Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 28: Không khí Sự cháy

MÔN: HÓA HỌC 8

Tiết 43 - Bài 28 :

KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau:
A

Không khí là một nguyên tố hóa học

B

Không khí là một đơn chất

C

Không khí là một hợp chất của hai nguyên tố là nitơ và oxi


D

Không khí là một hỗn hợp của nitơ, oxi và một số chất khác

Rất tiếc, em đã trả
lời sai

Chính xác


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây
về thành phần thể tích của không khí :
A

21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2,
CO, khí hiếm,...)

B

21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C

21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO,
CO2, khí hiếm,...)

D

21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
Sai rồi

Chính xác


KIẾN THỨC BÀI CŨ
Kiến thức trọng tâm
 Không khí là hỗn hợp
nhiều chất khí:
78% khí nitơ.


21% khí oxi.
1% các khí khác.
 Mỗi người cần góp phần
giữ gìn cho không khí trong
sạch


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

II. Sự cháy và sự Oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.

Sự cháy là sự Oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
Thế nào là sự cháy?

Cháy nhà

Cháy rừng


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

Thảo luận 1
Quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:
Sự cháy của một chất trong không khí và trong
oxi có gì giống và khác nhau. Vì sao?


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.

Đáp án câu hỏi thảo luận 1

1. Sự cháy.

* Giống nhau: Đều là sự oxi hoá

Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

* Khác nhau:
Sư cháy của một chất
trong không khi

Sự cháy của một chất
trong oxi

- Xảy ra chậm hơn
- Tạo ra nhiệt độ thấp
hơn

- Xảy ra nhanh hơn
- Tạo ra nhiệt độ cao
hơn

* Giải thích
Vì trong không khí thể tích khí Nitơ gấp 4 lần thể tích
khí oxy, diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử Oxy ít
hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần
nhiệt bị tiêu hao để đốt nóng khí Nitơ nên nhiệt độ đạt
được thấp hơn.


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.

2. Sự oxi hoá chậm.
Em hãy nêu ví dụ sự oxi hóa diễn ra
trong tự nhiên hoặc trong cơ thể?
* ví dụ 1

Sự Oxi hóa của kim loại trong không khí


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy: Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.
* ví dụ 2

Cơ thể

Nước và
muối khoáng

Tế bào

Năng lượng cho cơ thể

Oxi

Sự trao đổi chất
Chất hữu cơ

CO2 và chất
bài tiết

Sự oxi hoá thức ăn trong cơ thể.


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

2. Sự oxi hoá chậm.
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.

Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả
nhiệt nhưng không phát sáng.
Thế nào là sự oxi hóa chậm?

Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có
toả nhiệt nhưng không phát sáng.

Sự Oxi hóa kim loại trong không khí


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

2. Sự oxi hoá chậm.
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có
toả nhiệt nhưng không phát sáng.

Thảo luận 2
Quan sát hình ảnh, nghiên cứu thông tin SGK thảo
luận nhóm trả lời câu hỏi sau:

Sự cháy và sự oxi hóa chậm giống và khác
nhau như thế nào?


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

2. Sự oxi hoá chậm.
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.

Đáp án câu hỏi thảo luận 2

1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có
toả nhiệt nhưng không phát sáng.

Đặc điểm

Sự cháy

Sự Oxi hóa chậm

Giống nhau

Có tỏa nhiệt

Có tỏa nhiệt

Khác nhau

Phát sáng

Không phát sáng


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

2. Sự oxi hoá chậm.
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có
toả nhiệt nhưng không phát sáng.
(Trong một số điều kiện nhất định,
sự Oxi hóa chậm có thể chuyển
thành sự cháy)

Trong một số điều kiện nhất định, sự Oxi
hóa chậm có thể chuyển thành sự cháy.


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có
toả nhiệt nhưng không phát sáng.
(Trong một số điều kiện nhất định,
sự Oxi hóa chậm có thể chuyển
thành sự cháy)
3. Điều kiện phát sinh và các biện
pháp dập tắt sự cháy.

a. Điều kiện phát sinh sự cháy:

3. Điều kiện phát sinh và các
biện pháp dập tắt sự cháy.
a. Điều kiện phát sinh sự cháy:
Ta để cồn, gỗ, than trong không khí
chúng không tự bốc cháy. Vậy muốn
cháy được phải có điều kiện gì?
Đốt nóng chất cháy, có đủ oxi…


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
và phát sáng.

3. Điều kiện phát sinh và các
biện pháp dập tắt sự cháy.
a. Điều kiện phát sinh sự cháy:

2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có
toả nhiệt nhưng không phát sáng.
(Trong một số điều kiện nhất định,
sự Oxi hóa chậm có thể chuyển
thành sự cháy)
3. Điều kiện phát sinh và các biện
pháp dập tắt sự cháy.

a. Điều kiện phát sinh sự cháy:
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
- Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.

Vậy em hãy nêu các điều
kiện phát sinh sự cháy?
Trả lời
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
- Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và
phát sáng.
2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả
nhiệt nhưng không phát sáng.
(Trong một số điều kiện nhất định, sự
Oxi hóa chậm có thể chuyển thành sự
cháy)

3. Điều kiện phát sinh và các biện
pháp dập tắt sự cháy.

a. Điều kiện phát sinh sự cháy:
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
- Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.

b. Biện pháp dập tắt sự cháy:

3. Điều kiện phát sinh và các
biện pháp dập tắt sự cháy.
b. Biện pháp dập tắt sự cháy:
Thông thường trong phòng thí
nghiệm khi muốn tắt ngọn lửa đèn
cồn, các em sẽ thực hiện biện pháp
nào. Tại sao thực hiện biện pháp đó?

Trả lời
Lấy nắp đậy lên ngọn lửa đèn cồn
→ ngăn cách oxi với ngọn lửa.


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và
phát sáng.
2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả
nhiệt nhưng không phát sáng.
(Trong một số điều kiện nhất định, sự
Oxi hóa chậm có thể chuyển thành sự
cháy)

3. Điều kiện phát sinh và các biện
pháp dập tắt sự cháy.

a. Điều kiện phát sinh sự cháy:
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.

3. Điều kiện phát sinh và các
biện pháp dập tắt sự cháy.
b. Biện pháp dập tắt sự cháy:

Vậy em hãy nêu các điều
kiện dập tắt sự cháy?
Trả lời

b. Biện pháp dập tắt sự cháy:

- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống
dưới nhiệt độ cháy.

- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống
dưới nhiệt độ cháy.

- Cách li chất cháy với oxi.

- Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.

- Cách li chất cháy với oxi.


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY
II. Sự cháy và sự oxi hóa chậm.
1. Sự cháy.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và
phát sáng.
2. Sự oxi hoá chậm.
Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả
nhiệt nhưng không phát sáng.
(Trong một số điều kiện nhất định, sự
Oxi hóa chậm có thể chuyển thành sự
cháy)

3. Điều kiện phát sinh và các biện
pháp dập tắt sự cháy.

a. Điều kiện phát sinh sự cháy:
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
- Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.

b. Biện pháp dập tắt sự cháy:
- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống
dưới nhiệt độ cháy.
- Cách li chất cháy với oxi.

3. Điều kiện phát sinh và các
biện pháp dập tắt sự cháy.
b. Biện pháp dập tắt sự cháy:

Trong sinh hoạt nếu em phát hiện có
đám cháy xảy ra thì phải làm gì?


Tiết 43 - Bài 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

TỔNG KẾT
* Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt
nhưng không phát sáng.
* Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát
sáng.Điều kiện phát sinh sự cháy là: Chất phải
nóng đến nhiệt độ cháy; phải có đủ khí oxi cho
sự cháy.
* Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện một
hoặc đồng thời cả hai biện pháp: Hạ nhiệt độ
của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy; cách
li chất cháy với khí oxi.


CỦNG CỐ
Bài tập 1:Em hãy chọn phương pháp đúng để
dập tắt ngọn lửa do xăng dầu.
Dùng quạt để
quạt tắt ngọn lửa

Dùng vải dày hoặc
cát phủ lên ngọn lửa

Dùng nước tưới
lên ngọn lửa

A

B

C

Giải thích
Dùng quạt: Cung cấp
thêm oxi, ngọn lửa sẽ cháy
lớn hơn

Dùng vải dày hoặc cát

Dùng nước: Xăng dầu

phủ lên ngọn lửa sẽ

nhẹ, nổi lên mặt nước sẽ

ngăn cách được chất

lan rộng ra làm đám lửa

cháy với oxi

cháy to hơn


CỦNG CỐ
Bài tập 2

Em có nhận xét gì về hai trường hợp dập cháy trên?

H2O

H2O

Sự cháy do: Xăng, dầu…
Sự cháy do: Than, gỗ…
Hình ảnh mô phỏng sử dụng nước để dập cháy do than, gỗ và cháy do xăng, dầu


CỦNG CỐ
Bài tập 3
Điểm giống nhau giữa sự
cháy và sự oxi hoá chậm là:

A. Có toả
nhiệt.

B. Đều là
sự oxi hoá

C. Có phát
sáng

D. Cả A &
B
B
Đáp án đúng

E. Cả B
&C


Từ khóa

1

S Ự S Ố N G

SỰ

2

K A R L S H E X I N


S

3
4
5
6

C

CC

S Ứ C K H Ỏ E

HH

C A C B O N I

T R Ồ N G C Â Y X A N H
Á N H K I

M

ÁY


4là
Không
khí
ôtrong
nhiễm
hưởng
rất
lớn
Câu
Câu
56::không
:đầu
Đây
Đatrong
số
làcócác
một
nguyên
những
tốảnh
phi
biện
kim
pháp
bảo
cókhông
vệsự sống
CCâu
âu32:1Câu
:Đây
tiên
phát
hiện
ra
oxi
duy
sự..................
cháy,
Câu
một
những
chất
khí
gây trì
ôkhông
nhiễm
khí.
:Người
Nếu
oxi,
trái
đất
sẽ
không
còn
đến
không
tính
chất
khígần
vật
trong

này.
lành
ôngười.
nhiễm.
và chiếm
thể..................................con
tích
bằng
1/5tránh
thể tích
không khí là ................


Hướng dẫn - dặn dò :
 Học bài cũ và làm các bài tập SGK .
 Ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài
luyện tập 5.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×