Tải bản đầy đủ

TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ HÓA THCS

LỚP TẬP HUẤN HÓA HÈ 2017


LỰA CHỌN CÁC CHỦ ĐỀ HÓA HỌC
Chủ đề 1: AXIT
Chủ đề 2: GLUXIT
Chủ đề 3: MUỐI
Chủ đề 4: SẮT


THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO
CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu chủ đề:
1.Kiến thức
2. Kỹ năng
3. Thái độ
4. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển:
• - Năng lực tự học, năng lực hợp tác.
• - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
• - Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
• - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.II. Chuẩn bị
III. Chuỗi các hoạt động học
1.Ổn định tổ chức:
2. Tiến hành:
A. Hoạt động trải nghiệm kết nối
Mục tiêu hoạt động
Phương thức tổ chức hoạt động
Dự kiến một số khó khăn vướng mắc của HS
Giải pháp hỗ trợ
Nội dung hoạt động:
B. Hoạt động hình thành kiến thức (B,C tương tự A)
C. Hoạt động luyện tập
D. Hoạt động vận dụng tìm tòi mở rộng
( Mục tiêu, phương thức, nội dung, sản phẩm hoạt động,


NHẬN XÉT CHỦ ĐỀ
A. Hoạt động trải nghiệm kết nối
- Câu lệnh, hình thức hoạt động đã rõ ràng chưa?
- Có tạo câu hỏi mâu thuẫn 1 phần/bài học?
- Mức độ ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
- Phương thức hoạt động đã rõ ràng chưa?
- Câu lệnh trong mỗi hoạt động.
- Sản phẩm.
- Dự kiến khó khăn.


NHẬN XÉT CHỦ ĐỀ
C. Hoạt động luyện tập
- Bài tập có mục tiêu củng cố kiến thức, phát triển
năng lực và phù hợp chưa?
- Có liên hệ thực tiễn chưa?
D. Hoạt động vận dụng tìm tòi mở rộng
Định hướng những vấn đề liên hệ thực tiễn.


TỔNG KẾT


I. Xây dựng chương trình nhà trường:
1. Xây dựng chủ đề.
2. Thiết kế kế hoạch dạy học theo chủ đề (CB ở nhà).
3. Tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề (trên lớp).
4. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài
học.
- Phân tích kế hoạch dạy học
- Mô tả hoạt động của giáo viên trên lớp.
- Mô tả lại hoạt động của HS trên lớp.
Rút kinh nghiệm
II. Câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá chủ đề theo
định hướng phát triển năng lực học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×