Tải bản đầy đủ

Hạt giống tâm hồn phần 3

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo
ok
.c
om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/


up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

ce
bo
ok
.c
om
/g
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

upro
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce

Tỷõ nhỷọng iùỡu bũnh dừ

bo
ok
.c
om

Haọy luửn laõ chủnh mũnh vaõ
ỷõng bao giỳõ tỷõ boó ỷỳỏc mỳ"

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Nhiùỡu taỏc giaó

First News tửớng hỳồp vaõ thỷồc hiùồn

ce
bo
ok
.c
om
/g

3

First News

NHA XUấậT BAN TệNG HP TP. HCM

2004

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

Tỷõ nhỷọng iùỡu bũnh dừ


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo

ok

“Thên tùång têët cẫ ngûúâi thên ca chng tưi vâ nhûäng
ngûúâi àang trùn trúã, vûúåt qua nhûäng khố khùn, thûã
thấch tinh thêìn vâ àang êëp niïìm tin trong cåc sưëng
àïí àẩt àûúåc ûúác mú ca mònh”.

.c

om

- First News

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Cấc bâi viïët sấng tấc, bâi dõch cưång tấc ca bẩn àổc vïì
cấc ch àïì Sưëng Àểp (têm hưìn cao thûúång, gûúng vûúåt
khố, tònh bẩn, tònh u, cẫm xc sêu sùỉc vïì cåc sưëng...)
cho cấc têåp Hẩt Giưëng Têm Hưìn tiïëp theo xin gûãi vïì:
HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS
11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM
Fax: (08) 8224560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo

ok

K diïåu
tûâ nhûäng àiïìu
giẫn dõ...

.c
om

up

ro

/g

T

"Cåc sưëng vưën cố nhiïìu khố khùn thûã
thấch vâ cẫ thêët vổng, nưỵi bìn. Dng
cẫm vûúåt qua àïí ln lâ chđnh mònh vâ
àûâng àïí àiïìu gò cố thïí che khët ûúác mú,
niïìm tin vâ hoâi bậo".

5

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

rong cåc sưëng chng ta ai cng cố mưåt ûúác mú
cho mưåt ngây mai thêåt àểp, d bònh dõ hay phi thûúâng
– àố cố thïí lâ ûúác mú ca mưåt cêåu bế mưì cưi mong cố
ngây àûúåc chùm sốc trong vông tay ngûúâi mể, àố lâ
ûúác mú rêët àưỵi giẫn dõ ca mưåt ch bế têåt nguìn àûúåc
bûúác ài bònh thûúâng nhû bao ngûúâi khấc, ûúác mú
nhòn thêëy ấnh sấng ca mưåt ngûúâi khưng côn nhòn
thêëy àûúåc, ûúác mú tòm àûúåc viïåc lâm mâ mònh u
thđch ca mưåt châng trai thêët nghiïåp, ûúác mú tòm àûúåc
mưåt tònh u àểp, àûúåc sưëng n vui hẩnh phc, hóåc
cố thïí lâ nhûäng ûúác mú chinh phc, vûúåt qua nhûäng
thûã thấch, vûún lïn khùèng àõnh mònh vâ trúã thânh
nhûäng ngûúâi mâ mònh tûâng ao ûúác. Nhûäng ûúác mú
àấng qu, àấng trên trổng àố ln lâ niïìm hy vổng,
lâ ngìn àưång lûåc vâ niïìm tin lúán nhêët cho mưỵi ngûúâi


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

àïí sưëng, àïí cẫm nhêån vâ hûúáng àïën ngây mai.

ce
bo

ok

Nhûng cåc sưëng ln tiïìm êín nhûäng trúã ngẩi,
khố khùn, vâ thûã thấch bêët ngúâ - con àûúâng ài àïën
nhûäng ûúác mú êëy khưng hïì bùçng phùèng. Bao khố
khùn, trúã ngẩi vâ cẫ bêët hẩnh cố thïí xẫy ra vâo
nhûäng lc khưng mong chúâ nhêët nhû àïí thûã thấch
lông dng cẫm ca con ngûúâi. Àố cố thïí lâ nhûäng
trúã ngẩi nhỗ ta vêëp phẫi vâo mưåt thúâi àiïím nâo àố
trûúác khi tûå àûáng thùèng trïn àưi chên ca mònh.
Cố thïí nố nhû nhûäng àấm mêy àen kõt bấo hiïåu
cún dưng, khiïën ngay cẫ nhûäng têm hưìn dng
cẫm nhêët cng phẫi tòm kiïëm núi êín nấu. Cng cố
thïí do khấch quan hay lâ nhûäng ngc t mâ chđnh
ta tûå àûa mònh vâo... khiïën ta tưín thûúng, mêët
niïìm tin, vâ cố lc tûúãng nhû khưng côn àiïím tûåa
hay nghõ lûåc àïí vûúåt qua. Trûúác nhûäng khố khùn
thûã thấch êëy, mưỵi ngûúâi sệ tûå chổn cho mònh cấch
àốn nhêån, àưëi àêìu àïí cố mưåt hûúáng ài riïng. Cố
ngûúâi phố thấc cho sưë phêån, cố ngûúâi trưën chẩy ài
tòm núi tr êín, cố ngûúâi tûå thay àưíi àïí thđch nghi
vúái hoân cẫnh múái, cng cố ngûúâi chòm vâo biïín
tûå thûúng thên, trấch phêån àïí rưìi ngậ gc trong
cún giưng tưë cåc àúâi...

.c

om

6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Thïë nhûng, bêët kïí lâ ai, tûå àấy lông ca mưỵi
ngûúâi àïìu tưìn tẩi mưåt khất vổng mậnh liïåt – àố lâ
khất vổng sưëng – vâ ln àûúåc lâ chđnh mònh.
Chđnh khất vổng êëy àậ khiïën bao trấi tim trùn trúã,
thao thûác tòm cho mònh mưåt cấch nghơ, mưåt sûác
mẩnh tinh thêìn, mưåt hûúáng ài àïí theo àíi nhûäng


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

hoâi bậo, ûúác mú ca mònh.

ce
bo

ok

Cåc sưëng chng ta ra sao, ln ngêåp trân súå
hậi, oấn húân hay chêëp nhêån vâ vui sưëng àïí vûún
lïn sệ ty thåc vâo cấch ta àưëi mùåt vúái nhûäng khố
khùn thûã thấch ta gùåp trïn con àûúâng nhû thïë nâo.

.c

Hai têåp “Hẩt giưëng têm hưìn tûâ nhûäng àiïìu bònh dõ”
tiïëp theo do First News thûåc hiïån nây sệ lâ ngûúâi
bẩn àưìng hânh cng bẩn àổc cẫm nhêån lẩi nhûäng
giấ trõ ca tinh thêìn vâ cåc sưëng qua nhûäng cêu
chuån ngùỉn, nhûäng tûúãng giẫn dõ, nhûäng cêu
chuån cố thêåt àïí tiïëp thïm ngìn àưång viïn vâ
sûác mẩnh gip chng ta cố thïí vûúåt qua nhûäng
khố khùn thûã thấch trong cåc sưëng àïí khùèng
àõnh mònh, theo àíi ûúác mú cåc àúâi vâ vûún
àïën cåc sưëng tưët àểp hún.

om

s/

up

ro

/g

Chng tưi hy vổng nhûäng cêu chuån nây sệ lâ
àưång lûåc khuën khđch bẩn àûa tay cho ngûúâi
khấc cng nhû múã rưång lông vúái nhûäng ai cêìn búâ
vai àïí chia sễ nưỵi àau. Hy vổng rùçng chng sệ
mang àïën cho bẩn thïm niïìm lẩc quan, niïìm tin
7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

Qua nhûäng sûå kiïån xc àưång, chên tònh vúái
nhûäng con ngûúâi bònh dõ, cấc cêu chuån àïìu
nhêën mẩnh àïën tinh thêìn vûúåt lïn, tòm àûúåc sûác
mẩnh tinh thêìn vâ niïìm tin chiïën thùỉng . Bẩn cố
thïí nhêån ra nhûäng vêën àïì ca chđnh mònh, ca
nhûäng ngûúâi xung quanh... àïí suy gêỵm, chiïm
nghiïåm, khấm phấ vâ tòm ra lúâi giẫi cho cåc sưëng
ca mònh.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

vâ tònh u cåc sưëng àïí thêëy mưỵi trúã ngẩi, thûã
thấch nhû mưåt àiïìu cêìn cố, àïí bẩn cố thïí móm
cûúâi vâ trên trổng nhûäng gò bẩn àậ vâ àang cố.

bo

ok

Nhûäng trang sấch nây chng tưi xin gúãi àïën
bẩn àổc nhû mưåt mốn quâ tùång ca têm hưìn.
Mong rùçng cấc bẩn sệ àốn nhêån nhû mưåt ngìn
tiïëp thïm sûác mẩnh, niïìm tin, nghơa cåc sưëng
vâ lông dng cẫm – nhû mưåt lúâi nhùỉc nhúã khưng
ngûâng rùçng bẩn ln cố à sûác mẩnh vûúåt qua têët
cẫ àïí àẩt àûúåc nhûäng ûúác mú ca mònh cho d
cåc sưëng cố thïë nâo ài nûäa.

.c

om

ro

/g

i
iL
Ta

s/

up

Chng tưi xin gúãi àïën bẩn àổc nhûäng tònh cẫm
chên tònh nhêët àậ àưìng cẫm vâ chia sễ vúái chng tưi
qua hai têåp àêìu Hẩt Giưëng Têm Hưìn cho Lông Dng
Cẫm vâ Tònh u Cåc Sưëng.
- First News

ai

iD
Th

On
eu
8

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

“Bẩn sệ khấm phấ ra chđnh mònh mưåt bêåc cao
hún sau mưỵi lêìn vûúåt qua nghõch cẫnh.”

bo

- Thomas Edison

ok

.c

“Cåc sưëng khưng cố gò àấng qu hún lâ hẩn
chïë lâm tưín thûúng ngûúâi khấc vâ xoa dõu nhûäng
têm hưìn khưí àau vúái têët cẫ nhûäng gò mònh cố thïí
lâm àûúåc.”

om

/g

- Olive Schreineray

ro

i
iL
Ta

s/

up

“Trong nhûäng lc khố khùn nhêët ca cåc
sưëng, àûâng cưë gùỉng trúã thânh mưåt ngûúâi thânh
cưng hay hẩnh phc, mâ tưët hún hậy trúã thânh
mưåt ngûúâi cố giấ trõ.”
- Albert Eistein

On
eu

“Àïën mưåt lc nâo àố bẩn sệ nhêån ra giấ trõ vâ
cẫm ún nhûäng khố khùn thûã thấch, nghõch cẫnh
mâ bẩn àang phẫi trẫi qua.”
- Khuët danh

iD
Th

“Biïët chia sễ vúái nhûäng ngûúâi àau khưí hún lâ
cấch tưët nhêët àïí vúi ài nhûäng àau khưí àang cố.”

9

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

- Anne Wilson Schaef


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Àêëu trûúâng
vâ cåc sưëng

bo
ok
.c

om

ro

/g

Trong nhûäng lc khố khùn nhêët
ca cåc sưëng, àûâng cưë gùỉng trúã thânh
mưåt ngûúâi thânh cưng hay hẩnh phc,
tưët hún hậy trúã thânh mưåt ngûúâi cố giấ trõ.
- Albert Eistein

i
iL
Ta

s/

up

T

rïn mưåt bûác tûúâng c k ca mưåt àêëu trûúâng
cưí úã La Mậ ngûúâi ta àậ àổc àûúåc nhûäng dông
chûä sau:

On
eu

“Sai lêìm ln nïn trấnh nhûng nïëu àậ phẩm
phẫi sai lêìm thò àố lâ àiïìu cêìn thiïët vâ khưng
nëi tiïëc.

10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Sûå thânh cưng hay chiïën thùỉng khưng cố nghơa
lâ khưng lêìn nâo vêëp ngậ. Àố lâ minh chûáng rùçng
ngûúâi àố àậ nïëm trẫi thêët bẩi rêët nhiïìu lêìn. Nïëu ai
àố tûå cho rùçng mònh chûa tûâng vêëp ngậ vâ thêët
bẩi, thò àiïìu àố sệ lâ mưåt tiïn àoấn chùỉc chùỉn cho
mưåt vêëp ngậ vâ thêët bẩi lúán trong tûúng lai.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Vinh quang thåc vïì nhûäng con ngûúâi chiïën
àêëu trïn àêëu trûúâng vúái khn mùåt thêëm àêỵm
nhụå khđ, bi bùåm, mưì hưi, mấu vâ nûúác mùỉt.

bo

ok

Lông tûå hâo thåc vïì nhûäng con ngûúâi chiïën
àêëu mưåt cấch dng cẫm khưng khoan nhûúång,
khưng biïët li bûúác trûúác hiïím nguy, biïët vûúåt
qua nưỵi súå hậi vâ àúán àau ca bẫn thên. Hổ hiïíu
rộ khưng cố chiïën thùỉng nâo mâ khưng cố nhûäng
àau thûúng khưëc liïåt.

.c

om

up

ro

/g

Sûå vơ àẩi chên chđnh ln thåc vïì nhûäng
ngûúâi can àẫm bẫn lơnh, sùén sâng sưëng hïët mònh
cho mc àđch vâ cố lc biïët qụn mònh cho sûå mẩo
hiïím àng lc.

i
iL
Ta

s/

Nhûäng con ngûúâi biïët vûúåt qua khố khùn
nghõch cẫnh, thûã thấch, biïët thay àưíi tònh thïë,
dấm àûúng àêìu vúái thấch thûác sệ cố àûúåc mưåt
têìm nhòn, phong cấch, uy lûåc múái, àẩt àûúåc vinh
quang thêåt sûå vâ xûáng àấng àûúåc tưn vinh.

- First News
Theo The Stories of Life

11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Song, lúä trong lêìn cëi cng hổ thêët bẩi, hổ cố
thïí sệ ngậ xëng nhû nhûäng ngûúâi khấc, nhûng
khưng ai àấnh àưìng hổ vúái nhûäng kễ hên nhất –
nhûäng con ngûúâi mậi mậi khưng bao giúâ nïëm
trẫi cẫm xc thûåc sûå ca cẫ thêët bẩi vâ chiïën
thùỉng, vâ sệ khưng bao giúâ trúã thânh mưåt dng sơ
chên chđnh.”


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Pht tơnh lùång

bo
ok
.c
om

C

ro

/g

ố lệ cåc sưëng mën chng ta chổn lêìm
ngûúâi trûúác khi gùåp àûúåc àng ngûúâi àïí rưìi
chng ta múái biïët cẫm ún mốn quâ ca cåc sưëng.

i
iL
Ta

s/

up

Khi cấnh cûãa hẩnh phc àống lẩi, mưåt cấnh cûãa
khấc múã ra, nhûng thûúâng thò ngûúâi ta chó têåp
trung vâo cấnh cûãa àậ àống mâ khưng àïí cấnh
cûãa kia àậ múã ra rưìi.

On
eu

Àưi khi mưåt cấi gò àố våt khỗi têìm tay rưìi
chng ta múái biïët rùçng mònh àậ tûâng cố nố, vâ múái
cẫm nhêån àûúåc rùçng àiïìu àố quan trổng vâ cố
nghơa biïët bao vúái mònh.

Cố thïí bẩn chó mêët mưåt pht àïí say mï mưåt
ngûúâi, mưåt giúâ àïí thđch mưåt ngûúâi, vâ mưåt ngây
12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Hậy u mưåt ngûúâi bùçng trổn vển trấi tim
mònh mâ khưng cêìn àấp lẩi. Àûâng vưåi trưng mong
tònh u àïën mau chống mâ hậy kiïn trò chúâ cho
àïën khi tònh u hiïån hûäu trong trấi tim hổ; nïëu
khưng thò bẩn hậy an lông vò trong tim bẩn àậ cố
nố rưìi.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

àïí u mưåt ngûúâi, nhûng phẫi mêët cẫ mưåt àúâi múái
cố thïí qụn àûúåc mưåt ngûúâi.

bo

ok

Àûâng vò dấng vễ bïn ngoâi, vò àố lâ lûâa dưëi.
Àûâng vò ca cẫi vêåt chêët, vò cố thïí mêët ài. Hậy tòm
ngûúâi nâo cố thïí lâm bẩn móm cûúâi, búãi vò chó cố
n cûúâi múái cố thïí lâm mưåt ngây êm u trúã nïn
tûúi sấng.

.c

om

Cố nhûäng giêy pht trong àúâi khi bẩn nhúá
thûúng mưåt ngûúâi nâo àố tha thiïët àïën nưỵi bẩn
mën mang ngûúâi àố ra khỗi giêëc mú àïí ưm hổ
trong vông tay thûåc tẩi. Hậy ài àïën núi nâo bẩn
mën; lâm nhûäng gò bẩn khất khao; trúã thânh
nhûäng ai mâ bẩn mong mën, búãi vò bẩn chó cố
mưåt cåc àúâi vâ mưåt cú hưåi àïí lâm têët cẫ nhûäng gò
bẩn mú ûúác.

s/

up

ro

/g

i
iL
Ta

Hậy tûå àùåt mònh trong võ trđ ca ngûúâi khấc.
Nïëu trong hoân cẫnh êëy bẩn cẫm thêëy bõ tưín
thûúng, thò ngûúâi khấc cng sệ cẫm nhêån nhû vêåy.

Hẩnh phc chó àïën vúái nhûäng ai biïët rúi lïå khi
tưín thûúng, biïët àau àúán khi mêët mất, biïët khất
khao vâ ni dûúäng nhûäng giêëc mú, biïët cưë gùỉng
lâm lẩi khi thêët bẩi, búãi vò chó cố nhû vêåy, mổi
ngûúâi múái biïët trên trổng nhûäng gò àậ vâ àang
àïën trong cåc àúâi mònh.
13

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Mưåt ngûúâi hẩnh phc nhêët khưng nhêët thiïët
phẫi lâ ngûúâi cố mổi thûá tưët nhêët, mâ lâ ngûúâi biïët
têån hûúãng vâ chuín biïën nhûäng gò xẫy àïën vúái
mònh trong cåc sưëng mưåt cấch tưët nhêët.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Tònh u bùỉt àêìu bùçng mưåt n cûúâi, àúm hoa
kïët trấi bùçng mưåt n hưn vâ kïët thc bùçng nhûäng
giổt nûúác mùỉt... d àố lâ giổt lïå bìn hay vui, thò
tònh u êëy àậ cho bẩn nhûäng k niïåm thêåt êën
tûúång vâ sêu sùỉc, lâ dêëu êën ca têm hưìn vâ àấnh
dêëu bûúác trûúãng thânh ca bẩn.

.c

Mưåt tûúng lai tûúi sấng ln àûáng lïn trïn mưåt
quấ khûá àậ lậng qụn.

om

- Nguỵn Mẩnh Thẫo
Theo Internet

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Bẩn khưng thïí nâo thùèng tiïën bûúác trïn àûúâng
àúâi cho àïën khi bẩn biïët cho qua vâ hổc hỗi tûâ
nhûäng thêët bẩi, sai lêìm vâ àau bìn trong quấ
khûá.

14

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

nghơa cưng viïåc

bo
ok
.c
om
up

ro

/g

M

i
iL
Ta

s/

ưåt ngûúâi khấch ài ngang qua núi nhûäng
ngûúâi thúå hưì àang xêy mưåt bûác tûúâng vâ hỗi vïì
cưng viïåc hổ àang lâm. Ngûúâi thúå thûá nhêët chùèng
cêìn suy nghơ gò àấp ngay:
- Chng tưi àang trưån hưì, àùåt cấc viïn gẩch vâ
xêy tûúâng. Chùèng cố gò lẩ cẫ.

On
eu

Ngûúâi khấch àïën hỗi ngûúâi thúå thûá hai, ưng
àûa tay lau mưì hưi trïn trấn rưìi trẫ lúâi:

Ngûúâi thúå thûá ba àang lâm viïåc hùng say àïën
nưỵi khưng àïí àïën sûå cố mùåt ca ngûúâi khấch lẩ.
Ngûúâi khấch túái gêìn hỗi:
- Xin lưỵi, ưng cố thïí cho biïët ưng àang lâm gò?

15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

- Tưi àang lâm cưng viïåc mâ mưåt ngây cố thïí
kiïëm àûúåc 5 Bẫng Anh.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

Ngûúâi thúå dûâng tay vâ chêåm rậi trẫ lúâi:

ce
bo

ok

- Tưi àang cng mổi ngûúâi xêy mưåt trong
nhûäng bûác tûúâng ca mưåt nhâ thúâ lúán mâ sau
nây tưi cố thïí dêỵn con chấu ca mònh àïën thùm
vâ tûå hâo nối vúái chng rùçng cha ưng chng lâ
ngûúâi gốp phêìn xêy nïn nhûäng bûác tûúâng ca
nhâ thúâ àố.

.c

om

Cng mưåt cưng viïåc, cng mưåt sûå kiïån, nghơa
ca nố trúã nïn cao àểp hay bònh thûúâng lâ ty
thåc vâo cấch nhòn ca mưỵi chng ta.

ro

/g

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

- First News
Theo Viva Consulting

16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

Con àûúâng
phđa trûúác

ok
.c
om
s/

up

ro

/g

À

i
iL
Ta

ậ lêu lùỉm rưìi, cố mưåt võ hiïìn triïët sưëng trïn
àónh ngổn ni cao. Dên lâng dûúái chên ni mưỵi
khi gùåp khố khùn thûúâng tòm àïën võ hiïìn triïët àïí
xin lúâi khun.

On
eu

Ngây nổ, mưåt châng trai àûúåc xem lâ khấ thânh
àẩt, àang bùn khón cho chùång àûúâng sùỉp túái ca
mònh, quët àõnh lïn ni gùåp võ hiïìn triïët.

- Cố chùỉc lâ ngûúi mën biïët àiïìu àố khưng?
- Vêng! Con thûåc sûå rêët mën biïët. – Châng trai
quẫ quët trẫ lúâi.
17

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

Võ hiïìn triïët nhòn thùèng vâo mùỉt anh vâ hỗi:

iD
Th

- Àiïìu gò cố thïí gip con thânh mưåt ngûúâi thûåc
sûå vơ àẩi? – Châng trai hỗi.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

- Àûúåc! – Võ hiïìn triïët àấp. – Ngûúi hậy tûå tòm
cho mònh cêu trẫ lúâi qua cêu chuån ta kïí sau àêy:

bo

ok

“Thã xûa, cố mưåt châng thanh niïn úã àêët
nûúác Hy Lẩp mùỉc bïånh hiïím nghêo. Biïët mònh
khưng côn sưëng àûúåc bao lêu nûäa, anh xung
phong gia nhêåp qn àưåi lc àố àang bûúác vâo
trêån chiïën khưëc liïåt vúái kễ th. Vúái hy vổng àûúåc
hy sinh anh dng trïn chiïën trûúâng, anh àậ chiïën
àêëu hïët mònh, khưng ngẩi phúi mònh trûúác lân
tïn mi àẩn ca kễ th vâ khưng mẫy may lo cho
mẩng sưëng ca mònh. Cëi cng, khi kễ th bõ
àấnh bẩi, anh vêỵn côn sưëng! Vư cng cẫm phc
trûúác lông dng cẫm, can trûúâng ca ngûúâi lđnh
nổ vò àậ gốp phêìn khưng nhỗ tẩo nïn chiïën thùỉng
êëy, võ tûúáng quët àõnh thùng chûác vâ trao tùång
cho anh hn chûúng danh dûå cao qu nhêët cho
lông dng cẫm.

.c

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Nhûng, tûâ àố trúã ài ngûúâi ta thêëy ngûúâi lđnh
can-trûúâng-mưåt-thúâi àậ khưng côn xët hiïån núi
tuën àêìu vêët vẫ hiïím nguy nûäa! Anh ln nế
18

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Song, àïën ngây àûúåc trao hn chûúng, trưng
anh rêët u bìn. Ngẩc nhiïn, võ tûúáng hỗi l do vâ
àûúåc biïët vïì cùn bïånh nguy hiïím mâ anh ta àang
phẫi gấnh chõu. Lâm sao ưng lẩi cố thïí àïí cho
ngûúâi lđnh dng cẫm ca mònh phẫi chïët! Võ tûúáng
àậ cho tòm võ lûúng y giỗi nhêët nûúác vïì trõ bïånh
cho anh. Cùn bïånh chïët ngûúâi cëi cng àậ àûúåc
chûäa khỗi.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

trấnh mổi khố khùn vâ cưë gùỉng bùçng mổi cấch àïí
bẫo vïå mẩng sưëng ca mònh thay vò àûúng àêìu
vúái thûã thấch.

bo

ok

Vïì sau cố dõp gùåp lẩi, võ tûúáng àậ nối vúái ngûúâi
lđnh nổ mưåt cêu: ‘Giúâ àêy, anh múái thûåc sûå lâ chïët hùèn
rưìi!’.”

.c
om

- First News
Theo Internet

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

Sưë phêån
hay bẫn lơnh

ok
.c
om

/g

Bùçng niïìm tin vâ cẫm hûáng bẩn cố thïí àùåt chên
trïn bêët cûá con àûúâng nâo bẩn chổn.
- Dr. Seuss

s/

up

ro

T

On
eu

i
iL
Ta

rong mưåt trêån àấnh quan trổng chưëng lẩi àưåi
qn hng mẩnh ca kễ th vúái sưë lûúång àưng
gêëp bưåi, võ tûúáng cêìm qn cẫm nhêån àûúåc sûå lo
lùỉng vâ cẫ sûå súå hậi êín chûáa trïn gûúng mùåt vâ
ấnh mùỉt nhûäng ngûúâi lđnh ca mònh.

- Ta àậ cêìu xin thêìn linh bấo ûáng trûúác cho
kïët quẫ ca trêån àấnh quan trổng nây. Bêy giúâ
ta sệ tung àưìng tiïìn nây lïn, nïëu lâ mùåt sêëp,
chng ta sệ chiïën thùỉng. Côn nïëu lâ mùåt ngûãa,
chng ta sệ thua.
20

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Àïm àố, hổ dûâng chên cùỉm trẩi tẩi mưåt ngưi
àïìn trong vng. Sau bûäa ùn, ưng àïì nghõ nhûäng
thåc hẩ vâ binh lđnh ca mònh cng cêìu nguån
trûúác àïìn. Sau àố ưng lêëy ra mưåt àưìng xu vâ nối:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Võ tûúáng qn tung àưìng tiïìn lïn cao. Mổi
ngûúâi àïìu cùng thùèng chùm ch chúâ àưìng tiïìn rúi
xëng. Mùåt sêëp! Têët cẫ binh lđnh vư cng phêën
khđch trong lông vâ vûäng tin àïën mûác hổ bûúác vâo
trêån chiïën àêëu bùçng têët cẫ sûå dng mậnh vâ niïìm
tin cố àûúåc. Vâ hổ àậ chiïën thùỉng oanh liïåt.

.c

Trong bíi liïn hoan mûâng thùỉng trêån, cấc
binh lđnh reo hô vâ nối vúái võ tûúáng:

om

/g

- Chng ta àậ lâm nïn mưåt k tđch! Àng lâ
khưng ai cố thïí lâm thay àưíi sưë phêån àûúåc.

ro

- Àng vêåy! Khưng ai cố thïí! Trûâ chng ta.

up

Viïn tûúáng àưìng tònh vâ sau àố lùång lệ lêëy
àưìng xu àûa cho mổi ngûúâi cng xem.

i
iL
Ta

s/

Cẫ hai mùåt àưìng tiïìn àïìu lâ sêëp!
- First News
Theo The Stories of Life

ai

iD
Th

On
eu
21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

Phếp mâu
giấ bao nhiïu?

ok
.c
om
ro

/g

M

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ưåt cư bế tấm tíi nghe cha mể mònh nối
chuån vïì àûáa em trai nhỗ. Cư bế chó hiïíu rùçng
em mònh àang bõ bïånh rêët nùång vâ gia àònh cư
khưng côn tiïìn. Chó cố mưåt cåc phêỵu thåt rêët
tưën kếm múái cûáu sưëng àûúåc em trai cư bế, vâ cha
mể em khưng tòm ra ai àïí vay tiïìn. Do àố, gia
àònh em sệ phẫi dổn àïën mưåt cùn nhâ nhỗ hún vò
hổ khưng à khẫ nùng tiïëp tc úã cùn nhâ hiïån tẩi
sau khi trẫ tiïìn bấc sơ.

Rưìi cư bế lễn ra ngoâi bùçng cûãa sau àïí àïën
tiïåm thëc gêìn àố. Em àùåt toân bưå sưë tiïìn mònh
cố lïn qìy.
22

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Cư bế nghe bưë nối vúái mể bùçng giổng thò thêìm
tuåt vổng: “Chó cố phếp mâu múái cûáu sưëng àûúåc
Andrew”. Thïë lâ cư bế vâo phông mònh, kếo ra
mưåt con heo àêët àûúåc giêëu k trong t. Em dưëc
hïët àưëng tiïìn lễ vâ àïëm cêín thêån.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

Ngûúâi bấn thëc hỗi: “Chấu cêìn gò?”

ce

Cư bế trẫ lúâi: “Em trai ca chấu bïånh rêët nùång
vâ chấu mën mua phếp mâu.”

bo

- Chấu bẫo sao? – Ngûúâi bấn thëc hỗi lẩi.

ok

- Em chấu tïn Andrew. Nố bõ mưåt cùn bïånh gò
àố trong àêìu mâ bưë chấu nối chó cố phếp mâu múái
cûáu àûúåc nố. Phếp mâu giấ bao nhiïu ẩ?

.c

om

- ÚÃ àêy khưng bấn phếp mâu, chấu â. Ch rêët
tiïëc. – Ngûúâi bấn thëc núã n cûúâi bìn vâ tỗ vễ
cẫm thưng vúái cư bế.

/g

up

ro

- Chấu cố tiïìn trẫ mâ. Nïëu khưng à, chấu sệ
cưë tòm thïm. Chó cêìn cho chấu biïët giấ bao nhiïu?

i
iL
Ta

s/

Trong cûãa hâng côn cố mưåt võ khấch ùn mùåc
thanh lõch. Sau khi nghe cêu chuån, ưng ci
xëng hỗi cư bế: “Em chấu cêìn loẩi phếp mâu gò?”

- Chấu cố bao nhiïu? – Võ khấch hỗi. Cư bế trẫ
lúâi vûâa à nghe: “Mưåt àư la mûúâi mưåt xu.”

Ngûúâi àân ưng móm cûúâi: “ƯÌ! Vûâa à cho cấi
giấ ca phếp mâu”.

23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

- Chấu cng khưng biïët nûäa. – Cư bế trẫ lúâi,
rúm rúám nûúác mùỉt. – Nhûng em chấu rêët cêìn
phếp mâu àố. Nố bõ bïånh nùång lùỉm, mể chấu nối
rùçng nố cêìn àûúåc phêỵu thåt, vâ hònh nhû phẫi cố
thïm loẩi phếp mâu gò àố nûäa múái cûáu àûúåc em
chấu. Chấu àậ lêëy ra toân bưå sưë tiïìn àïí dânh ca
mònh àïí ài tòm mua phếp mâu àố.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

Mưåt tay ưng cêìm tiïìn ca cư bế, tay kia ưng
nùỉm tay em vâ nối: “Dêỵn bấc vïì nhâ chấu nhế. Bấc
mën gùåp em trai vâ cha mể chấu. Àïí xem bấc cố
loẩi phếp mâu mâ em chấu cêìn khưng.”

ok

Ngûúâi àân ưng thanh lõch àố lâ Bấc sơ Carlton
Armstrong, mưåt phêỵu thåt gia thêìn kinh tâi
nùng. Ca mưí àûúåc hoân thânh mâ khưng mêët
tiïìn, vâ khưng lêu sau Andrew àậ cố thïí vïì nhâ,
khỗe mẩnh.

.c

om

s/

up

ro

/g

Mể cư bế thò thêìm: “Mổi chuån diïỵn ra k lẩ
nhû cố mưåt phếp mâu. Thêåt khưng thïí tûúãng
tûúång nưíi. Thêåt lâ vư giấ!”. Cư bế móm cûúâi. Em
biïët chđnh xấc phếp mâu giấ bao nhiïu. Mưåt àư la
mûúâi mưåt xu, cưång vúái niïìm tin chên thânh ca
mưåt àûáa trễ, vâ lông tưët ca ngûúâi bấc sơ.

i
iL
Ta

Vêng! Niïìm tin, sûå chên thânh vâ lông trùỉc êín
ca con ngûúâi cố thïí khiïën phếp mâu xẫy ra!

ai

iD
Th

On
eu

- Tụå Nûúng
Theo Inspirations

24

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×