Tải bản đầy đủ

Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội cựu chiến binh

HỘI CCB TỈNH LÀO CAI
HỘI CCB HUYỆN BÁT XÁT
Số:

/BC-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bát Xát, ngày

tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018
Thực hiện kế hoạch số 14/KH-CCB ngày 22/02/2018 Hội CCB tỉnh Lào Cai về
việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Ban Thường vụ hội
CCB huyện báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
Bát Xát năm 2018 như sau:
I. Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Công tác lãnh chỉ đạo, ban hành văn bản.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, Thường trực Huyện ủy – HĐND –
UBND và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng tư pháp huyện, Ban
Thường vụ Hội CCB huyện đã xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội
CCB các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn Hội.
- Ngày 19/01/2018 ban hành kế hoạch số 18/KH-CCB về việc phòng chống
tham nhũng năm 2018.
- Ngày 22/01/2018 ban hành kế hoạch số 19/KH-CCB về việc thực hiện công
tác tuyên truyền giáo dục chính trị năm 2018.
- Ngày 08/3/2018 ban hành kế hoạch số 22/KH-CCB về việc công tác phổ biến
giáo dục pháp luật đợt I năm 2018.
- Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bát Xát.
Sau khi Ban thường vụ Hội CCB huyện triển khai kế hoạch, văn bản chỉ đạo
đến các tổ chức Hội cơ sở. Ban chấp hành Hội CCB các cơ sở đã quán triệt kế hoạch,
xin ý kiến cấp ủy cho chủ trương. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy lựa chọn, nội
dung, văn bản tuyên truyên gắn với thực hiện các phong trào, chương trình công tác
của Hội ở địa phương để đạt hiệu quả cao. Ngoài ra Hội CCB huyện còn hướng dẫn
Hội cơ sở tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi họp ban chấp
hành, sinh hoạt chi hội, họp thôn, tổ dân phố...
2. Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.


- Trong 6 tháng qua Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các ban
ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật được 46 buổi với
4.221 lượt người tham dự; Tuyền truyền tham gia xây dựng nông thôn mới, làng bản
an ninh trật tự xã hội được: 128 buổi, với 5495 lượt người tham dự.
- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp cho cán
bộ, hội viên và Nhân dân nâng cáohiểu biết về pháp luật và thực hiện đúng, đầy đủ
quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật quy định, nâng cao
trách nhiệm của mình góp phần giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về nhận thức, ý thức sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho CCB và hội
viên CCB.
- Đối tượng phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật bao gồm các tầng lớp là
nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên, cán bộ công chức, người lao động, người đồng bào
dân tộc thiểu số… Nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Luật đất đai; Luật khiếu nại, tố
cáo; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật thuế; Luật giao thông đường đường bộ;
Luật cán bộ công chức; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham
nhũng… Tuyên truyền thông qua các hình thức như: Hội nghị tập huấn văn bản pháp
luật, hội thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt chi Hội....


- Hội CCB các xã, thị trấn, trên cơ sở hướng dẫn của Hội cấp trên đã chủ động
xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở địa phương mình đáp ứng yêu cầu phục
vụ chính trị tại địa phương. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động “Nhóm nồng
cốt” trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân
chấp hành pháp luật. Lồng ghép với các hoạt động ở khu dân cư để kết hợp chuyển tải
thông tin pháp luật, phổ biến các quy định, chế độ chính sách của nhà nước đến từng
hộ gia đình hội viên CCB và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Kịp
thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân để
kiến nghị với Đảng, Chính quyền và Hội CCB có các giải pháp giải quyết kịp thời,
đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ hội viên và Nhân dân.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Điều lệ Hội, Pháp lệnh Cựu
chiến binh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Cựu chiến binh: Ngay từ
đầu năm Hội CCB huyện đã quán triệt, chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở tổ chức nghiên
cứu, quán triệt Nghị quyết, điều lệ của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam
lần thứ VI, tuyên truyền sâu rộng, cụ thể pháp lệnh CCB đến từng hội viên Hội CCB.
Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày
24/11/2016 của chính phủ sưa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày
12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh CCB; các
văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến CCB.


3. Các giải pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
3.1 Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên CCB trong thực
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật:
Hội CCB từ huyện đến xã, thị trấn luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc củng
cố, kiện toàn đội ngũ, cũng như tổ chức, duy trì và hướng dẫn hoạt động của các tổ
hòa giải; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền, các ban
ngành đoàn thể củng cố kiện toàn các tổ hòa giải hoạt động yếu.
Theo chức năng nhiệm vụ của Hội CCB huyện trong năm 2017 hội CCB huyện
đã ra quyết định số 05/QĐ-CCB ngày 08 tháng 08 năm 2017 về việc công nhận cộng
tác viên dư luật xã hội thuộc Hội CCB huyện Bát Xát cho 23 đ/c cán bộ hội cơ sở.
Các công tác viên dư luận đã phát huy tốn năng lực, trình độ công tác, nắm bắt tốt tình
hình an ninh chính trị-xã hội ở cơ sở phản ánh kịp những vấn để bức xúc trong Nhân
dân, mất an ninh trật tự xã hội cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên để
có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội ở địa
phương.
- Trong 6 tháng qua, Hội CCB huyện đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn
thể cấp huyện đã chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thực pháp luật, nghiệp vụ
phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp và các tổ chức
thành viên ở xã, thị trấn, Ban công tác mặt trân, Chi hội trưởng CCB, Ban Thanh tra
nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở… 100% cán bộ hội CCB
cơ sở đều tham gia học tập đầy đủ.
- Bên cạnh việc tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các
địa phương còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ cán bộ cơ sở.
Hội thi là dịp để các cán bộ củng cố, nâng cao nghiệp vụ, gặp gỡ trao đổi, học hỏi
kinh nghiệm trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục, pháp luật.
3.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến
giáo dục pháp luật:
- Đầu năm 2018 Hội CCB huyện đã phát động phong trào thi đua trong toàn
Hội gắn với gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”. Các tổ chức Hội đã tổ chức ký cam kết hộ gia đình hội viên CCB
không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phong trào 5 không, mô
hình làn tỏa (1+5), tuyên truyền thực hiện hương ước, quy ước về nếp sống văn minh
trong việc cưới hỏi, tang, lễ hội; bài trừ, cải tạo các phong tục tập quán lạc hậu, xây
dựng gia đình văn hóa, hội viên tiêu biểu mẫu mực có hiệu quả, cùng với đó tham
mưu những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo với cấp ủy, phối hợp trực tiếp với
Chính quyền, Ban Công an, Ban chỉ huy quân sự ở cơ sở xây dựng được 161 tổ “ làng


bản an ninh trật tự an toàn xã hội” do CCB làm nòng cốt ở thôn bản có chi hội CCB,
góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn cơ sở .
Trong thời gian qua Hội CCB các xã, thị trấn đã tích cực tham gia tốt vào
công tác tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân trong các cuộc hòa giải, đồng
thời chỉ đạo các chi hội CCB ở các thôn bản, tổ dân phố tham gia tốt vào công tác
giới thiệu lựa chọn người tham gia tổ hòa giải và tham dự các buổi hòa giải. Trong
mỗi tổ hòa giải, nòng cốt là sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như:
Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội
người cao tuổi…những người có uy tín ở địa phương. Trong 6 tháng qua Hội CCB
các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể tham gia hoà giải
thành công 23/28 vụ mâu thuẫn trong nhân dân góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã
hội ở cơ sở.
II. Đánh giá về công tác phố biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng quá.
- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã huy động được sự tham gia, phối hợp
thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân.
Phát huy được vai trò tích cực của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc tham gia phổ
biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật.
- Việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật được gắn kết chặt chẽ với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và nhiều
phong trào thi đua yêu nước khác, đã tạo nên phong trào chấp hành pháp luật sâu rộng
trong từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần từng bước ngăn chặn và hạn chế hành
vi vi phạm pháp luật ở khu dân cư; động viên cán bộ hội viên và nhân dân phát huy
quyền làm chủ, tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.
- Ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nhân dân được
nâng cao đã giúp cho chính sách pháp luật của Nhà nước được thực thi trong thực
tiễn, người dân biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, xây dựng môi
trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Tồn tại và nguyên nhân:
- Một số tổ chức Hội chưa coi trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung
công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn sơ sài, triển khai thiếu trọng tâm, trọng điểm.
- Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thiếu sự thường xuyên làm hạn chế đến
kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.


- Một số đơn vị triển khai nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sự
phù hợp nên chưa thu hút và tạo sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân
dân ở cơ sở tham gia.
- Một số tài liệu tuyên truyền pháp luật còn thiếu sự phong phú, đa dạng về nội
dung và hình thức, số lượng phát hành ít, chưa đáp ứng được nhu cầu.
- Chi phí cho quá trình tiến hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong
Hội CCB huyện, Hội CCB cấp xã, thị trấn chưa được quan tâm, đầu tư trang bị.
- Việc đưa pháp luật đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số do địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân cư rải rác, đời sống của người dân
còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, một số phong tục táp quán lạc hậu chậm
được khắc phục, xóa bỏ… gây nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.
3. Bài học kinh nghiệm:
- Để việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự có hiệu quả cần
phải có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.
- Việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn là yếu tố vừa bảo đảm tính
định hướng chung, vừa tạo điều kiện để các đơn vị hội cơ sở phát huy tính chủ động
của mình trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện ở địa phương.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc
phát sinh trong thực tế, điều chỉnh kịp thời. Định kỳ có sự trao đổi, đánh giá việc thực
hiện Chương trình để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục
pháp luật.
- Vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư cần thực hiện thường
xuyên, lâu dài. Cần gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện các phong trào quần
chúng ở địa phương, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức tự quản trong
cộng đồng dân cư.
III. Phương hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm
1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên bà Cựu chiến binh; tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên và cựu chiến binh.
2. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về vai trò, tầm
quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên quan tâm đổi mới
nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ
quan nhà nước, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành viên trong việc xây
dựng và tổ chức thực hiện.


3. Duy trì, phát huy, đẩy mạnh thực hiện và phát triển nhân rộng mô hình điểm;
đồng thời tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, phổ biến pháp luật dưới
nhiều hình thức.
4. Bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ
cán bộ Hội để nâng cáo trình độ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ cấp huyện
đến cấp xã, thị trấn.
5. Triển khai đồng bộ các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, lựa chọn
các hình thức phù hợp đối tượng, địa bàn để nâng cao hiệu thực hiện công tác phổ
biến giáo dục pháp luật.
6. Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật. Đồng thời, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa
truyền thống và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự giác, tự nguyện tìm hiểu, chấp hành
pháp luật của cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân.
Trên đây là báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm của
Hội CCB huyện Bát Xát./.
Nơi nhận:
- Hội CCB tỉnh (b/c);
- Lưu: Hội CCB huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Khánh VinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×