Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

Chào mừng các thầy cô đã đến
dự thao giảng lớp 81
Môn: HOÁ HỌC 8


CHƯƠNG 5:

HIĐRO – NƯỚC

BÀI 31:TÍNH CHẤT- ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO


Chương 5:

HIĐRO - NƯỚC

Hidro có tính chất- ứng dụng gì?
Điều chế khí hidro trong phòng thí
nghiệm như thế nào?
Phản ứng thế là gì ?
Thành phần hóa học của nước như thế

nào?
Vai trò của nước trong đời sống và sản
xuất như thế nào? Làm gì để bảo vệ
nguồn nước?


Chương 5:

HIĐRO - NƯỚC

Bài 31:TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

Hãy cho biết:Ký
hiệu, công thức hoá
học, nguyên tử khối,
phân tử khối của đơn
chất hiđro?


Chương 5: HIĐRO - NƯỚC
Tiết 49: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRO


Ký hiệu:
CTHH:
NTK:
PTK:

H
H2
1 (đvc)
2 (đvc)


CHƯƠNG 5:HIĐRO – NƯỚC

BÀI 31:TÍNH CHẤT- ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO


Tiết 49:

TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.

-Khí H2 là chất khí, không màu,
không mùi, không vị.

Hãy quan sát
bình đựng
khí hiđro và
nhận xét
:trạng thái,
màu sắc….?


I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
Quan sát quả
bóng bay chứa
khí hidro. Cho
biết hiện
tượng xảy ra?

- Quả bóng có chứa khí
hidro bay lên được.
H2 nhẹ hơn không khí.


H2

O

2

Quan sát quả
bóng bay chứa
khí hidro và quả
bóng có chứa
khí O2. Cho biết
hiện tượng xảy
ra?


Thảo luận nhóm 4 người (2 phút). Thảo luận câu
hỏi sau:
1.Tính tỉ khối của khí hiđro so với không khí và cho
biết: Khí hiđro nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

2
1
d H2 =
=
lần
2. Một lít(=1000ml)
ở 150C14,
hòa5tan được 20ml
kk nước29
khí H2. Vậy tính tan trong nước của khí hiđro là
như thế thế nào?
 Khí Hiđro tan ít trong nước


Chương 5 : HIĐRO - NƯỚC
Tiết 49: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRO
Vậy khí
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
Hiđro có
 KẾT LUẬN:
những tính
- Khí H2 là chất khí,
chất vật lý
không màu, không mùi,
nào?

không vị.
- Tan rất ít trong nước.
- Nhẹ hơn không khí.
(Nhẹ nhất trong các khí)


Do khí Hidro có tính chất nhẹ hơn không khí nên khí
Hidro được dùng trong việc khí vào khí cầu.I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Hãy so
sánh tính
chất vật lý
của khí
Giống nhau: Là chất khí không
Hiđro và
màu, không mùi. Tan ít trong khí oxi?
nước.
Khác nhau: Khí hidro nhẹ hơn
không khí. Còn khí oxi nặng
hơn không khí.


I.TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Tác dụng với oxi.
a.Thí nghiệm. (SGK) Dụng cụ dùng điều chế

khí hidro

Bình kíp

Bình kíp đơn giản


Cách thu khí oxi

a) Đẩy nước

b) Đẩy không khí

Cách thu khí hidro

a) Đẩy nước

b) Đẩy không khí


II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Tác dụng với oxi.
a.Thí nghiệm. (SGK)
- Cách thử độ tinh khiết H2:
Dùng ống nghiệm nhỏ thu khí H2 (PP đẩy khí) và
đốt trên ngọn lửa đèn cồn nếu có tiếng nổ nhẹ “PÚP”
là khí H2 gần như tinh khiết.


I.TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.
1. Tác dụng với oxi.
a.Thí nghiệm. (SGK)
b) Nhận xét:

Hãy quan sát
ngọn lửa khi
Hãy
nhận
xét
hiđro cháy
trên
thành
lọ
ngoài không
có hiện
tượng
khí
và trong
gì?
bình chứa khí
oxi?


THÍ NGHIỆM ĐỐT HIDRO
TRONG KHÔNG KHÍ.
HCl

H2

HCl

H2

Zn


THÍ NGHIỆM ĐỐT HIDRO
TRONG OXI
H2

HCl

O2
HCl

H2

Zn

H 2O


? Hãy quan sát ngọn lửa khi hiđro cháy ngoài
không khí và trong bình chứa khí oxi và đưa ra
nhận xét?
Khí hidro cháy ngoài không khí với ngọn lửa
màu xanh mờ. Cháy mãnh trong lọ khí oxi.
? Hãy nhận xét trên thành lọ có hiện tượng gì?
Trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ.


Hãy quan sát thí nghiệm
khí hiđro cháy ngoài
không khí và trong bình
chứa khí oxi?


Hãy viết
phương
trình của
phản ứng
trên?

- Phương trình phản ứng:

2 H2 +

O2

to




2 H2O


I.TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.
1. Tác dụng với oxi.
a.Thí nghiệm. (SGK)
b) Nhận xét:
- Khí hiđro cháy ngoài không khí với ngọn
lửa xanh mờ và cháy mạnh hơn với khí oxi.
- Khí hiđro tác dụng với oxi sinh ra hơi nước.
- Phương trình phản ứng:2 H2 +

O2

to




2 H2O


Hiđro cháy trong oxi tạo ra hơi
nước, đồng thời phản ứng tỏa nhiều
nhiệt. Do phản ứng tỏa nhiều nhiệt nên
người ta dùng hiđro làm nhiên liệu cho
đèn xì oxi – hiđro để hàn cắt kim loại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×