Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

i
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TRẦN THỊ VĂN

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT,
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ
LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2016

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai


Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2013 – 2017

Thái Nguyên, năm 2017


ii
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TRẦN THỊ VĂN

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT,
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ
LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2016

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học


: 2013 – 2017

Giảng viên hƣớng dẫn

: ThS. Nguyễn Quang Thi

Thái Nguyên, năm 2017


iii
LỜI CẢM ƠN

“Lý thuyết đi đôi với thực tiễn” luôn là phƣơng thức quan trọng và là sự
cố gắng nỗ lực trong công tác giảng dạy tại các trƣờng Đại học hiện nay.
Xuất phát từ nhu cầu đó, đƣợc sự đồng ý của khoa Quản lý tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp tại
Phòng Tài Nguyên và Môi Trƣờng huyện Phú Lƣơng.
Em xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBND, Phòng Tài Nguyên và Môi
Trƣờng huyện Phú Lƣơng , các cán bộ, nhân viên đang công tác tại phòng Tài
nguyên và Môi Trƣờng huyện Phú Lƣơng đã giúp đỡ em trong suốt thời gian
thực tập tốt nghiệp.
Với lòng kính trọng và biết ơn, em xin cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn
Quang Thi đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện
đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm
Quản lý tài nguyên, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ trong khoa đã truyền đạt cho
em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập và rèn luyện
tại trƣờng.
Trong quá trình học tập và làm đề tài tốt nghiệp, em đã cố gắng hết mình
nhƣng do kinh nghiệm còn thiếu và kiếm thức còn hạn chế nên khóa luận tốt
nghiệp này chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô và bạn bè để khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng

năm 2017

Sinh viên
Trần Thị Văn


iv
DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1. Các loại đất chính của huyện Phú Lƣơng ........................................... 35
Bảng 4.2. Diện tích, dân số và mật độ dân số của huyện Phú Lƣơng................. 40
Bảng 4.3. Kết quả dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị
nông thôn của huyện Phú Lƣơng ........................................................................ 41
Bảng 4.4. Tình hình sử dụng đất của huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016 42
Bảng 4.5. Diện tích đất phân theo loại đất và phân theo xã, phƣờng, thị trấn .... 43
Bảng 4.6. Kết quả đo đạc thành lập bản đồ huyện Phú Lƣơng ........................... 45
Bảng 4.7. Kết quả giao đất theo đối tƣợng sử dụng của huyện Phú Lƣơng Giai
đoạn 2014 - 2016 ................................................................................................. 48
Bảng 4.8. Kết quả giao đất theo thời gian của huyện Phú Lƣơng giai đoạn 20142016 ..................................................................................................................... 49
Bảng 4.9. Kết quả giao đất so với nhu cầu xin giao đất của huyện Phú Lƣơng
giai đoạn 2014-2016 ............................................................................................ 49
Bảng 4.10. Kết quả giao đất theo mục đích sử dụng đất của huyện Phú Lƣơng
Giai đoạn 2014 - 2016 ........................................................................................ 51
Bảng 4.11. Bảng kết quả giao đất không thu tiền sử dụng đất của huyện Phú
Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016 ............................................................................. 51
Bảng 4.12. Kết quả giao đất ở có thu tiền sử dụng đất của huyện Phú Lƣơng giai
đoạn 2014 – 2016 ................................................................................................ 52
Bảng 4.13. Kết quả giao đất chuyên dùng của huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014
– 2016 .................................................................................................................. 53
Bảng 4.14. Kết quả thuê đất theo đối tƣợng sử dụng của huyện Phú Lƣơng giai
đoạn 2014 - 2016 ................................................................................................. 54
Bảng 4.15. Kết quả thuê đất theo mục đích sử dụng của huyện Phú Lƣơng giai
đoạn 2014 - 2016 ................................................................................................. 55
Bảng 4.16. Kết quả thuê đất theo đơn vị hành chính theo đơn vị hành chính của
huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 - 2016 ............................................................ 55


v
Bảng 4.17. Kết quả cho thuê đất theo thời gian của huyện Phú Lƣơng giai đoạn
2014 - 2016.......................................................................................................... 56
Bảng 4.18. Kết quả cho thuê đất so với nhu cầu xin thuê đất của huyện Phú
Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016 ............................................................................. 57
Bảng 4.19. Kết quả thu hồi đất theo đối tƣợng sử dụng ̣ đất trên địa bàn huyện
Phú Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016 ...................................................................... 57
Bảng 4.20. Kết quả thu hồi đất theo mục đích sử dụng của huyện Phú Lƣơng
giai đoạn 2014 - 2016 .......................................................................................... 59
Bảng 4.21: Kết quả thu hồi đất để giao đất ở theo đơn vi hạ̀ ṇ h chiń h trên địa bàn
huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 - 2016 ............................................................ 60
Bảng 4.22. Kết quả chuyển mục đích theo đối tƣợng sử dụng đất của huyện Phú
Lƣơng giai đoạn 2014-2016 ................................................................................ 62
Bảng 4.23. Kết quả đất chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi
nông nghiệp của huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016................................ 63
Bảng 4.24. Kết quả xin chuyển mục đích sử dụng so với nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất của huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016 ......................... 64


vi
DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1 Nhóm đất phân theo mục đích sử dụng ..........................................................36
Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2014 - 2016.............................................................39


vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BGH

: Ban Giám Hiệu

NĐ-CP

: Nghị định Chính phủ

BTNMT

: Bộ Tài nguyên Môi trƣờng

TB – BTC

: Thông báo - Bộ Tài Chính

QĐ-UBND

: Quyết định - Ủy ban nhân dân

V/v

: Về việc

SXKD

: Sản xuất kinh doanh
Giấy chứng nhận quyền sử dụng

GCNQSD

: đất

TNMT

: Tài nguyên Môi trƣờng

PGS

: Phó giáo sƣ

TT

: Thông tƣ

TH.S

: Thạc sĩ

UBND

: Ủy ban nhân dân

THCS

: Trung học cơ sở

NQ

: Nghị quyết

GCN

: Giấy chứng nhận

HĐND

: Hội đồng nhân dân

GDTX

: Giáo dục thƣờng xuyên

THPT

: Trung học phổ thong

MĐSD

: Mục đích sử dụng

ĐVHC

: Đơn vị hành chính


viii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................... iv
DANH MụC HÌNH ........................................................................................................ vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...............................................................................vii
MỤC LỤC ................................................................................................................... viii
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................ 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ........................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................................. 2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập ................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn........................................................................................... 2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................................................... 3
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai .................................................... 3
2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển
mục đích sử dụng đất .............................................................................................. 5
2.2. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho
thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất ................................................ 6
2.2.1 Khái niệm và một số quy định trong việc giao đất ........................................ 6
2.2.2. Khái niệm và một số quy định trong cho thuê đất ...................................... 16
2.2.3. Khái niệm và một số quy định trong việc chuyển mục đích sử dụng đất ... 23
2.2.4. Khái niệm và một số quy định trong việc thu hồi đất ................................. 27
2.3. Sơ lƣợc tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử
dụng đất của tỉnh Thái Nguyên. ............................................................................. 29
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................ 31
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ................................................... 31
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................. 31
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 31
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu ...................................................... 31
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu ................................................................................... 31


ix
3.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu .................................................................. 31
3.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 31
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Lƣơng ........................ 31
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của huyện Phú Lƣơng31
3.3.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích
sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 - 2016 .................... 31
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................... 32
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu...................................................................... 32
3.4.2. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu ......................................... 32
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................................ 33
4.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Lƣơng ................................ 33
4.1.1.Điều kiện tự nhiên ........................................................................................ 33
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội............................................................................ 38
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú
Lƣơng ........................................................................................................................ 42
4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phú Lƣơng năm 2016............................ 42
4.2.2 Khái quát công tác quản lý đất đai của huyện Phú Lƣơng .......................... 44
4.3.Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử
dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2014 – 2016 .............................. 48
4.3.1 Đánh giá công tác giao đất ........................................................................... 48
4.3.2 Đánh gá công tác cho thuê đất ..................................................................... 54
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất .................................................................... 57
4.3.4 Đánh giá công tác chuyển mục đích sử dụng đất ....................................... 62
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp khắc phục đối
với công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên
địa bàn huyện Phú Lƣơng. ........................................................................................ 64
4.4.1. Thuận lợi ..................................................................................................... 64
4.4.2. Khó khăn ..................................................................................................... 65
4.4.3. Đề xuất một số giải pháp ........................................................................... 66
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 67
5.1 Kết luận ............................................................................................................... 67
5.2 Kiến nghị ............................................................................................................. 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 69


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý
giá của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất củ sự sống, là tƣ liệu sản xuất
đặc biệt không gì thay thế đƣợc đối với sản xuất nông – lâm nghiệp, là nền tảng
cho sự sống của con ngƣời và nhiều sinh vật khác, nếu không có đất sẽ không có
sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con ngƣời. Cho nên việc quản lý và sử
dụng đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng. Đất đai có ý nghĩa chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cùng với áp
lực về sự gia tăng dân số làm cho diện tích đất ngày càng bị thu hẹp. Đồng thời
kéo theo quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ làm cho đất đai ngày càng có giá
trị kinh tế cao. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích
sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai, đó cũng là
một cơ sở pháp lý để ngƣời sử dụng nắm đƣợc quyền và nghĩa vụ của mình. Vì
vậy, việc sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên này là một yêu
cầu rất cấp bách. Để nắm bắt đƣợc tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất
và chuyển mục đích sử dụng đất thì việc đánh giá công tác này rất cần thiết,
nhằm tìm ra khó khăn, nguyên nhân từ đó đề ra những biện pháp khác phục
nhằm tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng đất.
Điều này càng quan trọng trong bối cảnh của huyện Phú Lƣơng hiện nay,
một huyện đang phát triển với nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng. Chính vì
vậy, việc đánh giá công tác quản lý đất đai nói chung, công tác giao đất, cho
thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện nói
riêng để thấy đƣợc những thuận lợi và khó khăn, tìm ra các nguyên nhân để từ
đó đề ra các giải pháp khắc phục làm tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng đất
là rất cần thiết.
Xuất phát từ những yêu cầu đó, đƣợc sự nhất trí của ban giám hiệu nhà
trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên và sự hƣớng dẫn của thầy Th.S


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×