Tải bản đầy đủ

II 1

Họ tên học sinh: .....................................................................................................
TOÁN 3
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm)
a/ 3km 5m = … m
A. 35
B. 305
C. 3 005
D. 3 500
b/ 3526kg = …
A. 35 tạ 26kg B. 35 tấn 26kg
C. 3 tấn 526 tạ
D. 3 tạ 526kg
c/ km² = … ha
A. 4
B. 40
C. 400
D. 4 000
d/ 2m² 75cm² = … m²
A. 2
B. 2
C. 2

D. 2
Bài 2: Thực hiện phép tính (2 điểm)
a/ x ( - ) =
...................................................................................................................................
b/ : x =
...................................................................................................................................
Bài 3: Tìm X (2 điểm)
a/ 2 - X = 1

b/ : X =

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài 4: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chi ều r ộng 4m và
chiều dài gấp rưỡi chiều rộng bằng các thanh gỗ hình ch ữ nhật dài 1m 20cm,
rộng 20cm. Tính số thanh gỗ cần dùng để lát kín sàn. (3 điểm)
Giải
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×