Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC

NGUYỄN TẤN ĐẠT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thành Phố Hồ Chí Minh
Tháng 06/2009

i


Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại
Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “NGHIÊN CỨU CHIẾN
LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC”, do

NGUYỄN TẤN ĐẠT, sinh viên khóa 31, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, đã bảo vệ
thành công trước hội đồng ngày
.

Thầy NGUYỄN VIẾT SẢN
Người hướng dẫn
(Chữ ký)

Ngày

Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm 2009

Thư ký hội đồng chấm báo cáo

(Chữ ký

(Chữ ký

Họ tên)

Họ tên)

tháng

năm 2009

Ngày

tháng

năm 2009


LỜI CẢM TẠ


Thời gian bốn năm không phải là ngắn nhưng không đủ dài để làm cho một con
người hiểu biết và vận dụng hết những kiến thức mình được học tại trường. Đối với
tôi, bốn năm ấy là một thử thách rất lớn và thử thách ấy đã được chinh phục bằng
chính luận văn tốt nghiệp này. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của chính bản thân tôi,
đó còn là sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thầy Nguyễn Viết Sản và các thầy cô khác
trong Khoa Kinh tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM.
Luận văn không chỉ là kết quả gặt hái được sau bốn năm gắn bó với ngôi
trường, mà nó còn là lòng biết ơn sâu sắc bố mẹ, gia đình đã nuôi dưỡng, động viên tôi
trong suốt những năm tháng học tập tại trường, giúp tôi vượt qua những khó khăn. Tôi
xin cám ơn Thầy Nguyễn Viết Sản cùng các thầy cô đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận
văn này. Tôi cũng gửi lời cám ơn đến Anh Toàn cùng Ban Giám Đốc và toàn thể nhân
viên của công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi
trong quá trình thực tâp. Tôi xin cám ơn những người bạn, những người đã ủng hộ,
giúp đỡ tôi để tôi có một kết quả như hôm nay.
Với một lòng tri ân sâu sắc gia đình, thầy cô, bạn bè, công ty, tôi hi vọng mình
sẽ có những kiến thức vững vàng, sẵn sàng cho một chặng đường mới trong tương lai
với những thử thách mới đang chờ đón tôi.
Xin chân thành cảm ơn!!


NỘI DUNG TÓM TẮT
NGUYỄN TẤN ĐẠT. Tháng 06 năm 2009. “Nghiên Cứu Chiến Lược Kinh
Doanh Của Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm CMC”.
NGUYEN TAN DAT. June 2009. “Research On Business Strategy Of
Limited Liability Company About Software Solution CMC”
Quyển luận văn này trình bày kết quả nghiên cứu sau 3 tháng thực tập tại Công
ty TNHH giải pháp phần mềm CMC. Trước tiên là xem xét các cơ hội do môi trường
bên ngoài mang lại và những nguy cơ mà Công ty có thể gặp do sự bất trắc của môi
trường. Bên cạnh đó cũng thực hiện nghiên cứu những điểm mạnh và điểm yếu bên
trong Công ty. Dựa trên cơ sở phân tích ma trận SWOT, ma trận SPACE để thấy được
những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty. Các chiến lược này bao gồm chiến lược
cấp tổng thể, chiến lược cấp SBU, chiến lược cấp chức năng. Chúng được đề xuất
nhằm hạn chế những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh, giảm thiểu các nguy cơ để
Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC có thể đạt được sự tăng trưởng trong tương
lai một cách tốt nhất.


MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................................................................ vii
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... ix
DANH MỤC PHỤ LỤC................................................................................................x
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU ..................................................................................................1
U

1.1. Đặt vấn đề: ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................2
1.3. Phạm vi nghiên cứu: .............................................................................................2
1.4. Cấu trúc luận văn: .................................................................................................2
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN ..........................................................................................4
2.1. Sơ lược về Công ty: ..............................................................................................4
2.1.1. Giới thiệu về Công ty:....................................................................................4
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:...........................................4
2.2. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty: .....................................................................5
2.2.1. Sản phẩm:.......................................................................................................5
2.2.2. Dịch vụ:........................................................................................................12
2.3. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật: .....................................................................13
2.4. Tình hình lao động:.............................................................................................14
2.4.1. Đội ngũ nhân viên: .......................................................................................14
2.4.2. Trình độ:.......................................................................................................14
2.4.3. Nghiên cứu và phát triển công nghệ: ...........................................................14
2.5. Thành tích đạt được: ...........................................................................................15
2.6. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:..................................................................16
2.6.1. Chức năng: ...................................................................................................16
2.6.2. Nhiệm vụ:.....................................................................................................17
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................18
U

3.1. Cơ sở lý luận:......................................................................................................18
3.1.1. Khái niệm chiến lược: ..................................................................................18
3.1.2. Quản trị chiến lược là gì?.............................................................................18
3.1.3. Môi trường kinh doanh: ...............................................................................19
3.1.4. Các công cụ hoạch định chiến lược: ............................................................25
3.2. Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................................25
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...................................26


4.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: ......................................26
4.2. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh Công ty:..............28
4.2.1. Môi trường bên ngoài:..................................................................................28
4.2.2. Môi trường bên trong: ..................................................................................39
4.3. Phân tích cạnh tranh qua các phối thức tiếp thị: .................................................41
4.3.1. Chiến lược sản phẩm:...................................................................................41
4.3.2. Chiến lược giá: .............................................................................................43
4.3.3. Chiến lược phân phối: ..................................................................................44
4.3.4. Chiến lược xúc tiến: .....................................................................................45
4.4. Phân tích các chiến lược kinh doanh của công ty:..............................................46
4.4.1. Phân tích chiến lược qua các ma trận: .........................................................46
4.4.2. Phân tích việc thực hiện qua các cấp chiến lược: ........................................51
4.5. Đánh giá và đề xuất: ...........................................................................................55
4.5.1. Những ưu điểm và khuyết điểm về tình hình mở rộng thị phần của Công ty:
................................................................................................................................55
4.5.2. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới:...............................56
4.5.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao năng lực kinh doanh cho công ty:...57
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................59
5.1. Kết luận: .............................................................................................................59
5.2. Kiến nghị:...........................................................................................................60
5.2.1. Đối với công ty: ...........................................................................................60
5.2.2. Đối với Nhà nước: .......................................................................................60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................62
DANH MỤC PHỤ LỤC..............................................................................................62


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BGĐ

Ban giám đốc

CB - CNV

Cán bộ - Công nhân viênCao đẳng

CHXHCN

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa

CNTT

Công nghệ thông tin

CSDL

Cơ sở dữ liệu

ĐH

Đại học

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TT

Thông tin

TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh

vii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2007-2008.......................................26
Bảng 4.2: Tốc Độ Tăng Trưởng GDP Qua Các Năm ...................................................28
Bảng 4.3: Giá Bán Sản Phẩm ........................................................................................44
Bảng 4.4. Đánh Giá Chiến Lược Bên Trong Và Bên Ngoài.........................................49

viii


DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1: Biểu Đồ Trình Độ..........................................................................................15
Hình 3.1: Biểu Đồ Quản Trị Chiến Lược......................................................................19
Hình 3.2: Sơ Đồ 5 Áp Lực Cạnh Tranh ........................................................................20
Hình 4.1.Biểu Đồ Gia Tăng Doanh Thu Qua Hai Năm 2007 và 2008 .........................27
Hình 4.2: Biểu Đồ Tốc Độ Tăng Trưởng GDP Qua Các Năm .....................................28
Hình 4.3: Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty: .............................................................................39
Hình 4.4: Vòng Đời Của Sản Phẩm ..............................................................................42
Hình 4.5: Thương Hiệu CMCSoft.................................................................................45
Hình 4.6: Ma Trận SWOT.............................................................................................47

ix


DANH MỤC PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh sách khách hàng hiện tại
Phụ lục 2: Kế hoạch thực hiện marketing năm 2008

x


CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề:
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, đặc biệt là sự kiện ngày 11/1/2007
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới
(WTO) đã đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp Việt
Nam. Thời gian sắp tới đây các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với những nhà
đầu tư lớn từ nước ngoài không chỉ mạnh về tiềm lực tài chính mà còn rất dày dạn
kinh nghiệm. Để đứng vững và phát triển trên thương trường là hết sức khó khăn, vấn
đề không phải là tồn tại lâu dài mà phải làm sao ngày càng phát triển và thành công.
Các doanh nghiệp luôn phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn và những chiến lược
phù hợp để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường ngày càng trở nên khó tính và
có tính sàn lọc cao. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần có những đề xuất,
những định hướng chiến lược, chính sách kinh doanh... Bên cạnh đó doanh nghiệp
cũng phải có những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro và tận dụng triệt để những cơ hội
kinh doanh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.
CMCSoft là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Phát triển phần mềm đóng
gói và cung cấp các dịch vụ theo sản phẩm đóng gói. Cung cấp giải pháp và dịch vụ
phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Viễn thông, Quản lý Thư
viện, Chính phủ và Doanh nghiệp. Tư vấn và triển khai các ứng dụng ERP, Business
Intelligence, Billing… dịch vụ gia công phần mềm, cung cấp các thiết bị, phần mềm
đặc thù và chuyên dụng. Tuy mới thành lập vài năm gần đây nhưng CMCSoft đã có
những bước tiến đáng kể, không dừng lại ở đó công ty còn muốn mở rộng qui mô lớn
rộng hơn nên công ty càng chú trọng hơn đến việc hoạch định ra một chiến lược kinh
doanh hợp lý để tăng hiệu quả bán hàng, tăng doanh thu mở rộng qui mô công ty và


khẳng định vị thế của mình trên thương trường, chính vì vậy mà việc đề ra một chiến
lược kinh doanh đúng đắn sẽ là đòn bẩy giúp cho Công ty có được vị thế cạnh tranh
trên thị trường.
Việc nhanh chóng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tự động hoá
trong sản xuất kinh doanh là vấn đề đang luôn được quan tâm, bởi lẽ công nghệ thông
tin có vai trò rất lớn trong các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh, bán hàng, xúc
tiến thương mại, quản trị doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn trên và sự đồng ý của khoa kinh tế trường Đại Học Nông
Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của công ty TNHH giải
pháp phần mềm CMC, sự tận tình của giáo viên hướng dẫn, tôi tiến hành đề tài:
“Nghiên cứu chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH giải pháp phần mềm
CMC”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài này nhằm mục tiêu nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty. Từ
đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực kinh doanh cho công ty.
1.3. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi về không gian: Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC.
Phạm vi về thời gian: từ 02/03/2009 - 16/05/2009.
Vì thời gian thực hiện đề tài ngắn, kiến thức cũng như lý luận và thực tiễn còn
hạn chế. Do đó, bài luận văn này chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng
góp từ phía Công ty, Thầy, Cô và tất cả những ai đọc luận văn này.
1.4. Cấu trúc luận văn:
Chương 1: Đặt Vấn Đề
Chương này đề cập đến lý do chọn đề tài, mục đích của đề tài, đối tượng và
phạm vi nghiên cứu cũng như ý nghĩa của đề tài trong quá trình thực hiện.
Chương 2: Tổng Quan
Giới thiệu tổng quan và sơ lược quá trình hình thành và phát triển cũng như các
hoạt động kinh doanh của Công ty.
Chương 3: Nội Dung và Phương Pháp Nghiên Cứu
Chương này đề cập đến những khái niệm và lý thuyết cơ bản về Quản Trị Chiến
Lược, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các
2


công cụ dùng để phân tích chiến lược. Bên cạnh đó nêu ra các phương pháp được sử
dụng trong quá trình thực hiện.
Chương 4: Kết Quả Nghiên Cứu và Thảo Luận
Phân tích các yếu tố môi trường bên trong, môi trường bên ngoài tác động đến
hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời qua đó giới thiệu sơ lược về các đối thủ
cạnh tranh trong ngành, điểm mạnh, điểm yếu trong môi trường kinh doanh của Công
ty.
Chương 5: Kết Luận – Kiến Nghị
Tổng hợp các yếu tố có ảnh hưởng đến Công ty để đưa ra kết luận và một số
kiến nghị đối với Nhà Nước và cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3


CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN

2.1. Sơ lược về Công ty:
2.1.1. Giới thiệu về Công ty:
Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC.
Tên viết tắt: CMCSOFT
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng Việt Nam.
Trụ sở chính: 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại TP. Hồ Chí Minh:
LL12A Ba Vì, Phường 15, Quận 10, HCM.
Website: http://www.cmcsoft.com
Email: info@cmc.com.vn
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
1996: Thành lập trung tâm phần mềm trực thuộc CMC tiền thân của CMCSoft
ngày nay.
1997: Phần mềm quản lý văn bản và luồng công việc Docman ra đời. Trở thành
đối tác cung cấp phần mềm hệ thống mạng của Oracle.
1998: Trở thành đối tác cung cấp dịch vụ ủy quyền của IBM.
2000: Sản phẩm iLib – Giải pháp thư viện điện tử tích hợp được công bố.
2001: CMCSoft lần lượt cho ra đời Giải pháp tổng thể cho hoạt động phi nhân
thọ CPC và các giải pháp cho thư viện: iLib.Me, iLib.Di, iLib.UC, iLib.CDPub…
2003: CMCSoft cho ra đời Giải pháp Đại học Thông Minh IU.
2004: CMCSoft định hướng ra thị trường quốc tế bằng việc thành lập phòng
OSDC – Trung tâm gia công và xuất khẩu phần mềm.
2006: Trở thành đối tác cung cấp dịch vụ của SAP.


2007: Trở thành đối tác bán hàng cao cấp nhất của Microsoft (LARs – Large
Account Resellers). Thành lập liên doanh với Segmenta, Đan Mạch về cung cấp giải
pháp ERP của SAP. Trung tâm OSDC ngày càng lớn mạnh và được cơ cấu lại thành
trung tâm phát triển phần mềm quốc tế GSDC.
2.2. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty:
2.2.1. Sản phẩm:
Nắm bắt được xu hướng của thị trường CNTT tiên tiến trên thế giới và nhu cầu
của khách hàng, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm CMC đã mang lại cho khách
hàng những sản phẩm công nghệ tối ưu, được các đối tác công nghệ tin cậy và nhận
được rất nhiều các giải thưởng của các tổ chức, hiệp hội uy tín của Việt Nam và nước
ngoài.
a. Phần mềm quản lý doanh nghiệp và quản lý hành chính – Edocman:
Là Giải pháp hệ thống quản lý tài liệu và quản lý quy trình
công việc được xây dựng trên các công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, phục
vụ được nhiều đối tượng sử dụng và dễ dàng triển khai trên nhiều mô hình tổ chức
khác nhau. Hệ thống cho phép quản lý, lưu trữ, tra cứu toàn bộ tài liệu của tổ chức
trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Việc tổ chức phân phối và lưu chuyển tài liệu trong
tổ chức cũng được theo dõi và lưu trữ trong CSDL và được tập hợp thành các hồ sơ
công việc.
Các ứng dụng được xây dựng trên eDOCman bao gồm: Quản lý điều hành tác
nghiệp, quản lý hành chính, công văn giấy tờ, lưu trữ thông tin tài liệu, quản lý hồ sơ
nghiệp vụ, hồ sơ khách hàng, ISO, khiếu nại tố cáo, đề tài nghiên cứu khoa học, quản
lý quy trình thiết kế báo điện tử và nhiều ứng dụng theo yêu cầu...
Hơn nữa, dựa trên nền công nghệ eDOCman, các cơ quan, doanh nghiệp có thể
phát triển nhiều ứng dụng khác nhau như: Business Process Management, Web
Content Management, Portal, Enterprise Integrated Applications....
EDOCman là giải pháp nền tảng trong việc xây dựng các ứng dụng quản lý tri
thức và tự động hóa quy trình công việc trong các cơ quan hành chính bộ ngành, địa
phương, các công ty, tổng công ty, doanh nghiệp...

5


b. Phần mềm tri thức:
+ ILib: Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện Việt Nam.
iLib là Thư viện Điện tử Tích hợp dành cho các Trung tâm Thư viện lớn tại
Việt Nam do CMCSoft nghiên cứu và phát triển. Đây là một hệ thống thư
viện tích hợp được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các thư viện trong
nước, từ các Thư viện công cộng, Thư viện các trường Đại học, Thư viện chuyên
ngành đến các Trung tâm Thông tin trong Toàn quốc, đặc biệt là khả năng tích hợp và
xử lý tiếng Việt.
iLib 4.0 là phiên bản Thư viện Điện tử Tích hợp mới nhất hiện nay của
CMCSoft, iLib 4.0 đáp ứng chuẩn nghiệp vụ đảm bảo cho việc tự động hóa công tác
nghiệp vụ và liên thông trao đổi nguồn lực thông tin. Ngoài việc kế thừa các tính năng
của các phiên bản trước, iLib 4.0 còn cập nhật thêm một số tính năng và nghiệp vụ
mới được CMCSoft tập hợp và Trung tâm Thông tin trong quá trình triển khai như:
Chuẩn biên mục MARC21 Holdings Data cho BÁO/TẠP CHÍ (Khổ mẫu
MARC21 về Vốn tư liệu).
Hỗ trợ xuất báo cáo ra Word, Excel.
Chuẩn biên mục liên kết (linking field) cho tài liệu quan hệ: sách bộ tập, nhân
đề cũ mới…
Tốc độ và độ ổn định cao.
Và nhiều tính năng, tiện ích khác.
ILib 4.0 tạo cho người sử dụng một cổng vào mọi dạng thông tin, dù là xuất bản
phẩm, tài liệu điện tử hay âm thanh, hình ảnh… iLib 4.0 luôn được thường xuyên cập
nhật nhằm nắm bắt được các công nghệ hiện đại và đáp ứng nhu cầu đổi mới của các
Trung tâm Thông tin. ILib 4.0 tương thích với cả Internet, Extranet và Intranet.
+ iLib.Di- Phần mềm Số hóa:
Phần mềm thư viện số hóa gồm nhiều cấu thành phần tích hợp với nhau.
Đây là phần mềm áp dụng các Công nghệ hiện đại để đưa Thư viện trở
thành thư viện số, kết hợp với phần mềm Thư viện Điện tử Tích hợp iLib
4.0 để hiện đại hóa thư viện một cách toàn diện, nâng cao năng lực và vai trò của thư
viện.

6


Phần mềm này cũng cấp khả năng lưu trữ và khai thác các dạng tài liệu số hoá,
âm thanh, hình ảnh, phim, dữ liệu toàn văn với nhiều định dạng khác nhau. Hỗ trợ xây
dựng các giáo trình, Sách điện tử, biến các loại tài liệu này trở thành các dữ liệu của
thư viện. Cho phép bạn đọc truy cập và khai thác thông tin trực tuyến.
ILib.Di cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn với các loại tư liệu là các file điện
tử, thí dụ Microsoft Word, Excel, WordPerfect, Acrobat PDF, HTML, XML…
ILib.Di cung cấp khả năng tự xác định các thuộc tính của các file dữ liệu số hóa
được đưa vào để cho phép tra cứu theo các thuộc tính đó, ví dụ kích cỡ file, loại nén
(với hình ảnh, âm thanh và video), MIME type, cỡ và độ sâu (đối với hình ảnh), độ dài
(đối với âm thành và video)…
ILib.Di cung cấp khả năng mô tả siêu dữ liệu cho các tư liệu số theo DCMI
(Dublin Core Meta Data Initiative), cung cấp khả năng tra cứu và trao đổi siêu dữ liệu
(metadata) bằng khuôn dạng XML theo chuẩn Resource Description Format (RDF)
của W3C.
Phần mềm cung cấp các tính năng quản lý truy cập để đảm bảo tính bảo mật và
phân quyền sử dụng các tư liệu số.
+ iLib.Me – Giải pháp tối ưu nhất cho các Thư viện vừa:
ILib.Me là giải pháp tối ưu cho Thư viện hiện đại với quy mô thư viện vừa,
đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nghiệp vụ của Thư viện với những tính năng nổi
trội như: dễ sử dụng và quản trị, công cụ tìm kiếm và tra cứu qua mạng LAN,
WAN, Internet, hỗ trợ đa ngôn ngữ, biên mục thuận tiện linh hoạt theo chuẩn
MARC21, hiển thị dưới dạng MARC21 hoặc ISBD, tích hợp mã vạch nhằm hỗ trợ lưu
thông, quản lý bạn đọc, biên mục…
Sự hoàn thiện về sản phẩm và công nghệ, với chi phí hợp lý, iLib.Me đã trở
thành giải pháp tốt nhất, và tiết kiệm nhất hiện nay.
+ iLib.CD-PUB – Công cụ xuất bản Thông tin chuyên nghiệp:
ILib.CD-Pub là phần mềm dành cho nhà cung cấp dịch vụ Thông tin và Thư
viện thư mục nhằm phục vụ bạn đọc/khách hàng từ xa không có điều kiện
đến khai thác và sử dụng tài nguyên tại Thư viện hay cơ quan Thông tin.
ILib.CD- Pub giúp tạo ra các sản phẩm Thông tin được đóng gói trên CD ROM dưới dạng phần mềm và có thể hoạt động trên máy tính đơn lẻ để bạn đọc/khách
7


Sản phẩm thông tin được tạo bởi iLib.CD-Pub có thể được phục vụ các nhà
khoa học nghiên cứu, ra các quyết định, chiến lược, nghiên cứu khoa học, sản xuất
kinh doanh…
c. Giải pháp đại học thông minh:

Giải pháp Đại học thông minh là một giải pháp tổng thể cho hệ thống
quản lý thông tin các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tại Việt
Nam. Giải pháp này nhằm giúp các trường đại học từng bước xây dựng một hệ thống
quản lý thông tin hiệu quả trên cơ sở tích hợp tất cả các hoạt động của toàn trường bao
gồm: quản lý đào tạo, quản lý hành chính và nghiên cứu khoa học. Mọi thông tin trong
nhà trường được tích hợp chặt chẽ đảm bảo sự liên hệ trong toàn trường được thông
suốt, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ công cho sinh viên và giáo viên toàn trường.
Phần mềm tích hợp Đại học thông minh được thiết kế nhằm đem lại nhiều lợi
ích và thuận tiện nhất cho người sử dụng. Các thông tin cá nhân cũng như các môdun
tác nghiệp sẽ được hiển thị phụ thuộc vào người sử dụng khi truy cập vào hệ thống
đảm bảo cho người sử dụng có thể thao tác các nghiệp vụ một cách nhanh chóng và
chính xác. Giải pháp Đại học thông minh có khả năng hỗ trợ số lượng lớn người dùng
đồng thời thông qua mạng nội bộ và Internet mà không ảnh hưởng đến hoạt động
chung của hệ thống.
Áp dụng Giải pháp Đại học Thông minh là tiền đề quan trọng cho các trường
đại học vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của công nghệ thông tin và truyền thông
hiện đại.
d. Giải pháp E-Learning:
E-Learning là giải pháp đưa các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
vào công tác học tập và đào tạo, giúp cho việc đào tạo đơn giản hơn về triển khai, tiết
kiệm hơn về chi phí và thời gian. E-Learning đặc biệt cần thiết đối với các doanh
nghiệp, tổ chức có quy mô vừa và lớn, phân bố rộng và thuộc những ngành nghề cần

8


thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo kiến thức, nghiệp vụ như Giáo dục - Đào
tạo, Bảo hiểm - Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Y tế…
Nhận thức rõ xu thế phát triển của E-Learning, CMCSoft đã hợp tác với các nhà
cung cấp hệ thống thông tin quản lý đào tạo nổi tiếng trên thế giới như Oracle,
WebCT, Blackboard nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp đóng gói tốt nhất.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cũng cấp dịch vụ thiết kế bổ sung (customize) đối với một số
sản phẩm quản lý đào tạo mã nguồn mở như Moodle, Ailas để đáp ứng những yêu cầu
đặc thù của khách hàng.
Với những khách hàng mong muốn sử dụng các khóa học điện tử, CMCSoft
cung cấp dịch vụ xây dựng bài giảng điện tử sử dụng các công nghệ multimedia tiên
tiến, hình thức trực quan mang tính tương tác cao, giúp học viên tiếp cận kiến thức một
cách nhanh nhất.
d. Giải pháp quản trị kinh doanh – ERP:
ERP (Enterprise Resourse Planning) là một hệ thống quản trị doanh nghiệp
tích hợp mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: lập kế hoạch,
sản xuất, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, marketing... Nhiều ứng dụng phần mềm
được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhà quản lý thực hiện áp dụng hệ thống ERP cho các
tác nghiệp kinh doanh như quản trị kho hàng, theo dõi hợp đồng, dịch vụ khách hàng,
quản lý các tài nguyên về tài chính cũng như nhân sự… CMCSoft đã hợp tác với các
nhà cung cấp uy tín hàng đầu thế giới như SAP, Oracle, Microsoft nhằm cung cấp giải
pháp tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. Với đội ngũ có kinh nghiệm và được đào tạo
bài bản, CMCSoft cung cấp các dịch vụ sau:
- Cung cấp dịch vụ tư vấn.
- Tư vấn triển khai.
- Cung cấp dịch vụ đào tạo.
- Cung cấp dịch vụ bảo trì.
- Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng – CRM.
CRM (Customer Relationship Management) là những hệ thống cho phép doanh
nghiệp có đầy đủ thông tin khi giao dịch với khách hàng (customer-facing system).
CRM là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng.

9


Với bề dày kinh nghiệm và công nghệ của Oracle, SAP, Microsoft... chúng tôi
sẽ đem đến cho doanh nghiệp của khách hàng những phương pháp, công nghệ quản trị
và khai thác nguần lực doanh nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới.
e. Giải pháp business intelligence – BI:
Doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì việc phân tích, tổng hợp, báo
cáo tình hình hoạt động, kinh doanh, tài chính càng quan trọng và
phức tạp. Để giúp các doanh nghiệp giải quyết khó khăn này, CMCSoft lựa chọn
Cognos là đối tác cung cấp giải pháp Business Intelligence (BI) – giải pháp giúp tự
động thực hiện các báo cáo khác nhau sử dụng cho các mục đích khác nhau mà vẫn
đảm bảo sự thống nhất của dữ liệu.
Cognos 8 Business Intelligence cung cấp đầy đủ tất cả các tính năng BI, đáp
ứng kịp thời mọi yêu cầu về dữ liệu của mọi đối tượng người dùng (với các chức vụ, vị
trí công tác, công việc khác nhau) chỉ trong một sản phẩm duy nhất với một kiến trúc
duy nhất. Giải pháp này giúp đơn giản hóa môi trường CNTT cũng như phương pháp
tiếp cận và xử lý thông tin.
f. Giải pháp quản lý nhân sự:
Quản lý nguồn nhân lực là quá trình kết hợp các hệ thống, chính sách và các
biện pháp quản lý trong một doanh nghiệp tổ chức xây dựng, duy trì và phát triển đội
ngũ nhân viên đủ mạnh, đủ năng lực để thực hiện các mục tiêu chung của doanh
nghiệp, tổ chức. Chính vì lẽ đó, để thực sự phát huy hiệu quả nguồn lực trong một
doanh nghiệp, việc quản trị nguồn nhân lực cần được xây dựng và quản lý như một
phần trong chiến lược tổng quan của Doanh nghiệp. Phần mềm Quản lý Nhân sự mang
lại cho doanh nghiệp, tổ chức một công cụ hỗ trợ đắc lực với khả năng đáp ứng đầy đủ
các nghiệp vụ liên quan như tuyển dụng, tổ chức lao động, lương thưởng… và trợ giúp
lãnh đạo trong việc ra quyết định, ban hành các chính sách liên quan đến quản trị nhân
lực.
g. Giải pháp phần mềm bảo hiểm phi nhân thọ - CPC:
CPC (CMC Property & Casualty Insurance Software) là giải pháp phần
mềm trọn gói phục vụ nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ do công ty
CMCSoft phát triển. Giải pháp phần mềm này hỗ trợ quản lý toàn bộ các
hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Giải pháp được dựa trên các công nghệ
10


hiện đại giảm thiểu chi phí triển khai, bảo trì và tăng hiệu quả sử dụng như: Giao diện
Web, ngôn ngữ lập trình JAVA, J2EE, Cơ sở dữ liệu Oracle… Được phát triển hoàn
toàn dựa trên mô hình hướng đối tượng và mô hình 3 lớp kết hợp với cấu trúc lõi phần
mềm dựa trên kiến trúc ứng dụng Bảo hiểm IAA của IBM đảm bảo cho phần mềm tính
linh hoạt cao, dễ dàng thích nghi với các đặc thù về nghiệp vụ của các doanh nghiệp
khác nhau hay các yêu cầu thay đổi trong tương lai.
Giải pháp phần mềm CPC hỗ trợ hơn 70 sản phẩm bảo hiểm được đăng ký tại
Việt Nam và được Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam - Công ty Bảo hiểm Phi Nhân
thọ lớn nhất Việt Nam lựa chọn sử dụng tại Văn phòng tổng công ty cũng như các đơn
vị Bảo hiểm thành viên trong hệ thống.
h. Các giải pháp cho ngân hàng:
Mong muốn của hầu hết người sử dụng, các doanh nghiệp với
ngân hàng là được phục vụ nhanh, tiện lợi và hiệu quả. Đó thực
sự là một nhu cầu bức xúc của cả khách hàng và các ngân hàng.
Giúp hỗ trợ khách hàng tối đa bằng các tiện ích dịch vụ hiện đại. Ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của các ngân hàng. CSS lựa chọn nhà cung cấp giải pháp
Banking hàng đầu thế giới DMD đến từ Hàn Quốc, với gần 20 năm kinh nghiệm, giải
pháp của DMD chiếm tới hơn 45% thị phần Hàn Quốc, và một số ngân hàng lớn trên
thế giới. Tại Việt Nam, DMD kết hợp với CMCSoft để cung cấp các giải pháp như:
Quản trị lõi hoạt động ngân hàng, hệ thống ebanking: Home Banking, Internet
Banking, Giao dịch chứng khoán qua Internet, Phone Banking, Mobile Banking…
Corbanking: Module tiền vay, tiền gửi, thông tin khách hàng, sổ cái, báo cáo quản trị,
module giao tiếp với bên ngoài POS, Card, ATM.
Giải pháp cho các hoạt động bảo hiểm:
CMCSoft cung cấp giải pháp triệt để và toàn diện về áp dụng CNTT đối với
ngành Bảo hiểm, với các công nghệ, kinh nghiệm và nghiệp vụ của các nhà cung cấp
nổi tiếng nhất trên thế giới. Hỗ trợ quản lý toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm,
hệ thống quản lý tập trung, mạng diện rộng, bao quát toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ,
áp dụng hệ thống phân tích và hỗ trợ ra quyết định, bảo tồn đầu tư ban đầu, giải pháp
có tính mở, đáp ứng các yêu cầu mở rộng trong tương lai, dịch vụ triển khai ứng dụng

11


rộng khắp cả nước trong thời gian ngắn và hiệu quả. Chắc chắn, chúng tôi sẽ đem lại
lợi ích thiết thực trong hoạt động của quý khách hàng.
2.2.2. Dịch vụ:
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm CMC cam kết bằng nỗ lực của mình, với
năng lực và nhiệt tình của mình luôn đem lại chất lượng dịch vụ tốt. CMCSoft cung
cấp tổng thể các dịch vụ và cụ thể hóa các giải pháp quy mô lớn trong các lĩnh vực Tài
chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Giáo dục và Tài chính.
a. Các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm:
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm CMC là công ty đầu tiên chú trọng
nghiên cứu và phát triển phần mềm cho ngành Bảo hiểm ở Việt Nam trên nền giải
pháp IAA của IBM.
Các dịch vụ CMCSoft cung cấp trong lĩnh vực Tài chính- Bảo hiểm.
b. Quản trị và bảo trì cơ sở dữ liệu:
CMCSoft cung cấp các dịch vụ bảo trì sửa chữa các thao tác sai lệch, cải thiện
quá trình thực thi, hoặc làm thích nghi các thay đổi môi trường, các yêu cầu thay đổi
của hệ thống phần mềm khách hàng. Các dịch vụ bảo trì của CMCSoft nâng cao năng
lực sử dụng thông qua các thao tác cập nhật, nâng cấp sản phẩm của khách hàng nhưng
luôn đảm bảo tính chất bảo mật, lưu trữ thông tin tức thời của hệ thống đó.
c. Customization & Localization:
CMCSoft cung cấp cho các khách hàng một giải pháp tuỳ biến phần mềm theo
yêu cầu.
Chúng tôi phân tích các đặc tả yêu cầu và tìm ra những điểm đặc thù qua đó đề
nghị cách thức tuỳ biến, mở rộng và tích hợp cho phù hợp với hệ thống của bạn. Từ
các giao diện ngẫu nhiên cho các báo cáo và các nhãn ngẫu nhiên, chúng tôi có thể
nâng cao tính năng phần mềm của các bạn và hoàn tất các yêu cầu đặt ra từ trước khi
phân tích.
Sản phẩm phần mềm của chúng tôi luôn sẵn sàng để thích hợp với các yêu cầu
đặc biệt của bạn hoặc chúng tôi sẽ làm thích ứng sản phẩm với lĩnh vực mà các bạn
đang hoạt động tại Việt Nam.

12


d. Tư vấn:
Đội ngũ cán bộ của CMCSoft có kinh nghiệm sâu sắc trong ngành bảo hiểm, tài
chính và đặc biệt là mô hình kiến trúc IAA.
Mã nguồn mở: Chúng tôi có đủ năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực mã nguồn
mở với 4 năm tham gia vào thị trường Nhật bản và với một đội ngũ nhân lực hùng hậu
thành thạo các kỹ năng lập trình tiên tiến nhất hiện nay Java, J2EE, .Net, UML, XML,
RUP… CMCSoft được công nhận khả năng của mình thông qua CMM bậc 3.
CMCsoft cung cấp một dịch vụ phát triển phần mềm trực tuyến và nguồn mở chất
lượng cao.
e. Dịch vụ phát triển ứng dụng phần mềm theo yêu cầu:
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm CMCSoft phát triển các giải pháp phần
mềm đặc thù đáp ứng theo các yêu cầu riêng của khách hàng cho nhiều tổ chức, doanh
nghiệp trong nhiều ngành nghề như viễn thông, y tế, đào tạo, giao thông vận tải, sản
xuất… Các dịch vụ chiến lược và sáng tạo của chúng tôi cùng với các giải pháp công
nghệ phát kiến đã trở thành giải pháp then chốt cho khách hàng.
Quá trình phát triển phần mềm được quản lý chặt chẽ, tuân theo các phương
pháp luận hiện đại, bởi đội ngũ tư vấn và lập trình dày kinh nghiệm với kỹ năng được
công nhận bởi các chứng chỉ của các hãng Microsoft, IBM, Lotus, Oracle, Sun… Với
sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng, các dự án đảm bảo thực hiện trong thời gian, kinh
phí cho phép và thỏa mãn các yêu cầu khắt khe nhất.
f. Dịch vụ outsourcing với Nhật Bản:
Nắm bắt được nhu cầu gia công phần mềm của thị trường Nhật Bản, CMCSoft
đã tham gia liên danh với Vijasgate với mục tiêu định hướng tới thị trường trọng tâm
là Nhật Bản. Qua thời gian hợp tác, CMCSoft được đánh giá là đối tác có uy tín và
nhận được nhiều đề nghị hợp tác mới từ phía các đối tác với quy mô ngày càng lớn.
2.3. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật:
Cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, gồm có:
- Hệ thống văn phòng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Băng tầng internet rộng với các đường kết nối dự phòng.
- Điện suốt ngày đêm.
- Hệ thống sao lưu dữ liệu thường xuyên.
13


2.4. Tình hình lao động:
Tổng số lao động hiện có (tính đến tháng 31/2008): 236 người.
Sản xuất: 176 người.
Kinh doanh & tư vấn : 35 người.
2.4.1. Đội ngũ nhân viên:
Đội ngũ lập trình: 113 người.
Đội ngũ triển khai: 30 người.
Đội ngũ tư vấn: 15 người.
Đội ngũ Quản trị dự án: 18 người.
Đội ngũ kinh doanh: 20 người.
2.4.2. Trình độ:
Tiến sỹ: 10 người.
Thạc kỹ: 20 mgười.
Kỹ sư: 100 người.
Cử nhân: 66 người.
Khác: 40 người.
2.4.3. Nghiên cứu và phát triển công nghệ:
Ngôn ngữ lập trình: JSP, C#, ASP, Java, Visual Basic, VC++, Microsoft, Net.
Cơ sở dữ liệu: Oracle, My SQL, SQL Server.

14


Hình 2.1: Biểu Đồ Trình Độ
Biểu đồ trình độ

4%

17%

8%

Tiến Sĩ
Thạc Sĩ
Kỹ sư

28%

43%

Cữ Nhân
Khác

Nguồn Tin: Phòng Nhân Sự
2.5. Thành tích đạt được:
Ngay từ khi còn là Trung tâm Phát triển Phần mềm trực thuộc Công ty Cổ phần
Tập đoàn Công nghệ CMC, CMCSoft đã liên tiếp nhận được những danh hiệu do các
Hiệp hội trong nước và Quốc tế trao tặng. Với những danh hiệu đã đạt được trong 12
năm qua, CMCSoft đã khẳng định được vị thế và uy tín của một doanh nghiệp phần
mềm hàng đầu tại Việt Nam.
Năm 2008
- Giải thưởng Cúp bạc CNTT- TT Việt Nam cho sản phẩm Giải pháp Tổng thế
hệ thống thông tin Đại học IU.
- Huy chương vàng Phần mềm Doanh số cao dành cho các sản phẩm: eDocman,
IU, iLib tại triển lãm CNTT- TT Việt Nam 2008.
- Giải thưởng Sao Khuê 2008 cho Giải pháp Tổng thể cho Hệ thống Thông tin
Đại học IU.
Năm 2007
- Giải thưởng cúp vàng CNTT - TT Việt Nam trong lĩnh vực Phần mềm, đóng
gói, thương phẩm.

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×