Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 25: SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ƯNG
DUNG CUA OXI
A. Mục tiêu
- Hiểu sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.
- Hiểu phản ứng hoá hợp trong đó chỉ có một chất mới tạo thành từ 2 hay nhiều chât ban
đầu, lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được những ứng dụng oxi với hô hấp con người, động thực vật và đốt cháy nhiên
liệu.
- Tiếp tục rèn kĩ năng viết công thức hoá học của oxi và phản ứng hoá học tạo thành oxit.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Tranh ứng dụng của khí oxi.
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 : Viết phương trình phản ứng của oxi với các chất : P, S, Fe, CH4.
Câu 2 : Chữa bài tập 5 (SGK Tr : 84)
Hoạt động 2 ( /)
I. SỰ OXI HOÁ

GV :Những phản ứng hoá học của oxi với HS : Định nghĩa

các chất P, S, Fe, CH4 được gọi là sự oxi + Sự oxi hoá là sự tác dụng của oxi với
hoá.
một chất.
? Sự oxi hoá là gì.
Chất đó có thể là đơn chất, có thể là hợp
chất.
Hoạt động 3 ( /)
II. PHẢN ỨNG HOÁ HỢP
? Hãy điền số thích hợp vào bảng sau :

TaiLieu.VN

Page 1


Phương trình hoá học
4P

+ 5 O2

3 Fe + 2 O2

Số chất phản ứng

Số chất sản phẩm

� 2 P2O5

2

1Fe3O4

2

1


2

1

CaO +

H2O �

Ca(OH)2

CaO +

CO2 �

CaCO3

GV : Các phản ứng trên gọi là phản ứng
hoá hợp.
? Phản ứng hoá hợp là gì.

HS : Định nghĩa (SGK)

GV : Giới thiệu về phản ứng toả nhiệt.

+ ở nhiệt độ thường các phản ứng hoá
? ở nhiệt độ thường các phản ứng hoá học học hầu như không xảy ra.
trên có xẩy ra không.
+ Nâng đến nhiệt độ nhất định các phản
? ở nhiệt độ nhất định khơi mào phản ứng ứng sẽ cháy và toả nhiều nhiệt.
có hiện tượng gì.
Hoạt động 4 ( /)
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI

GV : Treo tranh ứng dụng của oxi.

HS : Thảo luận nhóm.

? Kể những ứng dụng chính của oxi trong a) Sự hô hấp
đời sống mà em biết.
- Để oxi hoá các chất dinh dưỡng trong
cơ thể người và động vật.
- Dùng cho những phi công, thợ lặn,
GV : Yêu cầu HS thảo luận nhóm đưa ra chiến sĩ chữa cháy, đều thở bằng oxi
trong các bình đặc biệt.
những ứng dụng của oxi.
b) Sự đốt cháy nhiên liệu
- Trong công nghiệp sản xuất gang, thép.
- Đốt cháy nhiên liệu.
- Hỗn hợp oxi lỏng với vật liệu xốp làm

TaiLieu.VN

Page 2


vật liệu nổ.
- Đốt nhiên liệu trong tên lửa.
………………….
Ho¹t ®éng 5 ( /)
LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ
Cân bằng các phản ứng sau và cho biết phản ứng nào là phản ứng hoá hợp.
Al + O2 � Al2O3
Fe + H2O � FeO + H2
SO3 + H2O � H2SO4
BaO + H2O � Ba(OH)2
Hoạt động 6 ( /)
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK TR : 87)

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×