Tải bản đầy đủ

ỨNG DỤNG GIS NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỰ THAY ĐỔI ĐẾN XÓI MÒN ĐẤT TẠI TIỂU LƯU VỰC NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

! "

(

#$ %

!"
&+
,

) *

& '(

#
$
- .

% &'

/ !( 01

2

,6

) *

+

7

8

3 01

/

4

$ 5

9 :;<= >? @AB:; >C :DE F>>C

,


! "

:; GH:;

#$ %

& '(

:;AIJ: KLM N:A AOP:;

@AQ= RSI TU GH:; RV@ RW: XYI EZ: RV@ @[I @I\M ]OM ^_K
;A`Q aM:; )

gh !


-

M=b: &c D:; ) d:A &e:A ,AOfK.

i 3

!

"

3

!3 >j?Fk>?j
6

l 0

m

n F>>C )

) *

+

-


! "

!

#$ %

"

& '(

# $

%

&

"' (
$
,

)

"

"'
"
./# *

.
9

* " +
,
"'
& "

,

#
"0 1 & 2 3 .,
8 0 ,
"'

&

'

.

'

-&
"

45

,

67

8
'

3
"

#
.
.,

3 ;
)
4

: +
"
"'

.

' 3

"
"' *
"&

"'
<=>?+.
,
%

) *

.
"
"' #

45
0 ,
&

"
&
"

'

&

8

,

"

"

!
! , "
'

#
"

"'
, '

67
"

,
"

'#

+

.


! "

o
0
#$ = >? #@ A
" #$ % & '(
N
& 6
(O
(Y
:
^

1

'(

! "

& '(

/ !(

"2 , (3
4
5 6
2
B
8
C " D
G
1 HI JK G L H? M C
3 #I #?
7
P 5 Q < "C
1Z
[ (
\= +3

R,V _C " D
M

#$ %

7
4

#9 : ( ;
< ! "
5 7
E9 F
!
:
1
=%
RS,TUV #2 $
! W
X
Y
4
7 (
2
]

#$ % & '(

8
7

G

1 HI JK

G L

H?

C =
R-V 0< W
G
1 HI JK

]
G L

H?

! "
M

#$ % &

C =

J!
@ 1
3#1
1Z QWZ ; Q $ 3<
(
P #W (8 23
3
#9 " D
"2 Q :
! (< Q ` = M X
(?
Z
a )b Ra #c( " 3 " )3 b6 3 V "2 :
4
1 (3 # 1 8
3< " D
EW
: 6
< 1 5
RdVA 1 5
ReVA 1 5 P 5 R) VA 1 5 c Z ] RfV #2 ?
< ] 3
; RMV= '(3
1 56
(O "2 f #2 M D 3 "2 6
(O
(3
< W
5" D
3
= Jg
;
:
1
! 3E
g
< 1 5 #2 8
3<
D " D
=
e 6
D ]
2 "2 8
3< (
"3 E
g
9
K #2
$ = J5 #C E
g
9
K
?
" D
5
"2^ ,hT=i,,AUhji
k K
#2
" D
(
E?
(
c "2^ ,-A/,/
k k K =f
5 #C E
g
$
? Q 6 "2 ,U=j,,A/jT,j
k K #2 UAiUk k K = +$ #23 7
!
D $
"1 ( "C RS,T "l V 4
9
K #2
$ = $
"1
2 "2 3
7 5 f #2 M 7 ( = 'Y
!
P c Z ] #2 3
P
< ] 3
;
# ( 6
(O
(3 # 1
=

) *

+

/


! "

p

?3

#$ %

& '(

q 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 C

,=,= Jm' >n% Jo ========================================================================================================================================================== i
,=-= pqf ' ra % s r% f a ==================================================================================================================================== i
p

F3

2

% 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 r

-=,= ft u )v )aw% ==================================================================================================================================================== x

! "# $%
-=-= py' z Ms_t% Ms{M % s r% f a >| p} s~%s '•%s '€{% es• %‚% 0ƒ p„% Jn'========== ,& '
$ (
)* (
(+,
'
+. / 0 1
123 4 5
6 70 5
'
28
-=.= '…% *a{' >o
=========================================================================================================================================== ,j
-=/= t )_†f >o %s‡% % s r% f a 0ƒ p„% Jn' u > ˆ' %‰p fŠ% %s_ 'dr% 's‹ Œ ======== ,i
p

s3 t

0

!"

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ?r

.=,= J oa e ˆ% '• %s r%A '| % aŽr% >| p} 'd_•% ============================================================================= ,x
4 (' 4 19:
;4
< 4 5 => =
!
:
? ' @ =A =
!
:
6 B8
C >
:
D
.=-= J oa e ˆ% e %s '‹ • 0‘ sy >Œ >n% Jo ’ +q% Jn'^ ===================================================================== -,
E
F =A =
!
:
> G =!
(3 * 8 ( H /
)I"J K =A =
!
:
.=.= J{%s { fsa% >o J oa e ˆ% '• %s r% e %s '‹ • 0‘ sy fƒ •%s s_u% J‹% ’ +q%
Jn'^============================================================================================================================================================================== -.
L 1M ) '
2= /
8
:
L
3
) '
+.
) =
!
>
=> * 8 ( H /
) I "J K : 6
p

j3 u

!2 ,

p

, g,

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Fv

/=, %y +a% % s r% f a==================================================================================================================================== -T
/=- >w' ) ˆa % s r% f a ===================================================================================================================================== -T
/=. Ms_t% Ms{M % s r% f a =========================================================================================================================== -T
6
N
0
OPN H +A 1+M "# $% !$ Q
R
6
N
0
OPN H +A 1+M "# $%
)
S
p

v3 0

n

h

/ 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 s>

T=,= 0ƒ p„% ' op %‚% '“ 0‘ % s”‰ 'da% ============================================================================================= .U
T
U8 1@* 8
F "# $%
D
T
?)
"
V
C !$ Q
R
T=-= 0ƒ p„% 's•f '‹ '“ 0‘ % s”‰ 'da% ================================================================================================== .x
T=.= %sw% 0•' fsa% ============================================================================================================================================= /.
p

w3 0

/ !2 0

x 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 jj

h=,= e‹' )aw% ============================================================================================================================================================ //
h=-= e ‹% % s–^=========================================================================================================================================================== //
2

%

0

h666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 jr

,

? ======================================================================================================================================================================= TU

,

F ======================================================================================================================================================================= T-

) *

+

T


! "

#$ %

& '(

g &
H•% -=, ^ %s—% 'z p_‰ Rd•˜‰f'€dV ======================================================================================================= ,/
H•% -=-^ %s—% 'z e Re•˜‰f'€dV ============================================================================================================== ,T
H•% -=.^ sˆ z p 0•' 'sb€ Jy +zf ==================================================================================================== ,h
H•% .=,^ Ms—% )€“ Jn' 0‘ % s”‰ 'da% saŽˆ% H™ J‚% ======================================================== -U
H•% T=,^ H•% sˆ z e 'sb€ )€“ Jn'================================================================================================= ./
H•% T=-^ sˆ z f—Ž 'dš% s‰Ž 's•p 's•f >w' Rfs› z fV========================================================= .j

g

p 7

t Jš /=,^ '…% *a{' s€{ *a{ 'd~%s % s r% f a ========================================================================= -h
t Jš /=-^

% +q%

'd€% 0—Ž +•% H•% Jš 0ƒ p„% Jn' ============================================= -j

t Jš /=.^

% +q%t Jš /=/^

% +q%

_Œf )_†% 0ƒ p„% 's•f '‹ ================================================================ -x

) *

+

% )_†% 0ƒ p„% ' op %‚%

===================================================== -i

h


! "

g

+

#$ %

& '(

9&

7

s~%s /=,^ sš }% 's€“ ================================================================================================================================ -T
s~%s T=,^ H œa Jš )_†% p_‰ 'da% H~%s 's{% 'd“p H™ J‚%

=========================================== .U

s~%s T=-^ )_†% p_‰ %‚p >™% J}% %‰p Hy ================================================================================ .,
s~%s T=.^ py' J–‰ J œp _•% +zf '“ % s”‰ 'da% ======================================================================= .s~%s T=/^ H•% Jš %s—% 'z ) '“ 0‘ % s”‰ 'da% =========================================================================== ..
s~%s T=T^ Jn' %—a J• 'dr% H‰ž‰% '“ % s”‰ 'da% ====================================================================== ./
s~%s T=h^ H•% Jš )€“ Jn' '“ 0‘ % s”‰ 'da% =============================================================================== .T
s~%s T=j^ H•% Jš sˆ z Jn' e '“ 0‘ % s”‰ 'da% ========================================================================== .h
s~%s T=i^ H•% Jš 0ƒ p„% ' op %‚% '“ 0‘ % s”‰ 'da% ========================================================== .i
s~%s T=x^ ’ +q% Jn' 'dš% f—Ž f‰€ a '“ % s”‰ 'da% ====================================================== .x
s~%s T=,U^ H•% Jš sˆ z fM '“ 0‘ % s”‰ 'da% =============================================================================== /U
s~%s T=,,^ 0ƒ p„% Jn' '“ % s”‰ 'da% ============================================================================================ /,
s~%s T=,-^ H•% Jš 0ƒ p„% 's•f '‹ '“ 0‘ % s”‰ 'da% ============================================================= /s~%s T=,.^ 's•p 's•f >w' '“ )—p 'd_•% % s”‰ 'da% ========================================================== /.
s~%s h=,^ p} s~%s %}% )—p e‹' s†M '“ % s”‰ 'da% J‰% {M +q% ================================= /T
s~%s h=-^ +™% 's—% f—Ž fsŸ% s“% fs‹ Jn' H– 0ƒ p„% '“ 0‘ % s”‰ 'da% ================== /h
s~%s h=.^ +™%
“fsA J{ )|p 's|%s s|% e‹' s†M 'dš% f—Ž 0‰%s f•% 'du 0ƒ p„%
Jn' '“ 0‘ % s”‰ 'da% ================================================================================================================= /j
s~%s h=/^ 'dš% f• >b' >bd 's|%s s|% fsz% 0ƒ p„% ========================================================== /i

) *

+

j


! "

p
?6?6 t !

0
Q :
; Y#1
A
#
9 Q Q K = '(3
<
< L
9
3 #2
" :
#I
g EB "¡
9
( P Z ? #2 Q
K
4
K
< 3
1
3" ]
='
4
EI £Z EB # 1
K
(3
£
"¡ 2

q

% B
4

E1 6
7
< #I
5 = '(3 6 < (? Z < ( !
2
3 I #C # 1 Z < ( ! :
1Z 3<
C
?
9Q :
! (< Q ` = e
2 # 1 : W 3< #2 :
1Z
< Q
"¡ #K 3<¢
< #I
7 A #I
?#1 6
Z
@ DZ "N ! Q :
7
3 : ( ;
3
#1
3 2
#5
]
" D #2 5 " D
= >C
4
A
\ 7
G P 16
` (3 # 1
<
=

L
3

3 <
9 Q1 $
2
3 3
P
] 3
]
? =>1 Z
(? P Z ? #2 X
]
" : "2 P
#
9 #9 : ( ;
?#
9
D
£
Q <
9
D 3 "2 #
9
(O
=% 7 (
4 Q Q K
3
¤ = p¥ K " D
(
P c
2 2
K = % 32
C ]
¦ EW
= pF IA #9 F "N
A
Q
3 3
P
< ¦
# 1 Z < (Y
§# D
Q
K
<
3
¤ P Z ? #2 " D
C
4 " (3
! D
Z 7 E
3< O
"
( "C
g
;
Z 8 ¦ ( 5 Q¨ =

u >1 %
1
A
'(3
H? M C "2 P L
g
; ! ©
:
"2 #
9 l
=%
#1
$
3 #I #9
l Z

(

"2 #
9 2
9 W Z X
Z
5 F=
9 ¤ #C #5 (Y #2
Q < "C = %
3#1 K
7 5
1Z 33<
C
?
<
#2 Q
<
3 3 DZ "8 Q :
7
#2
D "
7 =

<

< $
] #1
R c3 ( Z
(
: ( ;

1

H?

?3

& '(

y

0
"2 #
9 F
1
A#1 7 5 K
2
#1
"2 #
3< D < W "2 c
<
3
(3
<
"¡ Q
= 'Y # 1
<
\ 7 (
Q :
`
23
#
9

W
<

#$ %

1
3 ;
M C =

] Q

ª3(
g
:

3
;
L "2

#$ A : "2
9 2 #C
! " #$ § %
c V"
"2
X
! 9
¦
¤Z 6
"N P <
1 6
, ! " #$ % & '(
•s 1

3
5 <
& '(
EB
4 E 1 Z X = ' #@ A
HI JK • 'L

?6F6
>C
#$ % & '(
E9 #4
2
^

8
Y


! "
• 0<
• H?

) *

+

W
M

<

W
¤Z

3 <
]

#1
26
3
#2 3
L = +3 #@ A

W
]

8

<

(3

#
D

! "
96
"N
(

#2 Z X
(? a )b Ra #c( " 3 " )3 b6
3 V C " D
#$ % & '(
G
1 HI JK G L H? M C =
]
! " #$ % & '(

C =

i


! "

p
F6?6 p

z

#$ %

F3

& '(

2

%

/

J "2 2
X E #2 Q :
! < 3 32 32 = %
3 3
P
< Z < (!
X 5 P
D < 3"
#1 Z < (! :
1ZA
K
7 (g = >? #@ A
Q
K EW
Q1=' $
? Z l "C "2
3 5 P
]
X (
9 5 P 7
] $
(3
9 Q1 Q :
>1
(? P Z ? ]
"2 ( Q Q K A
` Z
$6
"N @
F

A 5 P
"CZ
A 7 (
4
< P
! c
2
3 P
< "2 "C
< P
] 3
;=
l ] #2 1 6 =

F6?6?6 ;M=J: :A{: K|Q T_ @AQ= RSI TU GH:; RV@
>1 %
"2 , C :
C #2 P
@Z #23 9 Q
'(3
A 9
K #9 2
5 #C 2
¡
#1 "
W #9
=

7

1Z #C
9 "3 2
= J! Z < ( ! 9 Q
CA>1 %
l Z
@
5
9 "$ ]
? =
"2 Q < "C = J 9 2
8
4 6 <
9 #23 Q
< 2
A \
4

' $ #@ A (3 Q 3
TU K ( " 7 A $
(Y
( A 3Q
< 6 <
#2 6
(O "2 3
!
A
! @ W (B
P
«Z
( I #C $
=
+1

>1 %
K

"7
1Z D
!
:
1Z 2
!
?" Q :
D
(? "2 6 < (?
3< 3<
5
Z 2
( "2 3
4 6
3
DZ "N #2 3
P
'(
$
l Z
¤N
< 3
P Q
3
!
(P
Z < ]
; 7 < #I
3=

F6?6F

9 Q
Q1

1
3F
Z

D
@ 3
:
1Z= '
5 #2 # 1 E5 (8 "

7

8

% 4
! E
]
1 8 (Y
§ EW Q
<
£
2 = $
< A $ #@ #2 P #@ V=

§

2

9 A

Q
X =>1
3
;=
P <
$

(
<

]
<

§ 3 < #I
3A
9
!
(g
< 7 :
1Z 2
2 #2
P #23 : ( ;
$
R A
g
C A<

b }MN K|Q @AQ= RSI TU GH:; RV@

' $
3
(B # 1
(Y
l
g § 7
9 ¤ "¡ g EB = % "2
7 7
] < 1
D
" A 1
D Eg "£
F
C A
"2 < g
¬ "D
¬
D "2
\ "2
l
F 2
=
$ l ] #2 Z < ( ! Q
P
?
? OZ
O "$
3F
Z @
C
Z
#
<
@Z 6 <
X =>1 2
` $ l
Z
1 5 6
"N 2

(O

3
$
A "¦
1 =% 4
!
'
A !
D " X
4 #1
(P
<
!
K
3
#2
E9 #4 =

F6?6s !V: R~ XYI EZ:
0

"2 6 < (?
=

7 Q <
0
(

) *

"2 P 6 < (?
?# ( ] 3

0

9

0

$

+

<

K

"2
"2

<

( Q ` E9

$
;

Q :
N

3
3 <

!
& 6

5 $
P

]

F #2
K
F
(O =

7 ( R
P

!

c Z ]A ?

; "CZ

D A
A

;

F

3

6 < (?
P

A W

9

2
?

®V=

®

x


! "

• fX

7

$

#$ %

& '(

^

• J EW < (; ( A (3

EW Z < #-V¯
• $ #@
! ] <
X V¯ #2
• $ Eg "£
] <

<

<

( Q `

<

¤

EW Z < #-

@Z DZ 3 <

<

(¤ R#@

!

P

]

R

• f<

Q
#W (8

Z

;
$ Z < (!
§ EW Z < 3 ¯ 3F "2
A `(
P
R
# 1 Z < (Y A
Z 7 E

5
3<

C=

5

• s3

X

^

P

]

3

;^

s3
P
7 $ Q
A 3F "2 5 A Q : Z
"
7
#2 ¤ © $ Z < ( !
O V=

] 3
4 #I
] 6 < (?

+7

5 2
P K " (
32
Q!
5 #C 3
;=% 4
6 N <= e
2 < #I
g EB
:
1Z G 2
l
1 8
#1 Z < (!
¤
< #I
3= '
"2
X Q
K
< "@Z ]
¡

CA
"2 , 3 P
] 3
2 2
@
P
< Q < "C G 2
5 PZ < (!
5 P
2

( "C
< 2
;
"2
(
9 2
?#1 Z < (! < 3
P
D
«Z
g EB #2 K
3 P
< ] 3
;
2
K " =

'5 P
\ K Q
3
;
< (
5 #C Q°
@
< Q :
1 6 A
#23 (g
< 7 (g
=%
X 2
K
3Q
3
; E£ l
<
7
£
2 A F E 1 "2
< #I
X
3= % 32 (
P 5 1 5
< c3 Q !
!
Z Z X ( ( C
#2 C A
#@ \ "2
3
[ (X #2
Q "
Z
g=
•e 8 @ ^
0
Z

¦ "
P #23 " D

6

@
(X A

A

#C Q 8 @ W Z X = ) D
C
;
P #2 $ Z 7 E5 ]
(3
K =

>1 %
B (3 #I Q 8 @
1 C ©
I
" D
3= p2 (3 5 Q 8 @ "2
#2
? >1 %
"2
56
A ;
P #2 $ Z 7 E5
"2
5 7 ( $ Z < #- Q
A6
< <
#23
A
" D
C 5 P
(2 #2 " D
=
f Q <
9
AQ 6
P #23 ;

7
Z

% 32 ( A
¦
=u < Q
Q
3 P
( ] $
]
Z
• JW
AE

) *

JW ?
#? (3

+

8
1
] <
8
P #2 " D

#
1
=

2

(
3

]
9

5
K

;
7

Z
6
7
5
#?
¦
#$
9 7 5
3 ?
< ] 3
; L ¤ N #23 # 1 (g
?
]
¦ "2 6
P #23 ;
P #2 5 P=

7 (

" :
Q <
(O
=) D
W "$ "2 Z 7
Q EW Z < #- Q

P

" D
]
P

X

"2 P Z l
7 7
]
"2 Q :
< Q!A
< 7
£
2 § "2
3
(O = ' #@ Q
K
7

? ^
7
(
9 Q 1 Q 8 @ #2 W

$Z < (! ]
W A W ?

<
6

1

D
W

X
" D

A (§
C

#2

,U


! "

5

P ]
C = '5
\Q
W ?

s
'8
5

@ Q!
5 " : 6
K

P
2

5

#$ %

(: < #@ " 1 #2 $ 3
5 =

& '(

2

56
(O
] W ? 6
W
$
] P 5
; "2
56
W
3< #2 6
"N $
= '( 6
!
(O
X "2
9 2
; 5 =e 6
Z : Q
P 5 K
Z :=

<

X

P [
3

2

#2

"2 P 5 #2 9 2 ; 5 =
Q
$ 1 < E 1 Z P
(O
]
A P
Q
P 5 ±,U² ? " D

• ' $ #@ ^
pP Q (Y (@ ( Z
Q 8 @ A P 5
" D
( $ ?
2
4
+&
(@ ( Z "2 Q
Q :
!
< ?

<

' c3
5 W ? A ?
;
P
^
'<

]
" D

?

!

‰ ³ ªR
'( C
3< #2
"2 Q :
(g
(O EW
5A 3 g \
" D
g

§

A

¦ "2
56
(O
3 \ Q < #C < P #23

¨

:Z `
< ] 3

;A

A W

c Z ]A 3

]
FA

(
$

=

? A P

" D
2

"2 P 2 5 #C
@ P cZ ] ]

7 ( $
7 EB
3 $
=e " D
< Q! ¡
@ 6 "2
" D
«Z= >C " D
2
7
7 (g "2
C =

<

Q

< <

P

]

R,V )2

P

,Q
:

(Y
1Z

" D

!
¨

= >?
Z=

< E
5 "2 "3
$ #@ A " D

<

3

A P
#2

;V

3

^

¯

3

8
$ 5 W
¯

RTV $
RhV )2

]
g

& #C (

(:

<

5

¯

R.V )2
R/V 'K
]

X (3

< 4 6 < (?
#C
(?
P K "
?Q
K EI £Z ] $
2 2
A 1 8
Q
K
"
\ D Eg "£ #23 < :
- #2

2

8
4

R-V 'K
P
Q 9 #2 Q 9

Z

#9 " D

#2 #9

32

g

< Z 3Z

¯
; #C "2

" D

Z 3Z

[

- ¯
E

%

£ Q!

%

£

+

7
$ 9
#2 K (

]

Z 3

) *

"2

^

' 2 Z l #2 8
P #23
2

'

$ #@ ¦
=f ¤
7
4 PA ;
Q?

#C ?
?
$
1
?#1
4,
$ #@
Q K = J 5 < Q #$ (Y
9 8
9 EW 2 Z <= '(3
` "2 Z " :
(? "CZ $ #@ Z ] (
F
3 I "2
] $ #@ ¦ "2 ( 6
(O
(3 # 1 Q ! 3<
=

• '8
Q

P

8

#@ "N G

3<
Q!

C

]

= R%

[ >K *

A -UUjV

^
3<

"2 $ #23 X

! <

W

g

. 1

5

^

,,


! "

R,V s1 5
"@ZA 6
"N 1 5

< E 1 Z 7 (g =

R-V s1

5

< E 1 Z
R.V s1
A -UU.V

5

< E 1 Z
;
K

#$ %

cZ ]

& '(

F

:

Y A £

£ AZ 7

;

K

6

#1 6

< #2 "2

"N

"

" D

#2
]

=
sI
F6F6

u

•,

f (
P
Z =
pP 5 Z

p

Q

, g,

9 Z
A" D
X

X

X

Z
!2

Z #2

W

AZ
<

§
# #2 Q
ZQ <

4

D
#$

+

8

W

C
®

2 \
6 < A E<

ZQ 3 <

(

= Rs ´

hg 0

(
^

§

]

C #9 "&

#$

'
(

´
4

P #23
Z X
#2

^

F6F6?6 A€ :;AIbE @a_K @IW• @aJ: AIb: @aO‚:;3
f O Q #$ W
A
Q #I
3 ¡ A
2
<
@ Q
6 === M X Z ` 5 "l
8
1 "C #2 $
1 (3
9 K = _
!
]
Z X Z <
3A
"2 Z X Z 8
DZ
#1 <
<
"2 Q ©
ZA
` 5 " 1 (3
;
£ = +3
Q :
! l
=
F6F6F6 ,A{: @€KA N:A AOP:; ƒA„:; ]IJ: @HK …:AI~M ;IQI R†[: @AM KAH• N:A‡3

2 Q : "2 Z X
1 Q :
;
!Z 7 8
2 "3
D
<
X
5A
! D
! $
X 23
9
" D
5 #2 $
Z X Z DZ 3
"CZ Z ] (µ (1 ? (
2
: Q
(P "C A 4
X
¶3 #9
"1
A ?

F6F6s6 ,A{: ]†[I RˆQ Ae:A3
M 7
X #2 <
Q : V
# (
Q #$ (P "C
! $ 3<
3
RZ X Z F6F6j

W ?
2
5 < P
6
(O
(3
R ;
#1
4 Q #$
:
6

< X #W
"
6
#C
#9 F 5 Q 4 " 1
X
6 < (?
= '2 " 1
#[
< R
#1
A
2
Z X Z C
]
] Z X Z D 6 < (?
P
O
" 6
V=

„ Ae:A @€:A @†B:3

f (
9
: ?
8
3< " D
(
C
^
• p: ?
$
1 A D Ž 3
#2
D
E
l E
< <
Q < =
• p: ?
8
3< 6 < (?
3 C
• pP
: ?
3 c " Q R,xjTV Z < ( !
f¹c 3 "3# Q = M X
(?
7
D =


) *

+

X

X,X

D
" #

#2 §
K

,xTi E

] pc c( #2 ¸
! $ 3< 5
X

9

· # 3#
c c( K
P

X

#2 > Q c# A
,xhx=
2
K

Xh

,-


! "

#$ %

& '(

#C
0^ ) D

(

+^ f ;
^e

E?

P

2

K

=

=

K

"O

]

<=

^ JP 5
)^ JP 2

5

€^ M l

(K

"CZ Z ]

M^ M l

(K

-

$ #@ =

± UA,

#2 2

• p: ?
$ 3< " D
g ,T :
5 #2 h Z X
(3
$ =

2

• p: ?
a #c( " 3 " )3

(?

" D

4

X=

2
K
O Q¶

3<

c3 ¸
c c( #2
b6
3 #2
Z X

] p3(
#2 ˜
c3= J7 "2 Z X

R,xjiVA
(?
3<

Š‰$X0X

D

c K ,xi/= p: ?
Z ZA Q
Q < Z

E

A

"2

Z Z X

3<
(?

!
!

´

P #23

^

X

X,

#C ^
b^ ) D

(

d^ f L 5

E?

2

K

8

c3

;

e^ f L 5

$ #23

)A ^ JP 5 #2 P 2

5

f^ f L 5 "CZ Z ]
M^ f L 5 E 3 #1

: ?
2 O

% 7

5

2

Z l

=

Q = +3 A ¤

#I
]

3< 9
3 ?

4
P Z X

?

D

!
=

(

+

X

2

.Z ^
#@
]
3
3< "l

<
<
]

A #? #@

;

RdV^

(?
6
(3

#9
4 " D
X 6
.U Z ¤ A Y

"2

P
F

=

<
P
(

#2

1 4 " D
#2 " D
(X (3
5 #2 Z
P
F
\ #C
L 5 b .U ( ; =

( Q ` Q 5
A
] <
"2
(
F "2 #@
!
F
6
1 6 " #C
(
F K " =

]

5 6

fK
(
L 5 b .U ! < "@Z 1 5
3
P #23 8
#2 5 " 1 " X
1
W Z
d D < "@Z Y < :
Q <
D
L ( (3 E

) *

#? Z
:

=

#2
Z
* < (?
3
!
<
#2 5 I "2 ¤ EW (l
<
( Q ` F
A (3 Q
<
¤ = 4
3
7 ( #2
= $ # @Z ]
#23 F
"2

"2

k K V

-

D

!

9 :
(B ^ 5 X
Q :
F
\
;
P
5

R

=

X
(?
2
1
3 Z I DZ #C $
3< " D
3


P

k k K V

$ #@ =

M

8

R

#2
4
P

RdV D
X
2 <
C 7 ^

K

P
; " D
]
(P

:

8

;
Q <

(§ = ' ´
L 5

,.


! "

#$ %

& '(

d33 c R,xjTV
A{: @‹ EOQ
p3(

$

‰ >6v X , X ?6ks

$

‰ r6FC X , n C9CsC

$R,xj/V

A{: @‹ EOQ
ŒITKAE•I•a …?rkk‡

Š? X s>

˜3 c( c "= R,xi,V
A{: @‹ EOQ

$

‰ >6Fkw X , X s>

$

‰ sC6v Ž >6sv …,‡

O•:; EOQ A•:; :;<=

=

‰ ns6Fsvs Ž ?6kCr ]: …X‡

A{: @‹ EOQ
W ? $ XM < DDY=

$

‰ Σ=

b"• º ª

3 c( R,xiTV

A{: @‹ EOQ
¸

C :

Z ( ( c "= R,xihV

% 7

5 e^

e "2

5

X #W

]
A "2
2 "2 --A,.

9
f<

<

(3
"2

9 Q1

©
<

5

(
=

P

] ¸
c c( #2 p c (
R,xhxV 3
8
]
5
4
X
< ( Z
Z 4 8
#@ "N #2 3< O ]
= J! X
(¤ O ] ¸
c c( #2 p c (
R,xhxV D
( A c3
? <
]
5 #C
ReV D 8
^

#C

E 3 g
3
(?
(W ]
L 5
e ³ »RUAU/.V

'(3

C 3 P
P 5 "2 TUA

RZsV ¼

UAh-

¼ UAUUi-

G UAUUh- f½

^
€p ³

2

Z l

4

XA R²V

³²

2

Z l

<

f³²

2

Z l

¨ k R² < ¼ ²

³²

2

Z l

WV

W

' Z c3
#23 K ,xji ¸
WA
< W A
¨ #2 2 Z l

c c( #2
4 X ¦

§

#23
(¤ ] "CZ

:

5 2 " D
F #2 Q
K

=
M

X

(?

8

e ³ R-jAhh
'(3

+

,A,/

^
,U•i

R,- G VV ¼ RUAUU/.

RE•-VV ¼ RUAUU..

R •.VV

^
³ R²

) *

3<

W ¼²

<

W VR,UU • ² ¨ V

,/


! "

³

2

Z l

4

E ³ s1 5

#$ %

& '(

XA R²V,^

(

-^

W R±,

V

W R,•E?

V

.^

(

R-•T

/^

( "C RS,U

V 3F

"C RT•,U

V

V

³ 1 5
,^
-^

#Y

. ^ #Y Z
/^

@

T^

@

#Y Z

h^(
% 4
#2 P

8
] Z ¡

@
8

1

e 6 Q 3 < Y
<
5
PQ <

]

]

C
©
AQ

<

3
K

†[I RV@

• s2

" D

•f¨

5 e "2^

A

<
®

4

< (W e \

Q

IB @aˆ 0

3 STU²

:

7

XA=
<

P

‘K @€:A

UAUT G UA,T

e

UAUT G UA-

e

<

W

K

Q <
K

<

3=

Q <

<
F

3Q
• f
W•f
" D


EP

(

E?

W

2

UA-T G UA/

e
¤

SUA/

e

3

K
Q <
(

K

Q <
<
EP E9 F
=

8

3< e

EW
C :

% 7

Q <
;

9 < Z X
2 3

< #2
E? =
Z #2
3 [

(?
3 6
3 Z I DZ #C

#1
? =

´

¥

5) ^

% 7 5
9 2 ; 5 R )V^ ' !
= % "2 L 5 4 $
4 "3
; Q <
3 #C
9 2
; ] :

+

=

W ? $ XM < DDY=

% 32 (
;AQ
Z 8 "¡

) *

¤

K

" D

Z

1

$ < P
]
9
5
P 5
© "2 --A,. = f 9

2
5
2

;

$
A
; "2 Q 3

9

2
<

,T


! "

Y

;

Z 7
¬
L
D 8 Q :
]
9 2

Q <

'(3

#$ %

& '(

5
X #@ 5
@ " #2 #@
L 3
$
F E 1 5 #C
; 5 Q 3
¼k•,U² "2 Q : 6
(O
(
 " 
)³ 

 --A,. 

EW (l 8 = ) D
9 2
; 5 #2 $
l
< P 5 =

$

^
³

9

2

;

5

$

A

³ 1 5
! "# $
’ ?“
E
C :

?“ ’ ]†•• ’ s“

UA*:ZZ[[[ 2$2\(

%&

' () *

s“’ ]†•• ’ v“

UA.
2= 2

UA/

]

-

^
³% 7

5 P 5

³ P 5 8
f

EB

²

7

5 (
D ¨
Q
¨
$
a )bA 1 5 )
! 1 < P "
Q
(3 Q c (§ = 0
Q c (§
D ?
2 E
C
7 5 =0
E (3 Q c (§
7 ( E < P
:
^
Z

) ³R
% 7

4
! 3 <
=% 7
K #2 Q
! 1
% 7
Ž
5
Z
) *

+

UAT

P 5 5 #C
= $
9 2 ; = % "2 ¬ "1 ] $
Y
4
9 Q1 Q < g
A $"
1 ]
c Z ] $ #@ #2 Q8
C
=

³ UAUhT ¼ UAU/T ¼ UAUUhT

Q <
2
5f

” v“

< DTZ DDS

% 7 5 P 5 ]
; R V^ ' ! 1 $
K "
Q
P 5 K
X "2 K
P 5 $
5 #C P 5
© Rx²V C
$
5 #C P 5 EW
E
@ P
'(3

$

= '(3
:
Q c (§ #2 E
C
F #2
K
c3
(X #2 ¤
D 8
c3

]

"
V RUAUhT ¼ UAU/T ¼ UAUUhT -V
--A,.

5 f^
P cZ ]
$ 9
4 PA 3
<
4
< P " 6
5 f L E<3 Z X
K
23 \ D
] "CZ $ #@ A

(
F
"2
( $ ?
2
Q?
§ #2 K ( $
= % "2
5 D
]
K 6
"N
4 Z X
E 3 #1
E 3 #1
23 \
$
(
E?
Z 7 E5 (3
5 ;
3
P
=% 7
Z ] A
Q 5
=

5 M^
$

[ E 3 #1
23 3 #C

M

D

W
& "2 ¬ "1
YE
< Q :
E 1 Z
E1
D

!

,h


! "

<
g

<

(W ]

4
A ÊZ E;

á
<
A (g

3

] ^ "2
;
g

c3

c c( #2
P
c3 ;

c3
A 3F

R,xjiV Đ
< #2 6
"N
g
A (g

;
3<

(

#$ %

& '(

g
C EB

A

;
1 5

2

X 6
RMV "
6
c3 2 Q !
3<

4

#9
$ #@
l ===

c3

;

P 5 ]
#2 L 5 <
# 1 "2
A "2 ( P E@
c3 Q 3
<

W =
F6s6

g !y

"2 Y #

Ê ] ^

ẳ ^ c3 ( Z 4 " 1 Q :
ẳ ^ ê3(
3
P 8 AQ :
ẳ ^
c $ " Q E (3
D
4

K iU
1Z l

:

?
?

Y <
2
!Z <

1 #W (8A ?
R ! A
A #I V
! 1 #W (8 R
: EB #K E A 5A đV
4 < 2 Z l Q <
RZ l
AZ l
9 V=
Q 3

O ^ W "NA E
gA
O #2 3<
Q
K
]
?
3 $Z < (!

O =f L
\ ]

=

HÊ l Y
"NA Ô

#2 6

2
C

!

)2

@Z

iUA
! FZ

P @Z DZ
V= '@Z DZ
< ?

"2 P 1
( E9 F (<
=
pP 1 5
Q :
=
fX
4"1
#9 < 5 D E
#I
] 5 D =
Q :
! 1

]
2

9

5

< Z l
D
:
< 8

D

O "2
"2 $
gA 5 "

Đ (
<
W
Q

Z

E
& #9

AZ l
9
!
!
8 Q :
Q
K "

DZ
1 4

(3

<

#$

X

AQ 3

O

^
< 8
@ZA "
=
(4 #2

<

:<
5

< "&

I #C
(4A @Z

<
:
W "NR :
@A 3 < AZ 7 8 A

4"1
Ơ (D

:

3#1

4 " 1 5 3< Q :
D Q :
#2 <

< #W (8 R X V
3 < #C

4"1

#2 Z

Q :
]
P

8

'

" A s1 5
:
W "N R
V "2 P :
< 8
! "@Z E
g #2 Z 7
$ #@ A 1
D
$ (
(<
= f:
1
Q
DZ <
3 < X
4"1
:
; R
(Ô ` 5 Q AZ 7 8
W "NA (3
Z ăZ Z 7 8
W "N #2 ?
D
Z
Y < E
g= % 4 Q
K
2 Z 7
E1
#C < 1 5
:
Q < #2 Q
3
Z
#
(P
(3
9
"& #$ Q <
RZ 7 8
< $ Q 1 A $ 3< < P #2 3
W
" D V=
8

<

F6j6 p
$

m !y
-'(3

P
(O A (3
P
= s2
K (
"2 Y
< =J9
7 5 8
$ (3 # 1
Q 3
-UU G ,UUU K
!
P K
=
C "2

(g

% C
V

) *

"

+

B (3 #I
Z 7 E5 Q :

!%

] ) " #2 s 3 R,xi,VA
iU
EW
C
Q 3
jT ơ
2
3
]
K
5 P
= $
!
D -AT
"CZ
1 C â #2 " D
9 #2 @Z (
]
(3

-k.
P (

1

8

:

E?
3

.

3
P
?
2
F G (3
X
<#2

Q

1Z (
A ,U EW
E
C #2
A l
< "2 P (3
4
< 3 " "2 Q < "7 G
5 P
? 2

5 "C R Y ,=iUU
<
] I
Y

-=UUU
< /

,j


! "

#$ %

& '(

T

< ,U¯ (
#I
9 '(
?" D
E£ l #2 Q
¤
P X Y. < =) D
"C #2 " @Z (
3(
;
P ( "C A 7 "2
7
8
7
1
D
> 1 % = sB
K A C ] < 3 :
Z I
#23 E ! ¾: Q 3
-UU ( 1
A
;
C 8
(
E? , . C
Y TU • /UU Z I A (
g EB
: sg ,=UUU k . #2 Q
-=UUU k .=

%
7
8
¡
$
< = 'Y K ,xi.
,xx/ (
C
#2 "
(g
(O A 7
$
2 2
(
E
2 =f L 8 (
'( ;
X
? § Q 3
jUU=UUU
$
< #I
D $

1
<
R% g ^ Z^k# c
=
A UTk-UUiV

3
F
A #I
(
(g
7

"2 3 $ Q
Z < (Y
!"
¥ #2 "
Q 3
,A. ( 1 c (Y
§ EW Q Z < ! "
¥
#2 (
(: "CZ
F "2
3
< X 2 2
3 < #I Z 8 H£ : sg #2 O
c3 §
EW E
2 =

I

( 8
(O
X
¦ "2 #
#2 #I
¤ = ¾! "2
EC $
A
£
AQ : Z
" (Y
l
g #2 (g
g
c c ,=ª(cc=ª(k# c c ck 3Q 3 kE 3"3 k 3 ( 3 # 3

' c3 2 " 1 ]
esf%¿p' J Q ) Q ?
P 5 T•i PA #C " D
,=xUT
A ( ,
X (¡ A " D
EW (
(: "
C xTA,
k K A (
,UTAj
A (
(g
2Z "2 hxA=== Z (
9 "l 3 #C X
,- A (Y
C h V=
u>1 %
§Q À
:
5 $

E<3 Z
I
]
6

) *

2

K
(g
: "2
(Y R(Y
<

A
#9
E£ l Y 4
K ,xhU #C # 1 3 " D
EW
W
X "C #9
( Z E
( Q £Z "§
g ¤ EB
<
1 = '
#1
EW < 3
]
"2 3
(
l ] <
5 7
(3
9 Q 1 > 1 % = f<
:
5 $
C
32
32 32 Q :
X
8 #C > 1 % =

f< E<3 <3 #9
7
3
¤
:
#23 #
9 8
3<

+

9 < 6
7
9 E 1 Z 7 7 (Y Z ]
(O ®
3k
c

$

1

% & '(
9 2 #C 3
>1 % =

( C
5

7 #¡
"

4

#2 ¦
<
< XE

D
#2 E

,i


! "

p
s6?6

y 0%

s3 t

"

0

9 2

!2

#$ %

& '(

!"
4

$ 5

s6?6?6 !ˆ @a€ RˆQ ]—3

'7 %
'7 %

0§ % & '(
s 1 A
A 2
8

"2 P § 9 ¤
P
1 HI JK G L H? M C A B
Z 8
1 8
$
,.=.Tj A <
W ( J M 3 Q 3
-i Q #9 Z 8
§E 3 g x Z Y Z,
Z x= >C 3 P W "N
^

¼ ,Uj3 U-. Á-TÂ
3

,Uj3 ,U Á.. Q

¼ ,, ./Á ,xÂ

,, /.Á Ux #& P H£

d

8 ^

C

2

•M
•M
•M
•M

8
8
8
8

P J:

3

J:
'7
%


1 HI JK =
1 Jg M ¤ #2
1 M C )3 =
1 Jg M ¤=
1 HI JK =

s6?6F6 ˆQ KAV@9 RˆQ Ae:A ^< ^V: R~ TU GH:; RV@3

R,V JW

^
0§ % & '(

X

5

l

#9

2

Z l

<

«A (3

l

"2 < H ¹ =

JF
!
] < H ¹ "2 2 " D 3
£ 3 R,U•,,²VA 3
Y j•,U²A
3
Y i•,U²A 3 Z 3 Z 3 Y UAT•UAi²A 2 " D
(
3 X Q " = >? #@ A < <
H ¹
;
2 c #2 (3
9 Q1
1 C ©
§Z < (!
P "CZ #` Z 3
3< 2
(
E? -U•.U #2
2 7 ` ($ (-= f<
?
2
(
< H ¹ "2
` #2
R˜c(( " 3" VA <
2
" D
3
(3
< "3
g ¤
C =
R-V JW

? ^

% & '(
P 5 S,TU= JW ?
H£ Q 3
..U A

W

?
9

3 (?

5 #2
C
Z

£A ]
"2 W ?
g " D
Z l Y J:
'7 = f 3 (?
Z 8 '7 % Q 3
-TU =

£
A
Z 8 J:

3

s6?6s6 0A€ A˜M ^fI ^V: R~ TU GH:; RV@3

e 8 @ HI JK
@ 8
3A
9
1
(
E? -h UfA
1 P 5
U
f #23 < U,= '
5 ;
2 Sh ;A ;
£
jAiAx= ) D
(
E?
(<
D
RpI Q : #2
I

#2 Q #$ % & '(
(
Q 8 @
1 C
3 9 6
K A8
E§3 #2 Q :
I : " =% 1 P
3 (
E? -iA, Uf #23 < /A
1 P 5
Z (
E? -/Aj
£
(3
K (
E? -=TUU ;A 5 ; £
(
E?
(3
3
#23 <
< -A.A/A ;
£ 8
#23 <
<
X
5 3 S-=TUU
A
Z 7 3< c3 I A 3 (
I
I
V=

• pI Q : Q¨3 2 (3 Uh <
Y < ,,
<
Q 3
,U•,T² " D
K = '(3 Q
" D
hT•jU²
" D E5 X
K #2 < 7 © (
3= +3 "
§ "2 K 6 < (? E5 X
C P <
§ "1=J9
W
32
< c 6 3
£
:
C 7 W
3< 3 2 Q #3 #2 < 3 ( Z E
(3 "§
=

) *

+

/ K
A" D
E5 X (
3A
D
8 #2 E
©
$Z <
! "
l

(

Z L
Q 3
F (; 3
¬
4 XA
( #2 EW 3

,x


! "

• pI
(3 Uh <
" D
§
I Q : #2 Q
(
(: (
C
9 E

7

#$ %

& '(

Q¨3 2 (3

Uh <
Y < T
< ,,A
( @Z ( A " D
iT•xU²
" D
K A L(
U/ <
"C
A
hU•hT² " D
K = % D " " D E5 X #2 9
1
Z X
< 7 © (
3= ) D
"C #2 @Z (
§
( 6 < (?
A
A ":
5 ¨ I Y X 3 5
X
ZA "2 E
g
3< Z ¡
1 #2 ¡
6
(O
(3 Z 7 3< #`
- =
I

) D
Z 7 3< c3 I
5 Z < ( ! ( 5 #2 "2 I
C =

§

Z 5
8 A

\
D "

:
I Q : 7

5 Q¨

1Z= pI
Z < (!

3

s6?6j6 BK :;M™: @
R,V '2

^
'2

"2 P 2
$
6 N
#9 Q :
=' $
] 6
3
2
P <
DZ "N #2
1 6 =p 5
P
9 ( C
Z
£ 2
R)
(c 3 ( c V
" D = e < 1 2
7
& (P
- R 3 "V 2
E 3 2
P 5 9 Q1 $
^
P C A W ? A 9
W
A=== #2 Q
2

<

] "32

C

]

:-

123

"J

,A{: ]†[I @A•† !Ib@ :QE

X < 6
3
P <
£
£
#9 5 #2
A Q :
L E 3 g "2 F 8
#1
?
2
R) V=

^ &(

J

7

` (

Ib: @€KA

Oš:; ROš:; @A•† Œ$&…›‡

H ¹

d 3 •‰ ( ˜c(( " 3"

%sƒp Jn' +zf 'q
-

+

J
}%

5

(

H ¹

f

" •a E(

"c 3"

az ¼ p= %_Œf
u

…AQ‡

…“‡

,,=iihA.x

iiAxx

,,=iihA.x

iiAxx

,=-j.Ajj

xAT/

,=-j.Ajj

xAT/

,xhAi/

,A/j

?s6svk9>>

?>>9>>

`ab c]d e c2(1 df\f(f f ] f \2( N2 1 df 2 ( f < PNNNZghiZj kNBi<
e Bl .
C :

8$

F

' c3 Q 6
§ % & '(

9

( 7
U-

$
/

)

>

]_ ;Q

$

)

A < PNNNZghiZj kNBi<

S
S

< DD6

E
g
1 HI JK
#C U- X #W E
g =

• %
` #2 ^ %
1 8
$
R+''%V= J
` (
I E9 F #C "CZ #` Z 3
3< l =

"2
2
5A

]_ ;Q

%sƒp Jn' J• >|%
˜Q

"

Z

J: RV@

0—
AIbM

,

;A
"2 E5 (8

` #2

1
"2

(
8

9 E

g W

( "C ,,=iihA.x
6 < (? ªc( "

?

,kTU=UUUA

A
iiAxx ²
#2 6 < (?
8

J

` (
PZ ?
X
5 3A 2 " D
I l
F . G /²€pA
3 RUA,T G UA-U²%V #2
(
@
c3
9 7 Z ¡
1 = JF E 1
` (
E ¹
5(
2 RUA,U G UA,T² M-€TVA
#@
¶3 Q " #2 <
3 Q9 ( 3
=M
W
5 Z ¡
1 RZsef"^ /AT•TAUVA
8
Z
#2 P 3 E ¹X
Z Rfbf^ /•i ck,UU
AH Q 3
.T•/U²V=
5
"7

) *

+

-U


! "

>9 2 Z l
STU = f7 (Ô #

X

C
Q < X

>? #@ A 1
3
^ 9 A 3
(
(: =

Q
5

` (
5ZA Q

E ạ
K

#$ %

& '(

"2 F #2 (
F A 2 " D
#2 4 C ( 5 =

`E ạ
8
A 2 Z #2 7 K 6 = '

3 # 1 (g
#@ Q

ă #@ "N " :

< "3

7
2

(g
l

%
5
^J 5
1 8 ,=-j.Ajj A
xAT/ +''%A
W ?
"Ư A (
<
Z â Eg
Y < Q #$ g Ô 3
6
Z 7 E5 ( ( (< A Q ÊZ < Q c DZ
ơ #2

#I
g Ô=

3<
" X

% ?
C =%
$ =

A

5
L

R-V '2

PZ ?
K

Q

X
5 Q 3 # 1 (g
<

A W
7

2

?
K

< (W
E 1 Z ?
2
= >? #@

Z (Ư A Q
"Ô A 3
2

C ^

>9 C
l ^ ' c3 <
(23 H ạ
HI JK E 3 g (
X 5ZA

C 5AZ l
f< 2
3
C 2
1
P 2
C Z
P (
1H ạ
(4 " D
Z= ) "
Z RUA, k)V D Q
<
(g =

2 "1 ]
9 Z A
C "2 E
1 Q :
9 #23
D
(
Z 3

f
Ơ

"
5
E?

JW
#2 Q 3<
> 1 % R,xxiVA Z
Z Z
(23
P C Z 3
3< Z l (
F 8A
C Qă
3F Q :
C =
= >C
g
Z ]
"2 Y Q 8 6 !
W ? =% ?
C
(3
< Z
Y UAU,UAT. )k = % C
P Q 3<
3<
l
3 #2 C
3 P 5 1 8
7

>9 C
F ^ '(
W E2 Đ % & '(
(
9
5
6 AE
pK ': A 5 J
5 HI % A 5 M dK đ f< 1 5
5
]
c3 C J: EÊ
Ô
# ( 6
(O
(3 # 1
Z C
C
3 7 (g = '
Q :
5 < 1 5
5 (3
Đ " " D
(
Z
Q
K
3
3 #2 C
C 3 :
1Z EW
= >? #@ l Z
ÊZ
gA
C
!
(P
1 8
C 3 7 (g =

R.V '2

3 g ^ 5
5 + +: A
G '7 % A
A #23 I
Z C
@Z 4 C

(Y ^

'(
W E2 Đ % & '(
- X #W "7 ( ; 6
"N^ H 6
"N (Y Z
P
' 5 %
#2 "7 ( ; % & '( = ' c3 5 " 1
5 Q (Y
K -UU.A 1 8
"7
Z l 3H 6
"N (Y Z
P' 5 % 6
"N "2 -=,T. A (3
1 8
(Y "2
xiAR(Y
$
T A (Y
(g x.A- V= + 1 8
"7 Z l 3 "7 ( ; % &
'(
6
"N T=xTU A (3
^ 1 8
(Y /=TxhAi
R(Y
$
/=/..AiT A (Y
(g ,h-AxT V=
s6F6

y 0% 0

n

u !- !

y

3

s6F6?6 {: T ^fI ^V: R~ TU GH:; RV@3
JF

!

^

' c3 5 " 1
5 Q K -UU. 32 Đ
,.=/UT Q â #C -=jjU PA
,UU
; kQ - R L H? M C xT
; kQ -A
1 HI JK hh
; kQ -V= '5
hAiTA (3
K
$
,A,hA K
X O TAhx= +7 5 K
X O
]
7 $ 3 Y Q ÊZ <
9 (3
C A F E 1 "2 < L
9 HÊ =
p5 6

) *

+

1

4

7

5 #2

@ P 7 5
P K
7 5
"2 3 # 1

^

-,


! "

0§ % & '(
1
,.=/UT
;
,-Axj ²

8

$
7

5

#$ %

,.=.Tj
1 =

A

& '(

iAxj ²

1

8

H? 6 7
$
x=xh/ -k
;
Z X E? 6 7
1 #2
JK ,/=.xi k
; A H? M C ,U=T./ -k
; V= H? 6 7
:
Z X E? 6 7
1 A #2 E? 6 7 L RHI JK h=i-, -k
;A
k
; V= J "7
1Z .=TU- -k
;
Z X E? 6 7
1 #2 3
RHI JK T=,h, -k
; A H? M C -=ii- -k
; V= H? 6 7
Z X E? 6 7
1 #2 E? 6 7 L RHI JK ix/ -k
; A H? M
H? 6 7
..j k PA
Z X 3 #C Ä E % 7 7 RaH%+V
k PV=

32

1 A 7

5

E? 6 7 L RHI
1Z h=U,h -k
;
H? M C h=h./
X E? 6 7 L
I -,U -k
;
C /U- -k
; V=
L 6
W R/UU

s6F6F6 !
' $ 1 :
P
C Q
] J
% 2 C A (3
4
K 6
9 Q
§ §
$
! W
8
$ c3 C
2
3<= pF l A "2 P § : "7
1Z
D $ L 3 ]
1 ¬A aH%+
1 P #C $ 6
7 ] aH%+ L =
J
¬A aH%+ § § I
7 7 Z
Y E C Q £ Z
Q Q K
:
1Z
D
4
2
$ < Q!A ; 5 #@
l ]
; 7
2
P 7
3A
3( E C Z < (! Q
G § P (3
4
K
l 7 =% ?
AQ
§
!
E
c3
9
C
8
$ A
5 P #¡
@ = fX
Q
1
] § "2
%: A "7
1Z G
X
W # #2 !
] :
1Z=
];<:A TN: XMV@ :„:; :;AIb•^

%:
1Z "2 2
]
W Z X A
¤ X iU² " 3 P
§ P
Z 3Q
W Z X Z < ( ! = >C W
C
¤
£ #9
! W
X
Q
A
!
7 (g #@
:A £ "9 Z < (! :
1Z #C 7 $
:
:
C = 'Y
4
] ( X
8
<
¤
£ § 3 3 "& #$ :
1Z
$
K E A
; :
7
l
"2
2
(
]
? AE C l §Z <
D
#9
A 9 Q1 $
#2 " 3 P =


;<:A @a™:; @a @3

% 2
6 A

2
(3
.-

(g
]

(O @Z (
C
(P

#23 < 7
1 8 A

(g

− f7
£
2 ^+1 8
7 2
K
9
C
(3
< K
l 7 = f7
2 = ' c3 5 " 1
Q
K -UU.A
^ 7 " X
$ hxjAj
g ^ E£Z hAi
¯ 7
$ Z © ,h =

8
¤N

"2 9 A < "3 7 "7 K #2 7 K
7
A K # #2 K
K
=

¬ "1 (
Z (3 6 °
:
1Z #2
2
K
]
D (g
c (3
< 7
1 8
c3 (g
7 2
K "2 j,.AjU ¯
AQ 3 "
.Ax A Q 3
? hTT A 7 Q <

− f7 "7 K ^ f ]
"2 Z < ( ! 7
9 A P 5 1 8 (g
2Z A 3
7 K (< = %K -UU.
1 8
7 "7 K
] § "2 .=x,-A/ ¯ (3
^J9
R (g
C TT A 3
Z © -=UThAxT VA 2 Z ,=-x.
3
Z © ,=-Ti A
A
-UAx R (g
C -A/ A 3
Z © hAj VA 7 K 6 .T = +3 <
W
Q
K
C
C
< 7 2
2
A 2Z Z < (!
@ =

' :
1ZA :
`
2
3<=

) *

+

6
:

3
§

;
$
@Z

Q
3

!
2

: A W E C l
2
9 A

c3
#

Q 3 O Q°
C
( 6
(O

A
#2
-=,./
3 /h.
( ; #2

@A X
Q
2
3<= '¬ "1 :
(3
:

:
7

--


! "

'

" ^

Q £
1A
: Z < (! =


J

:
EP #2

1Z (3
4
K
7
7 (3
§

& '(

l
9

7
F
5 £

I (3
©

9 Q1

p

" C
I

#
7


3
(3

X

1Z 1
]
"2 !
] :
1Z W
E C Z < (! ='
D 5 PZ <
EW Q°
@ #2 K "$
9
@Z
9 A
C 4
`A 2 A 1 === #2

# Z < (!
§ D <
l
3
]
7 7
@ #I
7 #I
A
" C 2
]
3
7
X
W # Z < (!
X ( C A #@
"1 2
3< Z
2
P Z 3 Z ¤A P Z l 6
(O
l
#2 ; 5
]
§=

@ =e

W

š TP A[ @¡:;

¼
3 : ^
3 :
:
: ] § (3
4
K 6
; $6
] % 2 C A $ Q DZ
1 6
4 % 2 C #2 7 7 I "2 = f<
ZA "
§ #2 P 5 ;
(3 Q
7
§ D
4 A 7
ZA
(P
"
]
; 7 #2 < Z X
1
3 : ='
(3
4
K C
7
Z #2
(P
P 5
;
32
1
B
2 2
Z < (! Q
=
¼ J 1 ^ '(
W E2 § §
1 " C 6 5
A 8
< ZA 5 P
1
( TU²A 5
"
6 < Q
7
@Z ( = Rf ]
"2 g E23 7 P V=

l
3

;
#2 K

„:; :;AIb• ) @I\M @A| K„:; :;AIb• ^< @AOš:; E[I GˆKA ^H^

fX
:
1Z !
] :
Z X A (3
4
K 6
¦
Y
(!
$ Q A #9 X
#@
A
(
P 5 2
9
^
E
P 5 2
9 ( 9
5 Q < =

7

#$ %" C 1
1 "2 3 6 <

7

l

; "
E 3#1
l l
A
3
l
§
#9
¶3 3F

!D: A†B n Xž AŸI^

¼Ž

^ §

7 A 7
3
< Z § D
P = +W #
:
<
4
(
EW

, (
§ D
" D
$ 1 <
X
(?
]
5 3
P
9 ZA
E
7
D 6
"N #2 3
E1
X = fX
#@
]
l ]A P
¦ 7 #
(

l
K
Q 3Ã E
l
3 7
6 5
=p
" C P
< # #2
3 ZZ <
5 2
<
3 g E23 7
P
" D A ZZ l 6
(O
(3
(
D 6
7
l
#C h
; E1 A
, E< &A - &A - <=

¼

<3
^ J§ Q £ Z
D ?
?
5
Z ]
Y
D 7
Z
(P = f
" D
#2 O
" "CZ 2
K
Y xT•xi ²A :
< Z
@Z <3
3 =s1
§ § $
1 :
< Z
@Z (
O X
<3
l
D
© 3
:
1Z # A
"2 <3 #
` Z
1 A L =
Q :

s6s6 g

g

!y

y 0%

"

X #@
A6
: ( ; "CZ
2 2
D 7
3A ¬ "1 O
! O
5
I 4 XE
§
R,T•,i
V= JP
¦ l :
9
l : <3 D :
@

0

n œ

u

3
s6s6? A¢:; ]•I @AW KA€:A KA† ^IbK ƒAQI @ABK TU GH:; RV@3

R,V )D
#1

©
X

) *

+

XE
Z < (! Q
1Z W # =

] § "2 #W (8 W "NA § B
• § PA
! W
X

(
Q

6 5 "P ,/A (
c3 C
K

@ "D 3
l ¬ (O

-.


! "

R-V
3 :
1 #2 L = 'Y §
Z < (! Q
#C
(

]

§ "2 P Z l ]
! " #2 #@
!
#2 #
9Q

R/V $
" 3 P A

L 3 ]
Z ¬A 8
ZZ l Q :
` (3

& '(

" C
3 : "
#I 6
3< Q <
@ "D A "2 9 Q 1
(
=

2
<

R.V >9 7 5^ @ P 7 5
ZA E?
C #2 #
9 : W 3<
3A
< W Z X Q < = )2 "D
"C
4
W Z X Q < FZ Z =

#$ %

6 7
$
$ $ 3
!
E C 6

6 9 QWZ ; A
#1 Q
<

7

(O
]
3 Z ¨Z ©

#2
:
1Z
¨Z
\
#
"N @ Z I DZ ! (<

7
l
P <

( 9
5
1 6 =

3 3
9
?

<

A

s6s6F A¢:; A[: KAW KA€:A ;{= N:A AOP:; RW: ^V: R~ TU GH:; @@aI\: ƒI:A @W n Xž AŸI3

R,V >9 #W (8 W "N
Q < (3
L #I A
<
(3 # 1 Q
O l
(3

<
(
#2

5
7 Q
32
C =

@ "D
#2 <

Z 7 8
( A
2 Z 5 "C A 3

3 #C < X
F E1 Q Q K

R-V '2
(Y
4 P # ( 6
(O #9 : ( ;
< Q :
L 3
1 A § 2 3 Q #$ A
§ EW 2 Z <
Q1A
EW Q
< (
\A
: ( ;
<
4
9
C
$ \ 7
(
#1 Q
<
2
P < E9 #4 = >? #@ A l Z 6
3
P 1 8 (Y
W #2 Z
D E 3 #1 #2 :
5=
R.V )2
8 A :
E
8 #[
5

P § 9 ¤A !
1Z • !
] :
: A ( ;
O A

R/V )$ " D
7 7

" 3 P
9 Q Q K =

RTV '¬ "1 K
7 5(
( "C
3 W Z X
1

) *

+

1Z

Z < #9 Q
(
g

X

3A F E 1 "2
g
#2 £
£

ZA
Y
Q¨ A X
l
3
EPA
" D Q¨ #2

:
1Z "2
: A 1 A C A
5
Z=

5A

@ = pF Q <

" 3 P
7

\$ 3 Y < L Q <
[ ( (3
X " =

A

;

"2 (

-/


! "

p

j3 u

!2 ,

#$ %

& '(

p

, g,

j6? u

0<

j6F !/

DZ <

W
1 (
; ! -UUT ! Y
! " #$ % & '( = *
A < W
! " #$ % & '( A H? M C =

C " D
]

%

f< Z l
9
5 " 1 #2 E

#9
g \

‰( > cº .=. A p Z ª3 j=T #2 Z l
(3
2 =

D

5 "1
Z D
1Z 9 %
g H
g
(3
! " #$ % & '( A

5
p

s1
>1 %
'(3

8

@Z Y aH%+ 0§ #2 M 7 # 1 6
3
#2
1 (
A ?
?
7 5A < 3
1 HI JK = J! ? ( $
(3
1 5

5"1 X Z
D 6
P
9
% & '( A #?
7 "2 X 8
(4 " D
@ " D
Eg "£
3
='
<
A "3
#2 1 5
7 (g =

j6s ,

9

6 : Cm

(
C
W

$

< W
] #I

O "C
!

& 23 3

3< b c"" Q
Q %:
P Q
=

! sg } ' 3
P §
g
; ¦ "2 #W (8 Z
3
<
:
5" D

^ &(

, g,

( 8 2 " 1 #9
; (
"ÃA ]
2 A

¤

>1 %
1 =

c3 Q
:

6 <

= sX

3< 6 < (?

4 #1
D

2

c3 X

g /=,

) *

+

-T