Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA
CHẤT KHÍ

TaiLieu.VN


Khi nghiên cứu về tính chất
của một chất khí nào đó,một
câu hỏi đặt ra là chất khí này
nặng hay nhẹ hơn chất khí
đã biết là bao nhiêu,hoặc
nặng hay nhẹ hơn không khí
bao nhiêu lần?
TaiLieu.VN


H2

Còn quả bóng bơm khí
CO2 thì không bay được?


Tại sao quả bóng bơm khí
Hiđrô thì bay được?
H2
TaiLieu.VN

H2

CO2
CO2


Bài: 20

TaiLieu.VN

TỈ KHỐI CỦA CHẤT
KHÍ


Tiết
Bài: 29
20
1. Bằng cách

TỈ KHỐI CỦA CHẤT
KHÍ
nào có thể biết

được khí A nặng hay nhẹ hơn
khí B?

d A/ B =

MA
(1)
MB

Ta so sánh khối lượng mol của khí
A(MA) với khối lượng mol của khí
B(MB)Hay: dA/B =

MA
MB

dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của khí A
MB: Khối lượng mol của khí B.

*Từ công thức (1), rút ra biểu thức

tính MA,, MB .

M A = M B × d A/ B
MA
MB =
d A/ B
TaiLieu.VN


Tiết
Bài: 29
20
1. Bằng cách

TỈ KHỐI CỦA CHẤT
KHÍ
nào có thể biết

được khí A nặng hay nhẹ hơn
khí B?
M A (1) M A = M B × d A / B
d A/ B =
M B => M = M A
B
d A/ B

Em hãy dùng những từ : nặng hơn,

nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào
các chỗ trống sau:
nặng hơn khí B
dA/B>1: Khí A …………..

dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.

bằng khí B
dA/B=1: Khí A …………..

MA: Khối lượng mol của A.

dA/B<1: Khí A …………..khí
nhẹ hơn
B

MB: Khối lượng mol của B.

TaiLieu.VN


Tiết
Bài: 29
20
1. Bằng cách

TỈ KHỐI CỦA CHẤT
KHÍ
nào có thể biết

được khí A nặng hay nhẹ hơn
khí B?
M A (1) M A = M B × d A / B
d A/ B =
M B => M = M A
B
d A/ B

Bài tập 1: Cho biết khí CO2, nặng hay
nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?
Bài làm:

Biết MCO = 44g
2

dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.

MH2= 2g
44
MCO2
= 22
=
d
=
A/B
=>
2
MH2

Kết luận:
Khí CO2 nặng hơn khí H2 22 lần
TaiLieu.VN


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết

được khí A nặng hay nhẹ hơn
khí B?
M A (1) M A = M B × d A / B
d A/ B =
M
M B =>
MB = A
d A/ B
dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.

Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp
vào ô trống ở bảng sau:

1
2
3
4

MA

dA/H2

SO2

64

32

CO2

44

22

CH4
O2

16
32

8

16

Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2,
3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau
đây?

CO2; SO2; O2; CH2; Cl2; SO3
TaiLieu.VN


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết

được khí A nặng hay nhẹ hơn
khí B?
M A = M B × d A/ B
M A (1)
d A/ B =
M B => M = M A
B
d A/ B
dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.

Khinh khí cầu

MB: Khối lượng mol của B.

Cho biết người ta đã bơm
khí nào vào khí cầu và
bóng bay để những vật thể
này bay đươc? Giải thích?
TaiLieu.VN

Bong
bóng
bay


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

d A/ B =

MA
MB

(1)
=>

M A = M B × d A/ B
MA
MB =
d A/ B

dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.

2. Bằng cách nào có thể biết được

Từ công thức (1) nếu thay khí B là không
khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A
so với không khí?

d A / KK

MA
=
M kk

Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình
của không khí.

M kk = (28 × 0,8) × (32 × 0,2) = 29

khí A nặng hay nhẹ hơn không Thay giá trị M vào công thức trên?
kk
khí?
(2)
MA
d A / KK =
29
dA/kk: tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.
TaiLieu.VN


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

d A/ B

MA
=
MB

(1)
=>

M A = M B × d A/ B
MA
MB =
d A/ B

dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.
2. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn không
khí?
MA
d A / KK =
(2)
29

dA/kk: Tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.
TaiLieu.VN

Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính
khối lượng mol của khí A khi biết tỉ
khối của khí A so với không khí?
Em hãy dùng những từ : nặng hơn,

Mhoặc
hơn
bằngdđể
điền vào
A = 29×
A / KK
các chỗ trống sau:
=>
nhẹ

dA/KK>1: Khí A …………không
nặng hơn
khí
bằng
dA/KK=1: Khí A …………không
khí
dA/KK<1: Khí A …………không
nhẹ hơn
khí


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

d A/ B =

MA
MB

M A = M B × d A/ B
=>

MA
MB =
d A/ B

dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.

2. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn không
MA
khí?

d A / KK =

29

dA/kk: Tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.

M A = 29× d A / KK
=>
TaiLieu.VN

Bài tập 3: Cho biết khí CO2, khí H2
nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu
lần?
Bài làm:

M CO2 = 12 + 16 × 2 = 44( g )
M H 2 = 1× 2 = 2( g )
=> dCO2 / kk =
d H 2 / kk =

M H2
29

M CO2
29
=

=

44
= 1, 51
29

2
= 0, 06
29

Kết luận:
- Khí CO2 nặng hơn không khí 1,51 lần
- Khí H2 nhẹ hơn không khí 0,06 lần


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

d A/ B =

MA
MB

M A = M B × d A/ B
=>

MA
MB =
d A/ B

dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.

2. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn không
MA
khí?

d A / KK =

29

dA/kk: tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.

=>

TaiLieu.VN

M A = 29× d A / KK

Em có biết?
Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự

phân hủy một số hợp chất vô cơ và
hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2.
Khí CO2 không màu, không có mùi,
không duy trì sự cháy và sự sống của
con người và động vật. Mặt khác, khí
CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần.
Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy
giếng khơi, trên nền hang sâu. Người
và động vật xuống những nơi này sẽ bị
chết ngạt nếu không mang theo bình
dưỡng khí hoặc thông khí trước khi
xuống.


Tiết
Bài: 29
20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

1. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

d A/ B =

MA
MB

M A = M B × d A / B a. Có tỉ khối với khí oxi là: 1,375 ; 0,0625.
=>

MA
MB =
d A/ B

dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.
2. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn không
MA
khí?

d A / KK =

29

dA/kk: tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.

=>

TaiLieu.VN

Bài tập 4: Hãy tìm khối lượng mol của
những khí?

M A = 29× d A / KK

b. Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207 ;
1,172


TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Bài: 20

1. Bằng cách nào có thể biết được
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

MA
dA/B =
MB

(1)
=>

MA = MB × dA/B
MB =

Bài tập 5: Để điều chế khí A, người ta lắp
dụng cụ như hình vẽ:
Chất lỏng

MA
dA/B

dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA : Khối lượng mol của khí A.
MB : Khối lượng mol của khí B.
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?

MA
dA/kk =
29

Khí A

(2)

dA/kk: Tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.

M = 29× d A / KK
TaiLieu.VN A

Khí A được thu trong thí nghiệm trên có thể
là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu
được cho là đúng)?
a) Khí O2

b) Khí CO2

c) Khí H2


TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Tiết
Bài: 29
20

1. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

d A/ B =

MA
MB

M A = M B × d A / B Hãy cho biết:
MA
=>
a. Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí
MB =
hiđrô và nặng hay nhẹ hơn bằng bao
d A/ B

dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.

2. Bằng cách nào có thể biết được

khí A nặng hay nhẹ hơn không
MA
khí?

d A / KK =

29

dA/kk: tỉ khối của khí A đối với không khí
MA: Khối lượng mol của A.

=>

TaiLieu.VN

Bài tập 5: Có những khí sau: N2 ; O2 ; Cl2 ;
CO.

M A = 29× d A / KK

nhiêu lần?

b. Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không
khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu
lần?


Bài: 20

TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Bài tập về nhà: Bài 3 SGK trang 69
- Chuẩn bị trước bài 21 “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA
HỌC”

TaiLieu.VN


h
n
í
k
n
i
x
c
,
t

ế
s
h
m
à
l
e
c
y
á
â
c
đ
à
n
v
ế
đ
!
ô
c
c
c
ú

y
h
h

p
t
h
t
ế
h
n
ý
Ti

u
h
q
,
c
e
ú

ch
kh
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×