Tải bản đầy đủ

bài 1 KTHĐ Bài tập Bài 1

bài 1: Khi tiến hành kiểm toán hoạt động thu chi tại doanh nghiệp kiểm toán viên phát hiện ra
một số vấn đề như sau:
I, Sổ tay của người kiểm toán viên có 3 sai phạm được ghi nhận như sau:
1.
 Phiếu chi số 165 ngày 03/03
 Phiếu chi số 170 ngày 12/03
 Phiếu chi số 180 ngày 15/03
Có tổng số tiền là 8.000.000 đồng kèm theo các phiếu chi có 7 hóa đơn. trong đó 3 hóa đơn có
số tiền là 1.000.000 đồng/1 hóa đơn và 4 hóa đơn còn lại tổng tiền là 3.000.000 đồng
2.Kiểm toán viên có ghi phiếu chi số 178 ngày 13/03 chi cho hợp đồng kinh tế với công ty B. tuy
nhiên không có bản hợp đồng kèm theo để chứng minh
II, Trích nhật ký chứng từ của doanh nghiệp
NHẬT KÝ CHỨNG TỪ
ĐVT: 1.000 ĐỒNG
Ngày
tháng

Cộng có

Ghi có TK 111 và ghi nợ các TK sau
151


152

153

154

155

157

213

....
21/3
1,000
4,000
2,000
22/3
3,000
5,000
23/3
6,000
3,000
24/3
4,000
25/3
36,000
....
Dòng cộng
6,000 18,000
4,000
6,000 20,000 20,000 36,000
Dòng đối chiếu
3,000 14,000
4,000
18,000 20,000 36,000
Yêu cầu
1. Tiến hành rà soát số liệu trên dòng cộng và dòng đối chiếu của tài liệu trên


315

5,000

16,000
12,000

BẢNG RÀ SOÁT SỐ LIỆU

ĐVT: 1.000 ĐỒNG
Tài khoản
151
152
153
154
155
157
213
315

Dòng cộng
6,000
18,000
4,000
6,000
20,000
20,000
36,000
16,000

Dòng đối chiếu
3,000
14,000
4,000
18,000
20,000
36,000
12,000

Chênh lệch
+ 3,000
+ 4,000
0
+ 2,000
0
0
+ 4,000

Ghi chú
Xác minh
Xác minh
Xác minh
Xác minh

Xác minh

TK 111


BẢNG RÀ SOÁT ĐỊNH KHOẢN
ĐVT: 1.000 ĐỒNG
Ngày
thán
g

Định khoản

Nội dung

Khả năng xảy ra
sai phạm

N 151: 1.000

Ghi chú
Cần tiến hành XM

C 111: 1.000
21/03

N 152: 4.000

Chi TM thanh toán tiền mua
NVL

C 111: 4.000
N 153: 2.000

Chi TM thanh toán tiền mua
CCDC

C 111: 2.000
N 152: 3.000
22/03

Chi TM thanh toán tiền mua
NVL

C 111: 3.000
N 155: 5.000

Mua thành phẩm bằng TM

Ko tồn tại trong DN

Cần tiến hành XM

Sai tài khoản

Cần tiến hành XM

C 111: 5.000
N 154: 6.000
23/03

C 111: 6.000
N 157: 3.000

Cần tiến hành XM

C 111: 3.000
N 152: 4.000
24/03

Chi TM thanh toán tiền mua
NVL

C 111: 4.000
N 315: 5.000

Sai chế độ kế toán hiện hành

Cần tiến hành XM

C 111: 5.000
25/03

N 213: 36.000
C 111: 36.000

Chi TM mua TSCDDHH cho nếu chi trên 20tr thì thanh toán bằng
DN
CK

Cần tiến hành XMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×