Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dayj học toán 6 năm 2018 2019 chuẩn kỹ năng mới nhất

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN KHỐI 6
Năm học 2018-2019
I.CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1.Cơ sở:
- Dựa trên tình hình thưc tế trình độ của học sinh.
- Dựa vào chỉ tiêu được giao.
2. Đặc điểm tình hình:
- An Tiến là một xã miền núi của huyện Mỹ Đức, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, giao thông đường xá đi lại khó khăn.
- Về phía học sinh còn nhiều hạn chế, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
1. Giảng dạy lý thuyêt:
- Thực hiện đúng, đầy đủ số tiết theo phân phối chương trình quy định.
- Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.
2. Thực hành:
- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các giờ thực hành theo phân phối chương trình quy định.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Phát hiện, bồi dưỡng các học sinh có khả năng, năng lực học toán vào các buổi chiều.
4. Phụ đạo học sinh yếu:
- Luôn luôn quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém bằng cách thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đúng lúc.
- Lập danh sách học sinh yếu bộ môn, phụ đạo.
IV. CÁC BIỆN PHÁP:

- Soạn bài đầy đủ.
- Học hỏi đồng nghiệp, thăm lớp dự giờ thường xuyên theo quy định.
- Tự tu dưỡng rèn luyện.
- Thường xuyên gần gũi học sinh quan tâm đến học sinh yếu nhiều hơn.
- Kết hợp với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để giáo dục học sinh.
V. ĐIỀU KỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:


- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bộ môn đề ra.
- Có cơ sở vật chất, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy và học
VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Cả năm 148 tiết
Học kỳ I:19 tuần (76 tiết)
Học kỳ II:18 tuần (72 tiết)

Số học 116 tiết
60 tiết
16 tuần x 3 tiết + 3 tuần x 4 tiết = 60 tiết
55 tiết
17 tuần x 3 tiết + 1tuần x 4 tiết = 55 tiết

Hình học 32 tiết
16 tiết
16 tuần x 1 tiết = 16 tiết
17 tiết
17 tuần x 1tiết = 17 tiết

2


Chương

Mục tiêu
Bài

Tiết

Kiến thức


Kĩ năng

Thái độ

Phương
pháp, kĩ
thuật DH

Pt năng lực

Chuẩn bị
GV,HS

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

SỐ HỌC
1
§1.Tập hợp. Phần
tử của tập hợp.

§2. Tập hợp các
số tự nhiên.

§3. Ghi số tự
nhiên.

2

3

- Nắm vững như
thế nào là tập hợp
và phần tử của tập
hợp; hai cách viết
tập hợp
- Biết tập hợp các
số tự nhiên và các
tính chất các phép
tính trong các tập
hợp các số tự
nhiên.

- Biết dùng các thuật
ngữ tập hợp, phần tử
của tập hợp.
- Sử dụng được các kí
,
hiệu: ��

- Rèn luyện cho hs
tư duy linh hoạt khi
dùng những cách
khác đẻ viết tập hợp

- Đọc và viết được các
số tự nhiên đến lớp tỉ.
- Sắp xếp được các số
tự nhiên theo thứ tự
tăng hoặc giảm.
- Sử dụng được các kí
, .
hiệu: =, �, ,  , ��

- Nắm vững cách - Đọc viết số La Mã từ
ghi số tự nhiên, ghi 1 đến 30.
số tự nhiên trong
hệ La Mã

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- Hs thấy được ưu
điểm của hệ tp trong
việc ghi số và tính
toán

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

3


§4. Số phần tử
của một tập hợp.
Tập hợp con.

4

- Nắm vững như
thế nào là phần tử
của tập hợp và tập
hợp con

- Sử dụng được các kí
, .
hiệu: ��
- Đếm đúng các phần
tử của một tập hợp
hữu hạn.

- Rèn luyện cho hs
tính chính xác khi sử
dụng các ký hiệu
, 

- Đàm thoại,
vấn đáp, trực
quan. gợi
mở.

5

- Biết tính số phần - Thuộc công thức tính - Rèn luyện cho hs - Phương pháp
số phần tử
tử của tập hợp
tính chính xác
trực quan. gợi
mở.

6

- Biết được cách
cộng, nhân hai số
tự nhiên; Tính chất
của phép cộng,
nhân số tự nhiên

§5. Phép cộng và
phép nhân.

Luyện tập

7-8

- Tự học

- SGK,
SGV, Giáo
án.- Bảng
phụ

- Sáng tạo
- Đàm thoại,
vấn đáp.

Luyện tập

- Giải quyết
vấn đề

- Làm được các phép
tính cộng, nhân các số
tự nhiên.
- Hiểu và vận dụng
được các tính chất
giao hoán, kết hợp,
phân phối của phép
nhân đối với phép
cộng trong tính toán.
- Tính nhẩm, tính
nhanh một cách hợp
lí.

- Rèn luyện tính
chính xác và sử dụng
thành thạo các ký
hiệu

- Làm được một số Rèn luyện kĩ năng giải
bài tập về cộng, bài tập có vận dụng
nhân số tự nhiên
tính chất của cộng và
nhân số tự nhiên

- Vận dụng các t/c
phép cộng, phép
nhân vào giải toán
một cách hợp lý.

- Vận dụng
kiến thức
- AD thực
tiễn

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Luyện tập

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Giáo án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

4


9

§6. Phép trừ và
phép chia.

10-11
Luyện tập

- Biết được cách
trừ và chia hai số tự
nhiên; Phepc chia
hết, chia có dư

- Làm được các phép
tính trừ, và phép chia
hết với các số tự
nhiên.
- Làm được các phép
chia hết và phép chia
có dư trong trường
hợp số chia không quá
ba chữ số.

-Rèn luyện cho hs
vận dụng kt về phép
trừ và phép chia để
giải 1 vài bài toán
thực tế

- Làm được một số Rèn luyện kĩ năng giải - Vận dụng thành
bài tập về trừ và bài tập về trừ và chia thạo phép trừ , chia
chia số tự nhiên
số tự nhiên
hết chia có dư trong
bài tập

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học
- AD thực
tiễn

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học

- Luyện tập
12
§7. Lũy thừa với
số mũ tự nhiên.
Nhân hai lũy thừa
cùng cơ số.

Luyện tập

- Biết cách nhân - Thực hiện được các - Hs thấy đựơc ích
hai lũy thừa cùng phép nhân các luỹ lợi của cách viết gọn
thừa cùng cơ số (với bằng lũy thừa
cơ số
số mũ tự nhiên).

- Làm được một số Rèn luyện kĩ năng giải - Vận dụng viết gọn
bài tập về nhân hai bài tập về nhân hai lũy 1 tích nhiều thừa số
lũy thừa cùng cơ số thừa cùng cơ số
bằng nhau vào bài
tập

- Sáng tạo

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Sáng tạo

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Phương pháp
trực quan. gợi
mở.

13

- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Luyện tập

- Sáng tạo

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

5


14
§8. Chia hai lũy
thừa cùng cơ số.

- Biết cách chia hai - Thực hiện được các - Giáo dục tính cẩn - Đàm thoại,
vấn đáp.
lũy thừa cùng cơ số phép chia các luỹ thừa thận, tư duy tốt
cùng cơ số (với số mũ
- Thảo luận
tự nhiên).
nhóm.

- Giải quyết
vấn đề
- Tự học
- Sáng tạo
- Tính toán

15
§9. Thứ tự thực
hiện các phép
tính.

- Biết được thứ tự - Sử dụng được máy - Rèn luyện cho hs - Đàm thoại,
thực hiện các phép tính bỏ túi để tính tính cẩn thận, chính vấn đáp.
toán.
tính
xác trong tính toán.
- Thảo luận
nhóm.

- Giải quyết
vấn đề
- Tự học
- Sáng tạo
- Tính toán

16
Luyện tập

- Làm được một số Rèn luyện kĩ năng giải - Rèn luyện cho hs
bài tập về thứ tự bài tập về thứ tự thực tính cẩn thận, chính
thực hiện các phép hiện các phép tính
xác trong tính toán.
tính

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- Giải quyết
vấn đề

- Thảo luận
nhóm.

- Tự học

- Luyện tập
17

Luyện tập

- Nắm vững kiến - Rèn luyện kĩ năng - ý thức được việc - Đàm thoại,
vấn đáp.
thức và một số giải các dạng bài tập giải bài tập
dạng bài tập cơ bản cơ bản từ đầu chương
- Thảo luận
từ đầu chương
nhóm.
- Luyện tập

Kiểm tra 45’

18

Kiểm tra kiến thức - Rèn luyện kĩ năng Có thái độ làm việc
cơ bản từ đầu giải bài tập trong bài nghiêm túc cẩn thận
chương
kiểm tra về trắc trong giờ kiểm tra
nghiệm và tự luận

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Sáng tạo

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Giải quyết
vấn đề

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Làm bài - Tự học
kiểm tra viết.
- Sáng tạo
- Trắc nghiệm,
- Tính toán
tự luận.

- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.

6


§10. Tính chất
chia hết của một
tổng.

§11. Dấu hiệu
chia hết cho 2,
cho 5.

19

20

- Nắm vững các - Vận dụng được các - Có ý thức, cẩn thận
tính chất chia hết tính chất chia hết của trong quá trình học
của một tổng
một tổng để giải bài tập
tập

- Đàm thoại, - Tự học
vấn đáp.
- Sáng tạo
- Thảo luận
- Tính toán
nhóm.

- Nắm vững dấu - Vận dụng các dấu - Có ý thức, cẩn thận
hiệu chia hết cho 2, hiệu chia hết để xác trong quá trình học
cho 5
định một số đã cho có tập
chia hết cho2; 5 hay
không

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

21

Luyện tập

§12. Dấu hiệu
chia hết cho 3,
cho 9.

22

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- HS củng cố dấu - HS biết vận dụng các - Có ý thức, cẩn thận
hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho trong quá trình giải
2, cho 5 để áp dụng bài tập
cho 5.
vào bài tập vào các bài
toán mang tính thực
tế.

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững dấu - Vận dụng các dấu
hiệu chia hết cho 3, hiệu chia hết để xác
cho 9
định một số đã cho có
chia hết cho 3; 9 hay
không

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- AD thực
tiễn

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

7


23

Luyện tập

24

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Nắm khái niệm - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
ước và bội, cách tìm ước và bội, cách trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
tìm ước, bội

§13. Ước và bội.

25
§14. Số nguyên
tố. Hợp số. Bảng
số nguyên tố.

tìm ước, bội

tập

- Thảo
nhóm.

luận - Tự học
- Sáng tạo

Biết các K/N: số - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
nguyên tố và hợp tìm ước và bội
trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
số.
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

26

Luyện tập

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

8


27
§15. Phân tích
một số ra thừa số
nguyên tố.

- Nắm vững khái
niệm và cách phân
tích một số ra thừa
số nguyên tố.

- Phân tích được một - Có ý thức, cẩn thận
hợp số ra thừa số trong quá trình học
nguyên tố trong những tập
trường hợp đơn giản.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

28
Luyện tập

29
§16. Ước chung
và bội chung.

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
Biết các K/N: ước Tìm được các ước, bội - Có ý thức, cẩn thận
và bội;
của một số, các ƯC, trong quá trình học
BC đơn giản của hai tập
hoặc ba số.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Luyện tập

30

Tìm được các ước, - Rèn luyện kĩ năng - Rèn luyện cho hs
bội của một số
giải toán
tính cẩn thận, chính
xác trong tính toán

- Giải quyết
vấn đề
- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

9


31
§17. Ước chung
lớn nhất.

Biết các K/N: ước - Tìm được ƯCLN - Có ý thức, cẩn thận
chung và ƯCLN,
của hai số trong trong quá trình học
những trường hợp đơn tập
giản.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

32-33

Luyện tập

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Luyện tập
- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

34
§18. Bội chung
nhỏ nhất.

Biết các K/N: bội - Tìm được BCNN - Có ý thức, cẩn thận
chung và BCNN,
của hai số trong trong quá trình học
những trường hợp đơn tập
giản.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Luyện tập

35-36

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

10


37

Ôn tập chương I

- Nắm vững kiến - Rèn luyện kĩ năng - ý thức được việc - Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
thức và một số giải các dạng bài tập giải bài tập
vấn đề
dạng bài tập cơ bản cơ bản từ đầu chương
- Thảo luận - Tự học
từ đầu chương
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

38

Ôn tập chương I

Kiểm tra chương
I

39

- Nắm vững kiến - Rèn luyện kĩ năng - ý thức được việc - Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
thức và một số giải các dạng bài tập giải bài tập
vấn đề
dạng bài tập cơ bản cơ bản từ đầu chương
- Thảo luận - Tự học
từ đầu chương
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
Làm bài - Giải quyết
Kiểm tra kiến thức - Rèn luyện kĩ năng Có thái độ làm việc kiểm
tra viết.
cơ bản từ đầu giải bài tập trong bài nghiêm túc cẩn thận
vấn đề
chương

kiểm tra về trắc trong giờ kiểm tra
nghiệm và tự luận

- Trắc nghiệm, - Tự học
tự luận.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.

11


Chương II. Số nguyên

40

§1. Làm quen với
số nguyên âm.

§2. Tập hợp Z các
số nguyên.

§3. Thứ tự trong
Z.

41

42

- Biết được nhu
cầu cần thiết phải
mở rộng tập N
thành
tập
số
nguyên
- Nhận biết và đọc
đúng
các
số
nguyên âm qua
các ví dụ thực tế
- Biết cách biểu
diễn biểu diễn các
số t/n và các số
nguyên âm trên
trục số
- Biết các số
nguyên âm, tập hợp
các số nguyên bao
gồm các số nguyên
dương, số 0 và các
số nguyêm âm.

- Rèn luyện khả năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
liên hệ giữa thực tế và trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
toán học cho học sinh tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- Phân biệt được các
số nguyên dương, các
số nguyên âm và số 0
- Tìm và viết được số
đối của một số
nguyên,
Nắm vững cách so - Biết biểu diễn các số
sánh và khái niệm nguyên trên trục số.
giá trị tuyệt đối của - Tìm và viết được giá
trị tuyệt đối của một
một số nguyên
số nguyên.
- Sắp xép đúng một
dãy các số nguyên
theo thứ tự tăng hoặc
giảm.

- AD thực
tiễn

- Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- AD thực
tiễn
- Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
tập

- Thảo
nhóm.

luận - Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

12


- Tìm và viết được
giá trị tuyệt đối của
một số nguyên.
Luyện tập

43

-

Rèn kỹ năng - ý thức được việc PP
thuyết - Giải quyết
tính toán
trình, gợi mở, vấn đề
giải bài tập
vấn đáp
- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

§4. Cộng hai số
nguyên cùng dấu.

44

§5. Cộng hai số
nguyên khác dấu.
(Mục 2 lưu ý
phần điều chỉnh)

45

Luyện tập

46

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Nắm vững quy - Vận dụng được quy - Có ý thức, cẩn thận
tắc cộng hai số tắc thực hiện phép trong quá trình học
tính, trong tính toán.
nguyên cùng dấu
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại, - Tự học
vấn đáp.
- Sáng tạo
- Thảo luận
- AD thực
nhóm.
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững quy - Vận dụng được các - Có ý thức, cẩn thận
tắc cộng hai số quy tắc thực hiện phép trong quá trình học
tính, trong tính toán.
nguyên khác dấu
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại, - Tự học
vấn đáp.
- Sáng tạo
- Thảo luận
- AD thực
nhóm.
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Tự học
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
- Sáng tạo
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận
- AD thực
nhóm.
tiễn
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

13


§6. T/c của phép
cộng các số
nguyên.

Luyện tập

47

48-49

- Nắm vững các
tính chất của phép
cộng
các
số
nguyên.

- Vận dụng được t/c - Có ý thức, cẩn thận
của các phép tính trong quá trình học
trong tính toán.
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- Vận dụng được - Rèn luyện kĩ năng - Rèn tính cấn thận - Vấn đáp gợi - Giải quyết
t/c của các phép giải một số dạng bài chính xác
mở
vấn đề
tính trong tính toán. tập cơ bản sau bài học
- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

§7. Phép trừ hai
số nguyên.

50

- Nắm vững quy - Vận dụng được quy - Có ý thức, cẩn thận
tắc phép trừ hai số tắc thực hiện các phép trong quá trình học
tính, trong tính toán.
nguyên
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

14


Luyện tập

§8. Quy tắc "dấu
ngoặc".

Luyện tập

51

52

53

Ôn tập HKI

54,55,
56

Kiểm tra HKI

57-58

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Nắm vững quy - Vận dụng được quy - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
tắc thực hiện các phép trong quá trình học vấn đáp.
tắc dấu ngoặc
vấn đề
tính, trong tính toán.
tập
- Thảo luận - Tự học
- Làm được dãy các
nhóm.
phép tính với các số
- Sáng tạo
nguyên.
- AD thực
tiễn
- Vận dụng được - Rèn luyện kĩ năng - Rèn tính cấn thận - Vấn đáp gợi - Giải quyết
quy tắc thực hiện giải một số dạng bài chính xác
mở
vấn đề
các phép tính, trong tập cơ bản sau bài học
- Tự học
tính toán
- Sáng tạo
- Nắm vững kiến - Rèn luyện kĩ năng - ý thức được việc - Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
thức và một số giải các dạng bài tập giải bài tập
vấn đề
dạng bài tập cơ bản cơ bản từ đầu năm
- Thảo luận - Tự học
từ đầu năm
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
Kiểm tra kiến thức - Rèn luyện kĩ năng Có thái độ làm việc
cơ bản từ đầu năm giải bài tập trong bài nghiêm túc cẩn thận
kiểm tra về trắc trong giờ kiểm tra
nghiệm và tự luận

Làm bài - Giải quyết
kiểm tra viết.
vấn đề
- Trắc nghiệm, - Tự học
tự luận.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.

15


Trả bài kiểm tra
học kì I

§9. Quy tắc
chuyển vế.

§10. Nhân hai số
nguyên khác dấu.

§11. Nhân hai số
nguyên cùng dấu.
Luyện tập

- Kiểm tra việc lĩnh - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Vấn đáp, gợi - Giải quyết
hội kiến thức của làm bài kiểm tra trắc trong quá trình học mở
vấn đề
học sinh từ đầu nghiệm và tự luận
tập
- Tự học
năm

- SGK,
SGV, Giáo
án.

61

- Nắm vững quy - Vận dụng được quy - Có ý thức, cẩn thận
tắc thực hiện các phép trong quá trình học
tắc chuyển vế
tính, trong tính toán.
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại,
- Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận
nhóm.
- Tự học

- SGK,
SGV, Giáo
án.

62

- Nắm vững quy - Vận dụng được quy - Có ý thức, cẩn thận
tắc nhân hai số tắc thực hiện các phép trong quá trình học
tính, trong tính toán.
nguyên khác dấu
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

63

- Nắm vững quy - Vận dụng được quy - Có ý thức, cẩn thận
tắc nhân hai số tắc thực hiện các t/c trong quá trình học
của các phép tính tập
nguyên khác dấu
trong tính toán.
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

59-60

- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

16


Luyện tập

§12. Tính chất
của phép nhân

Luyện tập.

64

- Vận dụng được - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Vấn đáp, gợi - Giải quyết
quy tắc thực hiện giải một số dạng bài trong quá trình học mở
vấn đề
các t/c của các tập cơ bản sau bài học tập
- Tự học
phép tính trong tính
toán.
- Sáng tạo

65

- Nắm vững các - Vận dụng được các - Có ý thức, cẩn thận
tính chất của phép t/c của các phép tính trong quá trình học
trong tính toán.
nhân
tập
- Làm được dãy các
phép tính với các số
nguyên.

66

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

§13. Bội và ước
của số nguyên.

67

Ôn tập chương II

68-69

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- Biết k/n bội và - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
ước của một số tìm bội và ước của số trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
nguyên.
nguyên
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- Nắm vững kiến - Rèn luyện kĩ năng - ý thức được việc - Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
thức và một số giải các dạng bài tập giải bài tập
vấn đề
dạng bài tập cơ bản cơ bản từ đầu chương
- Thảo luận - Tự học
từ đầu chương
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

17


Kiểm tra 45’
(Chương II)

§1. Mở rộng khái
niệm phân số.

70

71

Làm bài - Giải quyết
kiểm tra viết.
vấn đề
- Trắc nghiệm, - Tự học
tự luận.
- Sáng tạo
a - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
Biết k/n phân số
b nhận biết được hai trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
với
a phân số
tập
- Thảo luận - Tự học
�ι
Z , b Z (b 0)
nhóm.
- Sáng tạo
Kiểm tra kiến thức - Rèn luyện kĩ năng Có thái độ làm việc
cơ bản từ đầu giải bài tập trong bài nghiêm túc cẩn thận
chương
kiểm tra về trắc trong giờ kiểm tra
nghiệm và tự luận

- AD thực
tiễn

§2. Phân số bằng
nhau.

§3. Tính chất cơ
bản của phân số.

72

73

- Biết k/n 2 phân số - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận
a c
nhận biết được hai trong quá trình học
bằng nhau: 
b d
phân số bằng nhau
tập
Nếu ad = bc (bd �
0)phân số bằng
nhau

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- Nắm vững tính - Vận dụng được t/c - Có ý thức, cẩn thận
chất cơ bản của cơ bản của phân số trong quá trình học
trong tính toán với tập
phân số
phân số.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- AD thực
tiễn

- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

18


Luyện tập

§4. Rút gọn phân
số.
(Chỉ nêu chú ý
thứ ba: Khi rút
gọn phân số, ta
thường rút gọn
phân số đó đến
tối giản.)

74

75

Củng cố khái niệm Rèn luyện kĩ năng Có ý thức tự giác, Thảo luận
phân số , tính chất nhận biết được hai cẩn thận trong quá nhóm.Thực
hành
cơ bản của phân số phân sốbằng nhau..
trình học tập
Vận dụng được t/c cơ
bản của phân số trong
tính toán với phân số.

- Giải quyết
vấn đề

- Biết cách rút gọn - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại,
phân số
rút gọn phân số
trong quá trình học vấn đáp.
tập
- Thảo luận
nhóm.

- Giải quyết
vấn đề

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Luyện tập

76-77

§5. Quy đồng
mẫu số nhều
phân số.

78

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Nắm vững quy - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
tắc quy đồng mẫu quy đồng mẫu nhiều trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
nhiều phân số

phân số

tập

- Thảo
nhóm.

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

luận - Tự học
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

19


Luyện tập.

§6. So sánh phân
số.

§7. Phép cộng
phân số.

79

80

81

Luyện tập.

82

§8. T/c cơ bản
của phép cộng
phân số.

83

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững quy - Rèn luyện kĩ năng so - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
tắc quy so sánh hai sánh hai phân số
trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
phân số
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững quy - Làm đúng dãy các - Có ý thức, cẩn thận
tắc quy cộng hai phép tính với phân số trong quá trình học
hay nhiều phân số
trong trường hợp đơn tập
giản.

- Nắm vững tính - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận
chất cơ bản của vận dạng các tính chất trong quá trình học
phép cộng phân số cơ bản của phép cộng tập
phân số

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

20


Luyện tập

§9. Phép trừ phân
số. Luyện tập

Luyện tập

84

85

86

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững quy - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận Vấn đáp gợi - Giải quyết
tắc trừ hai phân số
giải một số dạng bài trong quá trình học mở
vấn đề
tập cơ bản sau bài học tập
- Tự học

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững quy - Làm đúng dãy các - Có ý thức, cẩn thận
tắc trừ hai phân số
phép tính với phân số trong quá trình học
trong trường hợp đơn tập
giản

- Sáng tạo

§10. Phép nhân
phân số.

§11. T/c cơ bản
của phép nhân
phân số. Luyện
tập

87

88

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Nắm vững tính - Vận dụng được các - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
chất cơ bản của tính chất cơ bản của trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
phép nhân phân số phép nhân phân số
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Biết cách nhân - Làm đúng dãy các - Có ý thức, cẩn thận
hai phân số
phép tính với phân số trong quá trình học
trong trường hợp đơn tập
giản

- AD thực
tiễn

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

21


Luyện tập

89

- Vận dụng được - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
các tính chất cơ giải một số dạng bài trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
bản của phép nhân tập cơ bản sau bài học tập
- Tự học
phân số
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

§12. Phép chia
phân số.

90

- Biết cách chia hai - Làm đúng dãy các - Có ý thức, cẩn thận
phân số
phép tính với phân số trong quá trình học
trong trường hợp đơn tập
giản

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Luyện tập

91

§13. Hỗn số. Số
thập phân. Phần
trăm.

92

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Biết các k/n hỗn - Làm đúng dãy các - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
số, số thập phân, phép tính với phân số trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
phần trăm.
và số thập phân trong tập
- Thảo luận - Tự học
những trường hợp đơn
nhóm.
- Sáng tạo
giản.
- AD thực
tiễn

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

22


Luyện tập

Luyện tập các
phép tính về phân
số, số thập phân.

Luyện tập các
phép tính về phân
số, số thập phân.

Kiểm tra 45’

93

94

95

- Củng cố kiến thức - Làm đúng dãy các - Có ý thức, cẩn thận
sau bài học
phép tính với phân số trong quá trình giải
và số thập phân trong bài tập
những trường hợp đơn
giản.

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Giải các bài tập
về các phép tính về
phân số, số thập
phân

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Làm đúng dãy các
phép tính với phân số
và số thập phân trong
những trường hợp đơn
giản.

- Nắm vững kiến - Rèn luyện kĩ năng
thức và một số giải các dạng bài tập
dạng bài tập cơ bản cơ bản từ đầu chương
từ đầu chương

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- ý thức được việc - Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
giải bài tập
vấn đề
- Thảo
nhóm.

luận - Tự học

- Luyện tập
96

Kiểm tra kiến thức - Rèn luyện kĩ năng Có thái độ làm việc
cơ bản từ đầu giải bài tập trong bài nghiêm túc cẩn thận
chương
kiểm tra về trắc trong giờ kiểm tra
nghiệm và tự luận

- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Làm bài - Giải quyết
kiểm tra viết.
vấn đề
- Trắc nghiệm, - Tự học
tự luận.
- Sáng tạo

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.

23


§14. Tìm giá trị
phân số của một
số cho trước

97

- Biết tìm giá trị - Tìm được giá trị của - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
của phân số của phân số của một số trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
một số cho trước;
cho trước;
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Luyện tập

§15. Tìm một số
biết giá trị phân
số của nó.

98-99

100

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn
- Biết tìm một số - Tìm được một số khi - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
khi biết giá trị một biết giá trị một phân trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
phân số của nó;
số của nó;
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- AD thực
tiễn

Luyện tập

101

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

24


Luyện tập

§16. Tìm tỉ số của
hai số.

Luyện tập

§17. Biểu đồ phần
trăm.

102

103

104

105

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Biết tìm tỉ số của - Tìm được tỉ số của - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
hai số.
hai số.
trong quá trình học vấn đáp.
vấn đề
tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Đàm thoại, - Giải quyết
vấn đáp.
vấn đề
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo

- SGK,
SGV, Giáo
án.

- Biết cách vẽ biểu - Biết vẽ biểu đồ phần - Có ý thức, cẩn thận
đồ
trăm dưới dạng cột, trong quá trình học
dạng ô vuông và nhận tập
biết được biểu đồ hình
quạt.

- AD thực
tiễn
Luyện tập

106

- Củng cố kiến thức - Rèn luyện kĩ năng - Có ý thức, cẩn thận - Đàm thoại, - Giải quyết
sau bài học
giải một số dạng bài trong quá trình giải vấn đáp.
vấn đề
tập cơ bản sau bài học bài tập
- Thảo luận - Tự học
nhóm.
- Sáng tạo
- Luyện tập
- AD thực
tiễn

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm

- Bảng
phụ, bảng
nhóm
- SGK,
SGV, Giáo
án.
- Bảng
phụ, bảng
nhóm

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×