Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 24: Tính chất của oxi

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI
A. Mục tiêu
- Nắm được ở nhiệt độ thường oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước,
nặng hơn không khí.
- Khí oxi là đơn chất rất hoạt động tác dụng dễ dàng với nhiều kim loại, phi kim và hợp
chất. Trong hợp chất oxi luân có hoá trị II.
- Viết được phương trình phản ứng với S, P, Fe.
- Nhận biết được khí oxi, biết cách sử dụng đèn cồn và cách đốt một số chất trong oxi.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Lọ đựng khí oxi, khay nhựa, muôi sắt, kẹp, đèn cồn.
+ Hoá chất : Khí oxi đựng sắn trong lọ, bột S, P, H2O, dây sắt.
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

GV : Yêu cầu HS quan sát lọ chứa khí HS : Nhận xét.
oxi.
+ Là chất khí không màu, không mùi, ít
? Nhận xét trạng thái, màu sắc, mùi vị.
tan trong nước, nặng hơn không khí. Hoá

0
? Bằng sự hiểu biết của mình em hãy nêu lỏng ở -183 C.
tính chất vật lí của oxi.
Hoạt động 2 ( /)
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Tác dụng với phi kim

a) Thí nghiệm
Đốt S trong oxi

HS : Hoạt động nhóm tiến hành thí
nghiệm.

GV : Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm Nhận xét : S cháy trong không khí với
ngọn lửa xanh nhạt, nhỏ. S cháy trong lọ
đốt S trong oxi như (SGK).
oxi mánh liệt.

TaiLieu.VN

Page 1


? Quan sát hiện tượng.

+ PTHH

GV : Sản phẩm tạo thành là SO2.

S

+

O2

o

t
��? Viết phương trình phản ứng.

SO2

(lưu huỳnh đi oxit)
HS : Tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

b) Thí ngiệm

+ HS đọc các bước tiến hành thí nghiệm

Đốt P trong oxi

(SGK)

GV : Hướng dẫn học sinh tiến hành thí + Nhận xét :
nghiệm nhóm với mội dung thí nghiệm
P cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng
như SGK.
chói, có bột trắng bám vào thành lọ.
? Quan sát và rút ra nhận xét.
PTHH
GV : Bột trắng là điphotpho pentaoxit.
P2O5.
? Viết phương trình phản ứng.

t
4 P + 5 O2 ��
� 2 P2O5
o

(điphotpho pentaoxit)
Hoạt động 5 ( /)
LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ

Câu 1 :
Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao cá sống được trong nước ? Những lĩnh
vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng bình oxi để hô hấp.
Câu 2 :
Viết phương trình phản ứng than (thành phần chính là C) cháy trong oxi tạo ra khí cacbonic
(CO2)
GV : Yêu cầu HS làm vào vở và gọi 2 HS lên bảng chữa
Chấm vở một số học sinh.
Hoạt động 6 ( /)
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Bài tập : 1, 2, 4, 6 (SGK Tr : 84)

TaiLieu.VN

Page 2


BÀI 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI (TT)
A. Mục tiêu
- Nắm được ở nhiệt độ thường oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước,
nặng hơn không khí.
- Khí oxi là đơn chất rất hoạt động tác dụng dễ dàng với nhiều kim loại, phi kim và hợp
chất. Trong hợp chất oxi luân có hoá trị II.
- Viết được phương trình phản ứng với S, P, Fe.
- Nhận biết được khí oxi, biết cách sử dụng đèn cồn và cách đốt một số chất trong oxi.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Lọ đựng khí oxi, khay nhựa, muôi sắt, kẹp, đèn cồn.
+ Hoá chất : Khí oxi đựng sắn trong lọ, bột S, P, H2O, dây sắt.
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 : Nêu tính chất vật lí của oxi và viết phương trình phản ứng sau :
S

+

O2

P +

O2

o

t
��

o

t
��


Câu 2 : Chữa bài 4 (SGK Tr : 84)
Hoạt động 2 ( /)
2. Tác dụng với kim loại
Thí nghiệm
Đốt sắt trong oxi

HS : Nêu các bước tiến hành thí nghiệm.
(SGK)

GV : Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm + Nhận xét
như SGK.
Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn
? Quan sát, nhận xét.
lửa, không có khói, tạo các hạt nhỏ màu
nâu đỏ.

TaiLieu.VN

Page 3


GV : Hạt màu nâu đỏ là Sắt (II. III) oxit PTHH
là công thức Fe3O4 đọc là oxit sắt từ.
3 Fe (r)
? Viết phương trình phản ứng.

t
+ 2 O2 (k) ��
� Fe3O4 (r)
o

(nâu đỏ)

Hoạt động 3 ( /)
3. Tác dụng với hợp chất

? Nêu quá trình đốt cháy khí mê tan, khí
ga.
HS :
GV : Biết sản phẩm cháy thu được là CO2 Khí CH cháy trong không khí toả nhiều
4
và H2O.
nhiệt.
? Viết phương trình phản ứng

PTHH
t
CH4(k) + 2O2 (k) ��
� CO2(k) + 2H2O (l)
o

Hoạt động 4 ( /)
LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ
Bài tập 1:
Chọn chất và hệ số hoàn thành phương trình phản ứng sau :
a)
b)
c)
d)
e)

Na +
?
+
? +
C2H4
C +

t
? ��
� Na2O
t
O2 ��
� MgO
t
O2 ��
� Al2O3
t
+ O2 ��
� CO2 + ?
t
O2 ��
� ?
o

o
o

o

o

Bài tập 2 :
Qua các phương trình phản ứng của đơn chất oxi tác dụng với các chất ? Em có nhận xét gì về
đơn chất oxi.
GV : Yêu cầu HS làm vào vở, chấm vở một số HS và gọi HS lên bảng chữa.
GV : Kết luận
Khí oxi là một đơn chât phi kim rất hoạt động đặc biệt là ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia
phản ứng hoá học với nhiều kim loại, phi kim, hợp chất.
Trong các hợp chât, nguyên tố oxi luân có hoá trị II.

TaiLieu.VN

Page 4


Hoạt động 5 ( /)
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Bài tập : 3, 5 (SGK Tr : 84)

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×