Tải bản đầy đủ

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU 2 – 9 DAKLAK

Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP
TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU 2 – 9 DAKLAK

GVHD : KS. Bùi Thị Cẩm Nhi
SVTH

: Nguyễn Trần Thiện Tài

Ngành

: Quản lý môi trường

Khóa

: 2005 - 2009


Tháng 07 năm 2009

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

i


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN
KHOA

: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

NGÀNH

: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : NGUYỄN TRẦN THIỆN TÀI
MÃ SỐ SINH VIÊN

: 05115038

KHOÁ HỌC

: 2005 – 2009

1. Tên đề tài: Kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp tại Công ty Xuất Nhập Khẩu 2/9 Daklak
2. Nội dung khoá luận tốt nghiệp:
-Giới thiệu lý thuyết kiểm soát ô nhiễm công nghiệp

-

Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu 2/9 DakLak

-

Tìm hiểu quy trình sản xuất, nguyên nhiên vật liệu sử dụng, sản phẩm và các chất thải của
công ty từ đó xác định các nguồn phát sinh ô nhiễm tại Công ty và tìm hiểu các biện pháp
giảm thiểu ô nhiễm mà Công ty đã thực hiện.

-

Trên cơ sở đó xác định các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng ở Công ty và đề xuất các biện pháp
quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu các tác động tới môi trường.

-

Qua đó rút ra các kết luận môi trường tại Công ty và có một số kiến nghị giải quyết các vấn
đề còn tồn tại.

3. Thời gian thực hiện khoá luận: bắt đầu 03/2009 – 06/2009
4. Giáo viên hướng dẫn: KS. Bùi Thị Cẩm Nhi
Nội dung và yêu cầu của khoá luận tốt nghiệp đã được thông qua Khoa và Bộ môn.
Tp. Hồ Chí Minh , ngày

tháng

năm 2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2009

Ban chủ nhiệm Khoa MT và TN

Giáo viên hướng dẫn

KS. Bùi Thị Cẩm Nhi

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

ii


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ
Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cùng toàn thể thầy cô khoa
Công Nghệ Môi Trường – Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đã truyền
đạt kiến thức trong 4 năm học vừa qua.
Tiếp theo, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Bùi Thị Cẩm Nhi đã tận tình
hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty xuất nhập khẩu 2/9 đã
tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập, học hỏi kiến thức thực tiễn tại công ty. Em xin
cảm ơn các bạn cùng lớp ĐH05QM đã giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và làm khoá
luận tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn !

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2009

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

iii


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Trong những năm gần đây nghành chế biến cà phê nhân xuất khẩu phát triển rất
mạnh ở nước ta, để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nhân cà phê xuất khẩu, các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở chế
biến cà phê theo quy trình công nghệ chế biến ướt. Quy trình chế biến này cần một lượng
nước khá lớn để thực hiện các công đoạn như rữa, phân loại quả, xát tươi, đánh nhớt, rửa
nhớt...
Theo thiết kế kỹ thuật, để sản xuất ra một tấn cà phê nhân cần từ 7 đến 10 mét khối
nước. Một cơ sở sản xuất trong thời kỳ cao điểm, lượng nước thải ra lên đến 1.500 đến
2.000 mét khối nước/ngày đêm và nước thải này trực tiếp thải ra ao hồ, dòng chảy tự
nhiên gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.
Vì vậy đề tài được thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi
trường thích hợp cho công ty xuất nhập khẩu 2/9 nói riêng và nghành chế biến cà phê
nhân nói chung.
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện dựa trên sự kết hợp
các cơ sở lý thuyết và tình hình hoạt động sản xuất, hiện trạng môi trường hiện tại của
công ty để đề xuất giải pháp.
Đề tài gồm các bước:
- Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu 2/9 DakLak.
- Tìm hiểu quy trình sản xuất, nguyên nhiên vật liệu sử dụng, sản phẩm và
các chất thải của công ty từ đó xác định các nguồn phát sinh ô nhiễm tại
công ty và tìm hiểu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mà công ty đã thực
hiện.
- Trên cơ sở đó xác định các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng ở công ty và đề
xuất các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu các tác động tới
môi trường.
Qua đó rút ra các kết luận môi trường tại công ty và có một số kiến nghị giải quyết
các vấn đề còn tồn tại.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

iv


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

MỤC LỤC
TÓM TẮT LUẬN VĂN ................................................................................................ i
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
DANH MỤC BẢNG BIỂU.........................................................................................viii
DANH MỤC HÌNH VẼ............................................................................................... ix
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT............................................................................... x
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU............................................................................................................. 1
1.1 Đặt vấn đề ...................................................................................................................1
1.2 Mục tiêu của khóa luận ...............................................................................................2
1.3 Nội dung của khóa luận...............................................................................................2
1.4 Phương pháp thực hiện................................................................................................2
1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ...............................................................................3
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG .......................4
2.1 Khái niệm ....................................................................................................................4
2.2 Mục đích của kiểm soát ô nhiễm môi trường .............................................................4
2.3 Biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường...................................................................5
2.3.1 Các bước thực hiện ...............................................................................................5
2.3.2 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường công nghiệp..................7
2.3.3 Biện pháp xử lý cuối đường ống ..........................................................................9
2.4 Các chính sách về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường...................................................10
2.4.1 Nguyên tắc xây dựng chính sách ngăn ngừa ô nhiễm ........................................10
2.4.2 Các công cụ áp dụng để ngăn ngừa ô nhiễm ......................................................11
2.4.2.1 Giải pháp hành chánh – công cụ chỉ huy và kiểm soát....................................11
2.5 Lợi ích của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm......................................12
2 .5.1 Lợi ích về môi trường ........................................................................................12
2.5.2 Lợi ích về kinh tế ................................................................................................12
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ 2/9 ...........13
3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty ....................................................................................13
3.1.1 Giới thiệu chung .................................................................................................13
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty......................................................14
3.1.3 Vị trí của công ty ................................................................................................15
3.1.4 Lĩnh vực kinh doanh của công ty .......................................................................16
3.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy của công ty .....................................................................16
SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

v


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

3.2.1 Ban lãnh đạo và các cấp quản lý.........................................................................16
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý của công ty .......................................19
3.2.3 Cơ sở vật chất hạ tầng.........................................................................................20
3.2.4 Sản phẩm và thị trường tiêu thụ..........................................................................21
3.3 Đặc điểm và quy trình công nghệ sản xuất ...............................................................23
3.3.1 Quy trình sản xuất...............................................................................................23
3.3.2 Nguyên nhiên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất ....................................25
3.3.3 Máy móc và trang thiết .......................................................................................26
CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN
TẠI CÔNG TY...................................................................................................................27
4.1. Môi trường không khí ..............................................................................................27
4.3 Chất thải rắn ..............................................................................................................31
4.3.1 Do sinh hoạt ........................................................................................................31
4.3.2 Do sản xuất .........................................................................................................32
4.4 Nước thải...................................................................................................................33
4.4.1 Do sinh hoạt ........................................................................................................33
4.4.2 Do sản xuất .........................................................................................................33
4.4.3 Nước mưa chảy tràn............................................................................................37
4.5 Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm...38
4.5.1 Nguy cơ cháy nổ và sự cố trong lao động ..........................................................38
4.5.2 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy.................................................................39
4.5.3 An toàn lao động.................................................................................................39
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG CÒN TỒN ĐỌNG TẠI CÔNG TY..................................................................41
5.1 Các vấn đề còn tồn tại ...............................................................................................41
5.1.1 Môi trường không khí.........................................................................................41
5.1.2 Tiếng ồn ..............................................................................................................41
5.1.3 Nước thải ............................................................................................................41
5.1.4 Chất thải rắn........................................................................................................42
5.2 Một số giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường .............................................42
5.2.1 Môi trường không khí.........................................................................................42
5.2.2 Tiếng ồn ..............................................................................................................43
5.2.3 Nước thải ............................................................................................................43
5.2.4 Chất thải rắn........................................................................................................45
5.2.5 Chất thải nguy hại...............................................................................................45
5.2.6 Phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động............................................................46
SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

vi


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

5.3 Chương trình giám sát ô nhiễm và quản lý hổ trợ ....................................................47
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................48
6.1 Kết Luận....................................................................................................................48
6.2 Kiến Nghị ..................................................................................................................48
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………...………………………………………...50

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

vii


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1 Trình độ nghiệp vụ các cán bộ công nhân viên công ty XNK 2/9 ..................18
Bảng 4.1 Chất lượng không khí xung quanh nhà máy của công ty XNK 2/9 ................27
Bảng 4.2 Chất lượng không khí trong nhà máy sản xuất của công ty XNK 2/9 ............27
Bảng 4.3 Thành phần của nhiên liệu FO.........................................................................28
Bảng 4.4 Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty XNK 2/9 ....32
Bảng 4.5 Các thông số của nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải ..................37

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

viii


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1 Chu trình ngăn ngừa ô nhiễm khép kín và liên tục ............................................6
Hình 2.2 Các phương án trong việc giảm thiệu ô nhiễm tại nguồn ..................................7
Hình 3.1 Vị trí của công ty XNK 2/9……………………………………………….….15
Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự của công ty XNK 2/9 ....................................17
Hình 4.1 Sơ đồ xử lý bụi ở công ty XNK 2/9 .................................................................30
Hình 4.2 Sơ đồ xử lý nước thải của công ty XHK 2/9....................................................35
Hình 5.1 Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt ...........................................................44

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

ix


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
COD
CO2
CBCNV
CTNH
BOD
UBND
SS
SO2
NOX
TCVN
TNHH
Tp
PP
PCCC
KCN
XNK

Nhu cầu oxy háo học (Chemical Oxygen Dememd)
Khí Cacbonic
Cán bộ công nhân viên
Chất thải nguy hại
Nhu cầu oxy sinh hoá (Biochemecal Oxygen Dememd)
Uỷ Ban Nhân Dân
Chất rắn lơ lững
Dioxit Sunfua
Oxit Nitơ
Tiêu chuẩn Việt Nam
Trách nhiệm hữu hạn
Thành phố
Ngăn ngừa ô nhiễm (Pollution Prevention)
Phòng cháy chửa cháy
Khu công nghiệp
Xuất nhập khẩu

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

x


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Việt Nam ta là nước có nền nông nghiệp phát triển, đặt biệt là các mặt hàng nông
sản và cà phê là một trong những mặt hàng có tiềm năng lớn, có nhiều triển vọng phát
triển mạnh ở nước ta trong thời gian tới. Theo dự báo của nhiều chuyên gia nhu cầu tiêu
thụ cà phê bình quân đầu người trong nước và thế giới ngày một gia tăng. Vì vậy xu
hướng chế biến cà phê xuất sang các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mỹ…phát triển
rất mạnh và đi cùng với nó là việc hình thành hàng loạt các cơ sở chế biến cà phê từ hộ
gia đình đến các cơ sở sản xuất lớn đặt biệt là việc chế biến cà phê nhân xuất khẩu.
Việc phát triển này một mặt mang lại hiểu quả kinh tế cho đất nước, tạo công ăn
việc làm cho một lực lượng lao động lớn nhưng mặt khác nó lại ảnh hưởng không nhỏ
đến môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, cụ thể là việc thải ra
môi trường xung quanh một một lượng chất thải rắn, khí bụi, nước thải…, và đây còn là
một mặt đây là một mặt hàng thực phẩm nếu không đảm bảo chất lượng sẽ gây ảnh hưởng
trực tiếp lên sức khỏe của con người.
Theo thống kê thì kim nghạch xuất khẩu cà phê ở Việt Nam thì cà phê nhân
chiếm một phần rất lớn. Mà công ty xuất nhập khẩu 2-9 là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
có khối lượng và kim ngạch lớn ở Việt Nam, với lượng cà phê thu mua 104.511 tấn; xuất
khẩu 103.500 tấn, nên việc gây ra những ảnh hưởng tới môi trường là không tránh khỏi.
Hơn thế nữa đây là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam nên quy mô sản xuất và ảnh
hưởng của nó lên môi trường là rất lớn đó là nguyên nhân tôi chọn đề tài “Kiểm Soát Ô
Nhiễm Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu 2/9 Daklak”.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

1


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

1.2 Mục tiêu của khóa luận
Đánh giá hiện trạng môi trường và các biện pháp quản lý môi trường tại công ty
XNK 2-9 Daklak.
Xem xét các vấn đề còn tồn đọng và đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi
trường thích hợp nhằm giảm thiểu các chất ô nhiễm, góp phần giải quyết tốt các vần đề
môi trường tại công ty.
1.3 Nội dung của khóa luận
Để hoàn thành tốt mục tiêu của đề tài, cần thực hiện tốt các nội dung sau:
¾ Đưa ra được nội dung nghiên cứu như: Thu thập các số liệu về tình hình sản xuất,
nguyên nhiên vật liệu, quy trình sản xuất, chất lượng và thị trường tiêu thụ sản
phẩm…
¾ Từ đó nhận dạng, đánh giá các loại nguồn thải phát sinh, các chất thải gây ô nhiễm
môi trường, xem xét hiện trạng môi trường tại công ty từ đó xác định các vấn đề
môi trường còn tồn đọng để đề xuất ra các biện pháp kiểm soát ô nhiễm một cách
tốt hơn.
¾ Đưa ra một số kết luận về vấn đề môi trường công ty, rồi từ đó rút ra một số kiến
nghị để giải quyết các vấn đề này.
1.4 Phương pháp thực hiện
- Thu thập, nghiên cứu các tài liệu về kiểm soát ô nhiễm.
- Khảo sát trực tiếp tại công ty.
- Điều tra phỏng vấn các công nhân viên tại công ty trong quá trình thực tập.
- Sắp xếp, thống kê phân tích các dữ liệu đó để phục vụ cho việc thực hiện đề tài.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

2


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Tại nhà máy sản xuất:
Địa chỉ: Đường số 2 KCN Tân Đông Hiệp A, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 729821
Thời gian: Từ tháng 03/2009 đến 06/2009.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

3


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI
TRƯỜNG
2.1 Khái niệm
Kiểm soát ô nhiễm môi trường là tổng hợp các hoạt động, công cụ và biện pháp
nhằm phòng ngừa, khống chế không cho ô nhiễm xảy ra hoặc khi có ô nhiễm xảy ra thì
phải chủ động xử lý làm giảm thiểu hay làm loại trừ ô nhiễm.
Ngoài ra ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp là việc sử dụng các vật liệu, hóa chất,
các quá trình hoạt các hoạt động sao cho giảm thiểu hoặc loại trừ việc tạo ra ô nhiễm
trong quá trình sản xuất hay các chất thải ngay tại nguồn. Như hạn chế sử dụng các chất
thải độc hại, nguồn năng lượng, nước hoặc các nguồn tài nguyên khác, ngày càng sử dụng
nó một cách co hiểu quả nhất.
2.2 Mục đích của kiểm soát ô nhiễm môi trường
Mục đích của kiểm soát ô nhiễm môi trường bao gồm:
¾ Ngăn ngừa ô nhiễm, làm giảm hoặc loại bỏ các chất thải ngay từ nguyên liệu đầu
vào.
¾ Thu gom, tái sử dụng, xử lý làm sạch chất ô nhiễm trong và sau quá trình sản xuất.
Những hoat động của việc kiểm soát ô nhiễm không chỉ hạn chế được ô nhiễm
mà còn mang lại lợi ích rất lớn cho nhà sản xuất:
¾ Tạo ra một môi trường lao động tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất.
¾ Giảm được chi phí xử lý nước thải cho nhà sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường.
¾ Hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao được uy tín và chất lượng sản phẩm cho nhà sản
xuất.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

4


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

2.3 Biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường
2.3.1 Các bước thực hiện
Một chương trình ngăn ngừa ô nhiễm trong công nghiệp đòi hỏi phải thực hiện
một cách liên tục, theo chu tình khép kín gồm các bước cơ bản như sau:
¾ Có được sự đồng tình và ủng hộ của ban lãnh đạo của công ty.
¾ Bắt đầu chương trình bằng cách thành lập các nhóm ngăn ngừa ô nhiễm công
nghiệp, lập kế hoạch và đào tạo nhân lực phục vụ cho việc ngăn ngừa ô nhiễm.
¾ Tìm hiểu và mô tả một cách chi tiết các quá trinh sản xuất và các thiết bị máy móc
trong quá trình sản xuất để xác định các nguồn phát sinh chất thải, đánh giá các trở
ngại tiềm ẩn về mặt tổ chức đối với việc thực hiện chương trình ngăn ngừa ô
nhiễm.
¾ Xác định tất cả các khả năng ngăn ngừa ô nhiễm có thể được.
¾ Ưu tiên trước cho một số dòng thải và thực hiện đánh giá chi tiết tính khả thi về
mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trường đối với khả năng ngừa ô nhiễm đã được tập hợp.
¾ Tập hợp lại các khả năng ngăn ngừa ô nhiễm tốt nhất đối với công ty và thực hiện
những khả năng lựa chọn đó.
¾ Đánh giá những tiến bộ của chương tình ngăn ngừa ô nhiễm trên một công ty điển
hình để xem xét đánh giá các dự án ngăn ngừa ô nhiễm cụ thể.
¾ Duy trì ngăn ngừa ô nhiễm cho sự phát triển liên tục và những lợi ích liên tục của
công ty từ việc ngăn ngừa ô nhiễm.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

5


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

Có được sự đồng
tình ban lãnh đạo
công ty

Duy trì chương
trình
IPP

Thiết lập
Chương trình
IPP

Xem xét các quá
trình và xác định
các trở ngại

Đánh giá
chương trình
kiễm soát ô

Đánh giá chất
thải và các cơ
hội kiểm soát

Xác định và
thực thi các giải
pháp

Phân tích khả thi và
các cơ hội
PP

Hình 2.1 Chu trình ngăn ngừa ô nhiễm khép kín và liên tục
(Nguồn: HWRIC, 1993)

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

6


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

2.3.2 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường công nghiệp
2.3.2.1 Giảm thiểu tại nguồn
Giảm thiểu tại
nguồn

Cải tiến việc quản lý
nội tại và vận hành
sản xuất

Thay đổi quá trình

Thay đổi công
nghệ

Thay đổi
nguyên nhiên
vật liệu đầu vào

Hình 2.2 Các phương án trong việc giảm thiệu ô nhiễm tại nguồn
™ Thay đổi quá trình
ƒ Thay đổi công nghệ:
+ Cải tiến các trang thiết bị.
+ Cải tiến các điều kiện vận hành.
+ Tăng cường tự động hóa.
+ Thay đổi quy trình.
+ Áp dụng công nghệ mới.
SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

7


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

ƒ Thay đổi nguyên nhiên vật liệu đầu vào:
+ Làm sạch nguyên nhiên vật liệu trước khi sử dụng.
+ Thay đổi các nguyên nhiên vật liệu độc hại bằng các nguyên nhiên vật liệu ít
độc hoặc không độc.
™ Cải tiến việc quản lý nội tại và vận hành sản xuất
ƒ Cải tiến các thao tác vận hành.
ƒ Cải tiến các thói quen quản lý không phù hợp.
ƒ Bảo dưỡng các thiết bị máy móc.
ƒ Cải tiến về lập kế hoạch sản xuất.
ƒ Ngăn ngừa việc thất thoát, chảy tràn.
ƒ Tách riêng các dòng thải.
ƒ Cải tiến về điều kiện vật liệu.
ƒ Đào tạo nâng cao nhận thức.
ƒ Phân loại chất thải và tiết kiệm năng lượng.
2.3.2.2 Tái sinh chất thải
+ Tái chế hay tái sử dụng tại nhà máy.
+ Các cách tái sinh khác tại nhà máy.
+ Tái sinh bên ngoài nhà máy.
+ Bán cho mục đích tái sử dụng.
+ Tái sinh năng lượng.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

8


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

2.3.2.3 Thay đổi sản phẩm
Sản xuất các sản phẩm sao cho tác động đến môi trường và sức khỏe con người là
thấp nhất.
Tăng vòng đời sản phẩm.
2.3.3 Biện pháp xử lý cuối đường ống
Xử lý cuối đường ống cũng là một phương pháp ứng dụng khá phổ biến, mà chất
thải thì phát sinh ngay trong quá trình sản xuất nên để cải thiện môi trường một cách tốt
nhất ta phải kết hợp giữa hai biện pháp là ngăn ngừa ô nhiễm và xử lý cuối đường ống.
2.3.3.1 Xử lý nước thải
¾ Phương pháp cơ học: Dùng để tách các chất không tan, có kích thướt lớn, các chất
ở dạng keo ra khỏi nước thải…., Nó gồm các công trình như: Đường ống, song chắn
rác, bể lắng, bể lọc, bể tự hoại…
¾ Phương pháp sinh học: Chủ yếu dựa vào các hoạt động của vi sinh vật có trong
nước thải và kết quả là các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn sẽ được khoáng hóa trở thành
các chất vô cơ và các chất khí đơn giản…
+ Quy trình trong điều kiện tự nhiên: Cánh đồng tưới, bải lọc, hồ sinh học….
+ Quy trình nhân tạo: Bể lọc sinh học, bể Arotank…..
¾ Phương pháp hóa lý: Là sử dụng các chất hóa học cho phản ứng với các chất gây
ô nhiễm làm thay đổi thành phần hóa học của nó chuyển nó thành các chất cặn,
chất hòa tan không gây ô nhiễm đến môi trường. Các phương pháp thường ứng
dụng là: Trung hòa, keo tụ, tuyển nổi, bay hơi….

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

9


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

2.3.3.2 Xử lý khí bụi
¾ Đối với xử lý khí và hơi độc: ứng dụng phương pháp hấp phụ.
¾ Đối với bụi khô: có nhiều thiết bị thu hồi bụi dựa trên các nguyên lý hoạt đông
khác nhau như: Trọng lực, quán tính, li tâm…
¾ Các thiết bị dùng để xử lý:
+ Thiết bị thu bụi khô kiểu cơ học: Buồng lắng bụi, Xyclon ( Đơn hoặc chùm…).
+ Các thiết bị thu bụi theo phương pháp ẩm: Rửa khí rỗng hoặc có vật liệu đệm,
Xyclon ướt…
+ Thiết bị lọc bụi dùng màng lọc: Thiết bị lọc túi vải, thiết bị lọc bằng vật liệu
sợi……
+ Thiết bị lọc bằng tĩnh điện.
2.4 Các chính sách về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
2.4.1 Nguyên tắc xây dựng chính sách ngăn ngừa ô nhiễm
Xây dựng chính sách ngăn ngừa ô nhiễm có 5 nguyên tắc:
ƒ Nguyên tắc 1: Người gây ô nhiễm phải chịu chi phí.
ƒ Nguyên tắc 2: Người sử dụng phải trả tiền.
ƒ Nguyên tắc 3: Phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm.
ƒ Nguyên tắc 4: Huy động sự tham gia của cộng đồng.
ƒ Nguyên tắc 5: Khuyến khích, hổ trợ việc thực hiện ngăn ngừa ô nhiễm công
nghiệp.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

10


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

2.4.2 Các công cụ áp dụng để ngăn ngừa ô nhiễm
Để thực hiện các chính sách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường công nghiệp cần thiết
phải áp dụng các công cụ sau:
2.4.2.1 Giải pháp hành chánh – công cụ chỉ huy và kiểm soát
Là những biện pháp thể chế nhằm tác động tới hành vi của người gây ô nhiễm
môi trường, bằng cách cấm đoán hay giới hạn việc thải ra môi trường một số chất thải hay
giới hạn hoạt động trong một khoảng thời gian hay khu vực nhất định thông qua các biện
pháp như cấp giấy phép, đặt ra tiêu chuẩn hoặc khoanh vùng.
Với công cụ này, chính phủ có vai trò tập trung giám sát thông qua việc áp dụng
hai công cụ chủ yếu là: Bộ luật và các thanh tra – các nhà quản lý nhà nước. Các công cụ
này được áp dụng nhằm quy định và cưỡng chế thi hành các quy định về môi trường.
2.4.2.2 Công cụ kinh tế
Là những biện pháp kinh tế tác động tới việc ra quyết định trước hành vi của
những pháp nhân gây ô nhiễm bằng cách khuyến khích họ lựa chọn những phương án
hoạt động có lợi cho việc bảo vệ môi trường. Đó là những biện pháp như thuế ô nhiễm, lệ
phí môi trường, ký quỷ môi trường…
2.4.2.3 Công cụ thông tin
Là những biện pháp nhằm giáo dục, tuyên truyền phổ biến những kiến thức trách
nhiệm về môi trường cho các cá nhân, cộng đồng dân cư, pháp nhân sử dụng môi trường,
để qua đó điểu chỉnh được những hành vi của họ đối với môi trường một cách tốt hơn.
2.4.2.4 Sản xuất sạch hơn
Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục một chiến lược mang tính phòng ngừa
tổng hợp trên quy trình, sản phẩm, dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm rủi ro cho
môi trường.
SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

11


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

2.5 Lợi ích của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm
2 .5.1 Lợi ích về môi trường
Giảm mức tiêu thụ các nguồn tài nguyên.
Sử dụng các nguồn năng lượng và nguyên liệu có hiệu quả hơn.
Giảm thiểu được chất thải, khí thải thông qua việc tái sinh, tái chế, tái sử dụng và
phuc hồi.
Cải thiện được môi trường lao động tốt, giảm được rủi ro cho công nhân viên
công ty.
Giảm được nguyên nhiên vật liệu độc hại đưa vào sản xuất.
Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm được những ảnh hưởng cho những người
tiêu thụ sản phẩm và thế hệ mai sau.
2.5.2 Lợi ích về kinh tế
Tiết kiệm được chi phí mà còn nâng cao được hiệu quả sản xuất nhờ việc sử dụng
một cách hiệu quả nguồn nguyên nhiên vật liệu.
Giảm bớt chi phí cho việc xử lý chất thải cuối đường ống.
Giảm bớt chi phí cho việc xử lý và quản lý chất thải, có khả năng thu hồi vốn đầu
tư với thời gian hoàn vốn ngắn hơn.
Làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Nâng cao chất lượng sản phẩm và làm cho hình ảnh của công ty ngày càng tốt
hơn.
Tuân thủ các quy định về môi trường một cách tốt hơn.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

12


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU
CÀ PHÊ 2/9
3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty
3.1.1 Giới thiệu chung
Tên công ty: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 2-9 Daklak
Tên gọi tắt: SIMEXCO DAKLAK
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền, Tp. Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Daklak
Điện thoại: 050 - 950008 – 950009
Fax: 050 853548
Email: simecodl@dng.vnn.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
9 Văn phòng đại diện: 83 Trương Công Định, Quận Tân Bình, Tp.HCM
9 Điện thoại: (84) 088426790 – (84) 088490994
9 Fax: (84) 08 8427394
Nhà máy sản xuất và kho hàng:
9 Địa chỉ: Đường số 2 KCN Tân Đông Hiệp A, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
9 Điện thoại: (0650) 729821
9 Công xuất sản xuất của nhà máy là 8 tấn/ ngày

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

13


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Công ty XNK 2-9 Daklak (Simexco Daklak) là một doanh nghiệp nhà nước được thành
lập theo quyết định số 404/QD – UB ngày 09-8/06/1993 của chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân
tỉnh DAKLAK với tên gọi đầu tiên là “Công ty 2 – 9”.
Chức năng chính là chế biến và kinh doanh hàng nông lâm sản và hàng vật tư tiêu
dùng.
Sau một thời gian hoạt động mang tính thăm dò, tìm hiểu thị trường. Công ty đã
từng bước tạo mối quan hệ làm ăn với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.Từ đó,
UBND tỉnh Daklak đã bổ sung thêm chức năng vừa chế biến vừa xuất khẩu của Công ty
2/9, đây cũng là bước hình thành lên chi nhánh ở Tp.HCM với số vốn là 36 tỷ đồng. Qua
hơn 15 năm hoạt động đã khẳng định là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
hàng đầu của Việt Nam.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

14


Đề tài: Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu 2/9 Daklak

3.1.3 Vị trí của công ty

Hình 3.1 Vị trí của công ty XNK 2/9
Vị trí của nhà máy sản xuất:
+ Phía Đông giáp Đường số 2 của KCN Tân Đông Hiệp A.
+ Phía Tây giáp vườn Tràm.
+ Phía Nam giáp đường KCN.
+ Phía Bắc giáp Kho INEXIN.

SVTH: Nguyễn Trần Thiện Tài

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×