Tải bản đầy đủ

Báo cáo cải cách hành chính của hội cựu chiên

HỘI CCB TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI CCB HUYỆN BÁT XÁT

Số: 30/ BC-CCB

Bát Xát, ngày 18 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính trong cơ quan
Hội CCB huyện Bát Xát 6 tháng đầu năm 2015
Thực hiện công văn số 04-CV/HU, ngày 16/6/2015 của Huyện ủy Bát Xát về
việc đánh gia kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015.
Trong 6 tháng qua Hội CCB huyện đã thực hiện công tác cải cách hành chính
đã đạt được kết quả như sau:
I. Đặc điểm, Tình hình.
1. Thuận lợi: Trong thời gian qua việc thực hiện cải cách hành chính đã được

các tổ chức hội từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, nhằm đẩy mạnh triển khai có
hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính. Ban thường vụ, BCH hội CCB
các xã, thị trấn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện cải
cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn Hội CCB, đáp ứng
yêu cầu của hội trong tình hình mới.
2. Khó khăn: Trình độ nhận thức của cán bộ, hội viên về công tác cải cách hành
chính còn chưa đầy đủ, còn hạn chế về năng lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp
vụ về cải cách hành chính cho cán bộ, hội viên chưa thường xuyên, liên tục.
II. Khái quát về Hội CCB huyện.
1. Tổ chức, bộ máy
Hội CCB huyện là một tổ chức Chính trị – xã hội, có nhiệm vụ tập hợp đoàn
kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ
Hồ”, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo
vệ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Hội Cựu chiến binh huyện
Bát Xát có 27 tổ chức; Trong đó: khối xã, thị trấn 23, khối 487 = 4, chi hội trực thuộc
cơ sở 162 với 1.625 hội viên trong đó, hội viên chống pháp 28 đồng chí = 1,72%; hội
viên chống Mỹ. 278 đ/c = 17,1 %; hội viên bảo vệ tổ quốc 1319 đ/c = 81,2%.
2. Tổ chức, bộ máy cơ quan Hội CCB huyện.
Tổng số cán bộ cơ quan được biên chế 4 đ/c, biên chế đang có mặt 4 đ/c. Chủ
tịch Hội: 1 đ/c, Phó chủ tịch Hội: 1 đ/c, cán bộ: 2 đ/c.
III. Kết quả đạt được.
1


1. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công
tác cải cách hành chính.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Hội, trong
6 tháng đầu năm 2015, Ban thường vụ Hội CCB huyện Bát Xát, đã phối hợp với Mặt
trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các
văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính đến cán bộ,
hội viên, nhân dân.
Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở làm tốt công tác Tuyên
truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản của tỉnh, huyện như kế hoạch số 88-KH/HU
ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ban thường vụ huyện ủy Bát Xát về việc cải cách
hành chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Bát Xát
năm 2015; kết luận số 491-KL/TU ngày 16/01/2015 của thường trực tỉnh ủy tại Hội
nghị tổng kết công tác cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và
các đoàn thể năm 2014; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban thường
vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.


2. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính.
Thực hiện kế hoạch số 88-KH/HU ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ban thường
vụ huyện ủy Bát Xát về việc cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể huyện Bát Xát năm 2015. Ban thường vụ Hội CCB huyện
Bát Xát đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 06/KH-CCB ngày 12 tháng 02 năm
2015 về việc cải cách hành chính của Hội CCB huyện Bát Xát năm 2015 đến các đơn
vị cơ sở trực thuộc.
2.1 Về lĩnh vực thể chế:
- Công tác hội họp, tổ chức hội nghị trong 6 tháng qua Ban thường vụ Hội CCB
huyện đã chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở hạn chế tổ chức hội nghị, tiết kiệm thời gian đi
lại, áp dụng công nghệ thông tin báo cáo, văn bản triển khai gửi qua mạng. Các
chương trình sơ kết, tổng kết các đơn vị lồng gắn sắp xếp tổ chức hợp lý tiết kiệm tài
chính, thời gian.
- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức thống kê, rà soát văn bản trong đó tập trung
rà soát các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận, của Hội CCB tỉnh, Hội CCB
huyện, rà soát trình tự, thẩm quyền ban hành các văn bản, tham mưu kịp thời với các
cơ quan liên quan để bổ xung chỉnh sửa cho phù hợp trong công tác cải cách hành
chính.
- Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các ban ngành
liên quan phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính ở cơ sở, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức
học tập các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước như: Luật đất đai,
2


Luật phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí...
2.2. Về đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.
- Trong 6 tháng qua số cán bộ từ huyện đến cơ sở luôn giữ ổn định. Cụ thể đối
với Hội CCB huyện Bát Xát có biên chế gồm 4 đồng chí. Trong đó Chủ tịch, Phó chủ
tịch 02 đ/c, cán bộ chuyên trách 02 đ/c, đối với Hội CCB cấp cơ sở xã, thị trấn trong
huyện: Mỗi cơ sở đều có đủ 2 đồng chí, gồm Chủ tịch và 1 phó chủ tịch, trong đó Chủ
tịch được biên chế là công chức xã, Phó chủ tịch không chuyên trách. Riêng Chủ tịch,
phó chủ tịch Hội cơ sở thuộc khối 487 làm công tác Hội kiêm nhiệm.
- Việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, các chi hội trưởng luôn
được đảm bảo, đúng ngạch bậc, trình độ của từng cán bộ, hội viên.
- Việc thực hiện chế độ đi công tác, làm việc tại cơ sở chế độ công tác phí cho
cán bộ đi công tác đảm bảo đúng chế độ chính sách.
2.3. Về cải cách tổ chức bộ máy.
- Tiếp tục rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội, đảm bảo cho các
tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở hoạt động chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định.
- Hàng năm họp bình xét đánh giá chất lượng hoạt động công tác của các tổ
chức Hội cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các
tổ chức Hội trực thuộc.
- Thực hiện việc kiện toàn, quy hoạch cán bộ, đào tao, bồi dưỡng đối với cán bộ
Hội sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
2.4. Hiện đại hóa nền hành chính.
- Thực hiện công văn số 503/UBND-VHTT của UBND huyện Bát
Xát, ngày 24/6/2014 về việc sử dụng thư điện tử của cán bộ công
chức các cơ quan, đơn vị qua địa chỉ mail của tỉnh:
http://mail.laocai.gov.vn. Hiện nay đơn vị đang triển khai và áp
dụng, đảm bảo an toàn thông tin khi trao đổi bằng thư điện tử, luôn
tăng cường sử dụng trao đổi thông tin, công việc trên trang
http://mail.laocai.gov.vn theo yêu cầu của UBND huyện. Ứng dụng
công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính đã và đang được
các cấp Hội quan quan tâm. Tuy nhiên, việc triển khai còn hạn chế,
do hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục
hành chính chưa gắn kết đồng bộ nên việc ứng dụng công nghệ
thông tin chưa tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ theo quy định.
- Đơn vị được bố trí 2 phòng làm việc và được trang bị thiết bị (máy tính, máy
in, bàn, ghế..) đơn vị luôn sử dụng đúng quy định, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ
của Hội.
3


III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm:
- Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đến cán bộ, hội
viên từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện về công
tác cải cách hành chính.
- Hội CCB từ huyện đến cơ sở luôn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội
của tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong giải quyết thủ tục hành
chính; phối hợp giám sát thủ tục hành chính tại các bộ phận “một cửa”.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ cải
cách hành chính tại các đơn vị cơ sở.
- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính
đã và đang được các cấp Hội quan quan tâm.
2.Tồn tại:
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, hội viên về CCHC nhất là cải cách thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa còn chưa đầy đủ, còn hạn chế về năng lực.
- Sự phối hợp giữa các Ban ngành đoàn thể chưa đồng bộ, chưa thực hiện
nghiêm các quy định hiện hành, chưa chủ động đề xuất tháo gỡ những khó khăn
vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ dẫn tới tham mưu giải quyết chậm.
- Phối hợp giữa các Ban ngành đoàn thể có liên quan trong công tác cải cách
hành chinh hành chính còn hạn chế.
- Cán bộ, hội viên chưa được tập huấn về công tác cải cách hành chính nên việc
thực hiện, giải quyết công việc cải cách hành chính còn yếu.
c. Nguyên nhân tồn tại:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương cơ sở chưa kịp thời, sự phối
kết hợp giữa các ban ngành ở địa phương, cơ quan, đơn vị và Hội Cựu chiến binh các
cấp có lúc có nơi chưa chặt chẽ.
- Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác cải
cách hành chính ở một số ngành, địa phương chưa đầy đủ.
- Công tác tham mưu, đề xuất trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm
vụ còn chậm, chưa chủ động thực hiện công tác cải cách hành chính và các văn bản
hướng dẫn của cấp trên.
- Sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể giải quyết chính sách đối với
một số trường hợp còn để kéo dài.
IV. Phương hướng hoạt động đến hết năm 2015.
4


1. Tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo kế
hoạch cải cách hành chính năm 2015 đã xây dựng.
2. Trên cơ sở định hướng 5 mục tiêu CCHC, các tổ chức Hội cần chọn ra những
mục tiêu ưu tiên để tổ chức thực hiện làm chuyển biến thực sự rõ nét, cần chủ động
trong công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ.
3. Tiếp tục rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội, đảm bảo cho các
tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở hoạt động chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định.
4. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội gắn với
kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị cơ sở trực
thuộc.
V. Những kiến nghị đề xuất;
- Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ mở lớp đào tạo, bồi
dưỡng cho CBCC về công tác cải cách hành chính.
- Cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên
truyền về cải cải hành chính ở cơ sở
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế phù hợp với pháp luật, các địa
phương phải thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các loại phí, lệ
phí và các quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo cải cách hành chính của Hội CCB huyện Bát Xát 6 tháng
đầu năm 2015.
Nơi nhận:

TM. BCH HỘI CCB HUYỆN
CHỦ TỊCH

- Hội CCB tỉnh ( B/c);
- Thường trực HU ( B/c );
- TT UBND huyện ( để biết );
- Lưu: Hội CCB huyên.

Nguyễn Mạnh Trường

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×