Tải bản đầy đủ

bao cao ket qua thuc hien Kết quả triển khai Quyết định 217 QĐTW và Quyết định 218 QĐTWngày 12122013

HỘI CCB TỈNH LÀO CAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI CCB HUYỆN BÁT XÁT
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 19 /BC-CCB

Bát Xát, ngày 24 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả triển khai Quyết định 217- QĐ/TW và
Quyết định 218 - QĐ/TWngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 5 năm 2016
Thực hiện Công văn số: 294-CV/HU ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện
ủy về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định
218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ban Thường vụ Hội CCB
huyện Bát Xát báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy chế, Quy định)
và Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 09/10/2014 của huyện ủy Bát Xát về tổ chức triển khai
thực hiện “Quy chế giám sát và phản biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”của
Bộ Chính trị (khóa XI). Hàng năm Hội CCB huyện đã xây dựng chương trình và kế
hoạch, hướng dẫn thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước triển khai
đến Hội CCB các xã, thị trấn, Hội CCB khối 487.
Chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở, tùy đặc điểm tình hình cơ sở, có biện pháp lồng
ghép tổ chức học tập, quán triệt nội dung chương trình, kế hoạch và các văn bản về thực
hiện “Quy chế giám sát và phản biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”của Bộ
Chính trị (khóa XI), quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết số 25-NQ/TW, NQTW 7 (khóa
XI) “ Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới”. Đồng thời phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Hội có hiệu quả. Tăng cường nắm bắt tình hình đời
sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên và Nhân dân, đề xuất với các ngành có
thẩm quyền giải quyết các vấn đề, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ,
hội viên và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững
mạnh.
1


II- Kết quả thực hiện Quy chế, Quy định.
1. Công tác tuyên truyền:
Hàng năm Hội CCB huyện Bát Xát đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và
của UBND tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích
cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện có hiệu quả
việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Ngày vì người nghèo”,
“Chung sức xây dựng nông thôn mới”…thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng
lớp nhân dân tham gia, hướng đến các mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần,
chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và quần chúng
nhân dân. Làm tốt công tác thi đua khen thương, biểu dương nhân rộng gương “Người
tốt, việc tốt”, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống, thường xuyên đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng bộ huyện Bát Xát đề
ra.
Thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện tổ
chức tuyên truyền, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”; Quyết định 217, 218QĐ/TW của Bộ chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,


xây dựng chính quyền TSVM; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định 290QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 449-QĐ/HU ngày 09/2/2011 của Ban thường vụ
Huyện ủy kèm theo quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị của Ban Thường
Vụ huyện ủy; các quy định của Bộ chính trị về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để Mặt
trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; một số chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư
về công tác dân tộc, tôn giáo, các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế,
văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng.
2. Công tác giám sát, phản biện xã hội.
Thực hiện kế hoạch số 81 của huyện ủy Bát Xát về tổ chức triển khai thực hiện
“Quy chế giám sát và phản biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính
trị (khóa XI). Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc và các
đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; Đề án 14
về cải tạo phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện giám sát về quy chế dân chủ, chế độ
chính sách cho hội viên; Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu
quả hoạt động của các tổ chức Hội, chi hội, Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư
cộng đồng, tổ hòa giải, tổ “ Làng bản an ninh, trật tự xã hội” ở cơ sở, việc xây dựng và
thực hiện hương ước quy ước ở thôn bản, tổ dân phố; tổng hợp ý kiến cử tri, đề xuất với
2


chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân. Phối hợp
thực hiện giám sát chính sách đến bù đất đai, giải phóng mặt bằng, phát hiện những
hành vi tiêu cực, những vấn đề chưa hợp lý để các cơ quan chức năng giải quyết, Giám
sát thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, công tác cứu trợ, ủng hộ quỹ “ Vì người
nghèo”, hoạt động tôn giáo ở cơ sở; đây là những việc hết sức quan trọng, đem lại cho
hội viên, đoàn viên và nhân dân những lợi ích to lớn cả về vật chất và tinh thần, tạo cho
họ những nhận thức đúng đắn, có ý trí, nghị lực vươn lên, củng cố lòng tin đối với
Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, phát triển KT, VH, XH, QP –
AN và xây dựng hệ thống chính trị TSVM, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của các đơn vị, vì đời sống của Nhân dân.
Thực hiện Chi thị số 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hội
CCB huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Phòng Lao động thương binh và
Xã hội huyện tổ chức rà soát thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn
huyện, cử cán bộ tham gia tập huấn rà soát thực hiện chính sách đối với người có công
với cách mạng cho cán bộ hội các cấp, triển khai làm điểm tại thị trấn Bát Xát để tổ
chức đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện trong toàn huyện. Đây là hoạt
động có ý nghĩa, góp phần đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách của
Đảng và Nhà nước đối với người có công, đáp ứng nguyện vọng của người có công và
toàn xã hội, kiên quyết khắc phục các thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ
chính sách đối với người có công và tiếp tục đề xuất hoàn thiện chính sách đối với
người có công cho các đối tượng khác nhau.
3. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Trong những năm qua. cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội CCB
từ huyện đến cơ sở đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các Đề án về phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. Đề án 11 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nâng
cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã Hội giai đoạn 2016 –
2021; Đề án 02-212 về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp
hành pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; Đồng thời, triển khai việc
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý
trực tiếp trên các lĩnh vực; tổ chức các hội nghị họp BCH, sinh hoạt chi hội, thực hiện
tốt công tác kiểm tra, giám sát của Hội, nắm rõ tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng
của cán bộ, hội viên, Nhân dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp
trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ
chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng. Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng
góp được 320 ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và dự thảo văn kiện
Đại hội lần thứ XII của Đảng; Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/02/2015
của UBND huyện Bát Xát về tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Dân sự
(sửa đổi). Ban thường vụ Hội CCB huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch lấy ý kiến
góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các
3


cấp đến toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện kết quả sau một thời gian triển khai
thực hiện đã có 1367 ý kiến của cán bộ, hội viên tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật
Dân sự (sửa đổi).
III- Nhận xét chung
1. Ưu điểm
- Qua 03 năm thực hiện các Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI) đã
nâng cao nhân thức cho cán bộ, hội viên về trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám
sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể
chính trị - xã hội.
- Hội CCB từ huyện đến cơ sở luôn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội
của tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong giải quyết thủ tục hành
chính; phối hợp giám sát thủ tục hành chính tại các bộ phận “một cửa”.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện “Quy chế
giám sát và phản biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và
Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị (khóa
XI); việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện đầy đủ, chính xác các quy
định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên và Nhân dân, góp
phần củng cố lòng tin của hội viên, đoàn viên và nhân dân với Đảng, với chính quyền
tại các đơn vị ở cơ sở.
2. Hạn chế
Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các văn bản để
triển khai thực hiện ở một số tổ chức hội cơ sở còn chậm.
Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại
chúng nhằm phổ biến Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị và phản ánh công tác triển
khai, kết quả thực hiện tại địa phương, cơ sở chưa nhiều.
Phối hợp giữa các Ban ngành đoàn thể có liên quan trong công tác giám sát và
phản biện, công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế.
Cán bộ, hội viên chưa được tập huấn về công tác giám sát, phản biện xã hội,
công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền nên việc thực hiện còn yếu.
3. Những kiến nghị đề xuất:
- Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ mở lớp đào tạo, bồi
dưỡng cho CBCC về công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính
quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội.
4


- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tuyên truyền về giám
sát, phản biện xã hội; tổ chức hội nghị đánh giá công tác giám sát và phản biện xã hội
để rút kinh nghiệm và cụ thể hóa các nội dung trong quá trình thực hiện.
III. Phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng và triển khai
thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước.
2. Tăng cường công tác chỉ đạo Hội cơ sở tiến hành việc góp ý, phản biện xã hội đối với
các dự thảo văn bản về chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế
hoạch, chương trình, dự án phát triển KT, VH, XH của Đáng, Nhà nước.
3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế, và Quy định tại các xã,
thị trấn.
4. Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết
định 217 - 218; xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch thực hiện ở các năm tiếp theo.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả triển khai Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết
định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) từ tháng 12 năm 2013 đến
tháng 5 năm 2016 của Hội CCB huyện Bát Xát./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Ban Dân vận HU ;

- Lưu Hội CCB huyện.

Hồ Khánh Vinh

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×