Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống cuối khóa lớp chuyên viên và chuyên viên chính

HƯỚNG DẪN
VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


1) Khái niệm tình huống
Tình huống là trạng thái xảy ra, thường
không đoán trước được
2) Khái niệm tình huống quản lý
Tình huống quản lý là những sự kiện, vụ việc
nảy sinh trong hoạt động quản lý, buộc nhà
quản lý phải giải quyết để đưa các hoạt động
QL trở về trạng thái ổn định và phát triển
phù hợp với mục tiêu QL


3/ Khái niệm tình huống QLNN
Tình huống QLNN là một câu chuyện kể về
một sự kiện, một vụ việc xảy ra hoặc có thể xảy
ra trong hoạt động quản lý nhà nước , đòi hỏi
cán bộ , công chức có thẩm quyền và thuộc

phạm vi trách nhiệm liên quan đến sự kiện , vụ
việc đó phải phân tích tình huống , tìm phương
án và đưa ra giải pháp giải quyết tình huống để
thực hiện chức năng , nhiệm vụ QLNN .


2/ Yêu cầu của một tình huống QLNN:
- Là một câu chuyện về một sự kiện, sự
việc xảy ra trong hoạt động QLNN.
- Xuất hiện các vấn đề đòi hỏi CB,CC phải
phân tích để đưa ra biện pháp giải quyết
- Tình huống phải phản ánh hiện thực


3/ Phân loại tình huống QLNN
- Căn cứ vào tình huống đã giải quyết hay chưa giải
quyết :
+ Tình huống đóng
+ Tình huống mở
- Căn cứ vào mức độ phức tạp của vấn đề :
+ Tình huống tổng hợp
+ Tình huống đơn đề
- Căn cứ mức độ thật của tình huống:
+ Tình huống hoàn toàn có thật
+ Tình huống thật có hư cấu
+ Tình huống hoàn toàn hư cấu
- Căn cứ cách xử lý vấn đề :
+ Tình huống quản lý
+ Tình huống pháp lý


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Lớp: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên chính
Khóa:
Tổ chức tại:
TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
……………………………………………………………….


Họ và tên: ……………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………..

tháng ….. năm …..

6


TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG VIẾT TIỂU LUẬN
TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Mở đầu
1.Nội dung tình huống
2.Phân tích tình huống
2.1. Xác định mục tiêu xử lý tình huống
2.2.Cơ sở lý luận và c ơ sở pháp lý để xử lý tình
huống
2.3.Phân tích diễn biến của tình huống
2.4.Nguyên nhân xẩy ra tình huống
2.5.Hậu quả của tình huống.


3.Xử lý tình huống
Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề và lựa
chọn phương án (đối với tình huống mở).
Hoặc : Kết quả xử lý tình huống trong thực tế
(đối với tình huống đóng)
4. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án được lựa
chọn

(tình huống mở)

Hoặc : Nhận xét đánh giá về cách xử lý vừa qua
( tình huống đóng)
5. Kết luận và kiến nghị


MỞ ĐẦU
Nêu tính cấp thiết/sự cần thiết của
tình huống lựa chọn
1. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống
1.2. Mô tả tình huống

9


MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
- Cố gắng trình bày tình huống như là một câu chuyện, viết theo lối
kể chuyện để gây sự hấp dẫn.
- Trình tự câu chuyện được trình bày chặt chẽ , lôgich về thời gian
và không gian.
- Các dữ liệu đưa vào cốt truyện là sự việc, văn bản có thật nhưng
có thể thay đổi địa danh, nhân vật ; những dữ liệu hư cấu phải hợp
logic câu chuyện và phản ánh sát thực tiễn.
- Kết thúc câu chuyện là những vấn đề “ mở “ , đặt ra cho công chức
phải suy nghĩ tìm cách giải quyết (đối với tình huống mở)
- Cố gắng tránh các tình huống “ pháp lý” chỉ có một cách giải quyết
duy nhất đúng.


2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống:
Là ý định cần đạt được khi phân
tích tình huống
( làm sáng rõ tình huống, có cơ
sở để xử lý tình huống khách quan,
đúng pháp luật, có lý, có tình)

11


MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
- Giải quyết các vấn đề do tình huống đặt ra
- Tăng cường pháp chế XHCN , kỷ cương phép
nước
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức nhà
nước , của tổ chức xã hội và công dân.
- Giải quyết hài hoà giữa tính pháp lý, lợi ích
kinh tế và lợi ích xã hội.


2.2. Cơ sở lý luận và Cơ sở pháp lý
để giải quyết tình huống
- Nêu các lý thuyết liên quan đến tình
huống
- Cơ sở pháp lý để giải quyết
- Đường lối, quan điểm xử lý, giải
quyết
- Kinh nghiệm xử lý, giải quyết
những tình huống tương tự

13


2.3. Phân tích diễn biến tình huống
Vận dụng lý luận trong phân tích: có
sai phạm gì, tính chất, mức độ của
sai phạm? hay có khoảng cách nào
giữa thực tế và quy định PL?...

14


2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống
- Do thiếu sót trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà
nước ở các cấp.
- Do sự bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật liên quan đến vụ việc
- Do sự thiếu trách nhiệm, sa sút phẩm chất đạo đức của
cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc.
- Do sự kém hiểu biết pháp luật của nhân dân, những
người liên đới đến vụ việc xảy ra.
- Do sự thiếu tôn trọng pháp chế XHCN của các bên liên
quan đến tình huống.
- Do sự mất đoàn kết trong nội bộ của cơ quan nhà nước
hoặc mâu thuẫn trong nhân dân.


2.5. Hậu quả của tình huống
- Thiệt hại về kinh tế –xã hội
-Sự mất uy tín của cơ quan nhà nước,
giảm lòng tin của nhân dân.
- Ảnh hưởng xấu về mặt xã hội.
- Giảm sút pháp chế XHCN
- Sự yếu kém trong dịch vụ công…


3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống:
Là ý định cần đạt được khi đưa ra các
giải pháp xử lý tình huống
3.2. Đề xuất Phương án xử lý tình huống
Nêu ít nhất hai Phương án ;
Ưu, nhược điểm của từng Phương
án
3.3. Lựa chọn Phương án xử lý
Nêu lý do lựa chọn Phương án

17


XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
* Đối với tình huống mở:
Phương án tốt nhất được lựa chọn là phương án:

- Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu đặt ra; các mặt nhược điểm,
khiếm khuyết của phương án có thể chấp nhận được.
- Có tính khả thi.
- Có tình, có lý; phải giải quyết vụ việc trên cơ sở kết hợp giữa
pháp lý và đạo lý.
* Đối với tình huống đóng:

- Trình bày các kết quả cụ thể mà việc giải quyết tình huống mang lại
- Nêu ra những mặt được, mặt chưa được qua kết quả xử lý;
- Ảnh hưởng thực tế của cách xử lý đó đối với thực tiễn
(chính trị – kinh tế – xã hội )


4. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN
4.1 . Đối với tình huống mở
- Lập biểu đồ công việc theo thời gian
- Phân công trách nhiệm thực hiện các phần việc cho
các tổ chức và cá nhân
- Tổ chức kiểm tra , kiểm soát
- Hệ thống các văn bản, giấy tờ
- Tổ chức sự đền bù vật chất ( nếu có)
- Xác định nguồn lực về vật chất – kỹ thuật và tài chính
- Tổng kết và báo cáo


4.2 . Đối với tình huống đóng :
Nhận xét:
- Cách xử lý đó có đúng với thẩm quyền quản
lý chưa?
- Cách xử lý đó dựa trên những nguyên tắc,
phương pháp quản lý hành chính nhà nước
nào?
- Cách xử lý đó dựa trên cơ sở pháp lý nào?
- Cách xử lý đó hợp tình , hợp lý chưa và dư
luận xã hội qua việc xử lý đó ?


5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.KẾT LUẬN
- Tóm tắt những nội dung đã thực hiện trong quá
trình xử lý tình huống
- Đưa ra những kết luận chủ yếu thông qua sự
phân tích, xử lý tình huống.


5.2.KIẾN NGHỊ
- Kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước
- Kiến nghị với cơ quan chức năng
-Đề xuất các kiến nghị cho các cơ quan

nhà nước có thẩm quyền thông qua việc
phân tích nguyên nhân và hậu quả của
tình huống.


•C¶M ¥N Sù THEO
DâI CñA C¸C THÇY
C¤ GI¸OTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×