Tải bản đầy đủ

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ TƯ VẤN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

®

Số:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
TÍN ĐẠT
Engineering and Technology Tin Dat Co., Ltd - ETTD

0012-HD/ETTD-11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------oOo-----------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2011

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
TƯ VẤN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN
-


Căn cứ Luật Bảo Vệ Môi Trường được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2005;
Căn cứ nghị định 80/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn
thi hành luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ theo Quyết Định 10/2005/QĐ-BXD ngày 15-04-2005 về việc ban hành định mức chi
phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-07-2007 về
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ theo Quyết Định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15-04-2007 về định mức chi phí lập dự án
và thiết kế xây dựng công trình;
Căn cứ thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động
xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QD-BTNMT ngày 31-12-2008;
Căn cứ theo yêu cầu và thõa thuận của hai bên.

BÊN A
Địa chỉ
Điện thoại
Người đại diện

ĐẠI DIỆN HAI BÊN CHÚNG TÔI GỒM:
: CÔNG TY TNHH ĐÔNG THĂNG LONG AN
: KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, tỉnh Long An
: 083.9613247
Fax: 083.8609226

Mã số thuế

: DƯƠNG QUỐC CƯỜNG
: 1101269697

Tài khoản

: 210314851010400 tại NH Eximbank, CN Bình Tân, HCM

BÊN B
Địa chỉ

: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT
: 49/1, Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. HCM


Tổ 2, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, H. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
: 085.4083424 – 06503.659641
Fax:
085.4446283-06506.278379
: NGUYỄN TRÍ DŨNG
Chức vụ:
GIÁM ĐÔC
: 3700612282
: 001639000001 tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á-Phòng Giao Dịch Lê Đại Hành

Điện thoại
Người đại diện
Mã số thuế
Tài khoản

GIÁM ĐÔC

cùng thoả thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:
Điều I: Nội dung bên B nhận thực hiện:
Bên A giao cho bên B: theo hình thức khoán gọn
Thực hiện tư vấn và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải sản xuất xi mạ 30 m3 /ngày.đêm.
Hướng dẫn vận hành và chuyển giao hệ thống.
Điều II: Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện dự án 20 ngày kể từ ngày bên A chuyển tiền đợt 1 và bàn giao mặt bằng thi
công cho bên B, không kể ngày Lễ, Tết, Chủ Nhật, vận hành – phân tích mẫu, điều kiện thời tiết.
1


Điều III: Trách nhiệm của bên B:
-

-

Đảm bảo chất lượng thi công, lắp thiết bị, tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của hệ thống.
Trong quá trình thi công, nếu bên B có làm thiệt hại đến công trình kế cận, xác định do lỗi bên B,
thì bên B có trách nhiệm bồi thường. Bên B chịu trách nhiệm về quản lý an toàn trật tự về nhân công
lao động của bên B trong suốt quá trình thi công.
Hướng dẫn vận hành và bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý trước khi hai bên ký biên bản bàn giao
công trình.
Bảo hành 12 tháng các hạng mục thiết bị mà bên B lắp đặt tính từ ngày bên B bàn giao thiết bị công
trình, có mặt tại công trình trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin từ chủ đầu tư. Tư vấn công
nghệ miễn phí trong thời gian bảo hành, bảo trì toàn bộ công trình 03 tháng/01 lần. Nội dung bảo hành
công trình bao gồm khắc phục, sữa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình
vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi nhà thầu gây ra.
Đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật, vận hành hệ thống và chuyển giao công nghệ.
Bên B vi phạm không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu
cầu quy định trong hợp đồng kinh tế thì bên B phải làm lại đủ số lượng và đúng chất lượng.

Điều IV: Trách nhiệm của bên A:
-

Cung cấp cho bên B mặt bằng thi công khu xử lý.
Cung cấp nguồn điện và nước sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận
hành hệ thống.
Sau thời gian vận hành thử nghiệm 07 ngày, bên A mua hóa chất cho bên B vận hành lấy mẫu và sử
dụng lâu dài sau này.
Thanh toán các khoản chi phí theo đúng nội dung của điều VI của hợp đồng.
Không tự ý tháo dở các thiết bị máy móc còn trong thời gian bảo hành.
Khi bên A thanh toán chậm các khoản kinh phí bên B có quyền tạm ngưng công trình.

Điều V: Kinh phí thực hiện hợp đồng và thể thức thanh toán:
Kinh phí thực hiện hợp đồng

: 242 000 000
(Hai trăm bốn mươi hai triệu đồng) – bao gồm VAT 10%

Phương thức thanh toán:
Đồng tiền thanh toán: Tiền đồng Việt Nam
Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản được chia thành các đợt chi tiết thể hiện như sau:
-

Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng, hai bên thống nhất tiến hành công việc. Bên A thanh toán lần 1
cho bên B số tiền là 100.00.000 đ (Một trăm triệu đồng) để bên B chuẩn bị vật tư, đặt máy thiết bị
xử lý.
Đợt 2: Ngay sau khi tập hợp vật tư chính và triển khai lắp đặt, bên A thanh toán lần 2 cho bên B số
tiền là 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng), bên B tiến hành lắp toàn bộ thiết bị.
Đợt 3: Sau khi lắp hoàn thiện hệ thống, bên A thanh toán lần 3 cho bên B số tiền là 40.000.000 đ
(Bốn mươi triệu đồng), bên B tiến hành vận hành hệ thống.
Đợt 4: Sau khi vận hành hệ thống và phân tích mẫu – Viện Môi Trường và Tài Nguyên, Bên A thanh
toán lần 4 cho bên B số tiền là: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).
Đợt 5: Sau khi hướng dẫn vận hành – bàn giao: Bên A thanh toán lần 5 cho bên B số tiền là:
22.000.000 đ (Hai mươi hai triệu đồng)

Điều VII: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
2


-

Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động
bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.
Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải.
Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo qui định của pháp luật.

Điều VIII: Tạm dừng hoặc hủy bỏ hợp đồng
a. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:
Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
- Do lỗi chủ đầu tư hay hoặc bên tư vấn thi công gây ra.
- Các trường hợp bất khả kháng.
- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.
- Chưa thỏa thuận được giá do biến động thị trường.
- Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo cho bên
kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã
ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường
cho bên thiệt hại.
- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên bàn bạc thoả thuận để khắc
phục.
b. Huỷ bỏ hợp đồng:
- Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp
đồng. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
- Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; Nếu không thông báo
mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường.
- Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên hoàn trả
cho nhau tài sản hoặc tiền.
Điều IX: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận. Nếu có phát sinh trong quá trình thực
hiện hợp đồng sẽ cùng bàn bạc thống nhất giải quyết. Bên nào tự ý thực hiện sai hợp đồng phải chịu
trách nhiệm bồi thường về các mặt theo chế độ hợp đồng Nhà Nước đã ban hành.
Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý
theo qui định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
Hợp đồng được thực hiện làm 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực
kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRÍ DŨNG

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×