Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
I -Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được :
 Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác,khí oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là
chất oxi hóa.Sự tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất là sự khử.Sự tác dụng của oxi với chất
khác là sự oxi hóa
 Phản ứng oxi hóa khử là pư hh trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử
 Nhận biết đựoc chất khử ,chất oxi hóa , sự khử , sự oxi hóa
II-Chuẩn bị :
 HS :Ôn tập bài sự oxi hóa, phản ứng giữa H2 với CuO...
 GV : Câu hỏi, phiếu học tập
III-Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng

Hoạt động1 :Kiểm tra bài
cũ :Viết PTPƯ giữa H2 với HS trả lời :
CuO , HgO ?

H2 + CuO  Cu + H2O
Cho biết H2 có tính gì ?
Hoạt động 2 :
Từ 2 PTPƯ trên hỏi :

H2 + HgO  Hg + H2O

-Hidro đã thể hiện tính
Tính khử
chất gì ?

I.Sự khử, Sự oxi hóa :

-Trong phản ưng trên đã
xảy ra sự khử CuO :Lấy
oxi của CuO

1)Sự khử : Sự khử là sự
tách oxi ra khỏi hợp chất

Sự khử là sự tách oxi ra
Vậy có thể định nghĩa sự khỏi hợp chất
khử là gì ?
GV bổ sung và cho hs ghi
kết luận như sgk

TaiLieu.VN

Page 1


2H2 + O2  2H2O
Cho hs viết phản ứng hóa
hợp Hidro với oxi
Phản ứng này có sự khử
Có đó là sự hóa hợp của
không ? vì sao ?
oxi với chất khác
Hoạt động3 :


2)Sự oxi hóa : Sự oxi hóa
Gọi học sinh nêu lại định
Sự oxi hóa là sự tác dụng là sự tác dụng của oxi với
nghĩa sự oxi hóa ?
của oxi với một chất khác một chất khác
Hoạt động4 :
Gọi hs trả lời các câu hỏi
trong sgk :

II.Chất khử , chất oxi
hóa :

...Chất nào gọi là chất khử
H2 là chất khử vì nó chiếm
,chất oxi hóa ,vì sao ?
oxi
Cho hs kết luận chất khử
,chất oxi hóa ?
Lưu ý Đơn chất oxi hoặc CuO là chất oxi hóa vì nó
chất nhường oxi cho chất nhường oxi
khác là chất oxi hóa
*Chất chiếm oxi gọi là
chất khử
Hoạt động 5 :

1)Chất khử :
Chất chiếm oxi gọi là chất
khử
2)Chất oxi hóa :

Chất nhường oxi gọi là
*Chất nhường oxi gọi là chất oxi hóa
chất oxi hóa

Trong phản ứng H2 tác
dụng với CuO trên sự khử
và sự oxi hóa có xảy ra Xảy ra đồng thời
riêng rẽ không ?

*Lưu ý Đơn chất oxi hoặc
chất nhường oxi cho chất
khác là chất oxi hóa

Tuy bản chất trái ngược
nhau nhưng sự khử và sự Là phản ứng hóa học trong
oxi hóa xáy ra đồng thời đó xảy ra đồng thời sự oxi
III.Phản ứng oxi hóatrong phản ứng gọi là phản hóa và sự khử
khử :
ứng oxi hóa – khử
Là phản ứng hóa học trong
Vậy phản ứng oxi hóa –
đó xảy ra đồng thời sự oxi

TaiLieu.VN

Page 2


knử là gì ? Gv chốt lại và Nghiên cứu sgk
cho học sinh ghi bài
Ví dụ :
Hoạt đông 6 :
Có hại :Sắt ,thép bị gỉ....
Cho hs nghiên cứu sgk và Có lợi : Sự lên men rượu...
yêu cầu học tìm 1 ví dụ
cho pu oxi hóa có lợi và có
hại

hóa và sự khử
Sự khử CuO

CuO + H2 
H2O

Cu +

Sự oxi hóa H2

Hoạt động 7 :
-Củng cố : cho hs làm bài tập 3. HS làm việc cá nhân và trả lời :
-Viết 3 phương trình phản ứng
-Các chất khử : CO ,H2, Mg
-Các chất oxi hóa là : Fe2O3,Fe3O4 , CO2
Hướng dẫn làm bài tập 4 sgk
-Dặn dò: Học bài làm bài tập sgk vào vở
Soạn bài Điều chế hidro – phản ứng thế

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×