Tải bản đầy đủ

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Khoa Kế toán

Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN
TẢI DUY LONG................................................………………………………..2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Duy Long...............................................................................................................2
1.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH xây dựng
và vận tải Duy Long ...................................................................................2
1.1.2 Một số chỉ tiêu kế toán chủ yếu............................................................3
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thựctập.................................... 6
1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
9
1.3.1 Tổ chức kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long…………............................................................................................ 9
1.3.2 Chức trách nhiệm vụ sơ đồ tổ chức của bộ phận kinh doanh...............9
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long.....................................................................................................................13

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long …………........................................................................................ 13
1.4.2 Hình thức sổ kết toán Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long............................................................................................................1
4
1.4.3 Hình thức tổ chức công tác kế toán....................................................17
1.4.4 Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại Công ty xây dựng và vận tải
Duy Long.................................................................................................. 17
1.4.5 Hệ thống Báo Cáo Tài Chính............................................................. 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI DUY LONG………………….............................. 19
2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN......................................................................19
2.1.1 Đặc thù chi phối kế toán vốn bằng tiền..............................................19
2.1.2 Chứng từ kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền
tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long .................................... 19


2.1.3 Quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH
xây dựng và vận tải Duy Long ……………………..…………..21
2.1.4 Thực hành kế toán vốn bằng tiền tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long
.
23
2.2 Kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long …...........32
2.2.1 Đặc điểm hàng hóa tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.... .32
2.2.2 Chứng từ kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ hàng hóa tại Công ty
xây dựng và vận tải Duy Long....................................................................32
2.2.3 Quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán hàng hóa tại Công ty xây dựng và
vận tải Duy Long .......... ………………………………………...34
2.2.4 Thực hành kế toán hàng hóa tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long . .36
2.3 Kế toán Tài sản cố định tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long ...........41
2.3.1 Đặc điểm TSCĐ và tình hình quản lý TSCĐ Công ty xây dựng và
vận tải Duy Long ……………………………………………..41
2.3.2 Phân loại và đánh giá TSCĐ tại Công ty xây dựng và vận tải Duy
Long ...........................................................................................................42
2.3.3 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại Công ty xây dựng và vận tải Duy
Long ...........................................................................................................43
2.3.4 Tổ chức kế toán Tổng hợp tăng giảm TSCĐ tại Công ty xây dựng và
vận tải Duy Long ................................................................………………43
2.3.5 Kế toán khấu hao TSCĐ.....................................................................44
2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.........................................48


2.4.1

Hạch toán lao động.............................................................................48
2.4.2 Các hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty xây dựng và vận tải
Duy Long ....................................................................................................49
2.4.3 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
xây dựng và vận tải Duy Long ......................………………………..…...49
2.4.3 Thực hành trên sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
Công ty xây dựng và vận tải Duy Long .....................................................50


2.5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây
dựng và vận tải Duy Long ..................................................................................54
2.5.1

Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán..........................54
2.5.2 Hệ thống sổ kế toán tổng hợp, và hệ số sổ kế toán chi tiết của quá
trình bán hàng..............................................................................................54
2.5.3 Quy trình kế toán doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm doanh
thu bán hàng................................................................................................54
2.5.4 Quy trình kế toán trị giá vốn hàng bán...............................................59
2.5.4 Quy trình kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long ....................................62
2.5.5 Quy trình kế toán xác định kết quả bán hàng.....................................66

2.6

Báo cáo tài chính tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long ............…….66

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC KẾ
TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI DUY
LONG..................…...
68
3.1 Nhận xét........................................................................................................68
3.1.1 Ưu điểm..............................................................................................68
3.1.2 Nhược điểm........................................................................................69
3.2 Kiến nghị.......................................................................................................69
KẾT LUẬN.........................................................................................................72LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hội nhập và mở cửa hiện nay thì tình trạng hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động.
Các công ty, các doanh nghiệp được xây dựng và thành lập lên thì đều có cùng
một mục tiêu chính là tối đa hóa lợi nhuận nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Kế toán là một trong những công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ
cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện hơn. Muốn vậy, chúng ta
không thể không nói đến công tác hoạch toán kế toán. Tất cả các đơn vị từ đơn
vị Hành Chính Sự Nghiệp đến các đơn vị Sản Xuất Kinh Doanh thì công tác kế
toán không thể thiếu. Nó đi kèm với nhiệm vụ quản lý và kiểm soát toàn bộ quá
trình hình thành và phát triển vấn đề tài chính của đơn vị, hay nói các khác là
công tác kế toán làm nhiệm vụ quản lý và kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính
của đơn vị. Chính vì lẽ đó mà công tác kế toán đóng một vai trò đặc biệt quan
trọng đối với Doanh Nghiệp cũng như các Đơn vị Sự Nghiệp.
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long là một công ty hoạt động
trong lĩnh vực Thương mại dịch vụ nên các hạch toán kế toán cũng khá dễ dàng
so với các doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực.
Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán tại Công ty
kết hợp với những kiến thức đã học được ở trường cùng với sự cố gắng của bản
than, đồng thời em nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn
Ths. Đậu Ngọc Châu em xin được trình bày báo cáo thực tập của em như sau:
Báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
Chương 2: Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và
vận tải Duy Long
Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị khái quát về tổ chức kế toán tại
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN
TẢI DUY LONG
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và vận
tải Duy Long.
1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
- Tên đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
Trụ sở chính: Tổ 03, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
- Mã số thuế: 5000287633
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được thành lập ngày 20
tháng 7 năm 2010.
Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh TQ.
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được thành lập dựa trên luật
Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật
định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trong số
vốn do công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản và các quỹ tập trung, được
mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước.
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long là công ty áp dụng hình thức
sở hữu nguồn vốn nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, và xây
dựng nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thị trường về
phát triển doanh nghiệp, tăng tích lũy cho ngân sách, cải thiện đời sống cho công
nhân viên.
Hiện nay công ty kinh doanh những ngành nghề sau:


- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị, vật liệu phục vụ ngành xây dựng,
ngành cơ khí.
- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng,
cơ khí.
- Bán buôn bán lẻ các phụ tùng máy công trình
- Cho thuê xe ô tô tự lái, cho thuê máy xúc...
- Xây dựng các công trình dân dụng,
- Tư vấn giám sát kỹ thuật.
- Tư vấn khảo sát kỹ thuật
* Hàng hóa chủ yêu của công ty: Bộ nạp ắc quy, Bình tích áp, Bộ lọc khí,
Bộ Lọc dầu, Bộ chia dầu, Thanh dầu áp lực, Máy sấy khí, Xi lanh thủy lực, dây
cáp điện các loại…
Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng
và vận tải Duy Long đã có chiến lược phát triển toàn diên, phù hợp với môi
trường kinh doanh luôn biến động như hiện nay, công ty đã và đang tiếp tục phát
huy tiềm năng và thế mạnh kinh doanh của mình.
1.1.1 Một số chỉ tiêu kế toán chủyếu
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được thành lập với vốn đầu
từ ban đầu khoản 10 tỷ đồng, trong đó vốn cố định khoảng 4 tỷ đồng, vốn lưu
động khoảng 6 triệu đồng.
Từ khi thành lập đến nay công ty có 16 nhân viên, trong đó bộ phận quản lý
gồm 10 nhân viên, bộ phận kinh doanh bán hàng gồm 6 nhân viên. Công ty
TNHH xây dựng và vận tải Duy Long năm 2016 áp dụng mức lương tối thiểu trả
nhân viên là 3.000.000 đồng, trong năm 2017 công ty áp dụng mức lương tối
thiểu trả nhân viên là 3.500.000đồng.


Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh trong 3 năm của Công ty TNHH xây dựng
và vận tải Duy Long
Chỉ tiêu
Năm 2015
Tổng
15.000.000.000
doanh thu
Doanh thu
15.000.000.000
thuần
Lợi nhuận 2.861.879.156
gộp
Lợi nhuận 1.007.250.450
từ HĐKD
69.357.000
Lợi nhuận
khác
Tổng lợi
1.155.964.450
nhuận
trước thuế
231.192.890
Thuế
TNDN
phải nộp
Lợi nhuận 924.771.560
sau thuế

Năm 2016
Năm 2017
16.560.000.000 18.500.000.000
16.560.000.000 17.850.000.000
2.875.693,500

2.945.383.300

1.572.640.845

1.945.066.213

45.000.000

30.650.000

1.617.640.845

1.975.716.213

323.528.169

395.143.243

1.294.112.676

1.580.572.970

Bảng 1.2: Bảng phân tích chỉ tiêu tài chính trong 3 năm của Công tyTNHH
xây dựng và vận tải Duy Long

Chỉ tiêu

Năm 2015so với năm
2014
Chênh lệch Tỷ lệ
560.000.000
4%
560.000.000
4%
13.814.344
0.1%
565.390.395 56%
-24,357,000 -65%

Tổng doanh thu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận trước
thuế
461.496.395
Thuế TNDN phải
92.335.279
nộp
Lợi nhuận sau thuế
369.341.116

Nhận xét:

40%

Năm 2016 so với năm
2015
Chênh lệch
Tỷ lệ
2.940.000.000
19%
2.290.000.000
15%
69.689.800
2%
372,425,368
24%
-14.350.000 -68%
358.255.368

40% 71.615.074
40% 286.460.294

22%
22%
22%


Năm 2016 so với năm 2015.
- Năm 2016, Tổng doanh thu thuần đạt hơn 16 tỷ đồng tăng hơn 560 triệu
đồng so với năm 2015 với tỷ lệ tăng là 4%.
- Năm 2016 Doanh thu thuần đạt hơn 16 tỷ đồng tăng hơn 560 triệu đồng
với tỷ lệ tăng 4% so với năm 2015.
- Năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận gộp trong năm 2016 tăng đạt hơn 2 tỷ đồng
tăng hơn 13 triệu đồng so với năm 2015 với tỷ lệ tăng0.1%.
- Năm 2016 chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.007.250.450
đồng tăng 565.390.395với tỷ lệ tăng là 56% so với năm 2015. Nguyên nhân làm
cho Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng là do Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh của công ty năm 2016 tăng cao hơn so với năm 2015 cụ thể tăng
565,390,395 với tỷ lệ tăng là 56%. Tuy nhiên thì chỉ tiêu lợi nhuận khác của
công ty có xu hướng giảm, năm 2015 giảm hơn 24 triệu đồng với tỷ lệ giảm là
65% so với năm 2015.
- Chỉ tiêu thuế TNDN phải nộp năm 2015 tăng 231.192.890 đồng với tỷ lệ
tăng là 40% so với năm 2015.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 924.771.560 đồng tăng
369.341.116 đồng với tỷ lệ tăng là 40% so với năm 2015.

Năm 2017 so với năm 2016
Nhìn vào cột chỉ tiêu so sánh năm 2017 so với năm 2016 ta thấy:
- Năm 2017 tổng Doanh thu đạt 18 tỷ đồng tăng so với năm 2016 là hơn 2
tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 19%.
- Chỉ tiêu Doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 17 tỷ đồng tăng hơn 2 tỷ
đồng với tỷ lệ tăng là 15% so với năm 2016.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp trong năm 2017 cũng tăng so với năm 2016, năm
2016 đạt gần 2 tỷ đồng tăng 69 triệu đồng so với năm 2016 với tỷ lệ tăng là2%.
- Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm 2017 đạt hơn 1.9 tỷ
đồng tăng hơn 358 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 22% so với năm 2016. Nguyên
nhân làm chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng là do Lợi nhuận thuần


từ hoạt động kinh doanh năm 2017 tăng cao so với năm 2016, năm 2017 tăng
gần 372 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 24% so với năm 2016. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi
nhuận khác của công ty trong năm 2017 có xu hướng giảm, năm 2017 chỉ đạt
gần 30 triệu đồng giảm hơn 14 triệu đồng so với năm 2016 với tỷ lệ giảm là68%.
- Chỉ tiêu Thuế TNDN phải nộp năm 2017 tăng hơn 71 triệu đồng so với
năm 2016 với tỷ lệ tăng là 22%.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2017 đạt hơn 1.5 tỷ đồng
tăng 286 triệu đồng so với năm 2016 với tỷ lệ tăng là22%.
=> Tóm lại: Các chỉ tiêu Lợi nhuận của công ty có đều có xu hướng tăng
qua các năm. Sở dĩ các chỉ tiêu đều tăng là do Công ty đã sử dụng các biện pháp
tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh quảng cáo giới thiệu về công ty trên thị
trường, tăng cường công tác bán hàng với mục tiêu vì Lợi nhuận nhưng không
quên tiêu chí Chất và Lượng các sản phẩm bán ra luôn tạo được sự tin tưởng của
các khách hàng. Trong những năm tới, công ty có xu hướng phạt triển mở rộng
thị trường bằng cách mở các chi nhánh công ty trên địa bàn Tuyên Quang và các
tỉnh vùng núi phía bắc. Đa dạng hóa sản phẩm cả về chất lẫn lượng nhằm tạo uy
tín trên thị trường Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống nhân viên, tạo của cải
vật chất cho xã hội nhằm xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thựctập
Bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được tổ
chức trực tuyến chức năng, bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc và các phòng ban
chức năng. Giữa các bộ phận có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên
môn hóa, được giao nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn nhất định, được bố trí
theo từng cấp nhằm thực hiện chức năng quản trị, đứng đầu công ty là Giám
đốc.


*

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.
Giám đốc

Phó GiámĐốc

Văn phòng

Phòng Hành
chính

P.Tài chính kế
toán

Phòng kinh
doanh

Phòng kỹ
thuật

Kho hàng hóa

* Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban
- Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm điều hành trên toàn công ty, là
người xây dựng kế hoạch kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo ký các hợp đồng kinh tế,
tìm các đối tác kinh doanh, trực tiếp quản lý nguồn vốn và là người chi tài khoản
của công ty.
- Phó giám đốc: Là người hỗ trợ công việc cho giám đốc và chịu trách
nhiệm trước các nhiệm vụ được giám đốc giao. Đồng thời, phó giám đốc còn
phụ trách về công tác kỹ thuật và các kế hoạch phòng ban. Phó giám đốc là
người có quyền hạn chỉ đạo chỉ sau Giám đốc.


- Phòng hành chính: Có nhiệm vụ tổng hợp các văn bản, tài liệu trình
giám đốc. Theo lệnh của ban giám đốc xử lý, truyền đạt các thông tin đến các
phòng ban. Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu, hồ sơ, con dấu. Có trách nhiệm
mua văn phòng phẩm, in ấn. Có trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc về các
quyết định, quy chế lao động, tiền lương, tổ chức nhân sự và các chính sách xã
hội có liên quan đến người lao động.
- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tài sản mua về,
kiểm tra, quản lý tài sản hiện có của công ty, cung cấp dịch vụ bảo trì, nnaor
dưỡng máy móc, sửa chữa theo hợp đồng, thực hiện công tác cung cấp dịch vụ
của công ty đến kháchhàng.
- Phòng tài chính kế toán: Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc,
thực hiện công tác thống kê. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, cung cấp kịp thời,
đầy đủ các thông tin cần thiết, chính xác, lập sổ sách, lập báo cáo trình các cơ
quan chức năng. Giúp cho Giám đốc có những quyết định quản lý, đầu tư có
hiệuquả.
- Phòng kinh doanh: Xúc tiến mọi mặt về công tác ký hợp đồng mang lại
lợi ích kinh tế cho công ty. Xây dựng các chiến lược kinh doanh, khai thác, tìm
kiếm, tìm hiểm, mở rộng thị trường, đồng thời là cầu nối giữa khách hàng với
công ty. Giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng vè chất lượng sản phẩm của
công ty cũng như chế độ bảo hành, khuyến mại đối với khách hàng. Thực hiện
chương trình quảng cáo, xúc tiến thương mại, tham gia hội trợ triển lãm để
quảng cáo tạo hình ảnh cho công ty. Định kỳ báo cáo cho ban giám đốc về tình
hình bán hàng, khiếu nại, và mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm
của công ty.
- Phòng kho hàng hóa: Tổng hợp lượng hàng nhập xuất tồn hàng hóa
trong ngày, thực hiện công tác kiểm tra giám sát, quản lý kho hàng hóa, đồng
thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long
Chức trách nhiệm vụ sơ đồ tổ chức của bộ phận kinh doanh
a) Bộ phận bán hàng
Thực hiện triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo yêu cầu của Ban giám
đốc đề ra.
Quản trị hàng hóa, số lượng hàng hóa nhập xuất tồn của công ty, theo dơi
hàng hóa đặt mua hàng hóa.
Tham mưu cho Ban giám đốc để xử lý công tác có liên quan đến hoạt động
kinh doanh của công ty.
Tham gia tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân viên bán hàng khi Công ty
có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên bán hàng mới.
Trưởng phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ theo dõi, giám sát nhân viên
bán hàng của mình, có quyết định khen thưởng kỷ luật.nhân viên đúng đắn,
chính xác.
b) Bộ phận kỹ thuật
Có nhiệm vụ kết hợp với bộ phận bán hàng thực hiện nhiệm vụ cung cấp
dịch vụ.
Bảo trì, bảo dưỡng, hướng dẫn phần mềm, cho thuê xeô tô của Công ty khi
có Hóa đơn hợp đồng mua bán cung ứng dịch vụ. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ
giải quyết các khiếu nại của khách hàng về hàng hóa bị lỗi, hư hỏng.Nhằm mang
lại sự hài lòng của khách hàng trong phong các phục vụ của công ty


1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Duy Long.
Bộ phận kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long gồm 7
nhân viên. Trong đó: 1 trưởng phòng kinh doanh, nhân viên bán hàng gồm 3 nhân
viên, 1 giám sát và 2 nhân viên kỹ thuật cung cấp dịch vụ.
Sơ đồ tổ chức bộ phận kinh doanh
Trưởng phòng
kinh doanh
Giám sát kinh doanh

Nhân viên bán hàng

Nhân viên kỹ thuật dịch
vụ


Quy trình kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Nghiên cứukế

hoạch và chỉ
tiêu bán hàng
Thăm dò ý

Chăm sóc

kiến,sanglọck
háchhàng

kháchhàng
LỢI

NHUẬN
Thốngnhất

đơn hàng

Tiếp cậnkhách

hàng, thiết lập
cuộc hẹn

Thuyết phục

khách hàng

Giới thiệuvà

trình bày

- Quy trình kinh doanh bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long gồm 7 bước:
Bước 1:Nghiên cứu kế hoạch và thiết lập chỉ tiêu bán hàng trưởng phòng
kinh doanh nghiên cứu thiết lập phương án kinh doanh trong tương lai làm sao
để phương án kinh doanh đó đạt chỉ tiêu do Ban giám đôc yêu cầu, vượt chỉ tiêu
mà phòng kinh doanh đang hướng tới.
Bước 2:Thăm dò ý kiến khách hàng, sàng lọc khách hàng từ phương án
kinh doanh đã lập, phòng kinh doanh tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc khách hàng,tìm


kiếm khách hàng tiềm năng, những khách hàng có nhu cầu phù hợp với phương
án kinh doanh đã lập nhờ đó giúp công tác bán hàng tiết kiệm thời gian, chi phí…
Bước 3: Tiếp cận khách hàng, thiết lập cuộc hẹn nhân viên kinh doanh tiến
hành tìm hiểu thông tin khách hàng để liên hệ trực tiếp đến khách hàng tiềm
năng, đề ra mục tiêu, những lợi ích mà công ty hướng tới khách hàng nhằm
thuyết phục khách hàng, bắt đầu tạo mối quan hệ kinh doanh hợp tác giữa khách
hàng với Công ty.
Bước 4:Giới thiệu và trình bày lúc này nhân viên bán hàng sẽ giới thiệu
hàng hóa công ty đang bán trong phương án kinh doanh, trình bày các thông tin
liên quan đến hàng hóa mà Công ty đang bán. Thuyết phục khách hàng mua sản
phẩm cũng như sử dụng dịch vụ của công ty.
Bước 5: Thuyết phục khách hàng, xử lý những thắc mắc của khách hàng về
hàng hóa của công ty lúc này nhân viên bán hàng sẽ khéo léo, vui vẻ trả lời
những thắc mắc của khách hàng về hàng hóa của công ty nhằm cung cấp cho
khách hàng một câu trả lời vừa lòng khách hàng nhất.
Bước 6: Thống nhất đơn hàng lúc này nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ
thuật sẽ cùng với khách hàng thống nhất về mặt số lượng sản phẩm, tên sản
phẩm, giá cả mua bán, và ký kết hợp đồng mua hàng.
Bước 7: Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Long luôn đề ra mục tiêu Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi, mỗi một hợp
đồng hoàn thành và giao bán hoàn thành công ty luôn gọi điện về tình hình sử
dụng hàng hóa của khách hàng, luôn có những dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì tốt
nhất. Vì thế khách hàng sẽ tạo được niềm tin với công ty, cũng như tạo mối quan
hệ gắn kết giữa khách hàng với công ty. Đây là một loại hình chăm sóc khách
hàng mà không cần tốn kém chi phí quảngcáo.


1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Duy Long
1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
1.6 Bộ máy công tác kế toán Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
gồm 5 nhân viên kế toán. Cụ thể: Công ty có 1 kế toán trưởng, 1 kế toán tổng
hợp, và 3 kế toán chi tiết.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long:
KẾ TOÁN
TRƯỞNG
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN THU-CHI

KẾ TOÁN BÁN
HÀNG

KẾ TOÁN HÀNG
HÓA

* Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban kế toán tại Công ty TNHH xây
dựng và vận tải Duy Long
Kế toán trưởng: Tham mưu, trợ giúp cho ban giám đốc trong công ty quản
lý tài chính của công ty. Trực tiếp điều hành bộ máy công tác kế toán tại công ty,
tổ chức kiểm tra đôn đốc các phần hành kế toán trong công ty, chịu trách nhiệm
pháp lý cao nhất về số liệu kế toán trước cơ quan thuế và cơ quan


chủ quản khác. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý tiền, tài sản cho hoạt động
kinhdoanh.
- Kế toán tổng hợp: Theo dõi tổng quát tình hình hoạt động của toàn công
ty. Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp về tình hình tài chính. Xác định kết quả
hoạt động kinh doanh và trích lập quỹ cho công ty, bảo quản và lưu trữ số liệu
kế toán, ngoài ra còn có vai trò theo dõi tình hình tăng giảm khấu hao TSCĐ,
theo dõi phân bổ chi phí trảtrước…
- Kế toán thu-chi :Theo dõi và trực tiếp ghi chép các nghiệp vụ phát sinh
liên quan đến tiền mặt, tiền ngân hàng cũng như các khoản nợ của khách hàng.
Có trách nhiệm đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Căn cứ vào phiếu thu, chi,
giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng để thực hiện hạch toán thu chi hàng
ngày trên sổ kế toán, theo dõi thường xuyên đối chiếu số liệu kế toán với thủquỹ
để tránh tình trạng thấtthoát.
- Kế toán bán hàng: Tổ chức sổ sách kế toán phù hợp với phương pháp
bán hàng của công ty. Theo dõi hóa đơn, chứng từ, hợp đồng liên quan đến bán
hàng so sánh giữa chứng từ với sổ sách kế toán, theodõi tình hình tăng giảm
hàng hóa, theo dõi giá cả hàng hóa trong suốt quá trình kinhdoanh.
- Kế toán hàng hóa: Phụ trách việc ghi chép hoạt động nhập xuất kho hàng
hóa của công ty, hàng ngày theo dõi,ghi chép và phản ánh tình hình nhập xuất hàng
hóa, theo dõi tập hợp chi phí và tính giá thành giá vốn sản phẩm hàng hóa…
1.6.1
Duy Long

Hình thức sổ kế toán Công ty TNHH xây dựng và vận tải

a.Trình tự ghi sổ kếtoán
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long áp dụng hình thức ghi sổ kế
toán Nhật ký chung.
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long sử dụng các loại sổ kế toán
chủ yếu sau:
- Sổ nhật kýchung.
- Sổcái.
- Sổ quỹ tiềnmặt.
- Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả.


Ngoài ra còn có các sổ, thẻ kế toán chi tiết…
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long không mở sổ kế toán Nhật ký
đặc biệt.
Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty
TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
Chứng từ gốc

Sổ nhật ký chung

Bảng cân đối số
phát sinh
Sổ cái

Báo cáo tài chính

: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng hoặc định kỳ
: Quan hệ đối chiếu

Sổ, thẻ kế toán chi
tiết

Bảng tổng
hợp chi tiết


* Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty
TNHH xây dựng và vận tải Duy Long:
Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ,
đầu tiên ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi
trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản kế toán phù hợp. Đồngthời
ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán chi tiết có liênquan.
- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối
số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và
bảng tổng hợp chi tiết đã được lập từ các sổ kế toán chi tiết được dùng để lập các
Báo cáo Tài chính. Về nguyên tắc thì tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh
có trên Bảng Cân Đối Kế Toán phải bằng với tổng số phát sinh nợ và tổng số
phát sinh có trên Sổ Nhật Ký Chung.
- Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra, kế tán tiến hành vào sổ kế
toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp để cho ra tài liệu cuối cùng là hệ thống Báo
Cáo Tài Chính.
b. Luân chuyển chứng từ tại tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Duy Long
Tất cả các chứng từ kế toán của tại Công ty lập hay từ bên ngoài chuyển
đến đều được tập trung tại phòng Kế toán của Công ty. Bộ phận kế toán của
công ty có trách nhiệm kiểm tra tính có thật, và xác minh tính pháp lý của chứng
từ đó thì sau đó chứng từ đó mới được sử dụng để ghi sổ kế toán.
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm:
- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kếtoán.
- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình
lên cho giám đốc xem xét, kýduyệt.
- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kếtoán.
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kếtoán.


1.6.2 Hình thức tổ chức công tác kế toán.
Công ty tổ chức công tác kế toán tiến hành theo hình thức tổ chức công
tác kế toán tập trung.
- Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
- Công ty áp dụng chế độ kế toán theoThông tư 200 của Bộ Tài Chính phát
hành ngày 22/12/2014.
- Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thườngxuyên.
- Công ty áp dụng tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp bình quân
gia quyền.
- Công ty áp dụng phương pháp tính khấu hao theo phương pháp khấu hao
đường thẳng.
- Công ty hạch toán và kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ thuế.
- Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng làm đơn vị tiền tệ giao
dịch và hạch toán trong kế toán.
- Công ty lập báo cáo theo quý, theo năm.
1.6.3 Hệ thống Báo Cáo Tài Chính
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long sử dụng hệ thống BCTC
gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo Tài
chính năm của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán được trình bình theo mẫu số B 01 –DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày theo mẫu số B02 –DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày theo mẫu số B 03 –DN
- Bản thuyết minh Báo cáo Tài Chính theo mẫu số B 09 –DN
* Báo cáo Tài chính giữa niên độ của Công tyđược sử dụng là BCTC giữa
niên độ dạng đầy đủ. Hệ thống sổ BCTC bao gồm:


- Bản cân đối kế toán giữa niên độ được trình bày theo mẫu số B 01a –DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trình bày theo mẫusố
B 02a –DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ trình bày theo mẫu số B03a –DN
- Thuyết minh báo cáo Tài chính chọn lọc trình bày theo mẫu số B09a–
DN Ngoài ra, Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long còn sử dụng
một số báo cáo quản trị nội bộ sau:
- Báo cáo doanh thu
- Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
- Báo cáo công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng.


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG
TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI DUY LONG KẾ TOÁN
VỐN BẰNG TIỀN
2.1.1 Đặc thù chi phối kế toán vốn bằng tiền
*/ Khái niệm
Vốn bằng tiền là một bộ phận ;thuộc tài sản lưu động của công ty, làm chức
nằng làm vật ngang giá chung trong các mối quan hệ trao đổi mua bán, thanh
toán các khoản nợ… Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền là tài
sản được sử dụng linh hoạt nhất và nó được tính vào khả năng thanh toán tức
thời của Doanh nghiệp. Vì vậy, bất kỳ một Doanh nghiệp nào đều cần phải có
vốn bằng tiền trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
*/ Đặc điểm của kế toán vốn bằng tiền
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng
nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của Doanh nghiệp hoặc mua sắm các loại
vật tư hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời vốn bằng
tiền cũng là kết quả của việc mua bán và thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy,
quy mô vốn bằng tiền đòi hỏi Doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ do
vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao, nên nó là đối tượng của gian lận sai sót.
Vì vậy, việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý
thống nhất của Nhà nước chẳng hạn: lượng tiền mặt tại quỹ của Doanh nghiệp
dùng để chi tiêu hàng ngày không vượt quá mức tồn quỹ mà Doanh nghiệp và
Ngân hàng đã thỏa thuận theo hợp đồng thương mại…
2.1.2

Chứng từ kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng và vận

tải Duy Long
2.1.3

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long sử dụng một số loại chứng từ sau: Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo


nợ, giấy báo có, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, giấy đề nghị thanh toán, giấu tạm
ứng tiền, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước… Các chứng từ kế toán vốn bằng
tiền tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long đều được sử dụng đúng
theo khuôn mẫu, pháp lý mà Bộ Tài Chính yêu cầu. Giấy báo nợ, giấy báo có đều
được Ngân hàng đầu tư và phát triển Tuyên Quang báo cáo về công ty.
2.1.3.1

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền tại Công

ty xây dựng và vận tải Duy Long.
Bộ phận kế toán tiền tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
tiếp nhận giấy đề nghị thu (đề nghị chi) của bộ phận phòng ban có nhu cầu thu
( chi ) tiền. Tại đây, kế toán tiền xem xét tính hợp lý hợp lệ của yêu cầu, kiểm tra
các chứng từ đề nghị thu (chi ) vừa tiếp nhận rồi chuyển giấy đề nghị sang cho
kế toán trưởng xem xét phê duyệt và ký. Sau đó, kế toán tiếp tục chuyển giấy đề
nghị sang cho Giám Đốc hay Phó Giám Đốc xem xét hợp lý, phù hợp với thực
tiễn công ty và giám đốc ký vào giấy đề nghị. Tiếp theo, kế toán tiền tại công ty
sẽ tiếp tục kiểm tra sự đầy đủ của các chứng từ có liên quan đề thu (chi ) tiền,
sau đó sẽ lập Phiếu thu (phiếu chi ) hoặc ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi. Sau khi lập
chứng từ xong kế toán tiền sẽ chuyển cho Kế toán trưởng ký trước khi chuyển
cho Ban giám đốc ký. Sau đó, phiếu thu (phiếu chi ) sẽ được chuyển cho Thủ
quỹ tại Công ty tiến hành thu tiền (chi tiền ). Thủ quỹ sẽ giữ lại 1 liên phiếu thu
tiền và một liên phiếu chi tiền. Bộ chứng từ gốc kèm theo phiếu thu (phiếu chi )
sẽ trả lại cho kế toán tiền. Đối với ủy nhiệm chi kế toán tiền trực tiếp giao dịch
với ngân hàng và giữ lại ủy nhiệm chi có dấu đóng xác nhận của ngân hàng
Ngân hàng đầu tư và phát triển Tuyên Quang. Cuối cùng, kế toán tiền căn cứ
vào chứng từ ghi định khoản kế toán vào sổ và tiến hành lưu trữ, bảo quản
chứng từ.


2.1.4

Quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán vốn bằng tiền tại Công ty

TNHH xây dựng và vận tải Duy Long
2.1.5

Kế toán thu chi tiền mặt

2.1.6

Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán thu chi tiền mặt tại Công ty TNHH xây

dựng và vận tải Duy Long
Phiếu thu chi tiền mặt

Sổ nhật ký chung

Sổ chi tiết tài khoản tiền
mặt

Bảng tổng hợp
chi tiết
- Kế toán tổng hợp, kế toán tiền Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy
Sổ cái TK 111

Long hàng ngày căn cứ vào các chứng từ “Phiếu thu, chi tiền mặt” kế toán tổng
hợp của công ty sẽ ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số
liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái Tài khoản tiền mặt. Đồng
thời kế toán tiền tại công ty ghi các nghiệp vụ thu, chi tiền vào sổ kế toán chi tiết
tài khoản tiền mặt. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái tài
khoản tiền mặt của kế toán tổng hợp so sánh với bảng tổng hợp chi tiết của kế
toán tiền xem có khớp số liệu không, nếu không khớp kế toán cần kiểm tralại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x