Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 29: Bài luyện tập 5

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8


KIỂM TRA BÀI CŨ:
Không khí là gì ? Em hãy cho biết thành của
không khí ?


THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ ( theo thể tích)
Khí Oxi
21%

1%

Các khí khác
Khí Nitơ

78%


TRÒ CHƠI Ô CHỮO

S

S

X

O

X

I
Z

1

I

T

B

A

O

X

I

T

K

M

nO4

H

Ó

A

H

H

Ô

HP

N

H

IT

Đ

T

RN

G

K

H

Í

P

H

Â

N

HO

X

I

H

Ó

AƠ

2
3
4
5

P

6


7
8
9

OXI - KHÔNG KHÍ

Y

10

Tác dụng với đơn chất
phi
kim
S, nhiên
P,..
Đốt
liệu
Oxit
bazơ
Tác dụng với đơn chất
KClO3
kim loại
Oxitnhư
axitFe
Tác dụng với hợp chất
như metan

CÂU
CÂU1:754
Câu
CÂU
CÂU
CÂU
3
610
CÂU
8
--74CHỮ
CÁICHỮ
CÁICÂUCÁI9
--7
-6
3-4
CHỮ
CÁICHỮ
CHỮ
CÁI-7
CHỮ
CÁI5
CHỮ
CÁICác
phản
ứng
CÂU
11
CTHH
của2chất
hợp
-CÂU
3Hợp
CHỮ
CÁILà
Tên
1
đơn
một
loại
Tên
một
chất
loại
lĩnh
vực
Sản
phẩm
cháy
của
khí
oxi
-Sản
8 CHỮ
CÁI-8Một
CHỮ
CÁIChất
giàu
oxi
phẩm
cháy
phản
phi
kim
ứng
rất

phản

2
nguyên
ứng

tố,
ứng
dụng
của
phốt
pho
với
phi
kim,
CaO,
CuO,
Na
2O
Sự
tác
dụng

4
nguyên
tử
của
lưu
huỳnh
một
hoạt
sản
động,
phẩm
từ
trong
một
chất
đó

quan
trọng
làchất
chất
rắn
kim
loại,
hợp
của
oxi
với
Oxi,
thường
dùng
đều

các
hợp


mùi
được
đặc
tạo
biệt
thành
một
ban
đầu
nguyên
tạo
tố
của
khí
oxi
dạng
bột

Chất
đều
cần
một
chất
điều
chế
khí
oxi
chất
thuộc
loại
…..
hắc

thể….
từ

hai
ởoxi
hay
nhiệt
nhiều
thành

hai
gọi
hay

cần
cho
người
màu
……
cógọi
điều
kiện
này
là……
trong
phòng
chất
độban
cao
đầu
nhiều
…………….
chất
mới

động
vật
thí nghiệm

11

TỪ KHÓA CÓ 11 CHỮ
CÁI LÀ TÊN CỦA 1
CHƯƠNG ĐÃ HỌC


Tiết 44

1. Tính chất hóa học của oxi
2. Ứng dụng và điều chế khí oxi
3. Khái niệm oxit, phân loại oxit
4. Thế nào là sự oxi hóa
5. Thành phần không khí về thể tích
6. Thế nào là phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy


BÀI TẬP 1/100 SGK
Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của
các đơn chất: Cacbon, Photpho, Hiđro, Nhôm, biết rằng các sản
phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức là: CO2 , P2O5 ,
H2O, Al2O3 . Gọi tên các sản phẩm.
Cacbon cháy trong oxi

to

Cacbon đioxit

to

Điphotpho pentaoxit

C + O2  CO2

Photpho cháy trong oxi 4P + 5O2  2P2O5
Hiđro cháy trong oxi
Nhôm cháy trong oxi

to

2H2 + O2  2H2O
to
4Al + 3O2   2Al2O3

Nước
Nhôm oxit


Bi tp 2/100 sgk
Những biện pháp phải thực hiện để
dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu
thực hiện đợc các biện pháp ấy thì
sẽ dập tắt đợc sự cháy?


BÀI TẬP 3/101 SGK

Phân loại, sắp xếp các chất có công thức sau vào bảng:
Na2O, CO2 , MgO, Fe2O3 , SO2, P2O5
OXIT BAZƠ
Công thức
Tên gọi

OXIT AXIT
Tên gọi

Công thức

Natri oxit

Na2O

Cacbon đioxit

Magie oxit

MgO

Lưu huỳnh đioxit

Sắt (III) oxit

Fe2O3

Điphotpho penta oxit P2O5

CO2
SO2


Bài tập 4/101 sgk
Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu
đúng:
Oxit là hợp chất của oxi với:
A. Một nguyên tố kim loại
B. Một nguyên tố phi kim khác
C. Các nguyên tố hóa học khác
D. Một nguyên tố hóa học khác
E. Các nguyên tố kim loại


Bài tập 5/101 sgk
Những câu nào sau đây phát biểu sai:
A. Oxit được chia làm hai loại chính là oxit axit và oxit
bazơ.
B. Tất cả các oxit dều là oxit axit
C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ
D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng
với một axit
E. Oxit axit đều là oxit của phi kim
F. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại và tương ứng với
một bazơ


BÀI TẬP 6/101 SGK

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại
phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân huỷ?
t
a/ 2KMnO4 
K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân huỷ)
o

b/ CaO + CO2   CaCO3
c/ 2H2 + O2
d/ Cu(OH)2

o

t


to

 

2H2O
CuO + H2O

(Phản ứng hoá hợp)
(Phản ứng hoá hợp)
(Phản ứng phân huỷ)


Bi tp 7/101 sgk
Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học
có xảy ra sự oxi hóa trong các phản
ứng cho dới đây:
a. 2H2 + O2 t0
2H2O
b. 2Cu + O2

2CuO

c. H2O + CaO

Ca(OH)2

d. 3H2O + P2O5

2H3PO4


Hướng dẫn về nhà:
• Bài tập 8/101 sgk
• Chuẩn bị bài thực hành 4/102,103 sgk
• Đọc phần “Em có biết”


Bài học kết thúc
Chào các thầy cô giáo và các em học sinhchúc các em học giỏi.


BÀI TẬP 3

2460198537
10Phản ứng nào điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
A . KMnO4
B. 2H2O
C. 4P +5O2
D. 2KClO3

A VÀ B
B VÀ DK2MnO4 + MnO2 +O2
2H2 + O2
2P2O5
2KCl + 3O2
Tiếc quá, sai rồi!

Tiếc quá, sai rồi!

B VÀ C

Tiếc quá, sai rồi!

A VÀ D

Hoan hô, đúng rồi!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×