Tải bản đầy đủ

nghiên cứu cá nhân luật kinh doanh quyền tự do kinh doanh

KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
Học phần :

LUẬT KINH DOANH

Lớp DH43DC041 K43 – GĐ:B213 - Năm học: 2017

Người làm bài:Lê Thị Hà
Ngày sinh:03/01/1999 MSSV:31171025027

SốTT
..........

BÀI NGHIÊN CỨU CÁ
NHÂN
Tên bài nghiên cứu
Quyền tự do kinh doanh quy định trong Hiến pháp và các vấn đề thực tiễn

A. Phần giới thiệu tóm tắt về bài nghiên cứu:
1. Mục tiêu nghiên cứu – Câu hỏi nghiên cứu:
+Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu khái niệm, nội dung của quyền tự do kinh doanh trong hiến pháp để hiểu
rõ hơn về cách thức và hoạt động của quyền tự do trong kinh doanh đồng thời tìm hiểu
các ví dụ, vấn đề thực tiễn trong kinh doanh ở việt nam để dễ dàng hình dung người đọc
dễ hiểu sâu về quyền đang tìm hiểu.
+Câu hỏi nghiên cứu:
- Hiến pháp 1992 và hiến pháp 2013 thì quy định về quyền tự do kinh doanh như thế
nào?
- Nội dung của quyền này phân tích về vấn đề gì?
- Quyền tự do kinh doanh đã được áp dụng trong thực tiễn như thế nào?
- Qua những nội dung và khái niệm của quyền tự do kinh doanh đã tìm hiểu thì rút ra
được những ý gì?
2. Phạm vi & phương pháp nghiên cứu:
+Phạm vi nghiên cứu:
- Hiến pháp 1992 và 2013
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở việt nam thực hiện tự do kinh doanh.
+Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp quy nạp rút ra các nhận định luận điểm từ các lý thuyết đã
được tìm hiểu. Tôi cũng sử dụng phương pháp phân tích lý thuyết làm rõ các vấn đề và
phân tích thực tiễn qua đó giúp người đọc tiếp cận được dễ dàng, hiểu sâu về cách áp
dụng quyền tự do kinh doanh được quy định trong Hiến pháp ở Việt Nam.


3. Tài liệu tham khảo:
- Hiến pháp 1992
- Hiến pháp 2013
- Giáo trình luật kinh doanh
- Một số tài liệu khác: Luật doanh nghiệp, luật đầu tư…


UEH - Law School

Luật kinh doanh

Bài nghiên cứu cá nhân

B. Bài viết hoàn chỉnh
Hiến pháp như một văn bản phản ánh toàn bộ tư tưởng, đường lối của một quốc gia.
Nó ghi nhận toàn bộ quyền tự do dân chủ, các quyền cơ bản của con người, cũng như
quyền lực nhà nước của nhân dân. Nó là văn bản pháp lý cao nhất đảm bảo quyền tự do
kinh doanh. Nói như vậy không có nghĩa là bản hiến pháp nào cũng đầy đủ và rõ ràng về


quyền tự do kinh doanh mà quyền tự do kinh doanh được cập nhật theo từng giai đoạn phát
triển của đất nước vá nó ngày càng được mở rộng . Quyền tự do kinh doanh được ghi nhận
chính thức đầu tiên trong điều 57 của Hiến pháp 1992 “ công dân có quyền tự do kinh
doanh theo quy định của pháp luật” như vậy Hiến pháp 1992 chỉ áp dụng cho công dân và
chỉ được phép làm những gì pháp luật cho phép. Hẹp hơn so với sửa đổi của hiến pháp
2013 “ mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không
cấm” . “Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh phát triển đất nước, thực hiện quyền
con người ở việt nam.quy định này hàm chứa 2 ý quan trọng là: mọi người có quyền tự do
kinh doanh và giới hạn của quyền tự do đó là những gì pháp luật cấm. nói một cách khác,
những vấn đề cần cấm, nhà nước phải công bố, minh thị”1.
Khái niệm về tự do kinh doanh thì đã tìm hiểu rất rõ ràng ở trên rồi nhưng để hiểu rõ
và thực hiện nó như thế nào cũng là một vấn đề hết sức nan giải. “Quyền tự do kinh doanh
được hiểu là chủ thể kinh doanh có quyền: tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, mô hình
kinh doanh, tự do hợp đồng, tự do cạnh tranh , đảm bảo sở hữu tài sản của doanh nghiệp…
những nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư,luật thương
mại và nhiều luật khác”2. Đầu tiên, chủ đầu tư có quyền tự do lựa chọn các ngành nghề
kinh doanh mà pháp luật không cấm, từ đơn ngành đến đa ngành hoặc các ngành có điều
kiện như tay nghề cao- bác sĩ, dược sĩ… miễn là thỏa điều kiện. Thứ hai, chủ đầu tư cũng
có thể tự do lựa chọn mô hình kinh doanh từ những mô hình nhỏ chỉ cần mức vốn vài trăm
nghìn thậm chí không cần vốn đến những mô hình lớn có mức vốn đầu tư lên hàng tỷ đồng.
Trừ những ngành nghề nhất định thì phải thỏa quy định về một mức vốn pháp định. Thứ
ba, chủ đầu tư có thể tự do lựa chọn về loại hình kinh doanh, cách thức huy động vốn. Loại
hình doanh nghiệp có thể tùy thuộc vào số lượng người, vốn pháp định, cách thức huy động
vốn đầu tư như phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ mà chọn loại hình kinh doanh đơn
giản hay phức tạp. Thứ tư, chủ thể kinh doanh có thể tự do hợp đồng: chủ thể có thể tự do
lựa chọn khách hàng, tự do đàm phán, kí kết hay thỏa thuận điều khoản trong hợp đồng.
Thứ năm, chủ thể kinh doanh có thể tự do lựa chọn hình thức, phương thức giải quyết tranh
chấp và tự do kinh doanh lành mạnh. Nghĩa là nếu có tranh chấp trong kinh doanh thì chủ
đầu tư có quyền thương lượng, hòa giải, đàm phán hay khởi kiện ra tòa. Nếu một chủ thể
kinh doanh không lành mạnh làm ảnh hưởng chủ thể khác thì pháp luật sẽ có điều luật để
bảo vệ chủ thể còn lại đảm bảo cho hoạt động kinh doanh lành mạnh.
1 Giáo trình Luật kinh doanh- Khoa Luật UEH, trang 102
2 Giáo trình Luật kinh doanh- Khoa Luật UEH, trang 103
Page 3


Luật kinh doanh
Bài nghiên cứu cá nhân
UEH - Law School
Thủ tục đăng kí kinh doanh ngày càng được đẩy mạnh, cải cách thủ tục hành chính
nâng cao cạnh tranh quốc gia. Việc đăng kí kinh doanh ngày càng đơn giản và dễ dàng
được thực hiện qua các kênh trực tuyến. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cũng chỉ cần
ghi tên doanh nghiệp, chủ sở hữu, trụ sở, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật… mà
không cần ghi kinh doanh ngành, nghề nào vào giấy đăng ký kinh doanh. Chủ thể kinh
doanh chỉ cần tìm hiểu xem có đủ điều kiện để kinh doanh lĩnh vực đó không. Thủ tục đăng
kí kinh doanh đã được quy định rõ ràng từ điều 20 đến điều 28 Luật doanh nghiệp 2014.
Thực tiễn liên quan tới vấn đề kinh doanh ở Việt Nam thì rất nhiều, nhất là vấn đề có
một số chủ thể lách luật để kinh doanh trái phép. Có thể kể đến như vụ của công ty Thiên
Lộc: “công ty Thiên Lộc tại TP Hà Nội có giấy đăng ký kinh doanh nhưng không kinh
doanh đúng ngành nghề đăng ký và không có giấy phép hoạt động tín dụng nhưng lại đang
thu hút tiền của người dân với các chiêu trò tiền nhảy từng giờ, núp bóng kinh doanh đa
cấp qua mạng xã hội zalo bị điều tra vào năm 2016”3 theo điều 159 luật hình sự 1999. Bên
cạnh đó có những ngành nghề tự do kinh doanh rất phát triển như Uber, Graptaxi hay là
shopee “ Shopee là một trang bán hàng online tiếp cận giữa người có hàng để bán và người
cần hàng mua”, “việc thí điểm này có thể sẽ tao ra hành lang pháp lý mới để hoạt động
Uber, Grap theo đúng quy định pháp luật. Nó không chỉ giúp người dân, người tiêu dung
có lợi hơn trong việc sử dụng dịch vụ taxi mà còn tạo ra sự cạnh tranh, đổi mới của các
hãng taxi truyền thống, những việc làm này thể hiện cho tinh thần của hiến pháp 2013 về
quyền tự do kinh doanh. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hung từng nhiều lần khẳng định:
“quyền dân chủ lớn nhất của con người là tự do làm ăn”. Đây là một bước tiến đắng kể về
tư duy nhà nước pháp quyền và thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo Hiến pháp
2013”4
Quyền
tựthời
do
kinh
doanh
theo
quy
của
hiến
pháp
góp
thúc
đẩy
nền
kinh
tế
trường.
Đồng

đã
giúp
việc
tự
do
kinh
doanh
nên
dễ
dàng,
thuận
tiện
trong
thành
lập
điềuvậy,
hành
doanh
Tuy
nhiên
bên
cạnh
những
ích
lợi 2013

nóđã
mang
lại
thì
cũng
không
ít
bất
lợi.

không
chỉ
nhà
nước
cần
điều
chỉnh
doanh
nghiệp,

chủ
thểphần
kinh
doanh
cũng
thực
hện
đúng
pháp
luật,
nguyện
quyền
lợiđịnh
củamà
mình
vàtrở
không
làm
ảnh
hưởng
đến
quyền
lợi,phải
sự
tựvà
dothị
của
người
khác
vànghiệp.
cảtựcộng
đồng.

3 http://cafef.vn/doanh-nghiep/luat-su-phan-tich-dau-hieu-kinh-doanh-trai-phep-cua-cong-ty-thien-loc-20160307073320119.chn
4 http://plo.vn/ban-doc/uber-grabtaxi-va-hien-phap-2013-596558.html
Page 4


UEH - Law School

Luật kinh doanh

Bài nghiên cứu cá nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×