Tải bản đầy đủ

MẪU NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Báo cáo thưc tập

Học viện Tài chính
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên:
Mã sinh viên:
Lớp:
Đơn vị thực tập:
NHẬN XÉT
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Hà Nội, Ngày……tháng…….năm 2018
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

SVTH: ………………………– Lớp: …………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×