …………………km2
80 dam2 = ………………………ha
52 dm3 = 0, 052 …………
1 giờ 45 phút = 1, 75 …………
Bài 3: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a) 23,15 – 4,375
b) 48,295 : 0,13
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


c) 12 giờ 18 phút – 10 giờ 32 phút
d) 13 giờ 36 phút : 6
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm)
a) Tìm x : (1 điểm)
8,4 – x = 12,18 : 8,4
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

b) Tính giá trị biểu thức: (1 điểm)
38,4 + 13,05 : 1,5 – 25,17
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................


Bài 5: (3 điểm) Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 69km. Lúc 6 giờ sáng, một xe đạp đi từ A với vận tốc là
12 km/giờ. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ B với vận tốc 34 km/giờ và ngược chiều nhau. Hỏi:
a) Đến mấy giờ thì hai xe gặp nhau? (2 điểm)
b) Khi gặp nhau, mỗi xe đã đi được bao nhiêu kilômét? (1 điểm)
Giải
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×