Tải bản đầy đủ

Ứng dụng các phần mềm cờ vua và hệ thống Internet trong giảng dạy cờ vua cho sinh viên chuyên ngành cờ vua ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (Luận án tiến sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

TRẦN VĂN TRƯỜNG

ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM CỜ VUA VÀ HỆ THỐNG
INTERNET TRONG GIẢNG DẠY CỜ VUA CHO SINH VIÊN
CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC

BẮC NINH – NĂM 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

TRẦN VĂN TRƯỜNG

ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM CỜ VUA VÀ HỆ THỐNG
INTERNET TRONG GIẢNG DẠY CỜ VUA CHO SINH VIÊN
CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
Ngành:

Giáo dục học

Mã số:

9140101
LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1. PGS.TS. Đặng Văn Dũng

2. PGS.TS. Vũ Chung Thuỷ
BẮC NINH – NĂM 2018


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là
trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất
kỳ công trình nào.

Tác giả luận án:

Trần Văn Trường


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN


BGD&ĐT

Bộ giáo dục và đào tạo

CNTT

Công nghệ thông tin

ĐPH

Đòn phối hợp

GDĐH

Giáo dục Đại học

GDTC

Giáo dục thể chất

HLV

Huấn luyện viên

KHKT

Khoa học kỹ thuật

LVĐ

Lượng vận động

NCKH

Nghiên cứu khoa học

NXB

Nhà xuất bản

PPDH

Phương pháp dạy học

PTDH

Phương tiện dạy học

SP

Sư phạm

TC

Tiêu chuẩn

Tc

Tiêu chí

TDTT

Thể dục thể thao

TP

Thành phố

TT

Thứ tự

VĐV

Vận động viên

Trang


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

1

Mục đích nghiên cứu

4

Mục tiêu nghiên cứu

4

Giả thuyết nghiên cứu

5

Ý nghĩa khoa học

5

Ý nghĩa thực tiễn

5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

6

1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng

6

đào tạo Đại học ở Việt Nam
1.1.1. Thực trạng giáo dục Đại học ở Việt Nam trong những năm
gần đây
1.1.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục Đại học ở
Việt Nam
1.2. Các quan điểm về đổi mới phương pháp dạy học đại học

6
9
13

1.2.1. Những yêu cầu của thời đại đòi hỏi phải đổi mới phương
pháp dạy học
1.2.2. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học

13

1.3. Các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện sử dụng trong giảng

19

15

dạy cờ vua
1.3.1. Các nguyên tắc trong giảng dạy cờ vua

19

1.3.2. Các phương pháp giảng dạy cờ vua

21

1.3.3. Các phương tiện dạy học cờ vua

25

1.4. Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng

27

dạy, huấn luyện Cờ vua
1.4.1. Sự phát triển công nghệ thông tin trên thế giới

27

1.4.2. Sự phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam

29

1.4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong Cờ vua

30

1.4.4. Giảng dạy và huấn luyện từ xa với việc sử dụng những

32

nguồn dữ liệu Cờ vua trên mạng “Internet”
1.4.5. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cờ vua

35


1.5. Những công trình nghiên cứu có liên quan

38

1.5.1. Những công trình nghiên cứu nước ngoài

38

1.5.2. Những công trình nghiên cứu trong nước

48

1.6. Nhận xét chương

51

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

53

2.1 Phương pháp nghiên cứu

53

2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

53

2.1.2. Phương pháp phỏng vấn, toạ đàm

53

2.1.3. Phương pháp quan sát sư phạm

54

2.1.4. Phương pháp kiểm tra sư phạm

54

2.1.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

55

2.1.6. Phương pháp toán thống kê

56

2.2. Tổ chức nghiên cứu

58

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

58

2.2.2. Phạm vi nghiên cứu

58

2.2.3. Kế hoạch tiến hành nghiên cứu

58

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

60

3.1. Thực trạng công tác giảng dạy cờ vua cho sinh viên chuyên ngành

60

cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.1.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên Bộ môn Cờ

60

3.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy -

61

học môn cờ vua
3.1.3. Thực trạng chương trình môn học sinh viên chuyên ngành

62

cờ vua ngành Giáo dục thể chất trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.1.4. Thực trạng công tác thi kiểm tra đánh giá môn học chuyên

64

ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất
3.1.5. Thực trạng hình thức dạy học cờ vua và kết quả đánh giái
của sinh viên chuyên ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh

67


3.1.6. Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn chuyên ngành cờ vua

71

của sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.1.7. Thực trạng các phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành

72

cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.1.8. Thực trạng các phương tiện giảng dạy môn chuyên ngành

74

cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.1.9. Đánh giá thực trạng kết quả công tác giảng dạy sinh viên

82

chuyên ngành cờ vua
3.1.10. Thực trạng mức độ hài lòng của cơ sở sử dụng về chất

83

lượng cán bộ chuyên ngành được đào tạo tại Bộ môn Cờ
3.1.11. Bàn luận về thực trạng công tác giảng dạy sinh viên

86

chuyên ngành cờ vua ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.2. Lựa chọn và khai thác phần mềm cờ vua và hệ thống dữ liệu trên

94

mạng Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên ngành cờ vua ngành
Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.2.1. Nghiên cứu lựa chọn các phần mềm cờ vua và hệ thống dữ

94

liệu trên mạng Internet sử dụng trong giảng dạy sinh viên chuyên ngành
cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.2.2. Nghiên cứu khai thác cơ sở dữ liệu các phần mềm cờ vua và

102

hệ thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên cờ
vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.2.3. Xây dựng giáo án ứng dụng các phần mềm cờ vua và hệ

104

thống dữ liệu trên mạng Interent trong giảng dạy
3.2.4. Các điều kiện đảm bảo để thực hiện việc ứng dụng các phần

110

mềm cờ vua và hệ thống Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên
ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất
3.2.5. Bàn luận về kết quả theo 3.2.1. lựa chọn các phần mềm cờ
vua và hệ thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy sinh viên
chuyên ngành Giáo dục thể chất

112


3.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả của các phần mềm cờ vua và hệ

115

thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên
ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.3.1. Lựa chọn hình thức và test đánh giá hiệu quả ứng dụng các

115

phần mềm cờ vua và hệ thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng
dạy sinh viên chuyên ngành cờ vua
3.3.2. Tổ chức ứng dụng các phần mềm cờ vua và hệ thống dữ liệu

117

trên mạng Internet trong thực tiễn giảng dạy
3.3.3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các phần mềm cờ vua và hệ

118

thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên
ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
3.3.4. Bàn luận về hiệu quả ứng dụng các phần mềm và hệ thống

125

dữ liệu trên Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên ngành cờ vua
ngành Giáo dục thể chất trường đại học TDTT Bắc Ninh
Kết luận

126

Kiến nghị

127

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục


DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN
Thể
loại

Số

Nội dung

Trang

3.1.

Thực trạng đội ngũ giáo viên Bộ môn Cờ Trường
Đại học TDTT Bắc Ninh
Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động
giảng dạy - học tập môn cờ vua tại bộ môn Cờ
trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Phân phối chương trình môn học cờ vua cho sinh
viên chuyên ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất
Mức độ hài lòng của sinh viên về công tác kiểm tra
đánh giá của Bộ môn Cờ Trường Đại học TDTT Bắc
Ninh (n=60)
Thống kê thực trạng các hình thức giảng dạy cờ vua
cho sinh viên chuyên ngành cờ vua ngành Giáo dục
thể chất trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Kết quả phỏng vấn việc xác định thực trạng việc tổ
chức giờ học của giảng viên Bộ môn Cờ Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh (n=14)
Kết quả xác định mức độ hài lòng của sinh viên tốt
nghiệp chuyên ngành cờ vua về công tác tổ chức
giảng dạy của Bộ môn Cờ (n=60)
Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn chuyên ngành
của sinh viên cờ vua trường Đại học TDTT Bắc
Ninh (n=90)
Thực trạng việc sử dụng các phương pháp giảng dạy
cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể
chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n=12)
Thực trạng việc sử dụng bài tập trong giảng dạy môn
chuyên ngành Cờ Vua ngành Giáo dục thể chất.
Thực trạng việc sử dụng các phần mềm cờ vua và hệ
thống cơ sở dữ liệu trên Internet
Kết quả phỏng vấn về thực trạng mức độ sử dụng
các phần mềm cờ vua trong giảng dạy sinh viên
chuyên ngành cờ vua ngành Giáo dục thể chất
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n=14)
Thực trạng nội dung khai thác các phần mềm cờ vua
trong giảng dạy theo học phần
Thực trạng kết quả học tập môn chuyên ngành của
sinh viên chuyên ngành cờ vua ngành Giáo dục thể
chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm học 2012
- 2013

60

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Biểu
bảng

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

62
64
66
68
69
Sau
69
71
Sau
73
74
Sau
76
Sau
80
82
83


3.15.
3.16.
3.17.

3.18.
3.19.

3.20.
3.21
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26
3.27
3.28

Kết quả xác định mức độ hài lòng của cơ sở sử dụng
về chất lượng cán bộ chuyên ngành thông qua các
nhóm yếu tố (n=50)
Kết quả xác định mức độ hài lòng của cơ sở sử dụng
về chất lượng các cán chuyên ngành thông qua các
yếu tố (n=50)
Kết quả phỏng vấn xác định các yêu cầu sư phạm
trong lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ thống dữ liệu
trên mạng Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên
ngành cờ vua Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
(n=48)
Kết quả phỏng vấn lựa chọn các phần mềm cờ vua
trong giảng dạy sinh viên chuyên ngành cờ vua
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n=48)
Kết quả phỏng vấn lựa chọn hệ thống dữ liệu trên
mạng Internet trong giảng dạy sinh viên chuyên
ngành cờ vua Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
(n=48)
Kết quả phỏng vấn xác định phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 1 (n=14)
Kết quả phỏng vấn lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 2 (n=14)
Kết quả phỏng vấn lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy
học phần 3 (n=14)
Kết quả phỏng vấn lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 4 (n=14)
Kết quả phỏng vấn lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 5 (n=14).
Kết quả phỏng vấn lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 6 (n=14).
Kết quả phỏng vấn lựa chọn phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 7 (n=14).
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 1
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ

85
Sau
85
96

Sau
100
Sau
100
Sau
101
Sau
101
Sau
101
Sau
101
Sau
101
Sau
101
Sau
101
Sau
103
Sau


3.29.
3.30
3.31.
3.32.
3.33
3.34.
3.35.
3.36.
3.37
3.38
3.39.
3.40
3.41

3.42.

thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 2
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 3.
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy
học phần 4
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy
học phần 5
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 6
Nội dung cần khai thác phần mềm cờ vua và hệ
thống dữ liệu trên mạng Internet trong giảng dạy học
phần 7
Kết quả phỏng vấn xác định cách thức đánh giá hiệu
quả ứng dụng của các phần mềm và hệ thống dữ liệu
trên mạng Internet (n=48)
Các test đánh giá năng lực chuyên môn cơ bản cho
sinh viên chuyên sâu cờ vua ngành Giáo dục thể chất
Bảng 3.36. So sánh kết quả kiểm tra trước thực
nghiệm giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm
của năm thứ nhất (khóa 49)
So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm giữa
nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của năm thứ
hai (khóa 48)
So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm giữa
nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của năm thứ
ba (khóa 47)
So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm giữa
nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của năm thứ
tư (khóa 46)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm giai đoạn
1 giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của
sinh viên năm thứ nhất (khóa 49)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm giai đoạn
1 giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của
sinh viên năm thứ hai - kết thúc học phần 3 (khóa
48)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm giai đoạn
1 giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của

103
Sau
103
Sau
103
Sau
103
Sau
103
Sau
103
116
117
Sau
118
Sau
118
Sau
118
Sau
118
Sau
119
Sau
119
Sau
119


3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53
Sơ đồ

3.1

Biểu
đồ

3.1

sinh viên năm thứ ba - kết thúc học phần 5 (khóa 47)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm giai đoạn
1 giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của
sinh viên năm thứ tư - kết thúc học phần 7 (khóa 46)
So sánh kết quả học tập môn chuyên ngành của
nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau thực
nghiệm (kết thúc học kỳ 1)
So sánh chỉ số Elo thông qua ứng dụng Facebook ở
thời điểm kết thúc thực nghiệm
So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (giai
đoạn 2) giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm
của năm thứ nhất (khóa 49)
So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (giai
đoạn 2) giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm
của năm thứ hai (khóa 48)
So sánh kết quả kiểm tra trước thực nghiệm (giai
đoạn 2) giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm
của năm thứ ba (khóa 47)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm (giai đoạn
2) giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của
năm thứ nhất - kết thúc học phần 2 (khóa 49)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm (giai đoạn
2) giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của
năm thứ hai - kết thúc học phần 4 (khóa 48)
So sánh kết quả kiểm tra sau thực nghiệm (giai đoạn
2) giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm của
năm thứ ba - kết thúc học phần 6 (khóa 47)
So sánh kết quả học tập môn chuyên ngành của
nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm ở thời điểm
sau thực nghiệm (học kỳ 2 năm học 2013-2014)
So sánh chỉ số Elo thông qua ứng dụng Facebook ở
thời điểm kết thúc thực nghiệm (học kỳ 2 năm học
2013-2014)
Quy trình xây dựng giáo án ứng dụng các phần mềm
cờ vua và hệ thống dữ liệu trên mạng Internet trong
giảng dạy sinh viên chuyên sâu cờ vua ngành Giáo
dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Kết quả xác định mức độ phù hợp của mô hình quy
trình ứng dụng các phần mềm cờ vua và hệ thống dữ
liệu trên mạng Internet trong xây dựng giáo án giảng
dạy sinh viên chuyên sâu cờ vua ngành Giáo dục thể
chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Sau
119
120
121
122
Sau
122
Sau
122
123
Sau
123
Sau
123
124
124
105

110


1

PHẦN MỞ ĐẦU
Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã mang lại cho con
người ngày càng nhiều công cụ, phương tiện mới trong mọi mặt của đời sống xã
hội trong đó có cả quá trình dạy học. Việc sử dụng những công cụ, phương tiện
khoa học kỹ thuật mới không những giúp cho con người có thêm nhiều khả năng
trong việc cải tạo và chinh phục thế giới mà còn giúp cho con người hiểu sâu sắc
hơn về bản chất của sự vật, hiện tượng.
Trong quá trình dạy học, các phương tiện kỹ thuật vừa giảm nhẹ công việc
của giáo viên vừa giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Có
được các phương tiện thích hợp, người giáo viên sẽ có điều kiện phát huy năng
lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức
của học sinh có được nhiều cách tiếp cận và lĩnh hội kiến thức mới hơn, nhờ đó
mà quá trình tư duy lôgic của học được rút ngắn. Vì vậy, các phương tiện kỹ
thuật như máy vi tính, phần mềm hỗ trợ học tập, cũng như mạng Internet đã trở
thành con đường để học sinh khám phá khoa học kỹ thuật và kho tàng tri thức
nhân loại.
Sự phát triển nhanh chóng và chứng minh khả năng kỳ diệu của con người
trong chinh phục tự nhiên của khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nhân loại đang bắt đầu thời kỳ quá
độ sang nền kinh tế tri thức. Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế
giới trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Trong bối cảnh đó, ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã
ra nghị quyết số 29/2013/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết chỉ ra
những công việc cụ thể mà ngành Giáo dục và các trường đại học trực thuộc cần
phải thực hiện. Đó là Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát
triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù
hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo


2

số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số
lượng.…”
Trong Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám khóa
XII, Đảng ta nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt và làm rõ hơn lập trường, quan
điểm, tính nhất quán về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục,
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khẳng định đây không chỉ là quốc sách hàng
đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mà còn là
“mệnh lệnh” của cuộc sống.
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu
khoa học của ngành TDTT cũng như của đất nước. Với truyền thống hơn 50
năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo những lớp cán bộ TDTT có
trình độ lý luận, năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội.
Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới - nâng cao chất
lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và các bộ môn, trong đó có
Bộ môn Cờ. Việc cải tiến chương trình môn học, sử dụng các phương pháp cũng
như các phương tiện giảng dạy mới luôn là những vấn đề quan tâm hàng đầu
hiện nay của bộ môn.
Trong quá trình dạy học, các phương tiện kỹ thuật vừa giảm nhẹ công việc
của giáo viên vừa giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Có
được các phương tiện thích hợp, giáo viên sẽ có điều kiện phát huy năng lực
sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của
học sinh có nhiều cách tiếp cận và lĩnh hội kiến thức mới hơn, nhờ đó mà quá
trình tư duy lôgic của người học được rút ngắn. Vì vậy, các phương tiện kỹ thuật
như máy vi tính, phần mềm hỗ trợ học tập, cũng như mạng Internet đã trở thành
con đường để học sinh khám phá khoa học kỹ thuật và kho tàng tri thức nhân
loại.
Ngày nay, với tốc độ khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão thì
việc ứng dụng những thành tựu khoa học vào công tác giảng dạy và đào tạo
được xác định là hết sức cấp thiết. Một trong những thành tựu quan trọng đã đạt


Luận án đủ ở file: Luận án full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×