Tải bản đầy đủ

Mô hình 3 lớp và freetextbox ASP.NET

Bài 11:
LÀM LẠI BÀI 3 VỚI MÔ HÌNH 3 LỚP VÀ FREETEXTBOX

1. Mục đích
Trong bài thực hành này, bạn sẽ sửa trang web Nhập tin bài mới, lấy thông tin của người
dùng nhập vào và kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập sử dụng Control FreeTextBox
và lưu xuống CSDL thông qua mô hình 3 lớp.

2. Yêu cầu


Download FreeTextBox Control từ trang www.freetextbox.comĐã làm bài 3 và bài 10.

3. Vấn đề liên quan


Download, Cấu hình và sử dụng FreeTextBox


4. Thời gian để hoàn tất bài thực hành: 60 phút

1


1. Copy trang NhapTin.aspx và đổi tên lại thành NhapTin3Lop.aspx
2. Thay 2 TextBox txtNoiDungTomTat và txtNoiDung bằng 2 FreeTextBox


Tạo thư mục ~\Bin, copy file FreeTextBox.dll vàApp_Licenses.dll vào thư mục Bin.Copy toàn bộ thư mục aspnet_client từ gói FTBv3-1-6 đã download về.Thêm FreeTextBox vào trang ASP.NET NhapTin3Lop.aspx:
o Mở file NhapTin3Lop.aspx, view Source, thêm dòng code sau để đăng ký sử dụng
control FreeTextBox
<%@ Register TagPrefix="FTB" Namespace="FreeTextBoxControls"
Assembly="FreeTextBox" %>

vào sau dòng:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="NhapTin3Lop.aspx.cs" Inherits="NhapTin3Lop" %>

o Thay control FreeTextBox cho txtNoiDungTomTat. Thay dòng code sau


Cho dòng code


o Thay control FreeTextBox cho txtNoiDung .Thay dòng code


Cho dòng code3. Chạy và kiểm tra trang web
4. Sửa code trong file NhapTin3Lop.aspx.cs như sau:
protected void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Lưu giá trị vào Object BanTinInfo
GetBanTinInfo();
//Goi BanTinController thêm Bản tin vào CSDL.
BT_Ctl.AddBanTin(BTInfo);
//Upload hình lên host
SaveFileUpload();
}
protected void GetBanTinInfo()
{
BTInfo.MaBanTin = txtMaBanTin.Text;
BTInfo.TieuDe=txtTieuDe.Text;
BTInfo.NoiDungTomTat=txtNoiDungTomTat.Text ;
BTInfo.NoiDung=txtNoiDung.Text;
BTInfo.NgayDangTin=calendarNgayDangTin.SelectedDate;
BTInfo.HinhAnh="Upload\\" + fileUpload.FileName;
BTInfo.ChuThichHinh=txtChuThichHinh.Text;

2


BTInfo.MaLinhVuc = DropDownListLinhVuc.SelectedValue;
}

5. Chạy và kiểm tra trang web


Nhập nội dung bình thường

ok.Nhập nội dung có in đậm,….(code HTML) thì bị lỗi như sau:

6. Khắc phục:


Thêm dòng code

Vào giữa đoạn7. Mở trang QuanLyTin3Lop.aspx sửa lại như sau:
protected void btnThemTin_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("~/NhapTin3Lop.aspx");
}

8. Chạy và kiểm tra trang web

***Hết***

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×