Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

Sinh viên
: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tình

Hải Phòng – 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG

VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH HỒNG BÀNG,HẢI PHÒNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Sinh viên
: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tình

Hải Phòng - 2018


BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Mã số: 1312404014

Lớp : QT1701T

Ngành: Tài chính – Ngân hàng

Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại
ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng,
Hải Phòng


NHIỆM VỤ DỀ TAI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
- Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn tiền gửi
trong ngân hàng thương mại.
- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng
thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Đề xuất một số giải pháp và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động huy
động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi


nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế tính toán
- Bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2015, 2016 và 2017* của ngân hàng
thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng (*
Số dự toán)
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
- Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hồng Bàng,
Hải Phòng.


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tình
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền
gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng,
Hải Phòng.
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:
Học hàm, học vị :
Cơ quan công tác:
Nội dung hướng dẫn:
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 8 tháng 12 năm 2017
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 3 năm 2018
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Ths. Nguyễn Thị Tình

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 20
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Đánh giá chất lượng của kháo luận (so với nội dung yêu cần đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu…:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Hải Phòng, ngày …tháng …năm 2018
Cán bộ hướng dẫn
(Họ tên và chữ ký)


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN
TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................. 3
1.1. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NHTM ................................ 3
1.1.1 Khái niệm NHTM ........................................................................................ 3
1.1.2 Chức năng NHTM ........................................................................................ 3
1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng .................................................................. 3
1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán .............................................................. 3
1.1.2.3 Chức năng tạo tiền..................................................................................... 4
1.1.3 Vai trò của NHTM ....................................................................................... 4
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN TIỀN GỬI VÀ HUY ĐỘNG VỐN
TIỀN GỬI ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ KINH DOANH CỦA NHTM. ........................... 5
1.2.1 Khái niệm vốn tiền gửi và huy động vốn tiền gửi của NHTM . .................. 5
1.2.1.1 Khái niệm nguồn vốn tiền gửi ................................................................... 5
1.2.1.2 Khái niệm huy động vốn tiền gửi của NHTM .......................................... 5
1.2.2 Đặc điểm nguồn vốn tiền gửi của NHTM. ................................................... 5
1.2.3 Vai trò của nguồn vốn tiền gửi ..................................................................... 6
1.2.4 Phân loại nguồn vốn tiền gửi của NHTM. ................................................... 6
1.2.4.1 Phân loại theo kỳ hạn. ............................................................................... 6
1.2.4.2 Phân theo loại tiền gửi............................................................................... 8
1.2.4.3 Phân theo đối tượng gửi tiền. .................................................................... 8
1.2.5 Các nhân tố tác động đến công tác huy động nguồn vốn tiền gửi ............... 9
1.2.5.1 Nhân tố chủ quan....................................................................................... 9
1.2.5.2 Nhân tố khách quan ................................................................................. 11
1.2.6 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi của ngân hàng
thương mại........................................................................................................... 12


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐÔNG VỐN CỦA NGÂN
HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI
PHÒNG .............................................................................................................. 14
2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH
HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG ............................................................................. 14
2.1.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải
Phòng ................................................................................................................ 14
2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động của Ngân hàng SeaBank – Chi nhánh Hồng
Bàng, Hải Phòng. ................................................................................................ 15
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận của ngân hàng SeaBank-chi nhánh Minh
Khai,Hồng Bàng, Hải Phòng. .............................................................................. 15
2.1.3.1 Ban giám đốc .......................................................................................... 15
2.1.3.2 Phòng kế toán.......................................................................................... 16
2.1.3.3 Phòng ngân quỹ ...................................................................................... 16
2.1.3.4 Phòng kinh doanh ................................................................................... 16
2.1.3.5 Phòng hành chính.................................................................................... 17
2.1.3.6 Phòng giao dịch Minh Khai, phòng giao dịch Hồng Bàng..................... 17
2.2 HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG SEABANK –
CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG...................................................... 17
2.2.1 Quy mô nguồn vốn tiền gửi SeaBank - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng .. 17
2.2.2 Cơ cấu tiền gửi của SeaBank – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng .......... 19
2.2.2.1 Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền tại SeaBank – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải
Phòng năm 2015 – 2017* .................................................................................... 20
2.2.2.2 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn tại SeaBank – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải
Phòng năm 2015 – 2017* .................................................................................... 22
2.2.2.3 Nguồn vốn huy động tiền gửi theo đối tượng tại ngân hàng SeaBank –
Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng 2015 - 2017* ............................................... 25
2.2.3 Chi phí huy động nguồn vốn tiền gửi ........................................................ 27
2.2.3.1 Yếu tố tác động ....................................................................................... 27
2.2.3.2 Chi phí huy động vốn tiền gửi. ................................................................ 30


2.2.4 SỰ PHÙ HỢP GIỮA HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI VÀ SỬ DỤNG VỐN.... 31
2.2.4.1 Mối quan hệ giữa tổng vốn huy động tiền gửi và doanh số cho vay ............ 31
2.2.4.2 Mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và huy động tiền gửi. ......................... 32
2.2.4.3 Mối quan hệ giữa huy động tiền gửi và sử dụng vốn tại ngân hàng
SeaBank - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng .................................................... 33
2.2.5 Đánh giá về công tác huy động và quản trị nguồn vốn tiền gửi tại
SeaBank – chi nhánh Hồng Bàng , Hải Phòng ................................................... 34
2.2.5.1 Điểm mạnh (Strength) ............................................................................ 34
2.2.5.2 Điểm yếu (Weaknesses) ......................................................................... 35
2.2.5.3 Cơ hội (Opportunity) .............................................................................. 36
2.2.5.4 Thách thức (Threat) ................................................................................ 36
2.2.5.5 Những kết quả khả quan ......................................................................... 37
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HỒNG
BÀNG, HẢI PHÒNG.......................................................................................... 38
3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG. 38
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG. 40
3.2.1 Mở rộng, đa dạng các hình thức huy động vốn. ......................................... 40
3.2.2 Xây dựng chính sách thu hút và chăm sóc khách hàng hiệu quả, đáng tin.41
3.2.3 Đào tạo đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, hết lòng
phục vụ khách hàng. ............................................................................................ 43
3.2.4 Các nhóm giải pháp khác ........................................................................... 44
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân
hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng. ............................................ 46
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 50


LỜI CẢM ƠN
Được sự hướng dẫn và giảng dạy nhiệt tình của thầy cô trong bốn năm
qua và được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị tại ngân hàng thương
mại cố phần Đông Nam Á, em đã hoàn thành chuyên đề của mình.
Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô đã truyền đạt kiến thức và kinh
nghiệm quý báu giúp em có được nền tảng học vấn vững chắc phục vụ cho quá
trình nghiên cứu, thực hiện luận văn tốt nghiệp và quá trình công tác sau này.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Tình đã nhiệt tình hướng
dẫn em trong suốt thời gian làm luận văn.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh
chị tại giao dịch ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải
Phòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn của mình.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do thời gian nghiên cứu lĩnh vực huy
động vốn tiền gửi quá ngắn, lại không có kinh nghiệm thực tiễn nên em không
tránh khỏi nhiều thiếu sót và hạn chế. Kính mong được sự hướng dẫn, đóng góp
ý kiến của thầy cô.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2018
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Hồng Ngọc


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×