Tải bản đầy đủ

Kiến thức căn bản về tekla 2016

Kiến thức căn bản về
Tekla Structures 2016


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com

NỘI DUNG
1. Khởi động Tekla Structures ........................................................................................................ 1
1.1. Thế nào là một Blank project ............................................................................................... 2
1.2. Kiểm tra hoặc thay đổi thiết lập về Tekla Structures của bạn .............................................. 3
2. Mở và tạo các mô hình 3D .......................................................................................................... 4
2.1. Mở một mô hình ................................................................................................................... 4
2.2. Tạo ra một mô hình mới ....................................................................................................... 5
2.3. Tạo ra một hình ảnh thu nhỏ của một mô hình .................................................................... 5
2.4. Soạn thảo các thuộc tính của dự án ...................................................................................... 6
2.5. Lưu một mô hình .................................................................................................................. 8
2.6. Lưu mô hình hiện tại ............................................................................................................ 8
2.7. Lưu thành một bản sao với cái tên khác hoặc đặt ở vị trí khác ............................................ 8
2.8. Lưu thành một mẫu mô hình ................................................................................................ 8
2.9. Xác định các thiết lập tự động lưu ....................................................................................... 8
2.10. Tạo ra các mẫu mô hình ..................................................................................................... 9

2.11. Tạo ra một mẫu mô hình mới ............................................................................................. 9
2.12. Chỉnh sửa một mẫu mô hình hiện có................................................................................ 10
2.13. Tải các tập tin mẫu mô hình ............................................................................................. 10
2.14. Các tùy chọn của mẫu mô hình ........................................................................................ 10
3. Làm quen với giao diện người dùng ......................................................................................... 12
3.1. Làm thế nào để sử dụng các lệnh ....................................................................................... 13
3.2. Phóng to thu nhỏ và xoay mô hình ..................................................................................... 13
* Phóng to và thu nhỏ ........................................................................................................... 13
* Xoay mô hình ...................................................................................................................... 14
* Di chuyển mô hình.............................................................................................................. 14
3.3. Tìm kiếm các lệnh và các hộp thoại ................................................................................... 15
3.4. Sử dụng bảng điều khiển bên như thế nào ......................................................................... 15
3.5. Nhận các hướng dẫn ........................................................................................................... 17
3.6. Tìm hiểu các nút bấm thông dụng ...................................................................................... 17
3.7. Thay đổi diện mạo của dải ribbon ...................................................................................... 18
3.8. Thay đổi ngôn ngữ ............................................................................................................. 19
3.9. Tùy chỉnh các phím tắt ....................................................................................................... 20
3.10. Các phím tắt mặc định ...................................................................................................... 20
4. Thiết lập không gian làm việc ................................................................................................... 25
4.1. Thay đổi đơn vị và phần thập phân .................................................................................... 25
4.2. Tạo ra các lưới và các đường trục lưới ............................................................................... 25
* Tạo ra một lưới................................................................................................................... 26
* Chỉnh sửa một lưới ............................................................................................................. 27
* Xóa một lưới ....................................................................................................................... 27
* Thay đổi mầu sắc của lưới ................................................................................................. 27
Basics of Tekla Structures


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
* Thêm một đường trục lưới đơn........................................................................................... 27
* Chỉnh sửa một đường trục lưới đơn ................................................................................... 28
* Xóa một đường trục lưới đơn ............................................................................................. 29
4.3. Tạo ra các khung nhìn mô hình .......................................................................................... 30
* Di chuyển mặt phẳng khung nhìn ....................................................................................... 31
* Tạo ra các khung nhìn ........................................................................................................ 31
* Mở một khung nhìn............................................................................................................. 38
* Lưu một khung nhìn............................................................................................................ 38
* Chỉnh sửa một khung nhìn ................................................................................................. 38
* Xóa một khung nhìn............................................................................................................ 38
* Chuyển đổi giữa các khung nhìn ........................................................................................ 39


* Cập nhật và làm mới các khung nhìn ................................................................................. 39
* Thay đổi màu nền của khung nhìn ..................................................................................... 40
4.4. Xác định vùng làm việc ...................................................................................................... 41
* Điều chỉnh vùng làm việc vừa với toàn bộ mô hình ........................................................... 41
* Điều chỉnh vùng làm việc vừa với các bộ phận được chọn................................................ 41
* Điều chỉnh vùng làm việc bằng cách sử dụng hai điểm ..................................................... 42
* Ẩn hình hộp vùng làm việc ................................................................................................. 42
4.5. Hệ tọa độ ............................................................................................................................ 42
* Hiện hoặc ẩn lưới của mặt phẳng làm việc........................................................................ 43
* Di chuyển mặt phẳng làm việc ........................................................................................... 43
* Khôi phục mặt phẳng làm việc mặc định ........................................................................... 45
* Thay đổi mầu sắc của lưới của mặt phẳng làm việc .......................................................... 45
5. Tạo và chỉnh sửa các đối tượng ................................................................................................. 46
5.1. Thanh công cụ ngữ cảnh .................................................................................................... 46
* Làm thế nào để sử dụng thanh công cụ ngữ cảnh .............................................................. 46
* Hiện hoặc ẩn thanh công cụ ngữ cảnh ............................................................................... 47
* Xác định vị trí của thanh công cụ ngữ cảnh ...................................................................... 47
* Ghim cố định vị trí thanh công cụ ngữ cảnh ...................................................................... 47
* Giảm thiểu hóa thanh công cụ ngữ cảnh ........................................................................... 47
* Tùy chỉnh thanh công cụ ngữ cảnh .................................................................................... 48
* Tạo ra các hồ sơ người dùng cho các thanh công cụ ngữ cảnh......................................... 48
5.2. Thanh công cụ Selection .................................................................................................... 48
5.3. Công cụ Direct Modification.............................................................................................. 52
* Làm thế nào để sử dụng Direct modification ..................................................................... 52
* Các điểm xử lý điều chỉnh trực tiếp ................................................................................... 52
* Các đường kích thước điều chỉnh trực tiếp ........................................................................ 53
5.4. Lưu và nạp các thuộc tính của hộp thoại ............................................................................ 54
6. Truy bắt tới một điểm hoặc một đường thẳng ........................................................................... 55
6.1. Các công cụ truy bắt và các biểu tượng ............................................................................. 55
Basics of Tekla Structures


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
6.2. Miền, độ sâu và thứ tự ưu tiên truy bắt .............................................................................. 57
6.3. Truy bắt tới một điểm bằng cách sử dụng các tọa độ......................................................... 57
6.4. Gióng hàng các đối tượng bằng cách sử dụng lưới truy bắt............................................... 59
6.5. Đè lên các công cụ truy bắt hiện đang kích hoạt ................................................................ 60
6.6. Ví dụ: Đặt một đối tượng vẽ theo một khoảng cách cụ thể................................................ 60
6.7. Ví dụ: Lần theo đường thẳng hướng tới điểm truy bắt....................................................... 62
7. Truy bắt tới một đường thẳng ................................................................................................... 64
8. Truy bắt tới các đường thẳng kéo dài ........................................................................................ 65
9. Truy bắt tới các điểm thẳng góc ................................................................................................ 66
10. Truy bắt có liên quan tới các điểm đã chọn trước đó .............................................................. 67
11. Tạo ra một điểm tham chiếu tạm ............................................................................................. 68
12. Khóa tạo độ x, y hoặc z ........................................................................................................... 69
13. Chọn các đối tượng ................................................................................................................. 70
13.1. Chọn các cụm lắp ghép và các khối đúc .......................................................................... 70
13.2. Chọn các đối tượng được lồng bên trong ......................................................................... 70
13.3. Chọn các mô hình tham chiếu, các đối tượng và cụm lắp ghép của mô hình tham chiếu 71
13.4. Chọn toàn bộ một mô hình tham chiếu ............................................................................ 71
13.5. Chọn đối tượng thuộc một mô hình tham chiếu ............................................................... 71
13.6. Chọn cụm lắp ghép thuộc một mô hình tham chiếu ......................................................... 71
13.7. Nếu bạn không thể chọn được các đối tượng ................................................................... 71
14. Chọn đối tượng đơn................................................................................................................. 72
15. Chọn nhiều đối tượng .............................................................................................................. 73
16. Chọn tất cả các đối tượng ........................................................................................................ 74
17. Chọn các điểm xử lý................................................................................................................ 75
18. Điều chỉnh sự chọn lựa ............................................................................................................ 76
19. Sao chép và di chuyển các đối tượng ...................................................................................... 77
19.1. Sao chép các đối tượng .................................................................................................... 77
* Sao chép các đối tượng bằng công cụ Linear array tool ................................................... 77
* Sao chép các đối tượng bằng công cụ Radial array tool ................................................... 79
* Sao chép các đối tượng bằng thành phần Array of objects (29) ........................................ 82
* Sao chép bằng cách chọn hai điểm .................................................................................... 83
* Sao chép tuyến tính ............................................................................................................ 84
* Sao chép bằng cách xác định một khoảng cách từ điểm gốc ............................................. 84
* Sao chép bằng cách sử dụng thao tác kéo và thả ............................................................... 85
* Sao chép các đối tượng tới đối tượng khác ........................................................................ 85
* Sao chép tất cả các nội dung tới đối tượng khác ............................................................... 85
* Sao chép tới mặt phẳng khác ............................................................................................. 86
* Sao chép từ mô hình khác .................................................................................................. 86
19.2. Di chuyển các đối tượng .................................................................................................. 86
* Di chuyển bằng cách chọn hai điểm .................................................................................. 86
Basics of Tekla Structures


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
* Di chuyển tuyến tính ........................................................................................................... 87
* Di chuyển bằng cách các định một khoảng cách từ điểm gốc ........................................... 87
* Di chuyển bằng cách sử dụng thao tác kéo và thả ............................................................. 88
* Di chuyển tới mặt phẳng khác ............................................................................................ 88
* Di chuyển các đối tượng tới đối tượng khác ...................................................................... 89
19.3. Xoay các đối tượng .......................................................................................................... 89
* Xoay quanh một đường thẳng ............................................................................................ 89
* Xoay quanh trục z ............................................................................................................... 90
* Xoay các đối tượng trong chế độ bản vẽ ............................................................................ 91
19.4. Đối xứng các đối tượng .................................................................................................... 92
* Đối xứng các đối tượng trong chế độ mô hình ................................................................... 92
* Đối xứng các đối tượng trong chế độ bản vẽ ..................................................................... 92
20. Lọc các đối tượng .................................................................................................................... 93
20.1. Sử dụng các bộ lọc hiện có............................................................................................... 93
* Làm thế nào để sử dụng một bộ lọc khung nhìn................................................................. 93
* Làm thế nào để sử dụng một bộ lọc lựa chọn .................................................................... 93
20.2. Tạo ra các bộ lọc mới ....................................................................................................... 93
* Tạo ra một bộ lọc khung nhìn ............................................................................................ 93
* Tạo ra một bộ lọc lựa chọn ................................................................................................ 94
* Tạo ra một bộ lọc bản vẽ .................................................................................................... 95
* Tạo ra một bộ lọc khung nhìn bản vẽ ................................................................................. 95
* Các giá trị có thể trong việc lọc ......................................................................................... 96
20.3. Các ví dụ về bộ lọc ........................................................................................................... 97
* Lọc các dầm và cột ............................................................................................................. 97
* Lọc các bộ phận trong các giai đoạn cụ thể ...................................................................... 97
* Lọc bỏ các bộ phận mà có một tiết diện ngang cụ thể ....................................................... 98
* Lọc các cụm lắp ghép và các khối đúc ............................................................................... 98
* Lọc các cụm lắp ghép con .................................................................................................. 98
* Lọc bỏ các mô hình tham chiếu .......................................................................................... 99
* Lọc bỏ các thuộc tính của đối tượng thuộc mô hình tham chiếu ....................................... 99
20.4. Sao chép một bộ lọc tới mô hình khác ........................................................................... 100
20.5. Xóa một bộ lọc ............................................................................................................... 100
21. Chụp ảnh màn hình ............................................................................................................... 101
21.1. Chụp ảnh màn hình của một mô hình ............................................................................ 101
21.2. Chụp ảnh màn hình của một bản vẽ ............................................................................... 101
21.3. Lưu một bức ảnh chụp màn hình ở định dạng bitmap ................................................... 102
22. Các mẹo cho các công việc cơ bản........................................................................................ 103
22.1. Bật hoặc tắt chế độ Rollover highlight ........................................................................... 103
22.2. Chọn các giá trị từ mô hình ............................................................................................ 103
22.3. Dừng sự chọn lựa đối tượng ........................................................................................... 104
Basics of Tekla Structures


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
22.4. Lựa chọn đối tượng bằng phím chuột phải .................................................................... 104
22.5. Sao chép và di chuyển hiệu quả hơn .............................................................................. 104
22.6. Thay đổi một thuộc tính cho nhiều bộ phận cùng một lúc ............................................. 105
22.7. Làm thế nào để khôi phục các thanh công cụ bị thất lạc ................................................ 105
22.8. Ẩn hoặc hiện các cảnh báo có tùy chọn “Do not show this message again” ................. 105
22.9. Các ký tự đại diện........................................................................................................... 105

Basics of Tekla Structures


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com

1. Khởi động Tekla Structures
Khi bạn khởi động Tekla Structures, bạn được yêu cầu chọn lựa thiết lập về Tekla
Structures cho bạn. Thiết lập này bao gồm Environment, Role và Configuration.
- Environment: Môi trường nghĩa là các thiết lập và thông tin cụ thể về khu vực thiết kế.
Nó xác định những tiết diện mặt cắt ngang, mác hoặc cấp của vật liệu, các giá trị mặc định, các
liên kết, các biến, các báo cáo và các mẫu mà bạn có sẵn.
- Role: Vai trò là mô tả sơ lược về một nhóm người dùng mà giới hạn sự sẵn có của các tập
tin và các thiết lập trong một môi trường. Giao diện người dùng cũng được tùy biến khác nhau cho
từng vai trò.
- Configuration: Cấu hình bao gồm một tập hợp các tính năng mà người dùng được hưởng
dựa trên các thỏa thuận cấp phép. Mỗi cấu hình là dành cho cho một nhóm người dùng cụ thể, để
phù hợp với những nhu cầu khác nhau trong ngành công nghiệp xây dựng.
1. Khởi động Tekla Structures bằng cách chọn nó từ trình đơn Window Start hoặc kích
đúp lên biểu tượng của nó trong màn hình Desktop.
Hộp thoại Tekla Structures-Choose Setup xuất hiện.

2. Chọn một môi trường thiết kế.
Nếu bạn không tìm thấy môi trường thiết kế mong muốn từ danh sách liệt kê, hãy tìm hiểu
cách thức làm sao để thêm một môi trường thiết kế tới Tekla Structures.
Bạn cũng có thể chọn Blank project để tạo ra một mô hình mà chứa nội dung chung chung,
chẳng hạn như các mặt cắt tiết diện ngang có tham số để điều chỉnh (parametric profile).
3. Chọn một vai trò.
Sự sẵn có của các vai trò phụ thuộc vào môi trường thiết kế mà bạn chọn, nhưng thông
thường các vai trò sau đây là có sẵn.
- All

Là một sự kết hợp của tất cả các vai trò.

- Concrete Constractor

Nhà thầu bê tông.

- Construction Management

Quản lý xây dựng.

Basics of Tekla Structures

1


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
- Engineer/Engineering

Kỹ sư.

- Cast In Place/Precast Concrete

Thiết kế chi tiết về bê tông đổ tại chỗ hoặc đúc sẵn.

- Rebar Detailer/Detailing

Thiết kế chi tiết về thép cốt bê tông.

- Steel Detailer

Thiết kế chi tiết về kết cấu thép.

4. Chọn một cấu hình.
Cấu hình mà bạn đang sử dụng có thể không chứa đựng tất cả các tính năng được miêu tả
trong các hướng dẫn về sản phẩm Tekla Structures. Để biết thêm thông tin về các tính năng có
sẵn trong mỗi cấu hình, xem phần Tekla Structures configurations ( bạn có thể tải về phần này trên
trang chủ của Tekla Structures).
5. Bấm nút OK.
Trang Welcome xuất hiện.

6. Chọn điều mà bạn muốn làm:
- Trên tab Recent, bạn có thể mở một mô hình được sử dụng gần đây.
- Trên tab Open, bạn có thể mở bất kỳ mô hình hiện có nào.
- Trên tab New, bạn có thể tạo ra một mô hình mới.
1.1. Thế nào là một Blank project
Blank project là một môi trường thiết kế mà chỉ bao gồm nội dung chung chung, chẳng hạn
như là các mặt cắt tiết diện ngang có các tham số để điều chỉnh và các vật liệu không được xác
định. Nó có thể được sử dụng để tập hợp các thiết lập cụ thể, các công cụ và các thông tin về vùng
miền, về công ty hoặc dự án. Blank project luôn luôn gồm có khi cài đặt Tekla Structures.
Tải và cặt đặt nội dung
Bạn có thể sử dụng Tekla Warehouse để tải và cài đặt nội dung cho Blank project. Ví dụ,
bạn có thể tải các tiết diện mặt cắt ngang, các mác hoặc cấp vật liệu, các đối tượng bu lông, cốt
thép, các thành phần, các ứng dụng và các mẫu từ Tekla Warehouse có trong tất cả các môi trường
thiết kế của Tekla Structures và các bộ sưu tập cụ thể của các nhà sản xuất, và kết hợp chúng cho
phù hợp với yêu cầu của bạn.
Bạn có thể tải và cài đặt nội dung từ Tekla Warehouse cả trước và trong khi thực hiện dự
án. Trước khi bắt đầu một dự án, bạn có thể cài dặt nội dung tới thư mục dự án của bạn hoặc thư
mục của công ty bạn. Trong khi đang thực hiện dự án, bạn có thể cài đặt nội dung tới thư mục của
mô hình.

Basics of Tekla Structures

2


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com

1.2. Kiểm tra hoặc thay đổi thiết lập về Tekla Structures của bạn
Bạn có thể kiểm tra thiết lập hiện tại về Tekla Structures của bạn ( Environment, Role và
Configuration).
1. Tại bất cứ lúc nào mà không cần đóng lại mô hình.
2. Trên trình đơn File, kích Settings và cuộn xuống dưới tới khu vực có nhãn License.
Bạn có thể phải khởi động lại Tekla Structures sau khi thay đổi.

Basics of Tekla Structures

3


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com

2. Mở và tạo các mô hình 3D
Với Tekla Strucutes, bạn có thể tạo ra một mô hình thực tế 3D của bất kỳ cấu trúc kết cấu
nào. Mô hình đó chứa đựng tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và xây dựng cấu trúc kết cấu:
Hình dáng hình học và các kích thước của bộ phận, các tiết diện mặt cắt ngang, các vật liệu, các
loại liên kết…
Kết quả đầu ra của mô hình
Mô hình 3D cũng là nguồn thông tin duy nhất cho các bản vẽ và các kết quả đầu ra khác,
chẳng hạn như các báo cáo và các tập tin dữ liệu NC ( Điều khiển số hóa NC-Numerial Control
dùng các máy cắt có kết nối máy tính-CNC). Điều này đảm bảo rằng những thông tin trong các
bản vẽ và các báo cáo luôn được cập nhật khi chúng phản ứng với các thay đổi trong mô hình.
Sự hợp tác
Bạn có thể sử dụng chế độ nhiều người dùng (Multi-User) hoặc Tekla Model Sharing để
hợp tác làm việc trong một mô hình.

2.1. Mở một mô hình
Nếu bạn mở một mô hình khác trong khi đã có một mô hình đang được mở ra, có thể Tekla
Struuctures nhắc bạn lưu lại mô hình đã được mở ra trước đó.
1. Trên trình đơn File, kích Open --> All models.
2. Chọn mô hình mà bạn muốn mở.
- Để tìm kiếm các mô hình trong thư mục khác, bấm nút Browse.
- Để mở một thư mục mô hình được sử dụng gần đây, kích vào danh sách liệt kê trong hộp
chọn dưới nhãn Open model from folder.
- Để xắp xếp thứ tự các mô hình theo tên, ngày tháng hoặc loại, kích vào các tiêu đề cột.
Basics of Tekla Structures

4


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
- Khi các mô hình đang được xắp xếp theo thứ tự ABC bởi tên của chúng, bạn có thể sử
dụng bàn phím để chọn một mô hình. Ví dụ, khi bạn gõ N, Tekla Structures chọn mô hình đầu
tiên bắt đầu với chữ N.
3. Bấm nút Open.
Nếu không có khung nhìn nào được nhìn thấy trong mô hình, Tekla Structures nhắc bạn
chọn một.
2.2. Tạo ra một mô hình mới
Khi tạo ra từng mô hình riêng biệt cho từng dự án Tekla Structures thì mỗi một mô hình
đó được lưu trữ trong một thư mục của riêng nó bên trong thư mục TeklaStructuresModels.
1. Trên trình đơn File, kích New.
2. Trong hộp nhập có nhãn Name, nhập một cái tên cho mô hình mới.
Không sử dụng các ký tự đặc biệt (/ \ ; : |). Chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng quyết định
chọn một cái tên lâu dài vào thời điểm này. Tên của mô hình có thể được thay đổi sau này, nhưng
nó liên quan đến sự thay đổi tên của một số tập tin.
3. Xác định nơi để lưu mô hình mới.
Theo mặc định, mô hình được lưu trong thư mục TeklaStructuresModels đã được tạo ra
trong quá trình cài đặt Tekla Structures. Bạn có thể thay đổi thư mục mặc định bằng cách bấm
vào nút Browse. Bạn cũng có thể chọn một thư mục được sử dụng gần đây từ danh sách liệt kê
trong hộp chọn dưới nhãn Save in.
4. Nếu bạn muốn sử dụng một mẫu mô hình, hãy chọn một trong số các mẫu có sẵn dưới
nhãn Template.
5. Bên dưới nhãn Type, xác định nên chạy Tekla Structures trong chế độ một người dùng
(Single-user) hoặc nhiều ngườii dùng (Multi-user).
- Single-user: Mô hình sẽ được sử dụng bởi một người tại một thời điểm.
- Multi-user: Mô hình sẽ được lưu trữ trên một máy chủ và có thể được sử dụng nởi nhiều
người cùng một lúc. Nhập tên của máy chủ trong hộp nhập dưới nhãn Server.
6. Bấm vào nút Create.
Tekla Structures tạo ra mô hình và mở khung nhìn ở chế độ mô hình hóa (Model view)
mặc định. Các nội dung của khung nhìn mô hình hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu mô hình
bạn chọn ở bước 4.
2.3. Tạo ra một hình ảnh thu nhỏ của một mô hình
Bạn có thể thêm một hình ảnh thu nhỏ để làm cho để dễ dàng nhận ra dự án của bạn ngay
cả khi bạn không nhớ chính xác tên của mô hình. Hình ảnh thu nhỏ đó được hiển thị khi bạn xem
lướt qua các mô hình hiện có.
1. Trên tab View, kích

Screenshot --> project thumbnail.

2. Chọn một khung nhìn.
Tekla Structures tạo ra hình ảnh và lưu nó trong thư mục mô hình với tên là
thumbnail.png.
3. Để kiểm tra hình ảnh thu nhỏ, tới trình đơn File, kích Open và chọn mô hình mà bạn đã
tạo ra hình ảnh thu nhỏ cho nó.
Hình ảnh giờ đây được hiển thị bên cạnh tên của mô hình. Ví dụ.

Basics of Tekla Structures

5


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com

4. Nếu bạn không hài lòng với hình ảnh thu nhỏ đó, bạn có thể lặp lại các bước 1-2 cho đến
khi có được hình ảnh mong muốn.
Ví dụ, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ mô hình trong khung nhìn để điều chỉnh những gì
được thể hiện trong hình ảnh thu nhỏ này. Khi bạn tạo ra một hình ảnh thu nhỏ mới, Tekla
Structures ghi đè lên hình ảnh thu nhỏ hiện có bằng hình ảnh mới.
Mẹo: Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng một hình ảnh tùy chỉnh, bạn có thể thêm hình ảnh
đó trực tiếp tới thư mục của mô hình với cái tên là thumbnail.png. Kích thước ưa
chuộng của hình ảnh thu nhỏ là 120x74 pixel.
2.4. Soạn thảo các thuộc tính của dự án
Bạn sẽ cần các thông tin về dự án, chẳng hạn như số hiệu và tên của dự án, rất nhiều lần
khi đang thực hiện một dự án. Cập nhật các thuộc tính của dự án tại thời điểm ban đầu của mỗi dự
án để tạo các báo cáo và các bản vẽ tự động hiển thị các thông tin chính xác. Tất cả các trường dữ
liệu đều là không bắt buộc.
1. Trên trình đơn File, kích Project properties.
2. Bấm vào nút Edit.
3. Trong hộp nhập Description, nhập một đoạn miêu tả giúp bạn nhận ra mô hình khi lần
tới bạn cần mở nó.
Đoạn miêu tả này xuất hiện trong hộp thoại Open khi bạn mở một mô hình.
4. Soạn thảo các thuộc tính khác của dự án.
5. Để xác định các đặc tính cụ thể do người dùng định nghĩa cho dự án, bấm vào nút Userdefined attributes.
Theo mặc định, bạn có thể xác định:
+ Project comment.
+ User fields.
+ Execution class.
+ IFC export attributes.
+ GEO coordinates.
+ Status attributes.
+ Unitechnic factory location.
Sự sẵn có của các đặc tính do người dùng định nghĩa phụ thuộc vào môi trường thiết kế
của bạn.
Basics of Tekla Structures

6


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
6. Bấm vào nút Apply để lưu lại các thay đổi của bạn.
Bây giờ bạn sẽ được cập nhật các đặc tính của dự án trong các bản vẽ và các báo cáo.
7. Nếu bạn muốn lưu lại những thuộc tính này là các thuộc tính mặc định cho dự án này:
- Kích chuột vào hộp nhập Quick Launch ở góc trên cùng phía bên phải của màn hình.
- Bắt đầu gõ save defaults.
- Chọn lệnh Save Defaults từ danh sách liệt kê xuất hiện ở ngay bên dưới.
Hiển thị các thông tin của dự án trong các mẫu và các báo cáo
Các trường dữ liệu trong hình ảnh dưới đây có liên quan tới các đặc tính mẫu mà bạn có
thể sử dụng khi thiết kế các báo cáo và các mẫu của riêng bạn. Để hiển thị trong các báo và mẫu
của bạn các thông tin mà bạn nhập trong hộp thoại này, thêm vào trong các báo cáo và mẫu các
đặc tính mẫu tương ứng được liệt kê trong bảng ở phía bên dưới hình ảnh này.

Basics of Tekla Structures

1

NUMBER#2

2

NAME

3

BUILDER

4

OBJECT

5

ADDRESS

6

DESIGNER

7

DATE_START

8

DATE_END

9

INFO1, INFO2

7


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
2.5. Lưu một mô hình
Bạn nên lưu mô hình của bạn thường xuyên để tránh mất những công việc mà bạn đã thực
hiện được. Tekla Structures cũng tự động lưu công việc của bạn một cách đều đặn.
2.6. Lưu mô hình hiện tại
Thực hiện một trong các hành động sau đây:
- Trên góc trên cùng phía bên trái của màn hình, kích Save

.

- Trên trình đơn File, kích Save as --> Save.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S.
2.7. Lưu thành một bản sao với cái tên khác hoặc đặt ở vị trí khác
Bạn có thể tạo ra một bản sao của mô hình với một cái tên khác hoặc đặt ở trong một thư
mục khác. Phiên bản gốc của mô hình vẫn nguyên như cũ.
Lưu ý: Khi bạn lưu mô hình với một cái tên khác, tất cả các đối tượng được định danh
thống nhất (GUID- Globally unique identifier) của mô hình được lưu sẽ thay đổi và trở nên
khác so với trong mô hình gốc của nó. Điều này có nghĩa là mô hình được lưu không có
liên quan tới mô hình gốc, và nó không thể sử dụng như là một bản sao lưu-back up.
1. Trên trình đơn File, kích Save as --> Save as.
2. Trong hộp nhập có nhãn Model name, nhập một cái tên mới.
3. Để lưu tại một vị trí khác, bấm nút Browse và xác định nơi mà bạn muốn lưu mô hình.
4. Bấm nút OK.
Tekla Structures tạo ra một bản sao mới với một cái tên khác, nhưng phiên bản gốc của
mô hình vẫn nguyên như cũ.
2.8. Lưu thành một mẫu mô hình
Xem ở phần 2.10. Tạo ra các mẫu mô hình.
2.9. Xác định các thiết lập tự động lưu
Sử dụng Autosave để tự động sao lưu và lưu các công việc mà bạn đã thực hiện một cách
đều đặn. Bạn có thể thiết lập khoảng thời gian tự động lưu riêng rẽ cho sự mô hình hóa và các bản
vẽ. Các tập tin tự động lưu có phần mở rộng là *.db1_.
1. Trên trình đơn File, kích Settings --> Options và kích chọn mục General.
2. Bên dưới nhãn Autosave, thiết lập khoảng thời gian tự động lưu.
a. Trong hộp nhập đầu tiên, xác định bao nhiêu lâu thì Tekla Structures lưu sự thực hiện
mô hình hóa hoặc sự thực hiện vẽ.
Số lượng này đại diện cho số lệnh mà bạn sẽ phải chạy trước khi Tekla Structures lưu sự
thực hiện mô hình hóa hoặc sự thực hiện vẽ. Ví dụ, nếu bạn tạo ra rất nhiều dầm mà không dừng
sử dụng lệnh Create beam, Tekla Structures chỉ tính đó là một lệnh.
b. Trong hộp nhập thứ hai, nhập số lượng bản vẽ tạo ra mà sau đó Tekla Structures lưu
công việc của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn thiết lập các giá trị của khoảng thời gian tự động lưu nhỏ hơn 2, tự động
lưu bị vô hiệu hóa.

Basics of Tekla Structures

8


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
3. Bấm nút OK.
4. Xác định nơi lưu trữ các tập tin tự động lưu.
Theo mặc định, Tekla Structures lưu trữ các tập tin tự động lưu trong thư mục ...
\TeklaStructuresModels\autosave. Để thay đổi thư mục, sử dụng tùy chọn nâng cao
XS_AUTOSAVE_DIRECTORY.
5. Xác định xem có nên giữ lại các tập tin tự động lưu cũ.
Theo mặc định, Tekla Structures xóa các tập tin tự động lưu khi bạn đóng mô hình để tiết
kiệm dung lượng lưu trữ của đĩa cứng máy tính. Để giữ các tập tin lưu tự động ngay cả khi bạn
thoát khỏi Tekla Structures mà không lưu mô hình, sử dụng tùy chọn nâng cao
XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING.
2.10. Tạo ra các mẫu mô hình
Các mẫu mô hình cho phép bạn bắt đầu một mô hình với các mẫu và thiết lập được xác
định trước của công ty. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà thầu phụ.
Các mẫu mô hình chỉ có thể tạo ra các mô hình ở chế độ single-user. Nếu bạn muốn tạo ra
một mô hình ở chế độ multi-user bằng cách sử dụng một mô hình mẫu, tạo mô hình trong chế độ
single-user và sau đó chuyển qua chế độ multi-user.
Theo mặc định, thư mục chứa mẫu mô hình được lưu trong thư mục Environment của bạn.
Sử dụng tùy chọn nâng cao XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY để xác định một vị trí khác.
2.11. Tạo ra một mẫu mô hình mới
Bạn có thể tạo ra các mẫu mô hình của riêng bạn và sử dụng chúng cho việc tạo ra các mô
hình mới. Bạn có thể chọn những danh mục nào, các thành phần tùy chỉnh, những thư mục con
nào của mô hình, các mẫu bản vẽ, và các mẫu báo cáo từ mô hình để được bao gồm trong mẫu mô
hình.
1. Tạo ra một mô hình mới.
Luôn luôn bắt đầu bằng cách tạo ra một mô hình mới trống không. Điều này là do các mô
hình cũ đã được sử dụng trong các dự án hiện tại có thể không được làm sạch hoàn toàn. Chúng
có thể chứa các thông tin dư thừa mà làm tăng kích thước của mô hình ngay cả khi bạn xóa bỏ
toàn bộ các đối tượng và các bản vẽ khỏi mô hình.
2. Thêm các thuộc tính mong muốn về bộ phận, các thuộc tính về bản vẽ, tiết diện mặt cắt
ngang, vật liệu, các thành phần tùy chỉnh …trong mô hình.
Bạn có thể sao chép các tập tin đặc tính cần thiết từ các mô hình khác.
3. Trên trình đơn File, kích Save as --> Save as model template.
4. Nhập một cái tên cho mô hình mẫu.
5. Chọn những danh mục nào (Catalogs), các mẫu bản vẽ (drawing templates), mẫu báo
cáo (report templates) và những thư mục con nào của mô hình (model subfolders) để bao gồm
trong mẫu mô hình.
Để biết thêm thông tin, xem ở phần 2.14. Các tùy chọn của mẫu mô hình.
Bạn chỉ có thể chọn các tập tin và các thư mục có sẵn trong thư mục mô hình. Các danh
mục thường nằm trong thư mục Environment và chúng được bao gồm trong thư mục mô hình chỉ
khi chúng đã được chỉnh sửa.
6. Nếu bạn muốn mở thư mục chứa mô hình mẫu sau khi tạo ra mô hình mẫu đó, tích chọn
vào hộp kiểm có nhãn Open the destination after creating the model template.
7. Bấm nút OK.
Basics of Tekla Structures

9


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Bây giờ bạn có thể sử dụng mẫu mô hình này để tạo ra các mô hình mới.
2.12. Chỉnh sửa một mẫu mô hình hiện có
Để chỉnh sửa một mẫu mô hình hiện có, lưu mẫu mô hình đó là một mẫu mới.
Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa mẫu mô hình bằng cách sao chép các tập tin mới hoặc trực
tiếp cập nhật các tập tin trong thư mục chứa mẫu mô hình.
1. Tạo ta một mẫu mô hình bằng cách sử dụng một mẫu mô hình hiện có.
2. Thực hiện các thay đổi cần thiết.
3. Lưu nó là một mẫu mô hình mới.
2.13. Tải các tập tin mẫu mô hình
Bạn có thể tải, chia sẽ và lưu trữ các tập tin mẫu mô hình bằng cách sử dụng Tekla
Warehouse.
2.14. Các tùy chọn của mẫu mô hình
Sử dụng hộp thoại Save as Model Template để xác định những tập tin hoặc thư mục nào
được bao gồm trong mẫu mô hình.
Tùy chọn

Các tập tin mà thư mục liên quan

Profiles

profdb.bin
profitab.inp

Materials

matdb.bin

Components and sketches

ComponentCatalog.txt
ComponentCatalogTreeView.txt
Xslib.db1
thumbnail_bitmap.arc
*.dat files
CustomComponentDialogFiles folder

Attribute definitions

Bao gồm tất cả các xác định về đặc tính của mô hình
hiện tại.

Bolts and bolt assemblies

screwdb.db
assdb.db

Reinforcement

rebar_database.inp
RebarShapeRules.xml
rebardatabase_config.inp
rebardatabase_schedule_config.inp

Meshes

mesh_database.inp

Options

Bao gồm tất cả các tùy chọn của mô hình hiện tại.

Drawing templates

*.tpl files

Basics of Tekla Structures

10


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Report templates

*.rpt files

Include model subfolders

Liệt kê tất cả các thư mục con được tìm thấy trong thư
mục của mô hình. Các thư mục được chọn được bao gồm
trong mẫu mô hình.
Thư mục attributes, chứa đựng các thuộc tính của
bộ phận và bản vẽ được bao gồm theo mặc định.

Basics of Tekla Structures

11


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com

3. Làm quen với giao diện người dùng
Khi bạn mở một mô hình Tekla Structures, một cửa sổ mới xuất hiện. Theo mặc định,
giao diện người dùng sẽ trông giống như thế này:

1. Đây là mô hình Tekla Structues của bạn. Nếu bạn đang bắt đầu một dự án hoàn toàn
mới, bạn sẽ chỉ nhìn thấy khung nhìn ở chế độ mô hình mặc định và một cái lưới trống không vào
thời điểm này.
2. Cái hộp xung quanh lưới đại diện cho vùng làm việc- work area. Trong một khung nhìn,
bạn chỉ có thể nhìn thấy các bộ phận có trong khu vực này. Các đối tượng nằm ngoài khu vực làm
việc tồn tại trong mô hình nhưng chúng không được nhìn thấy. Bạn có thể co lại hoặc mở rộng
khu vực làm việc để phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể ẩn hộp đại diện vùng làm việc.
3. Biểu tượng tọa độ với ba trục x, y và z đại diện cho hệ tọa độ địa phương. Nó cũng chỉ
ra hướng của mô hình.
4. Biểu tượng hình lập phương màu xanh đại diện hệ tọa độ toàn cục và nó nằm tại gốc của
hệ tọa độ toàn cục.
5. Dải Ribbon này chứa tất cả các lệnh và các chức năng khác mà bạn sẽ sử dụng khi xây
dựng mô hình của bạn. Bạn có thể ẩn một số tab nếu bạn không cần đến chúng trong dự án hiện
tại của bạn.
6. Nếu bạn không tìm thấy các lệnh mà bạn đang tìm kiếm, tìm kiếm chúng trong hộp nhập
Quick Launch.
7. Khi bạn tạo ra các đối tượng, thanh trạng thái sẽ nói cho bạn cách thức tiến hành và khi
nào thì chọn điểm.
8. Trình đơn File là nơi bạn quản lý các mô hình của bạn. Bạn có thể lưu các mô hình, in
các bản vẽ, và nhập khẩu hoặc xuất khẩu mô hình và những thứ khác nữa.
9. Thanh công cụ lựa chọn (Selecting) kiểm soát những đối tượng mà bạn có thể chọn.
10. Thanh công cụ truy bắt điểm (Snapping) kiểm soát những vị trí mà bạn có thể chọn
khi tạo ra các đối tượng.
11. Sử dụng bảng điều khiển bên nằm trên cạnh phải của màn hình để thêm các mô hình
tham chiếu và các thành phần.
Basics of Tekla Structures

12


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
3.1. Làm thế nào để sử dụng các lệnh
Tìm hiểu cách thức cơ bản của việc chạy và dừng các lệnh. Tất cả các lệnh trong Tekla
Structures hoạt động theo cùng một cách thức.
1. Để tìm các lệnh, trượt dải ribbon sang trái hoặc phỉa bởi chuột của bạn (di chuyển con
trỏ chuột lên trên dải và cuộn phím giữa chuột).
Một số lệnh có thêm các tùy chọn nữa ở bên dưới chúng. Kích vào biểu tượng tam giác
nhỏ màu đen để xem các tùy chọn còn lại.

2. Nếu bạn không chắc chắn rằng đây có phải là lệnh bạn cần cho công việc hiện tại của
bạn, để con trỏ chuột dừng lại một lúc trên lệnh đó.
Một cửa sổ nhỏ gọi là Tooltip (chỉ dẫn về công cụ) xuất hiện. Các Tooltip này cung cấp
thêm các thông tin về các lệnh và cũng đưa ra các vị dụ, gợi ý và các mẹo. Ví dụ:

Khi một Tooltip được mở, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+F1 để được giúp đỡ thêm về
chủ đề này.
3. Khi bạn tìm thấy lệnh mà bạn muốn, kích vào lệnh để sử dụng nó.
Lệnh đó chạy cho đến khi bạn kết thúc nó hoặc sử dụng lệnh khác.
Lưu ý: Nếu bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi các thuộc tính của đối tượng trước khi chạy
lệnh, nhấn và giữ phím Shift khi bạn kích lệnh. Việc này sẽ làm xuất hiện hộp thoại các
thuộc tính. Nếu bạn chỉnh sửa các thuộc tính, nhớ lưu lại các thay đổi.
4. Để kết thúc một lệnh, kích chuột phải và chọn Interrupt.
Bạn cũng có thể nhấn phím Esc.
5. Để kích hoạt lại lệnh cuối cùng được thực hiện, nhấn phím Enter.
3.2. Phóng to thu nhỏ và xoay mô hình
Các lệnh nằm trên tab View cho phép bạn tập trung vào một khu vực nhất định, hoặc kéo
ra để có một cái nhìn rộng hơn. Bạn có thể sử dụng chuột, lệnh, phím tắt hoặc kết hợp chúng lại.
* Phóng to và thu nhỏ
Bạn có thể sử dụng một loạt các công cụ khác nhau để phóng to và thu nhỏ mô hình. Theo
mặc định, vị trí con trỏ chuột quyết định điểm trung tâm của sự phóng to thu nhỏ.
Mục đích

Thực hiện

Zoom in-Phóng to

Cuộn phím giữa chuột ( bánh xe) về phía trước.

Zoom out-Thu nhỏ

Cuộn phím giữa chuột ( bánh xe) về phía sau.

Basics of Tekla Structures

13


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Zoom to selected-Phong to 1. Chọn các đối tượng.
thu nhỏ đối tượng được
2. Trên tab View, kích
chọn.
Phóng to thu nhỏ với các Trên tab View, kích
lệnh trên dải ribbon.
về phóng to thu nhỏ.

Zoom--> Zoom selected.

Zoom và chọn một trong các lệnh

Giữ điểm trung tâm của sự Trên trình đơn File, kích Settings và tích chọn vào hộp
phóng to thu nhỏ luôn ở kiểm cạnh nhãn Centered zooms.
chính giữa khung nhìn.
Xác định tỉ lệ phóng to thu Sử dụng các tùy chọn nâng cao sau:
nhỏ.
XS_ZOOM_STEP_RATIO
XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE
XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_SCROLL_MODE
* Xoay mô hình
Bạn có thể sử dụng phím giữa hoặc trái chuột để xoay mô hình trong một khung nhìn.
Mục đích
Xoay bằng cách sử dụng
phím giữa chuột.

Thực hiện
1. Để thiết lập điểm nhìn, nhấn phím V và sau đó chọn một
vị trí trong khung nhìn.
Tekla Structures xoay mô hình quanh điểm nhìn này.
2. Nhấn và giữ phím Ctrl, và sau đó kích và kéo mô hình
với phím giữa chuột.

Xoay bằng cách sử dụng
phím trái chuột.

1. Trên tab View, kích

Navigate --> Rotate with mouse.

2. Chọn một vị trí trong khung nhìn.
Tekla Structures xoay mô hình quanh điểm nhìn này.
3. Kích và kéo mô hình với phím trái chuột.

* Di chuyển mô hình
Bạn có thể sử dụng phím giữa hoặc trái chuột để di chuyển mô hình trong một khung nhìn.
Mục đích

Thực hiện

Di chuyển mô hình bằng
cách sử dụng phím giữa
chuột

1. Để kích hoạt Middle button pan, trên trình đơn File,
kích Settings và tích chọn vào hộp kiểm trước nhãn Middle
button pan.
2. Nhấn và giữ phím giữa chuột, sau đó kéo mô hình tới
bất cứ đâu trong khung nhìn.

Basics of Tekla Structures

14


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Di chuyển mô hình bằng
cách sử dụng phím trái
chuột

1. Trên tab View, kích

Navigate --> Pan.

Biểu tượng của con trỏ chuột thay đổi sang hình cái bàn
tay.
2. Nhấn và giữ phím trái chuột, sau đó kéo mô hình tới bất
cứ đâu trong khung nhìn.
3. Để dừng lệnh này, nhấn phím Esc.

3.3. Tìm kiếm các lệnh và các hộp thoại
Sử dụng hộp nhập Quick Launch ơ góc trên cùng bên phải của cửa sổ chính của Tekla
Structures để tìm kiếm các lệnh, các hộp thoại và các chức năng khác. Phím tắt cho Quick Launch
là Ctrl + Q.

1. Trong hộp nhập Quick Launch, nhập một cụm từ tìm kiếm. Ví dụ, gõ bolt nếu bạn đang
tìm kiếm các lệnh cho bu lông.
2. Chờ danh sách liệt kê các kết quả tìm kiếm xuất hiện. Ví dụ.

Tekla Structures làm nổi bật các lệnh trên dải ribbon, để giúp bạn xác định vị trí chúng.
Ví dụ:

3. Để chạy một lệnh, kích vào tên của nó trong danh sách liệt kê các kết quả tìm kiếm.
Hoặc nhấn phím Enter để ngay lập tức chạy lệnh đầu tiên trong danh sách liệt kê.
Mẹo: Nếu danh sách liệt kê các kết quả tìm kiếm không còn nhìn thấy nữa, nhấn tổ hợp
phím Ctrl+Space để kích hoạt lại nó.
3.4. Sử dụng bảng điều khiển bên như thế nào
Sử dụng bảng điều khiển cạnh ở bên cạnh phải của màn hình để thêm các mô hình tham
chiếu và các thành phần.
Basics of Tekla Structures

15


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Mục đích

Thực hiện

Hiển thị các cửa sổ Kích vào một nút thuộc bảng điều khiển bên.
thuộc bảng điều khiển
bên.
Ví dụ, kích
để hiển thị cửa sổ danh mục Applications &
components.
Di chuyển một cửa sổ Kích vào thanh vịn
thuộc bảng điều khiển bên tới một vị trí mới.
bên.

và kéo cửa sổ thuộc bảng điều khiển

Giữ nhiều cửa sổ thuộc 1. Kích chuột phải lên một nút thuộc bảng điều khiển bên và
bảng điều khiển bên chọn Open below.
cùng mở.

2. Lập lại cho từng nút thuộc bảng điều khiển bên.
Bây giờ các cửa sổ của bảng điều khiển bên được xếp chồng lên
nhau.
3. Để thay đổi thứ tự của các cửa sổ này, kéo chúng vòng quanh
nhau.
Điều chỉnh kích thước Kích vào kéo nút
của một cửa sổ thuộc
bảng điều khiển bên

.

Neo đậu một cửa sổ Kích chuột phải vào nút thuộc bảng điều khiển bên và chọn
đang trôi nổi thuộc Attach to panel.
bảng điều khiển bên.

Ngoài ra, bạn có thể kéo kéo cửa sổ thuộc bảng điều khiển bên
quay lại khu vực neo đầu được đánh dấu bằng màu vàng.

Basics of Tekla Structures

16


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Ẩn tạm thời cửa sổ Kích vào nút
thuộc bảng điều khiển
bên.

.

Hiển thị cửa sổ thuộc Kích vào nút
bảng điều khiển bên
lần nữa.

.

Đóng cửa sổ thuộc Kích vào nút
bảng điều khiển bên

.

3.5. Nhận các hướng dẫn
Thanh trạng thái là khu vực nằm ở dưới cùng của cửa sổ chính của Tekla Structures. Thực
hiện theo các hướng dẫn trên thanh trạng thái khi bạn sử dụng các lệnh.
Ví dụ, khi bạn đang tạo ra một bộ phận, thanh trạng thái sẽ nói cho bạn biết cách tiến hành
và khi nào thì chọn các điểm.

1. Các hướng dẫn và các thông báo lỗi.
2. Tình trạng của chức năng Smart select (S) và Drag and drop (D).
3. Cấp bậc trong cụm lắp ghép hoặc trong hệ thống phân cấp của thành phần (0-9).
4. Chế độ của phím giữa chuột (Pan hoặc Scroll).
5. Giai đoạn hiện tại.
6. Số lượng các đối tượng và điểm sử lý được chọn.
Lịch sử thông báo của thanh trạng thái
Để xem lịch sử thông báo của thanh trạng thái, tới hộp nhập Quick Launch, gõ Message
Panel, và chọn lệnh Message Panel từ danh sách liệt kê xuất hiện. Một bảng thông báo xuất hiện
ở dưới dùng của cửa sổ Tekla Structures.

3.6. Tìm hiểu các nút bấm thông dụng
Bảng sau đây liệt kê một số nút bấm thông dụng mà có thể nhìn thấy trong hầu hết các hộp
thoại của Tekla Structures.

Basics of Tekla Structures

17


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
Nút bấm

Miêu tả
Lưu các thiết lập về thuộc tính và đóng hộp thoại. Tekla Structures sử dụng các
thiết lập thuộc tính này cho các lần tiếp theo khi bạn tạo ra một đối tượng thuộc
loại này.
Lưu các thiết lập về thuộc tính mà không đóng hộp thoại. Tekla Structures sử
dụng các thiết lập thuộc tính này cho các lần tiếp theo khi bạn tạo ra một đối tượng
thuộc loại này.
Chỉnh sửa các đối tượng được chọn theo các thiết lập hiện có về thuộc tính trong
hộp thoại.
Điền vào các hộp nhập của hộp thoại bởi các thuộc tính của đối tượng được chọn.
Nếu có nhiều đối tượng đang được chọn, Tekla Structures ngẫu nhiên lấy các
thuộc tính của một trong số các đối tượng đó.
Tích chọn hoặc không tích chọn tất cả các hộp kiểm có trong hộp thoại.
Đóng hộp thoại mà không lưu các thiết lập về thuộc tính hoặc các đối tượng được
sửa đổi.
Lưu các thiết lập về thuộc tính trong tập tin được hiển thị trong danh sách liệt kê.
Nạp các thiết lập về thuộc tính được lưu trước đó tới hộp thoại. Tekla Structures
cũng nạp các thiết lập của các hộp thoại phụ ngay cả khi chúng không được mở
ra. Chọn tên của tập tin thuộc tính mà bạn muốn sử dụng.
Để biết thêm thông tin, xem phần … “Lưu và nạp các thuộc tính của hộp thoại”.
Lưu các thiết lập về thuộc tính với một cái tên được nhập trong hộp nhập bên cạnh.
Nút bấm Save as cũng cập nhật danh sách liệt kê trong hộp chọn Load. Điều này
rất quan trọng nếu bạn muốn thêm hoặc xóa các tập tin bằng thủ công.
Tekla Structures lưu trữ các tập tin thuộc tính trong thư mục của mô hình, cũng
bao gồm các thuộc tính của các hộp thoại phụ.
Để biết thêm thông tin, xem phần … “Lưu và nạp các thuộc tính của hộp thoại”.

3.7. Thay đổi diện mạo của dải ribbon
Bạn có thể thay đổi thứ tự các tab trên dải ribbon, chọn cách thức mà chúng được gióng
hàng, và thậm chí còn ẩn một số phần của dải ribbon nếu bạn không cần đến chúng trong dự án
hiện tại của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang chỉ mô hình hóa các bộ phận kết cấu thép, bạn có thế tạm
thời ẩn tab Concrete. Bạn cũng có thể thu nhỏ dải ribbon để tiết kiệm không gian trên màn hình
của bạn.
1. Để thay đổi thứ tự của các tab trên dải ribbon, kéo và thả các tiêu đề tab.
2. Để thay đổi cách thức mà các tab được gióng hàng, kích chuột phải lên trên thanh trên
cùng của dải ribbon ( thanh chứa các tiêu đề tab), chọn Navifation mode, và sau đó chọn một trong
các tùy chọn:
- Scroll visible: Sự di chuyển của dải robbon là tối thiểu khi bạn chuyển đổi giữa các tab.
- Align to left: Các biểu tượng (icon) của tab được chọn bắt đầu từ cạnh trái của dải ribbon.
- Align to tab: Các biểu tượng của tab được chọn bắt đầu từ vị trí của tiêu đề tab đó.
Basics of Tekla Structures

18


Tekla Structures 2016 by Kienking@Gmail.com
3. Để ẩn các tab mà bạn không cần đến trong dự án hiện tại của bạn.
a. Để con trỏ chuột dừng lại trên tiêu đề của một tab.
Một biểu tượng nhỏ hình con mắt xuất hiện bên cạnh tiêu đề của tab đó.

b. Kích vào biểu tượng hình con mắt

.

Biểu tượng hình con mắt này thay đổi và tiêu đề của tab trở nên xám lại.

Bây giờ tab View bị ẩn trên dải ribbon. Nếu bạn trượt dải ribbon, các tab bị ẩn xuất hiện
như sau:

c. Để hiển thị trở lại tab bị ẩn, kích vào biểu tượng con mắt một lần nữa.
4. Để thu nhỏ dải ribbon, kích chuột phải lên trên thanh trên cùng của dải, và sau đó chọn
Minimize. Bây giờ dải ribbon tự động bị ẩn đi để tiết kiệm không gian trên màn hình. Khi bạn kích
vào tiêu đề tab, dải ribbon xuất hiện trở lại.
3.8. Thay đổi ngôn ngữ
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của giao diện người dùng của Tekla Structures bất cứ lúc
nào.
1. Trên trình đơn File, kích Settings --> Change language.
2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách liệt kê.
Bạn có các tùy chọn sau đây. Các mã về ngôn ngữ gồm ba chữ cái được đặt trong dấu
ngoặc đơn được sử dụng trong một số tên của tập tin và thư mục phụ thuộc vào ngôn ngữ.
Chinese – simplified (chs)

- Trung Quốc (Giản thể).

Chinese – traditional (cht)

- Trung Quốc (Phồn thể).

Czech (csy)

- Séc.

Dutch (nld)

- Hà Lan.

English (enu)

- Anh.

French (fra)

- Pháp.

German (deu)

- Đức.

Hungarian (hun)

- Hungari

Italian (ita)

- Italia

Japanese (jpn)

- Nhật bản.

Korean (kor)

- Hàn Quốc.

Polish (plk)

- Ba Lan

Portuguese (ptg)

- Bồ Đào Nha.

Portuguese – Brazilian (ptb)

- Bồ Đào Nha ở Brazin

Basics of Tekla Structures

19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×