Tải bản đầy đủ

III 2

Họ tên học sinh: .....................................................................................................
TOÁN 6
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a/ 3,25 + 17,4
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

b/ 64,8 – 23,53
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

……………………

c/ 14,5 x 8
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

d/ 4,6 x 12,7
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Bài 2: Tính bằng cách hợp lý
a/ 138,46 – (7,5 + 30,46)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Bài 4: Tổng diện tích của hai thửa
876m². Nếu chuyển

b/ 31,7 x 6,5 + 3,5 x 31,7
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ruộng trồng ngô và tr ồng khoai là

diện tích thửa ruộng trồng ngô sang tr ồng khoai thì di ện


tích trồng ngô và trồng khoai bằng nhau. Tính diện tích mỗi thửa ruộng.
Giải
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×