Tải bản đầy đủ

II 2

Họ tên học sinh: .....................................................................................................
TOÁN 4
Bài 1 Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ 4m² 2dm² = … dm²
A. 42
B. 402
C. 420
D. 4 200
b/ 2 ha 300m² = … ha
A. 2
B. 2
C. 2
D. 2
c/ 2kg 75g = …g
A. 275
B. 2 750
C. 2 705
D. 2 075
d/ Có bao nhiêu chữ số X thoả mãn 6,3 < 6,3 X < 6,4?
A. 9
B. 8

C. 7
D. 6
Bài 2
a/ Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn các số đo sau: (1đ)
0,5km; 32dam; 452m; 5,2hm
.......................................................................................................................................................................
b/ Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki-lô-mét: (2đ)
64,8hm
= …………………………;
702dam
= …………………………;
46dam
= …………………………;
86m
= ………………………….
Bài 3 Chu vi một mảnh đất hình chữ nhật là 0,24km. Chiều r ộng b ằng
chiều dài. Hỏi diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu mét vuông?
Giải
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×