Tải bản đầy đủ

Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Chi nhánh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Sinh viên

: Vũ Thị Phương Anh

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Vũ Thị Lành

HẢI PHÒNG - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-----------------------------------

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Sinh viên

: Vũ Thị Phương Anh

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Vũ Thị Lành

HẢI PHÒNG - 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Vũ Thị Phương Anh

Mã SV: 1212404009

Lớp: QT1601T

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tên đề tài: Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hải Phòng


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Khóa luận đề cập đến các lý luận chung nhất về Ngân hàng


thương mại, các hoạt động chính của ngân hàng thương mại, lý
luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng làm tiền đề để
tiến hành nghiên cứu đề tài.
- Phân tích số liệu và đánh giá thực trạng tình hình chất lượng tín
dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông– Chi nhánh Hải
Phòng để tìm ra các giải pháp hợp lý nhằm giải quyết các khuyết
điểm còn tồn tại trong kinh doanh của ngân hàng. Đưa ra các
giải pháp và kiến nghị đối với bản thân ngân hàng và các cơ
quan có thẩm quyền.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Bài báo cáo được viết dựa trên các số liệu từ:
- Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh năm 2014, 2015,2016
- Báo cáo tài chính của chi nhánh năm 2014, 2015, 2016.
- Báo cáo thường niên của chi nhánh năm 2014, 2015, 2016.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng TMCP Phương Đông– Chi nhánh Hải Phòng
Địa chỉ: số 83 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện,
quận Ngô Quyền, Hải Phòng.


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Vũ Thị Lành
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hải Phòng

Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày

năm 2017

tháng

Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

tháng

năm 2018

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

Người hướng dẫn

Vũ Thị Phương Anh

ThS. Vũ Thị Lành

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2018
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu…):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LUỢNG TÍN
DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................................... 2
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại ......................................................... 2
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại ........................................................... 2
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại ................................. 2
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn ....................................................................... 2
1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn.......................................................................... 3
1.1.2.3. Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính trung gian ........................... 3
1.2. Lý luận chung về tín dụng ........................................................................... 3
1.2.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng ............................................................. 3
1.2.2. Phân loại tín dụng và các hình thức tín dụng ngân hàng .......................... 4
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ................... 6
1.3. Một số vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của NHTM .......................... 6
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng ................................................................. 6
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM............................. 8
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính ............................................................................. 8
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng ....................................................................... 10
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng .............. 15
1.3.3.1. Nhân tố bên ngoài ................................................................................ 15
1.3.3.2. Nhân tố từ phía ngân hàng................................................................... 16
1.3.3.3. Nhân tố từ phía khách hàng ................................................................. 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN
HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG ................... 20
2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Phương
Đông chi nhánh Hải Phòng ................................................................................. 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Phương Đông
chi nhánh Hải Phòng ........................................................................................... 20
2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động ....................................................................... 21
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận .......................................................... 21
2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ hiện có ................................................................ 23
2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn ................................................................. 25
2.1.6. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng .................................... 26
2.1.6.1. Công tác huy động vốn ........................................................................ 26


2.1.6.2. Hoạt động sử dụng vốn........................................................................ 28
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng tại ngân hàng
TMCP Phương Đông chi nhánh Hải Phòng ........................................................ 32
2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng ............................................................... 32
2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng .............................................................. 34
2.2.2.1. Doanh số cho vay ................................................................................ 34
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động tín dụng ................................... 46
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng hoạt động tín dụng ................................ 48
2.3. Đánh giá về thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương
Đông Chi nhánh Hải Phòng ................................................................................ 54
2.3.1. Những kết quả đạt được.......................................................................... 54
2.3.1. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân .............................................. 55
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH HẢI
PHÒNG .............................................................................................................. 58
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng ........................ 58
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tại ngân hàng TMCP Phương Đông
chi nhánh Hải Phòng ........................................................................................... 59
3.2.1. Kiểm soát các khoản nợ quá hạn và nợ xấu ở mức thấp nhất. ............... 61
3.2.2. Mở rộng quy mô tín dụng. ...................................................................... 59
3.2.3. Nhóm các giải pháp khác........................................................................ 63
3.3. Một số kiến nghị ........................................................................................ 67
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và Chính phủ............................................. 67
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ................................ 67
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông .............................. 68
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 69


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Huy động vốn theo kỳ hạn và theo loại tiền của ngân hàng TMCP
Phương Đông chi nhánh Hải Phòng .................................................................... 27
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại. .................... 28
Bảng 2.3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của chi nhánh ...................................... 29
Bảng 2.4: Doanh số cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại ......................... 34
Bảng 2.5: Doanh số thu nợ, tổng số và tỷ trọng của từng loại ............................ 39
Bảng 2.6: Tổng dư nợ, tổng số và tỷ trọng của từng loại ................................... 43
Bảng 2.7: Hiệu suất sử dụng vốn ........................................................................ 46
Bảng 2.8: Vòng quay vốn tín dụng ..................................................................... 46
Bảng 2.9: Tỷ lệ sinh lời của tín dụng .................................................................. 47
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ quá hạn ............................................................................... 48
Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu ...................................................................................... 52
Bảng 2.12: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ................................................... 53
Bảng 2.13: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ........................................... 54
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1: Quy trình tín dụng ................................................................................... 8
Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ............................................................... 21
Biểu đồ 1: Doanh số cho vay theo kỳ hạn ........................................................... 35
Biểu đồ 2: Doanh số cho vay theo đối tượng ...................................................... 36
Biểu đồ 3: Doanh số cho vay theo loại tiền ........................................................ 38
Biểu đồ 4: Doanh số thu nợ theo kỳ hạn ............................................................. 40
Biểu đồ 5: Doanh số thu nợ theo đối tượng ........................................................ 41
Biểu đồ 6: Doanh số thu nợ theo loại tiền ........................................................... 42
Biểu đồ 7: Tổng dư nợ theo kỳ hạn và loại tiền .................................................. 44
Biểu đồ 8: Tổng dư nợ theo đối tượng ................................................................ 45
Biểu đồ 9: Nợ quá hạn ......................................................................................... 50
Biểu đồ 10: Nợ quá hạn theo từng loại ............................................................... 50


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1

TMCP

Thương mại Cổ Phần

2

NHTM

Ngân hàng thương mại

3

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

4

OCB

ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK– Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Phương Đông

5

DPRR

Dự phòng rủi ro

6

QLTD

Quản lý tín dụng

7

TCKT

Tổ chức kinh tế

8

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

9

TPKT

Thành phần kinh tế

10

CBTD

Cán bộ tín dụng


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×