Tải bản đầy đủ

Đề tài những nguyên lý cơ bản của mac lenin 2

Đề tài 1:

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hóa và những tác động tích cực đến sự phát triển
kinh tế ở Việt Nam

Phần 1: Khái quát lý luận của Karl Marx về nền sản xuất hàng hóa
- Khái niệm nền sản xuất hàng hóa
- Điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hóa
- Mâu thuẫn cơ bản là động lực phát triển nền sản xuất hàng hóa
- Ưu thế của sản xuất hàng hóa
Phần 2: Tác động của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hóa tại Việt Nam
- Giai đoạn nền kinh tế dựa trên mô hình kế hoạch hóa tập trung (đến năm 1986)
+ Đặc điểm:

Nhà nước đảm nhận chủ yếu việc tạo ra của cải vật chất và phân phối của cải vật chất
Nhà nước nắm giữ mọi nguồn lực và cơ sở kinh tế, công hữu là thống trị
Các đơn vị sản xuất và công dân bị hạn chế sự tự chủ sản xuất kinh doanh

+ Thực tiễn:

Quy luật khách quan của thị trường không được tôn trọng, không tạo nên động lực sản xuất

Trì trệ, NSLĐ thấp, khan hiếm hàng hóa, khủng hoảng kinh tế (số liệu minh họa năm 1985)

- Giai đoạn nền kinh tế chuyển sang mô hình kinh tế hàng hóa và xây dựng nền kinh tế thị trường
+ Đặc điểm:

Nhà nước từng bước tách khỏi vai trò đảm nhận sản xuất của cải vật chất; chỉ đảm nhận vai trò tạo
dựng môi trường pháp lý, chính sách, điều tiết vĩ mô và đầu tư công ích (từ thuế và các nguồn thu
của Nhà nước)
Đa dạng hóa các hình thức sở hữu, cổ phần hóa DN Nhà nước, kinh tế tư nhân ngày càng phát triển
Doanh nghiệp và công dân được tự chủ kinh doanh theo pháp luật
Hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế (để mở rộng thị trường và thu hút đầu tư)

+ Thực tiễn:

Quy luật khách quan của thị trường phát huy tác dụng trở lại, tạo nên sự cạnh tranh và động lực
Thị trường ngày càng phát triển, thu hút nhiều nguồn đầu tư, kinh tế tăng trưởng, chất lượng cuộc
sống được nâng cao … (có dữ kiện và số liệu)
Hội nhập ngày càng sâu rộng, vị thế quốc gia được nâng tầm … (có dữ kiện và số liệu)

Phần 3: Một số khuyến nghị nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
- Khuyến nghị đối với Nhà nước (về việc điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách …)
- Khuyến nghị đối với các Doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh doanh (về việc nâng cao NSLĐ, sức cạnh tranh …)
- Khuyến nghị đối với xã hội (về việc nâng cao nhận thức về kinh tế thị trường, hành vi và thái độ tiêu dùng văn
minh …)
Yêu cầu chung:
- Dựa trên giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, phản ánh được tinh thần của Học thuyết
kinhtế Mác-Lênin
- Trình bày gọn, rõ ý theo yêu cầu đặt ra trong đề cương, có dữ kiện và số liệu thực tế minh họa sát với từng nội
dung (nhất là phần 2). Thiết lập đề mục rõ ràng, mạch lạc, logic. Không sao chép lan man, rườm rà
- Sinh viên làm bài độc lập, không sao chép lẫn nhau


Đề tài 2:

Vận dụng phương pháp luận của Học thuyết Giá trị để hoàn thiện cơ cấu đào tạo khối ngành kỹ
thuật

Phần 1: Khái quát lý luận của Karl Marx về Giá trị và quy luật giá trị
- Hàng hóa, giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa
- Nội dung và tác dụng của quy luật giá trị


- Quan hệ giữa quy luật cung-cầu với giá cả và giá trị
Phần 2: Hàng hóa dịch vụ đào tạo trong khối ngành kỹ thuật
- Trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ đào tạo là một hàng hóa đặc biệt vì:
+ Mối quan hệ ba bên (không phải hai bên): Nhà trường là nhà cung cấp, người học là khách hàng trực tiếp, người
sử dụng lao động là khách hàng gián tiếp
+ Sản phẩm dịch vụ đào tạo có mức cung ứng giới hạn (chứ không phải càng bán nhiều càng tốt)
- Cơ cấu đào tạo khối ngành kỹ thuật cần đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động (là DN, tổ chức)và người học
+ Về quy mô (dựa trên xu thế phát triển của nền công nghiệp, các lĩnh vực nào sẽ phát triển, cần nhân lực …)
+ Về chuyên môn (dựa trên yêu cầu của thực tiễn sản xuất, các kiến thức, kỹ năng cần có như thế nào …)
+ Về phương thức (tương quan tỷ lệ giữa đào tạo nghề, đào tạo kỹ sư chuyên gia … như thế nào cho phù hợp)
+ Về địa bàn (dựa trên quy hoạch các vùng kinh tế, phân bổ cơ sở đào tạo tại các địa bàn như thế nào cho phù hợp)
- Đánh giá hiện trạng cơ cấu đào tạo khối ngành kỹ thuật hiện nay:
+ Ưu điểm
+ Hạn chế
Phần 3: Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu đào tạo khối ngành kỹ thuật tại Việt Nam
- Khuyến nghị đối với Nhà nước (về việc điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách … liên quan đến đào tạo)
- Khuyến nghị đối với các Nhà trường (về việc đổi mới chuyên ngành, chương trình, nội dung … đào tạo)
- Khuyến nghị đối với sinh viên (về việc nâng cao nhận thức nghề nghiệp, thái độ học tập, định hướng phát triển …)
Yêu cầu chung:
- Dựa trên giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, phản ánh được tinh thần của Học thuyết
kinhtế Mác-Lênin
- Trình bày gọn, rõ ý theo yêu cầu đặt ra trong đề cương, có dữ kiện và số liệu thực tế minh họa sát với từng nội
dung (nhất là phần 2). Thiết lập đề mục rõ ràng, mạch lạc, logic. Không sao chép lan man, rườm rà
- Sinh viên làm bài độc lập, không sao chép lẫn nhau


Đề tài 3:

Lý luận của Marx về hàng hóa sức lao động và ý nghĩa phương pháp luận trong việc phát triển thị
thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam

Phần 1: Khái quát lý luận của Karl Marx về hàng hóa sức lao động
- Quan điểm của Marx về vai trò quyết định của sức lao động của con người trong lực lượng sản xuất
- Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
- Hai thuộc tính (giá trị và giá trị sử dụng) của hàng hóa sức lao động
- Khái quát quan điểm của Marx coi sức lao động là nguồn gốc tạo nên giá trị thặng dư
Phần 2: Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động
- Đặc điểm nguồn nhân lực tại Việt Nam
+ Ưu điểm: Giá nhân công rẻ hơn các nước phát triển do mặt bằng giá cả hàng tiêu dùng thấp hơn (có dữ kiện và số
liệu), linh hoạt, thế hệ trẻ thích ứng nhanh với công nghệ ...
+ Hạn chế: Nhân lực trình độ trung bình và lao động giản đơn có quy mô lớn (có dữ kiện và số liệu), năng lực ngoại
ngữ chưa tốt, thái độ làm việc chưa chuyên nghiệp …
- Thực trạng xuất khẩu lao động của Việt Nam
+ Cơ cấu Thị trường xuất khẩu chủ yếu của lao động Việt Nam (Phân bổ theo nhóm ngành, khu vực địa lý … )
+ Phương thức tuyển dụng, đào tạo và quản lý lao động xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu mối đưa người lao
động ra nước ngoài
+ Quy mô, giá trị kinh tế của hoạt động xuất khẩu lao động (có dữ kiện và số liệu)
- Tác dụng của hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài
+ Ưu điểm
+ Hạn chế
Phần 3: Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển xuất khẩu lao động tại Việt Nam
- Khuyến nghị đối với Nhà nước (về việc điều chỉnh pháp luật, chính sách … liên quan đến lao động ở nước ngoài)
- Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp làm dịch vụ đưa lao động ra nước ngoài (về việc đảm bảo thủ tục, đào tạo
và quản lý người lao động khi ra nước ngoài … )
- Khuyến nghị đối với người lao động (về việc rèn luyện nâng cao trình độ,NSLĐ, ý thức nghề nghiệp, khả năng ngoại
ngữ, hiểu biết luật pháp …)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×