Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ .
A) Mục tiêu .
1. Kiến thức : - Biết cách xác định tỉ khối củ chất khí A so với chất khí B .
- Biết cách xác định tỉ khối của chất khí so với không khí .
2. Kỹ năng : - Giải được bài toán có liên quan đến tỉ khối của chất khí.
3. Thái độ : - Nghiêm túc , hăng say xây dựng bài , có tinh thần tập thể cao .
B) Trọng tâm : - Cách xác định chất khí A nặng hay nhẹ hơn chất khí B ?
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập .
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài.
* Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , kết hợp
với phương pháp thuyết trình ( thông báo ) .
D) Tiến trình dạy học .
I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút )
II) Nêu vấn đề bài : ( 2 phút ) Làm thế nào để biết khí này nặng hay nhẹ hơn khí
kia bao nhiêu lần ?
III) Các hoạt động học tập :
Hoạt động I : Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơi khí B ? (17 phút)


Hoạt động của giáo viên
- Học sinh nghiên cứu sgk , nghiên
cứu ví dụ :
Trả lời câu hỏi :
+ Chúng ta đã biết ở cùng điều kiện
những chất khí khác nhau có cùng
số mol thì chiếm thể tích bằng
nhau .
+ Vậy làm

Hoạt động của học sinh
- Suy luận tìm ra câu trả lời :

+ Cùng thể tích , cùng số mol .


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

thế nào để biết khí nào nặng hay
nhẹ hơn khí nào ?
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá .
+ Để biết khí nào nặng hơn khí nào
bao nhiêu lần ta phải làm gì ?
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá .
Liệu chúng ta có thể tính được MA ,
MB hay không ?

+ Vậy chất khí nào có khối lượng mol lớn
hơn sẽ nặng hơn .

+ Vậy để so sánh khí nào nặng hơn khí nào
ta so sánh khối lượng mol của các chất khí .

- Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi .
Ta phải tính tỉ khối của chất khí :
Tỉ khối của chất khí được kí hiệu là d .
Tỉ khối của khí A so với khí B được kí hiệu
là dA/B..
dA/B = MA / MB ( 1)
Từ 1 suy ra : MB = MA / dA/B (2)


Từ 1 suy ra : MA = dA/B * MB. (3)

*) Tiểu kết : - Cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơi khí B .
+ Sử dụng công thức tính tỉ khối của chất khí A so với chất khí B : dA/B = MA / MB .
(MA , MB , là khối lượng mol của khí A , khí B ) .
Hoạt động II : Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí .(15 phút).
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của giáo
- Thông báo cho học sinh biết khối viên . + So sánh khối lượng mol để biết khí
lượng mol trung bình của không khí A nặng hay nhẹ hơn không khí .
là 29.
+ Vậy muốn biết khí A nặng hay
nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ + Tính tỉ khối của A so với không khí để biết


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

hơn bao nhiêu lần ta làm thế nào ?

+ Cho học sinh làm bài tập 2 / 67.
Cho học sinh nhận xét, đánh giá .
Vậy chúng ta có thể tính được MA
hay không khi biết tỉ khối của nó so
với không khí ?
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá
làm bài tập 1 sgk để áp dụng .
Em hãy dựa vào bảng / 42
Cho biết khối lượng mol của khí
Hiđro là bao nhiêu ?

nặng hay nhẹ hơi bao nhiêu lần .
dA/kk = MA / Mkk = MA / 29
(4)
Trả lời câu hỏi của giáo viên .
Từ (4) suy ra : MA = dA/kk .29

+ Làm bài tập 1 sgk .
a. Tất cả các khí đều nặng hơn khí H2.
d
CO2 / H2 = 44 / 2 = 22 .
d
SO2 / H2 = 64 / 2 = 32 .
d
N2 / H2 = 28 / 2 = 14 ......

- Cho học sinh nhận xét , đánh giá .

*) Tiểu kết : - Cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí .
+ Sử dụng công thức tính tỉ khối của chất khí A so với không khí : dA/kk = MA / 29 .
(MA , Mkk , là khối lượng mol của khí A , khối lượng mol của không khí ) .
* Kết luận : - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức chính cần lĩnh hội .
IV) Cũng cố : ( 3 phút ) - Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau .
+ Có những chất khí sau : N2 , SO2 .
Những chất khí nào nặng hay nhẹ hơn khí không khí , và nặng hay nhẹ hơn bao
nhiêu lần ?
- Hướng cũng cố bài .
+ Để biết khí N2 , SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí , ta tính tỉ khối của các chất .


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8
d

N2 / kk = 28 / 29 = 0,965 . khí N2 nhẹ hơn , nặng bằng 0,965 lần không khí .

d

SO2 / kk = 64 / 29 = 2,2 . khí SO2 nặng hơn , nặng bằng 2,2 lần không khí .
*) Kiểm tra đánh giá : ( 2 phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc
nghiệm .

+ Cho biết tỉ khối của chất khí A đối với chất khí B là 2,125 , và tỉ khối chất khí B
so với khí O2 là 0,5 , khối lượng mol khí A là
a) 0,34 .
034 .

b) 34 .

c) 3,4 .

d) 0,

Đáp án : b
V) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại bài .
- Bài tập : Làm bài tập 2,3 sgk / 69.
- Hướng dẫn bài tập 3 :
a. Ta có thể thu những khí Cl2, CO2 vào bình bằng cách đặt đứng bình vì chúng
nặng hơn không khí.
b. Ta có thể thu các khí H2, CH4 bằng cách đặt úp bình vì chúng nhẹ hơn không
khí.
- Nghiên cứu bài " Tính theo công thức hoá học ". Theo em khi biết CTHH chúng
ta có thể tính được phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong CTHH đó hay
không ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×