Tải bản đầy đủ

Mẫu Hợp đồng khoán việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHOÁN VIỆC
Số: 03/2017/HĐNTKV

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2017, trụ sở Công ty TNHH Thương mại Và Dịch
vụ Nghi An, chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHI AN
Địa chỉ: Phòng 2.07, Tầng 2, Khu 1 Cao Ốc The Prince 17-19-2 Nguyễn Văn Trỗi,
P12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314059741
Đại diện theo pháp luật: VÕ THỊ MINH ANH
Chức danh: Giám đốc
BÊN B:
Ông/bà: NGUYỄN THỊ THÚY
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 79182000374
Mã số thuế thu nhập cá nhân:


Sau khi thỏa thuận trên tinh thần tự do, tự nguyện và hợp tác, hai bên cùng thống
nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc khoán việc với các điều khoản như sau:

Điều 1.

Nội dung công việc

Trang -1-

1


1. Do tính chất công việc phải thực hiện theo từng dự án nên bên A ký kết hợp đồng này thuê

bên B thực hiện công việc theo từng dự án khi có nhu cầu.
2. Hợp đồng nguyên tắc này không bắt buộc bên A phải thuê toàn thời gian và bên B cũng

không bắt buộc phải làm khi có yêu cầu của bên A. Theo đó, khi có việc phát sinh, bên A
gọi điện cho bên B thỏa thuận thời gian làm việc, địa điểm làm việc và chế độ được hưởng.

Điều 2.

Thời hạn thực hiện hợp đồng.

1.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

2.

Khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu muốn tiếp tục thực hiện hợp
đồng, các bên phải thỏa thuận lại bằng cách lập phụ lục hợp đồng hoặc ký lại hợp đồng mới.
Thời hạn thỏa thuận lại chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày kết thúc thời hạn của
hợp đồng này.

Điều 3.

Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

1.Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện công việc theo ngày hoặc theo tuần tùy
theo tính chất, yêu cầu của từng dự án.

2.

Trong trường hợp có tạm ứng thì Bên A sẽ tạm ứng theo đề xuất của Bên B, mức tạm
ứng tối đa không quá 50% số ngày dự kiến làm việc cho mỗi dự án.

Điều 4.

Nghĩa vụ của Bên A

1.

Bên A phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn, đúng phương thức thanh toán được quy
định tại Điều 3 của hợp đồng này.

2.

Bên A phải tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các công cụ, dụng cụ lao động cần thiết
cho việc thực hiện hợp đồng.

Điều 5.
1.

2.

Nghĩa vụ của Bên B

Thực hiện đúng các nội dung theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này và các
thỏa thuận tại các phụ lục của hợp đồng.
Báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A.
Trang -2-

2


3.

Không được cấu kết với bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên A về các nội dung liên quan
đến phạm vi công việc được giao.

4.

Không được tiết lộ các thông tin liên quan đến công việc đang thực hiện cho bên thứ
ba nào khác mà khi chưa được sự đồng ý của Bên A.

5.

Cam kết tổng thu nhập trong một năm dương lịch không đủ mức chịu thuế thu nhập
cá nhân. Do bên B làm việc ở nhiều nơi nên cuối năm tài chính, bên B tự quyết toán thuế
thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Điều 6.

Bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động

Bên A và Bên B đồng ý thỏa thuận đây là hợp đồng nguyên tắc mang tính chất thời
vụ theo từng công việc cụ thể. Do đó, Bên A không có trách nhiệm thực hiện các chế độ bảo
hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài khoản thù lao
thỏa thuận theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng này, Bên B không được hưởng bất kỳ
khoản phụ cấp, trợ cấp nào khác trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc khi chấm dứt hợp
đồng.

Điều 7.

Điều khoản chung

1.

Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

2.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước
tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do
Tòa án có thẩm quyền giải quyết;

3.

Hợp đồng này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản
và có giá trị pháp lý như nhau.
Hai bên chúng tôi đã đọc kỹ nội dung của hợp đồng và đồng ý ký tên dưới đây.
ĐẠI DIỆN BÊN A

BÊN B

GIÁM ĐỐC

Trang -3-

3


VÕ THỊ MINH ANH

Trang -4-

NGUYỄN THỊ THÚY

4


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 02/CK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Nghi An
1. Tên tôi là: NGUYỄN THỊ THÚY
2. Mã số thuế:
3. Số CMND/CCCD/hộ chiếu: 79182000374 Ngày cấp: ……………. Nơi cấp:
……………………………
4. Địa chỉ cư trú:
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ
Nghi An
Tôi cam kết rằng, trong năm 2017 tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại Công ty TNHH
Thương mại Và Dịch vụ Nghi An nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 108 triệu
đồng (Một trăm lẻ tám triệu đồng) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
VD:
- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu
đồng.
- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:
Số tiền khai

=

108 triệu
đồng

+

3,6 triệu
đồng

x

10
tháng

=

144 triệu
đồng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×