Tải bản đầy đủ

I 1

Điểm
Họ tên học sinh: ................................................................................................................
TOÁN 1
Bài 1: Viết các số đo sau đây dưới dạng hỗn số: (2đ)
a/ 3m 15dm =

………………m

b/ 5m 2cm = ………………m

c/ 7kg 140g = ………………kg
d/ 12kg 8g = ………………kg

Bài 2: Tính (3đ)
a/ 3 + 2
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...

b/ 4 – 1
…………………………………………………...

…………………………………………………...
…………………………………………………...

c/ 1 + – 1
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...

d/ – + 2
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...

Bài 3: Tìm x (2đ)
a/ 1 x x =
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...

b/ 2 : x =
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...

Bài 4: (3đ)
Bạn An có một sợi dây. Bạn An cắt từ sợi dây đó m ột đoạn bằng s ợi dây ban đ ầu đ ể gói
quà, một đoạn bằng sợi dây ban đầu để buộc đồ. Đoạn dây còn l ại dài 8m. H ỏi s ợi dây ban
đầu của bạn An dài bao nhiêu mét?
Giải
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×