Tải bản đầy đủ

quy chế làm việc của ban chấp hành

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LÀO CAI
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BÁT XÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bát xát, ngày tháng 7 năm 2017

Số: 01/QC-CCB

QUY CHẾ
Làm việc của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Bát Xát
khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Căn cứ Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bát Xát lần
thứ VI nhiệm kỳ 2017- 2022.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
xây dựng quy chế làm việc gồm những nội dung sau:

Chương I
Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành,

Ban Thường vụ, Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện
Điều 1: Ban Chấp hành:
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Bát Xát là cơ quan lãnh đạo giữa
hai kỳ Đại hội do Đại hội bầu ra có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các hoạt động
công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh trong toàn huyện. Ban Chấp hành tổ
chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách; trách nhiệm và quyền hạn như sau:
1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Điều lệ của Hội, nghiên cứu thi hành các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thảo luận,
quyết định các chỉ tiêu, giải pháp lớn để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội
Cựu chiến binh lần thứ VI.
2. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, bồi dưỡng cán bộ Hội; xây
dựng tài chính Hội; phối hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể
hướng dẫn hội viên Cựu chiến binh thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh
tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
3. Tổ chức chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Điều lệ hội, Chỉ thị, Nghị quyết
của Hội, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các xã, Thị trấn và các chi hội thực hiện
đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Vận động, giáo dục hội viên phát huy
truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi
mặt tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và Khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.
4. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hội; sơ kết công tác chuyên đề của Ban
Chấp hành và cấp trên đề ra. Bầu bổ sung BCH, BTV và các chức danh của Hội
1


khi thiếu. Chuẩn bị nội dung Đại hội cấp mình khi hết nhiệm kỳ. Xem xét quyết
định khen thưởng, kỷ luận thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ, hội viên theo quy
định của Điều lệ Hội.
Điều 2: Ban Thường vụ:
Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo, điều hành công tác Hội
giữ hai kỳ hội nghị BCH; BTV Hội Cựu chiến binh huyện có trách nhiệm, quyền
hạn như sau:
1. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp, xây
dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Vận động hội viên tích cực tham
gia các phong trào thi đau yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đề ra.
2. Định kỳ báo cáo Thường trực Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh về các
hoạt động của Hội và công tác phối hợp với UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và
các Đoàn thể, lực lượng vũ trang thực hiện các phong trào thi đua của Hội. Chuẩn


bị nội dung, chương trình, triệu tập hội nghị BCH thường kỳ, đột xuất.
3. Chỉ đạo xây dựng, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ hội, vốn vay
NHCSXH để tạo điều kiện cho hội viên Cựu chiến binh phát triển sản xuất.
4 Quyết định một số vấn đề quan trọng nhằm thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết
của Hội cấp trên khi chưa có điều kiện triệu tập hội nghị Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ sẽ báo cáo lại BCH ở hội nghị gần nhất.
5. Thay mặt Ban Chấp hành tham mưu với Thường trực Huyện ủy làm tốt
công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ. Tham gia với Đảng ủy các xã, Thị trấn bố
trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở, có ý kiến với Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên về
những vấn đề liên quan công tác Hội, quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên Cựu
chiến binh.
6. Hàng năm chấm điểm thi đua, phân xếp loại kết quả hoạt động công tác
Hội. Nhận xét cán bộ Hội cơ sở 6 tháng, một năm; xét thi đua khen thưởng đề nghị
Hội cấp trên và UBND huyện khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác Hội.
Điều 3: Thường trực:
Thường trực gồm: Chủ tịch và Phó chủ tịch thay mặt Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ giải quyết công việc hàng ngày, đôn đốc Hội Cựu chiến binh các xã,
Thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội:
1. Chỉ đạo hoạt động của huyện Hội, duy trì công tác, chế độ làm việc, xây
dựng quy chế làm việc của BCH, giám sát hoạt động về tài chính của Hội theo quy
định của Điều lệ hội.
2. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết
của Đảng, Nghị quyết của Hội cấp trên. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên
với cấp ủy, Chính quyền cùng cấp, kịp thời tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để
chỉ đạo chung.
2


3. Thay mặt BCH, BTV có kế hoạch chủ động phối hợp chặt chẽ với chính
quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, lực lượng vũ trang thực hiện tốt
các chương trình liên ngành.
4. Chuẩn bị nội dung hội nghị BTV, BCH. Đề xuất công tác tổ chức, cán bộ
thuộc phạm vi mình quản lý.
5. Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ
chức. Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên Cựu chiến binh, xây dựng
cơ quan văn hóa.

Chương II
Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, phó chủ tịch
ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
Điều 4. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.
Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh
về hoạt động Hội. Chủ trì công việc của huyện Hội và các cuộc họp BTV, BCH.
1. Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng,
Nghị quyết của Hội Cựu chiến binh Việt Nam để tổ chức quán triệt trong BCH,
BTV. Vận dụng sáng tạo sát với tình hình, đặc điểm của Hội Cựu chiến binh
huyện. Đề xuất chủ trương và giải pháp để tuyên truyền vận động hội viên thực
hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh của địa phương.
2. Nắm vững quan điểm của Đảng về công tác tổ chức Hội, công tác tư
tưởng, bồi dưỡng sử dụng cán bộ và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường vụ
Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan huyện Hội.
3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động của Hội; Thay mặt BCH, BTV báo cáo với
Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh và thông báo cho BCH những
vấn đề quan trọng trong công tác Hội, ký các văn bản của BCH, BTV, duy trì các
hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng các kỳ họp BTV, BCH, phát huy trí tuệ
của từng ủy viên vào công tác lãnh đạo chung.
4. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức Hội cơ sở, công tác tuyên truyền,
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. Chủ động phối
hợp với cấp ủy các xã, Thị trấn tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân
sự cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh các xã, Thị trấn.
Điều 5: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.
1. Cùng với Ban Thường vụ, Thường trực Hội kiểm tra đôn đốc việc thực
hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác
của BCH, BTV của huyện Hội và Hội cấp trên.
2. Cùng đồng chí Chủ tịch chuẩn bị nội dung các kỳ họp BCH, BTV. Tổng
hợp báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, thông báo kết quả thực hiện công tác Hội
3


với các đồng chí trong Ban Chấp hành và Hội Cựu chiến binh các xã, Thị trấn theo
quy định.
3. Tham gia các ban chỉ đạo của huyện, thực hiện một số lĩnh vực công tác
có liên quan đến điều hành công tác của cơ quan, Thường trực Hội.
4. Điều hành công tác của cơ quan theo đúng quy chế của BCH và quy chế
hoạt động của cơ quan; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Hội theo chương trình nội
dung công tác của BTV. Nghiên cứu tổng hợp đề xuất, kiến nghị các chủ trương,
giải pháp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
5. Xây dựng chương trình công tác Hội, công tác kiểm tra hàng năm; ký các
văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách và các văn bản được ủy quyền. Xử lý công
văn đến, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.
Điều 6: Các Ủy viên Ban Thường vụ.
1. Ủy viên Ban Thường vụ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, Thị trấn
thường xuyên kiểm tra, theo dõi đôn đốc hội viên Cựu chiến binh thực hiện Chỉ
thị, Nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước;
Nghị quyết, chương trình công tác của BTV, BCH huyện Hội và Hội cấp trên tại
địa bàn các xã, Thị trấn.
2. Nghiên cứu đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác để thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp. Thương xuyên báo cáo
với Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn,
Chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác.
3. Từng đồng chí ủy viên BTV có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp
BCH, BTV, đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, có biện
pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Điều 7: Các ủy viên Ban Chấp hành.
1. Tham gia lãnh đạo BCH, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc trách
nhiệm của BCH.
2. Mỗi đồng chí ủy viên BCH tùy theo cương vị mình phụ trách phải đảm
bảo thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luận của Nhà nước; Điều
lệ Hội, Nghị quyết của BCH, BTV của Hội cấp trên và chịu trách nhiệm trước
BCH về lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình phụ trách.
3. Tham gia đầy đủ hội nghị BCH và các hội nghị khác khi được triệu tập,
có quyền phát biểu ý kiến đóng góp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ khi tập thể đã thống nhất quyết nghị thì
cá nhân phải chấp hành nghiêm túc.
4. Định kỳ các ủy viên BCH căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân
công báo cáo kết quả công tác của mình về BTV huyện Hội để tổng hợp báo cáo
trước kỳ họp BCH. Cuối năm kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trước BCH.

Chương III
4


Chế độ làm việc và phương pháp công tác
Điều 8: Hội Nghị BCH, BTV.
1. Định kỳ hội nghị BCH mỗi năm 2 lần, họp BTV ba tháng một lần, ngoài ra
BTV, Thường trực huyện Hội có thể triệu tập hội nghị BCH, BTV bất thường để thỏa
thuận, quyết định những vấn đề cấp bách của Hội và các công việc khác liên quan.
2. Thời gian hội nghị BCH, BTV, Thường trực huyện Hội gửi văn bản đến
các ủy viên trước từ 2 ngày trở lên.
3. Hội nghị BCH, BTV phải chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo có hiệu quả,
phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; Trong thảo luận có ý kiến khác nhau nhưng khi
biểu quyết thiểu số phục tùng đa số; ý kiến thiểu số có quyền được bảo lưu nhưng
khi thực hiện phải nói và làm theo Nghị quyết.
Điều 9: Chế độ làm việc của Thường trực huyện Hội.
1. Hàng tháng các ủy viên BCH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với
Thường trực huyện Hội để triển khai chương trình công tác tháng tiếp theo.
2. Hàng năm Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện báo cáo với Thường
trực Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nhận xét đánh giá công tác Hội Cựu
chiến binh các xã, Thị trấn.
Điều 10: Chế độ thông tin.
1. Ban Thường vụ huyện Hội có trách nhiệm thông tin kịp thời cho các đồng
chí ủy viên BCH về tình hình chung, nhiệm vụ trọng tâm của Hội để từng ủy viên
BCH tham gia đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung của tập thể BCH giữa 2 kỳ
hội nghị.
2. Các ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh huyện căn cứ nhiệm vụ được phân
công phụ trách, tổng hợp báo cáo với Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện mỗi
tháng 1 lần vào ngày 10 hàng tháng, quý; báo cáo năm vào ngày 30/10 hàng năm,
để Thường trực huyện Hội báo cáo với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thường trực
Huyện ủy vào ngày 15 hàng tháng. Tổng hợp báo cáo chuyên đề theo đúng thời
gian công văn yêu cầu.

Chương IV
Thi đua khen thưởng
Điều 11: Các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác Hội thì được
Ban Thường vụ xét đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng Hội Cựu chiến binh tỉnh,
Hội Cựu chiến binh huyện hiệp y.
1. Đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân.
2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tằng bằng khen cho tập thể và cá nhân.
3. Chủ tịch BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh tằng bằng khen cho tập thể và cá nhân.
5


4. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân.
5. Chủ tịch BCH Hội Cựu chiến binh huyện tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Chương V
Điều khoản thi hành
Điều 12: Các ủy viên BCH có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế
này. Thường trực huyện Hội có trách nhiệm giúp BCH, BTV kiểm tra thực hiện
Quy chế này. Các ủy viên BCH phản ánh kịp thời về Thường trực, BTV huyện Hội
những vấn đề vướng mắc nảy sinh để tổng hợp báo cáo BCH sửa đổi bổ sung .
Điều 13: Chỉ có hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh huyện Bát Xát khóa VI
mới có quyền sửa đổi bổ sung Quy chế này.
Quy chế này đã được thông qua BCH Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI,
nhiệm kỳ 2017 – 2022 họp ngày 13 tháng 7 năm 2017 nhất trí ban hành và có hiệu
lực kể từ ngày ký ./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy ( B/c);

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB HUYỆN
CHỦ TỊCH

- TT Hội CCB tỉnh ( B/c);
- Ban Tổ chức Hội CCB tỉnh ( B/c);
- Các uỷ viên BCH;
- Lưu: VP

Dương Văn Hồng

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×