Tải bản đầy đủ

trai nghiem sang tao

Tuần: 1
6
Tiết: 1
6

Bài 15.

CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN
(Trải nghiệm sáng tạo)

Ngày soạn: 18/12/2017
Ngày dạy: 21/12/2017

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn.
- Nêu được biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
- Kể tên được một số vật liệu cách âm.
2. Kĩ năng
- Bồi dưỡng những kĩ năng cần thiết như: Kĩ năng sống hợp tác, kĩ năng giao tiếp, kĩ
năng phòng chống ô nhiễm tiếng ồn.

- Vận dụng được những kiến thức Vật lí đã học vào trong cuộc sống hằng ngày như: các
biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
3. Thái độ
- Nhận thức được nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn.
- Nhận thức được những hậu quả của ô nhiễm tiếng ồn.
- Có ý thức khắc phục ô nhiễm tiếng ồn.
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập và thực hành rèn luyện bản thân.
4. Định hướng năng lực
- Học sinh phát triển được năng lực sáng tạo.
- Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm; Năng lực
giao tiếp; Năng lực hợp tác.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thời gian báo cáo sản phẩm: 45 phút (dự kiến).
- Địa điểm: Tại phòng học.
- Thành phần: GVBM + Học sinh.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Xem lại kiến thức liên quan (Nguồn âm, Độ to của âm, Môi trường truyền âm, Phản xạ
âm – Tiếng vang, Chống ô nhiễm tiếng ồn).
3. Thiết bị và vật tư
- Sách giáo khoa Vật lí lớp 7.
- Bút viết, giấy A4.


- Máy chiếu, âm thanh.
- Máy tính có kết nối Intenet, điện thoại.
- Có thể linh hoạt lựa chọn các thiết bị và vật tư khác phù hợp.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
- Làm việc theo nhóm (từ 5 - 8 học sinh)
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Các hoạt động đầu giờ
* Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)
GV: Trong bài học hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu chủ đề “Âm thanh”.
Tổ chức hoạt động
Nội dung
Hoạt động: Tìm hiểu phòng chống âm thanh
I – Nhận biết ô nhiễm tiếng
(tiếng ồn)


ồn:
a. Mục tiêu
- Kết luận: Tiếng ồn gây ô
- Bồi dưỡng kĩ năng sống cho học sinh.
nhiễm là tiếng ồn to và kéo
- Nhận thức được nguyên nhân, hậu quả và cách phòng
dài làm ảnh hưởng tới sức
chống ô nhiễm tiếng ồn gây ra.
khoẻ con người.
b. Cách tiến hành
II – Tìm hiểu biện pháp
Bước 1: Chuẩn bị
- Chia lớp thành 5 nhóm.
chống ô nhiễm tiếng ồn:
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh:
- Giảm độ to của tiếng ồn
* Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn.
phát ra
* Tìm hiểu hậu quả ô nhiễm tiếng ồn.
- Ngăn chặn đường truyền
* Tìm hiểu biện pháp phòng chống ô nhiễm tiếng
của tiếng ồn.
ồn.
Bước 2: Giáo viên đưa ra tiêu chí chấm điểm cho hoạt - Làm cho âm truyền theo
hướng khác.
động:
+ Học sinh có thể đưa ra được ý tưởng thiết kế III – Vận dụng:
đầy đủ các nội dung
+ Sản phẩm có bố cục hợp lí, phong phú, đa dạng
và đầy đủ nội dung
+ Thuyết trình sản phẩm lưu loát, lôi cuốn, tự tin.
Bước 3: Giáo viên đưa ra gợi ý cho học sinh: Những
người thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn là những
nguời làm trong các xưởng dệt; các khu công nghiệp;
các nhà máy sản xuất sắt, thép; họp chợ ồn ào ở gần
trường học....hậu quả gây ảnh hưởng đến sức khỏe và
các hoạt động của con người…. biện pháp: Xây tường


bêtông ngăn cách khu công nghiệp, dân cư….
Bước 4:Thực hiện hoạt động
- Các nhóm học sinh sẽ tiến hành thực hiện (trên giấy
hoặc trên máy vi tính)
- Từng nhóm sẽ cử đại diện lên trình bày bài báo cáo
của nhóm mình.
Nhận xét từng phần trình bày của học sinh, đặt ra các
câu hỏi phần trình bày.
Biện pháp GDBVMT:
- Tác hại của tiếng ồn:
+ Về sinh lý, nó gây mệt mỏi toàn thân, nhức đầu,
choáng váng, ăn không ngon, gầy yếu. Ngoài ra người
ta còn thấy tiếng ồn quá lớn làm suy giảm thị lực.
+ Về tâm lý, nó gây khó chịu, lo lắng, bực bội, dễ cáu
gắt, sợ hãi, ám ảnh, mất tập trung, dễ nhầm lẫn, thiếu
chính xác.
V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
- Hướng dẫn học sinh nhận xét và đánh giá.
- Giáo viên đánh giá hoạt động và nhận xét ý thức thái độ và tác phong làm việc của các
nhóm, tuyên dương các nhóm làm tốt và nhắc nhở các nhóm làm chưa tốt.
- Khen thưởng (nếu có)
VI. RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


Tiêu chí đánh giá sản phẩm hoạt động
(Phòng chống âm thanh (tiếng ồn ))
Tiêu chí
đánh giá

Cấp độ
Tốt
(4 điểm)

Khá
(3 điểm)

Trung bình (2
điểm)

Yếu
(1 điểm)

Đưa ra được Học sinh có thể
ý tưởng thiết đưa ra được ý
kế
tưởng thiết kế
các nội dung mà
không cần có
gợi ý của giáo
viên.

Học sinh có thể
đưa ra được ý
tưởng thiết kế
các nội dung cần
có gợi ý của
giáo viên.

Học sinh đưa ra
được ý tưởng
thiết kế các nội
dung cần có gợi
ý của giáo viên
và không biết
nhìn nhận ở
nhiều góc độ
khác nhau.

Không đưa
ra được các ý
tưởng thiết
kế cho các
nội dung.

Sản phẩm

Sản phẩm có bố
cục hợp lí nhưng
chưa phong phú
đa dạng và đầy
đủ nội dung.

Sản phẩm có bố Sản
phẩm
cục hợp lí nhưng không hoàn
chưa phong phú thiện.
đa dạng và còn
thiếu nội dung.

Sản phẩm có
cục
hợp
phong phú
dạng và đầy
nội dung.

bố
lí,
đa
đủ

Thuyết trình Thuyết trình sản Thuyết trình sản
sản phẩm
phẩm lưu loát, phẩm lưu loát
lôi cuốn, tự tin.
nhưng chưa lôi
cuốn, tự tin.

Thuyết trình sản
phẩm không lưu
loát, rõ rang,
chưa tự tin.

Không
thuyết trình
được
sản
phẩm.

Phiếu cá nhân tự đánh giá và đánh giá các thành viên đóng góp trong nhóm
(Dành cho học sinh)
Mức độ
4
3
2
1
0
Đóng góp
Có những
Có những
Có đóng
Không có
Gây cản trở
đóng góp đóng góp có góp nhỏ cho
đóng góp
hoạt động
quan trọng ý nghĩa cho
nhóm.
cho nhóm
của nhóm.
cho nhóm.
nhóm.
Phiếu các thành viện tự đánh giá hoạt động của nhóm
(Dành cho học sinh)
Mức độ
A
B
C
D
Tinh thần làm Các thành viên Các thành viên Phần lới thời Không có sự
việc nhóm
làm việc với làm việc với gian làm việc hợp tác của các
nhau rất tốt.
nhau tốt.
với nhau tốt.
thành
viên
Mọi thành viên Mọi thành viên Nhiều lúc các trong nhóm.


đều làm việc
tích cực.
- Tinh thần học
tập nghiêm túc,
hiệu quả.
Hiệu quả làm Cả
nhóm
việc nhóm
nhanh chóng
tìm được giải
pháp cho công
việc chung.
Các thành viên
đưa ra được
nhiều phương
pháp, phương
án làm việc
độc dáo hiệu
quả.
Trao đổi thảo Các thành viên
luận nhóm
luôn đặt câu
hỏi cho nhau.
Các thành viên
luôn chú ý lắng
nghe và thảo
luận cởi mở,
dân chủ, hiệu
quả.
Các thành viên
luôn biết cách
đưa ra các ý
kiến và phản
biện lẫn nhau
hiệu quả.

có tinh thần thành
viên
hợp tác.
không
tập
Mọi thành viên trung.
đều tham gia Tinh thần làm
làm việc.
việc và hiệu
quả công việc
không cao.
Có lức tìm Có cố gắng tìm
được giải pháp các giải pháp
hiệu quả, có hiệu quả nhưng
lúc gặp bế tắc. chưa được.
Các thành viên Các thành viên
đưa ra được có cố gắng đưa
một số phương ra các phương
pháp, phương pháp, phương
án làm việc án làm việc
khác nhau có hiệu quả nhưng
giá trị.
chưa đạt.

Các thành viên
thiếu tôn trọng
nhau.
Tinh thần làm
việc và hiệu
quả công việc
không cao.
Nhóm không
có ý thức tìm
các giải pháp
làm việc hiệu
quả.
Các thành viên
không có ý
thức đưa ra các
phương pháp,
phương án làm
việc hiệu quả.

Các thành viên
đặt nhiều câu
hỏi cho nhua.
Các thành viên
có thảo luận
với nhau hiệu
quả.
- Có các ý kiến
phản biện và
lắng nghe.

Các thành viên
trong
nhóm
làm việc theo
kiểu cá nhân,
không trao đổi
với nhau.
Không có sự
lắng nghe và
phản biện các ý
kiến của nhau
trong quá trình
làm việc.

Các thành viên
trao đổi ý kiến
với nhau.
Ít các ý kiến
phản biện với
nhau.
- Thảo luận đôi
khi không có
hiệu quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×