Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
A. MỤC TIÊU
- Học sinh biết xác định tỉ khối của khí A đối với khí B và biết cách xác định tỉ khối của một
chất khí đối với không khí.
- Củng cố các khái niện ; mol, cách tính khối lượng mol.
B. CHUẨN BỊ
+ Bảng nhóm
C. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 1( 15 / )

I. Làm thế nào để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B
GV : Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí
B. Ta so sánh MA với MB.
Đặt

d A/B là tỉ khối A so với B
MA


là khối lượng mol A

MB

là khối lượng mol B

d A/B =

MA
MB

? Tìm công thức d A/B
Bài tập 1 : Cho biết khí oxi nặng hay nhẹ HS :
hơn khí H2 bao nhiêu lần.
MO2 = 16 x 2 = 32 g
GV : Gọi 1 HS lên bảng , chấm vở một số
MH2 = 1 x 2 = 2 g
HS.
=> d O2/H2 = 32 : 2 = 16
Bài tập 2 : Em hãy điền các số thích hợp
vào ô trống
Vậy O2 nặng hơn H2 là 16 lần
GV : Chấm điểm cho các nhóm.

TaiLieu.VN

MA

d A/

?

32

Page 1


?


14

?

8

Hoạt động 2( 15 / )
II. Bằng cách nào để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí
Từ công thức : d A/B =

MA
MB

HS :
d A/kk =

? Nếu thay B là không khí thì dA/kk = ?

MA
Mkk

? Tìm Mkk

Mkk = 28 x 0,8 + 32 x 0,2 = 29 g

? Rút ra kết luận.

d A/kk =

Bài tập 2 :

MA
hay MA = 29.dA/kk
29

Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao HS :
MCO2 =
nhiêu lần.

16 x 2 + 12 = 44 g

GV : Gọi 1 học sinh làm.

d CO2/kk

Bài tập 3 :

Vậy CO2 nặng hơn không khí là 1,52 lần

Khí A có công thức RO2 . Biết khí A nặng
hơn không khí là 1,5862 lần. Xác định HS :
công thớc khí A.
? Xác định MA

= 44 : 29 = 1,52

MA = 29 . dA/kk
= 29 . 1.15862 = 46 g

? Xác định MR

MR = 46 - 32

? Tìm R.

= 14 g

=> R là N
=> Công thức của A là NO2
Hoạt động 3 (10 /)
LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ

Bài tập 4 :
Hợp chất A có tỉ khối so với H2 là 17. Hãy HS :

TaiLieu.VN

Page 2


cho biết 5,6 lít khí A ( đktc ) có khối
lượng là bao nhiêu.

n

A

= V / 22,4
= 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

? Viết biểu thức tính khối lượng.
? Từ dữ kiện đề bài có thể tính được đại
lượng nào.

M
=>

= 17 x 2 = 32 g

A

m

A

Bài tập 5 :

= 0,25 x 32
= 8,5 g

Vì sao trong tự nhiên khí CO2 thường tích
tụ ở đáy giếng khơi hay đáy giếng sâu.

HS: Giải thích.
Ho¹t ®éng 4 ( 1 / )
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Bài tập : 1 , 2, 3, 4 ( SGK Tr : 69 )
………………………………………………………………………………..

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×