Tải bản đầy đủ

ngân hàng BT SỐ TỰ NHIÊN -PHÂN SỐ -MỨC 3 -lớp 4

SỐ TỰ NHIÊN – PHÂN SỐ
Mức 3
1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
3.

X+

3 4
......
+
=
5 ...... 35
8
2 ........
− =
....... 4
12

3 4 5
= x

5 5 3

a. X =

11
15

b. X =

20
5

c. X =

17
5

d. X =

13
15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×