Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 29: Bài luyện tập 5

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 29 : BÀI LUYỆN TẬP 5
A) Mục tiêu .
1. Kiến thức : Cũng cố, hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm hoá học về
chương IV về oxi, không khí, sự oxi hoá, sự cháy, phản ứng hoá hợp, phản ứng
phân huỷ.
2. Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng : Tính theo công thức hoá học, phương trình hoá
học.
3. Thái độ : Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài, có tinh
thần tập thể cao.
B) Trọng tâm : - Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập hóa học .
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập .
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài.
* Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , kết hợp
với phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề .
D) Tiến trình dạy học .
I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút )
II) Các hoạt động học tập .
Hoạt động I : Kiến thức cần nhớ. (12 phút)


Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nghiên sơ đồ : Hợp
chất giàu oxi khí oxi .
Tính chất vật lí , tính chất hoá học .
Sự oxi hoá , đơn chất , hợp chất
Oxit : Oxit axit , oxit bazơ

Hoạt động của học sinh
- Nghiên cứu sơ đồ và trả lời câu hỏi của
giáo viên đưa ra.


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

+ Trong các phản ứng của oxi với
các chất thì Oxi đóng vai trò là chất
gì ?
+ Đặc điểm
chung của phản ứng giữa oxi với
đơn chất là gì ?
- Theo em sự oxi hoá chậm khác với
sự cháy ở điểm nào ?

+ Oxi đóng vai trò là chất oxi hoá trong các
phản ứng của các chất với nó .
+ Đó là sản phẩm tạo ra đều là oxit , và các
phản ứng đó đều có xảy ra sự oxi hoá .
- Sự cháy có toả nhiệt và phát sáng , còn sự
oxi hoá chậm chỉ toả nhiệt nhưng không
phát sáng .

Hoạt động II : Luyện tập. (23 phút)
Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh hoạt động cá nhân
làm bài tập 1 / 100.
- Cho học sinh các nhóm bổ sung ,
đánh giá , giáo viên nhận xét , đánh
giá .


Hoạt động của học sinh
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 1.
PTHH : a. C

0

t
+ O2   CO2
0

t
b. 4P + 5O2   2P2O5
0

t
c. 2H2 + O2   2H2O
t0

- Cho học sinh hoạt động cá nhân
làm bài tập 3 / 101
- Cho học sinh các nhóm bổ sung ,
đánh giá , giáo viên nhận xét , đánh
giá .

- Cho học sinh hoạt động nhóm làm
bài tập 8 / 101.

d. 4Al + 3O2   2Al2O3
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 3.
a. Các oxit axit: CO2, SO2, P2O5 vì chúng là
những oxit của phi kim và oxi.
b. Các oxit bazơ : Na2O, MgO, Fe2O3 vì
chúng là những oxit của kim loại với oxi.
Hoạt động nhóm làm bài tập 8.
a. PTHH :
t0

2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2
thể tích khí oxi trong phản ứng là :
V
O2 trong phản ứng = 20* 100 + 2*100
= 2200 ml = 2,2 (lít)
n
O2 = 2,2 / 22,4 = 0,1 (mol) .
Theo phương trình hoá học :


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8
n

KMnO4 = 2* nO2 = 0,2 (mol)
m
KMnO4 = 0,2 * 158 = 31,6 (gam)

- Cho học sinh đánh giá , nhận xét .
- Giáo viên nhận xét , đánh giá .

* Kết luận : - Giaó viên cho học sinh nắm được những nội dung chính của bài
học .
III) Cũng cố : ( 4 phút ) - giáo viên treo sơ đồ hệ thống kiến thức ( chuẩn bị bảng
phụ ) , yêu cầu học sinh lên bảng nhắc lại kiến thức đã học , giáo viên nhận xét và
rút ra kiến thức cần lĩnh hội .
IV) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại bài.
- Bài tập : Làm bài tập 2, 4, 5, 6, 7 / 101.
- Nghiên cứu trước bài " Thực hành 4 " ,
Chuẩn bị trước các dụng cụ hóa chất cho buổi học thực hành .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×