Tải bản đầy đủ

IV 2

Họ tên học sinh: .....................................................................................................
Lớp: .........................................
Điểm

Nhận xét

PH ký và ghi họ tên

Thứ ………., ngày ………. tháng ………. năm ……….
Toán
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG THỨ TƯ (LẦN 2)
Bài 1: Nối biểu thức với giá trị đúng (4 điểm)
43,2
10,08 : 2,8 x 1,2

16

10,5 – 99,47 : 20,3

5,6


66 : 16,5 : 0,25

4,32

108 : 6,25 – 9,09

8,19

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng (1 điểm)
a) 5,4 lít dầu ăn cân nặng 4,32 kg. Hỏi 2,5 lít d ầu ăn nh ư th ế cân n ặng bao
nhiêu ki – lô – gam?:
A. 2 kg
B. 2,9 kg
b) 85 : 3,24 = …
A. 26,23 dư 148
C. 26,23 dư 0,148

C. 10,8 kg

D. 12,528 kg

B. 26,23 dư 1,48
D. 26,23 dư 0,0148

Bài 3: Tính bằng cách hợp lý (2 điểm)
a/ 238 : 25 + 12 : 25

b/ 4 : 0,25 + 24,8 x 0,5 – 3 : 0,125

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
Bài 4: (3 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 109,12m², chi ều dài
12,4m. Một mảnh vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đ ất hình ch ữ
nhật đó. Tính diện tích mảnh vườn hình vuông.
Giải
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×