Tải bản đầy đủ

Bài tập tình huống Incoterms

BÀI TẬP INCOTERMS
Câu 1: Hãy lựa chọn điều kiện thương mại Incoterms 2010 thích hợp cho các trường
hợp sau đây khi biết nhà nhập khẩu ở Đồng tháp ; cảng nhập vào là cảng Sài
Gòn; người bán là tập đoàn ITOCHU của Nhật bản; nơi giao hàng đi là cảng
Vladimia vostoc, Russia :
1. Hàng hoá là 12,000 tấn thép xây dựng, người bán đề nghò sau khi làm thủ
tục xuất khẩu, giao , xếp hàng trên tàu, lấy vận đơn thể hiện Shipped “ On
boad” Các nghóa vụ khác người mua thực hiện.
2. Người mua hoàn toàn thống nhất với điều kiện nêu ở mục (1) nhưng đề
nghò người bán thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải chính, mua
bảo hiểm cho hàng hóa rủi ro được chuyển sang người mua tại nước xuất
khẩu.
3. Cuối cùng thỏa thuận thực hiện các nghóa vụ nêu ở mục (2), và nơi chuyển
rủi ro về hàng hoá tại nước nhập khẩu sau khi hàng hoá được dỡ xong trên
cầu cảng.
4. Hàng hoá là 2 container bột nhựa PE, người bán đề nghò sau khi làm thủ
tục xuất khẩu, giao hàng hoá cho Người vận tải là hết nghóa
5. Người mua chấp thuận các điều kiện nêu ở mục (4) nhưng đề nghò người
bán thực hiện thêm nghóa vụ thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận
tải chính. Mua bảo hiểm cho hàng hóa .Đòa điểm chuyển rủi ro tương tự như
nêu ở mục (4).

Câu 2: Hãy lựa chọn tập quán thương mại thích hợp khi biết nhà nhập khẩu ở Thành
phố Hồ Chí Minh, người bán ở Thành phố Tokyo, Nhật Bản; nơi xuất hàng đi
là OSAKA, Nhật Bản.
a. Hàng hóa là 20 Xe hơi TOYOTA bốn chỗ ngồi . Người bán đề nghò sau khi làm
thủ tục xuất khẩu, sẽ thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải hàng tới Việt
nam . Nhưng rủi ro được chuyển sang cho người mua sau khi hàng giao cho
người vận tải.
b. Người mua không thống nhất mà đề nghò người bán sau khi làm thủ tục xuất
khẩu, giao hàng cho người vận tải là hết nghóa vụ.


c. Hàng hóa là 10,000 MTS thép xây dựng. Người bán đề nghò sau khi làm thủ tục
xuất khẩu, giao xếp xong hàng trên phương tiện vận tải là hết nghóa vụ.
d. Người mua hoàn toàn thống nhất điều kiện (c) nhưng đề nghò người bán thuê
phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải và mua bảo hiểm cho hàng hóa.
e. Hàng hóa là 05 thùng cá hồi chuyên chở bằng đường hàng không. Người bán
sau khi làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho người vận tải là hết nghóa vụ.
Câu 3: Nhà xuất khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh, người mua hàng ở HongKong, nơi
đưa hàng đến là thành phố Rotterdam, Hà lan . Hãy lựa chọn điều kiện thương mại –
Incoterms 2010 thích hợp cho các trường hợp:
1. Hàng hóa là Hồ tiêu 5.000 tấn, người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu,
thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải hàng hóa đến cảng đích .
Đòa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người bán sang người
mua sau khi hàng giao và xếp xong trên phương tiện vận tải ở nước xuất
khẩu.
2. Hai bên mua bán hoàn toàn chấp thuận các điều kiện đã nêu ở mục (1),
nhưng thay đổi đòa điểm chuyển rủi ro: sau khi người bán giao hàng an
toàn trên phương tiện vận tải ở nước nhập khẩu.
3. Nếu người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, sẽ giúp người mua thuê
phương tiện vận tải để chuyên chở Hồ tiêu đến thành phố Rotterdam, Hà
lan nhưng cước phí vận tải người mua sẽ trả ở cảng tới. Bảo hiểm vận
chuyển hàng hóa người mua tự thực hiện.
4. Hàng hóa là Cá basa đông lạnh - 20 MT. Người bán sau khi làm thủ tục
xuất khẩu giao hàng cho người vận tải là hết nghóa vụ. Người mua thực
hiện các công việc khác để đưa hàng đến nước nhập khẩu tại Rotterdam,
Hollan
5. Hai bên mua bán chấp thuận hoàn toàn các điều kiện nêu ở mục (4)
nhưng đề nghò người bán thực hiện các công việc có liên quan đến vận tải
và mua bảo hiểm cho hàng hóa. Rủi ro về hàng hóa được chuyển từ người
bán sang người mua sau khi người bán giao hàng cho người vận tải tại


nước xuất khẩu.
Câu 4: Hãy lựa chọn điều kiện thương mại Incoterms 2010 thích hợp khi biết nhà xuất
khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh, người mua tại Macao ( China ), nơi đưa
hàng tới là cảng Kyoto , Nhật bản . Hàng hóa là gạo 8,000MT.


a . Người bán đề nghò sau khi làm thủ tục xuất khẩu, giao và xếp xong hàng trên
phương tiện vận tải là hết nghóa vụ.
b. Người mua chấp nhận hoàn toàn những đề nghò đã nêu ở (a) nhưng đề nghò người
bán thực hiện thêm nghóa vụ thuê phương tiện vận tải và trả cước phí vận tải chính,
mua bảo hiểm cho hàng hóa. Nơi chuyển rủi ro là sau khi hàng giao và xếp xong hàng
trên tàu ở nước xuất khẩu.
c. Người bán đề nghò sẽ đưa hàng an toàn tới cảng Kyoto, Japan , chòu chi phí dỡ
hàng, nhưng thủ tục nhập khẩu do người mua thực hiện.
d. Cuối cùng hai bên mua bán gạo thỏa thuận chấp nhận hoàn toàn điều kiện đã nêu
ở mục (b), nhưng nơi chuyển rủi ro sau khi hàng đưa tới cảng đích, chi phí dỡ hàng
người mua chòu.
e. Người bán đề nghò sau khi làm thủ tục xuất khẩu, người bán sẽ khơng chòu chi
phí để tổ chức bốc xếp hàng trên tàu. Các chi phí và nghóa vụ khác người mua
thực hiện.
Câu 5: Hãy lựa chọn điều kiện thương mại Incoterms 2010 thích hợp khi biết nhà
nhập khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, người bán ở Thành phố
Bombay, Ấn độ . Nơi xuất hàng đi thành phố Mumbai, India
a. Hàng hóa là 02 cantainer vải , người bán đề nghò sau khi làm thủ tục xuất khẩu,
giao hàng cho người vận tải là hết nghóa vụ.
b. Người mua hoàn toàn thống nhất điều kiện ở (a) nhưng đề nghò người bán thuê
phương tiện vận tải và trả cước phí kể cả chi phí dỡ hàng.
c. Người bán đưa hàng an toàn đến tại xí nghiệp của người mua nhưng người mua
làm thủ tục nhập khẩu.
d. Hàng hóa là phân NPK 10,000 tấn, người bán sau khi làm thủ tục xuất khẩu, đặt
hàng đầy đủ trên cầu tàu tại cảng Mumbai, India là hết nghóa vụ.
e. Hai bên chấp nhận hồn tồn điều kiện đã nêu tại (d), nhưng người bán chịu thêm
chi phí bốc hàng lên tàu và rủi ro chun sang người mua sau khi hàng hóa đã thực
sự xếp xong hàng hóa.
Câu 6: Hãy lựa chọn các tập quán thương mại quốc tế thích hợp khi biết doanh nghiệp
xuất khẩu ở Khu công nghiệp Sóng Thần Tỉnh Bình dương; cảng xuất khẩu
hàng đi là Tân cảng ( New port ), tp. Hồ Chí Minh; người mua hàng tại Hồng
kơng nhưng nơi đưa hàng tới tại cảng Manila của Philippines. Hàng hóa là
gạo 9.000 tấn.


a. Người bán đề nghò tự thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải, mua bảo
hiểm cho hàng hóa, chi phí dỡ hàng do người mua trả. Rủi ro được chuyển sang
cho người mua sau khi hàng đã được xếp trên phương tiện vận tải ở nơi đi.
b. Người mua không thống nhất điều kiện ở (a) mà đề nghò người bán xếp xong
hàng lên phương tiện vận tải là hết nghóa vụ, người bán làm thủ tục xuất khẩu.
c. Người bán đề nghò sau khi giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu với chi phí của
người mua , và giao hàng tại kho của mình là hết nghiã vụ
d. Cuối cùng hai bên thỏa thuận về mua bán gạo như sau: người bán sau khi làm
thủ tục xuất khẩu, giao hàng tại cầu tàu tại Tân cảng là hết nghóa vụ.
e. Nếu người mua và người bán thỏa thuận mua bán gạo là người bán đưa hàng an
toàn đến cảng đích quy đònh, chi phí dỡ hàng và thủ tục nhập khẩu người mua
thực hiện thì đó là điều kiện thương mại gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×