Tải bản đầy đủ

III 1

Họ tên học sinh: .....................................................................................................
Thứ ....., ngày ..... tháng ..... năm .....
TOÁN
Kiểm tra thường xuyên lần 2
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân bằng với phân số ?
A.

B.

C.

D.

Câu 2: Trong số 36,87 giá trị của chữ số 7:
A.

B.

C. 7


D. 70

Câu 3: Dãy số thập phân nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
A. 0,17; 0,512; 0,24; 0,8

B. 0,512; 0,17; 0,24; 0,8

C. 0,24; 0,512; 0,17; 0,8

D. 0,17; 0,24; 0,512; 0,8.

Câu 4: diện tích khu rừng là 10 ha. Vậy diện tích khu rừng là:
A. 40 000 m2 B. 4 000 m2

C. 250 000 m2

D. 25 000 m2.

Bài 2:
a/ Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn các số đo sau: (1đ)
0,5km; 32dam; 452m; 5,2hm
.......................................................................................................................................................................
b/ Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki-lô-mét:
64,8hm

= ……………………;

46dam

702dam

= ……………………;

86m

Bài 3: Tính

= ……………………;
= …………………….
Bài 4: Tìm Xa/ 2 + :

b/

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài 5: Chu vi một mảnh đất hình chữ nhật là 0,24km. Chiều rộng bằng \f(1,3
chiều dài. Hỏi diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu héc - ta?
Giải


.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Bài 6: 12 người thợ dự định làm xong một công việc trong 2 giờ. Vì có một số th ợ
nghỉ nên công việc đó được làm xong trong 6 giờ. Hỏi có bao nhiêu thợ nghỉ?
Giải
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×