Tải bản đầy đủ

báo cáo sơ kết thi hành luật hợp tác xã

HỘI CCB TỈNH LÀO CAI
HỘI CCB HUYỆN BÁT XÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bát Xát , ngày

Số:

tháng 6 năm 2017

/BC-CCB

BÁO CÁO
Sơ kết thi hành luật hợp tác xã năm 2012
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

1.Tình hình xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật
hợp tác xã năm 2012.
Ngay khi luật hợp tác xã được ban hành năm 2012 và kết luận số 56-KL/TW

ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định
chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 2012. Ban thường vụ Hội CCB huyện đã xây
dựng công văn triển khai xuống các đơn vị cơ sở, yêu cầu các đơn vị cơ sở triển khai
và tuyên truyền luật hợp tác xã đến toàn thể cán bộ, hội viên. Lông gắn tuyên truyền
các nội dung của luật hợp tác tại các buổi sinh hoạt chi Hội hàng quý. Từ đó đã giúp
cho cán bộ hội viên CCB nâng cao nhận thức về luật hợp tác xã.
2. Công tác triển khai, giám sát thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn
a. Tình hình triển khai hướng dẫn và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về hợp tác xã (HTX).
Ngay khi nhận được công văn của Hội cấp trên. Các đơn vị cơ sở Hội đã chủ
động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các nội dung về luật hợp tác xã
tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và Nhân dân. Trong những năm qua các đơn vị cơ
sở đã phối hợp với các ngành đoàn thể tuyền truyền các nội dung liên quan đến luật
hợp tác xã được 266 buổi với 6792 lượt cán bộ, hội viên nhân tham gia.
b. Tình hình tổ chức và hướng dẫn đăng ký hợp tác xã theo Luật.
Hội CCB huyện Bát Xát có 120 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, 38 mô hình
trang trại, một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xang dầu, một mô hinh hợp tác xã
nấu rượu tại xã Tòng Sành do hội viên CCB làm chủ.
Mô hình hợp tác xã nấu rượu đăng ký thành lập hoạt từ năm 2012. Lúc mới
hoạt động hợp tác xã có 13 thành viên và 26 lao động thương xuyên trong HTX,


doanh thu bình quân của hợp tác xã 210 triệu đồng/năm, doanh thu hợp tác với các
thành viên 16 triệu đồng/năm, lãi bình quân hợp tác xã 15,7 triệu đồng/năm. Do đầu
ra sản phẩm không tiêu thu được nên hợp tác xã hoạt động cầm chừng đến hết năm
2015 thi không hoạt động nữa, các thành viên giải thể.
c. Tình hình đăng ký lại HTX theo luật hợp tác xã 2012.
Không
d. Tình hình chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình thức tổ chức khác.
Không
đ. Tình hình giải thể hợp tác xã theo quy định tại điều 54 Luật Hợp tác xã.
- Tổng số hợp tác xã đã giải thể: Không,
- Số hợp tác xã giải thể trong thời gian tới: 01 HTX.
- Số hợp tác xã không hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên sổ sách: 01.
- Số HTX không giải thể được do nợ tồn đọng và xử lý tài sản của HTX: không
e. Tình hình xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định
Luật HTX 2012...


Không hiệu quả.
3. Tình hình triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX.
Không.
4. Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.
Chưa thực hiện được.
5. Hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể.
Không
II. Tình hình phát triển hợp tác xã kể từ khi luật hợp tác xã có hiệu lực thi
hành (01/7/2013 đến 31/12/2016)
1.Đánh giá chung về tình hình phát triển HTX
- Số hợp tác xã thành lập năm 2012 đến 31/12/2016 là : 01 HTX. Do sản phẩm
sản xuất ra không có thị trường tiêu thụ nên HTX ngừng hoạt động từ 01/2016.
- Số thành viên hợp tác xã đến thời điểm 31/12/2016 giảm 12 thành viên hiện
còn có 01 thành viên, số lao động lúc mới thành lập là 26 lao động hiện còn có 2 lao
động.


- Hiệu quả hoạt động của HTX, LHHHTX: Hoạt động không hiệu quả do
không có thị trường tiêu thụ sản phẩm.
2. Đánh giá kết quả phát triển HTX theo lĩnh vực:
`

HTX hoạt động không hiệu quả
III. Tồn tại khó khăn và bài học kinh nghiệm.
1. Tồn tại, khó khăn:
-Luật hợp tác, cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập

- Phương pháp tổ chức thực hiện: Tổ chức bộ máy, cán quản lý chưa được tham
gia tập huấn nên còn nhiều sai sót trong thực hiện luật HTX.
- Chưa có những hỗ trợ, giải pháp để cho những HTX được thành lập hoạt động
được tốt hơn.
2. Nguyên nhân:
- Chưa cập nhật tốt thông tin thị trường về sản phẩm đầu ra.
- Cơ sở vật chất hoạt động của HTX còn thô sơ chưa bắt kịp thị trường.
3. Kiện nghị đề xuất: không
Trên đây là báo cáo thi hành luật hợp tác xã của Hội CCB huyện Bát Xát năm
2012./.
Nơi nhân:
-Hội CCB tỉnh (b/c);
-Lưu Hội CCB huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Khánh VinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×