Tải bản đầy đủ

Bảng tóm tắt đánh giá tác động môi trường dự án

TÓM TẮC CHƯƠNG I

Trên cơ sở các nội dung chủ yếu của dự án đã được trình bày tại chương 1
chúng tôi tóm tắc các hoạt động chính có ảnh hưởng tối môi trường dưới dạng
bảng sau:

Các hoạt động
của dự án

Tiến độ thực hiện

Công nghệ, cách
thực hiện

Các yếu tố môi
trường có khả năng
phát sinh

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CỦA DỰ ÁN
- Phát cỏ, đốn Chỉ diễn ra trong Chủ yếu dùng -Bụi và khí thải
cây.

thời gian ngắn từ 5- phương pháp thủ - tiếng ồn
công.
- Tạo mặt bằng 7 ngày.
- Thay đổi cảnh quan.
GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN
Hoạt động san Trong khoảng thời Dùng xe ô tô vận - Bụi
lấp mặt bằng
gian từ 15 đến 30 chuyển, xe ủi, xe lu - Tiếng ồn
ngày
- Chất thải
Hoạt động của Trong khoảng thời Dùng xe ô tô vận - Bụi
các phương tiện gian từ 60 đến 90 chuyển vật liệu xây - Khi thải
vận tải/ thiết bị ngày
dựng, xe cuốc để - Ồn
thi công
đào móng, ô chôn - Rung
lấp, xe ủi, xe lu,
- Rủi ro trong giao
máy trộn bê tông,
thông.
máy đầm, máy
- Chất thải
bơm nước, máy
khoan, máy cắt….
Sinh hoạt của Trong khoảng thời
- Chất thải sinh hoạt,
CBCNV
tại gian từ 80 đến 100
công ngiệp
công trường
ngày
- Nước thải sinh hoạt.
- Mâu thuẫn với người
dân địa phương
Xây dựng các Trong khoảng thời Dùng xe ô tô vận - Bụi và khí thải từ các
hạng mục công gian từ 100 đến chuyển vật liệu xây phương tiện máy móc
trình,đường giao 120 ngày
dựng, xe cuốc để thiết bị…
thông, hệ thống
đào móng, ô chôn - Tiếng ồn


thoát nước, hệ
lấp, xe ủi, xe lu,


thống thu gom
nước rác, hệ
thống xử lý
nước thải và các
công trình kỹ
thuật khác…..

máy trộn bê tông,
máy đầm, máy
bơm nước, máy
khoan, máy cắt….

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN
Hoạt động của Trong suốt quá Dùng xe ô tô vận
các phương tiện trình hoạt động của chuyển chất thải,
vận chuyển chất dự án
máy ủi bánh xích
thải và máy móc
để ủi rác, máy
thiết bị phục vụ
đầm, máy đào,
quá trình chôn
máy xúc…
lấp chất thải.
Hoạt động chôn Trong suốt quá Dùng máy ủi bánh
lấp chất thải
trình hoạt động của xích để ủi rác, máy
dự án
đầm, máy đào,
máy xúc…

Hoạt động của Trong suốt quá
Cán bộ công trình hoạt động của
nhân viên tại dự án
khu chôn lấp

Hoạt động đóng Trong suốt quá
cửa Khu chôn trình hoạt động của
lấp
dự án.

- Nước thải sinh hoạt
- Nước mưa chảy tràn.
- Chất thải rắn xây
dựng.
- Chất thải rắn sinh
hoạt.
- Chất thải nguy hại.
- Bụi, khí thải
- Tiếng ồn
- Rủi ro giao thông
- Phát sinh chất thải
nguy hại
- Mùi hôi
- Vi sinh vật gây bệnh
- Nước rỉ rác
- Khí thải
- Nước từ ô chôn lấp rò
rỉ làm ảnh hưởng tới
tầng đất và nước ngầm.
- Sụp lún ô chôn lấp.
- Nước thải sinh hoạt.
- Chất thải
- Các sự cố (cháy, nổ,
tai nạn…..)
- Mâu thuẫn với người
địa phương.
- Nước rỉ rác
- Khí thải
- Các sự cố (sụt lún,
trượt lỡ đất, nứt….)


TÓM TẮC CHƯƠNG V

Bảng 5.1. Tổng hợp các hoạt động, tác động môi trường,
các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, các công trình xử lý môi trường của dự án

Các hoạt động
của dự án

Các tác động
môi trường

Các công trình, biện
pháp bảo vệ môi
trường

Kinh phí
Thời gian thực
thực hiện các hiện và hoàn thành
công trình
bảo vệ môi
trường

Trách
nhiệm tổ
chức thực
hiện

Trách nhiệm
giám sát

5

6

7

Chỉ diễn ra trong
thời gian ngắn từ 57 ngày và hoàn
thành trước khi
bước vào giai đoạn
xây dựng

Công ty cổ
AAAA

(VNĐ)
1

2

3

4

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CỦA DỰ ÁN
- Phát cỏ, đốn
cây.
- Tạo mặt bằng

-Bụi và khí thải
- tiếng ồn
- Thay đổi cảnh
quan.

- Phun nước chống
bụi
- Bố trí giờ làm việc
hợp lý

10.000.000

AAAAA
, UBND xã


GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN
Hoạt động san
lấp mặt bằng

- Bụi
- Tiếng ồn
- Chất thải

- Dùng máy bơm để
phun nước chống bụi.
- Bố trí giờ làm việc
hợp lý, thường xuyên
bảo trì, bảo dưỡng
máy móc để giảm ồn

Trong khoảng thời
gian từ 15 đến 30
ngày

Công ty cổ
AAAA

Công ty AAA
UBND xã,
Phòng tài
nguyên và môi
trường huyện

Công ty cổ
AAAA

UBND xã,
Phòng tài
nguyên và môi
trường huyện

15.000.000

- Bố trí các thùng để
chứa chất thải.
Hoạt động của
các phương
tiện vận tải/
thiết bị thi
công

Bụi
-Khi thải
-Ồn
-Rung
- Rủi ro trong
giao thông.
- Chất thải

- Dùng máy bơm để
phun nước chống bụi.
- Bố trí giờ làm việc
hợp lý, thường xuyên
bảo trì, bảo dưỡng
máy móc để giảm ồn.
- Bố trí hợp lý trong
quá trình vận chuyển,
yêu cầu các xe không
chở quá tải và phải
phủ kín bạt khi vận
chuyển vật liệu.

Trong khoảng thời
gian từ 60 đến 90
ngày
15.000.000


- Sử dụng các thiết bị
máy móc, phương
tiện vận chuyển được
kiểm định đạt tiêu
chuẩn.
- Bố trí các thùng
chứa chất thải và
chuyển giao cho đơn
vị có chức năng xử lý.
Sinh hoạt của
CBCNV tại
công trường

- Chất thải sinh - Bố trí các thùng
hoạt, công ngiệp chứa chất thải và
chuyển giao cho đơn
- Nước thải sinh
vị có chức năng xử lý.
hoạt.
- Thuê nhà vệ sinh di
- Mâu thuẫn với
động cho công nhân
người dân địa
25.000.000
sử dụng.
phương
- Xây dựng bể tự hoại
3 ngăn để xử lý nước
thải sinh hoạt.
- Quản lý tốt người
lao động và phối hợp
với chính quyền địa

Trong khoảng thời
gian từ 80 đến 100
ngày

Công ty cổ
AAAA


phương để đảm bảo
an ninh trật tự tại khu
vực.
Xây dựng các
hạng mục công
trình, đường
giao thông, hệ
thống thoát
nước, hệ thống
thu gom nước
rác, hệ thống
xử lý nước thải
và các công
trình kỹ thuật
khác…..

- Bụi và khí thải
từ các phương
tiện máy móc
thiết bị…
- Tiếng ồn
- Nước thải sinh
hoạt
- Nước mưa
chảy tràn.
- Chất thải rắn
xây dựng.
- Chất thải rắn
sinh hoạt.
- Chất thải nguy
hại.

- Dùng máy bơm để
phun nước chống bụi.

Công ty cổ
AAAA

- Sử dụng các thiết bị
máy móc, phương
tiện được kiểm định
đạt tiêu chuẩn.
- Yêu cầu các phương
tiện, thiết bị sử dụng
nhiên liệu sạch.

Trong khoảng thời
gian từ 100 đến 120
ngày

- Bố trí giờ làm việc
hợp lý, thường xuyên
bảo trì, bảo dưỡng
máy móc để giảm ồn.
- Trang bị các thiết bị
chống ồn, bụi…
- Xây dựng nhà vệ
sinh cho CBCNV làm
việc tại công trường.

200.000.000

Công ty AAA
UBND xã Phòng
tài nguyên và
môi trường
huyện, Sở tài
nguyên và Môi
trường, Sở Xây
dựng.


- Xây dựng bể tự hoại
3 ngăn để xử lý nước
thải sinh hoạt.
- Xây dựng hệ thống
thoát nước để thu
gom nước mưa.
- Bố trí các thùng
chứa chất thải riêng
biệt cho từng loại và
chuyển giao cho đơn
vị có chức năng xử lý.
GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN
Hoạt động của
các phương
tiện vận
chuyển chất
thải và máy
móc thiết bị
phục vụ quá
trình chôn lấp
chất thải.

- Bụi, khí thải
- Tiếng ồn
- Rủi ro giao
thông
- Phát sinh chất
thải nguy hại

- Dùng máy bơm để
phun nước chống bụi.

Công ty
AAA

- Thường xuyên bảo
trì, bảo dưỡng máy
móc thiết bị để giảm
ồn và tránh các sự cố.
- Trồng cây xanh
xung quanh khu chôn
lấp để tạo cảnh quan
và điều hòa khí hậu,

Khi dự án đi vào

Công ty AAA
UBND xã Phòng
tài nguyên và
môi trường
huyện, Sở tài
nguyên và Môi
trường, Sở Xây
dựng.


giảm bụi, khí thải, ồn.
- Bố trí xe vận chuyển
chất thải vào khu
100.000.000
chôn lấp một cách
hợp lý, yêu cầu các xe
không chở quá tải và
phải phủ kín bạt khi
vận chuyển.
- Xây dựng các quy
trình vận hành an toàn
và trang bị các thiết bị
ứng cứu khi có sự cố
(bình chữa cháy,
cát…) cho các
phương tiện, thiết bị.
- Sử dụng các thiết bị
máy móc, phương
tiện vận chuyển được
kiểm định đạt tiêu
chuẩn.
- Bố trí các thùng
chứa chất thải và
được lưu giữ an toàn

hoạt động


trong kho trước khi
chuyển giao cho đơn
vị có chức năng xử lý.
Hoạt động
chôn lấp chất
thải

- Mùi hôi
- Vi sinh vật gây
bệnh
- Nước rỉ rác
- Khí thải
- Nước từ ô
chôn lấp rò rỉ
làm ảnh hưởng
tới tầng đất và
nước ngầm.

- Sử dụng chế phẩm
sinh học để xử lý mùi
hôi.

Trong suốt quá trình Công ty
hoạt động của dự án AAA

- Phun thuốc diệt
ruồi, muỗi và các côn
trùng gây bệnh.
- Nước rỉ rác được thu
gom về trạm xử lý
nước thải để xử lý
bằng phương pháp lý
hóa kết hợp với sinh
học.

- Sụp lún ô chôn
- Khí thải từ các ô
lấp.
chôn lấp dù rất ít
nhưng sẽ được thu
gom bởi hệ thống thu
gom khí thải được đặt
tại các ô chôn lấp.

- Sử dụng các phương

200.000.000

Công ty cổ phần
Công ty AAA
UBND xã Phòng
tài nguyên và
môi trường
huyện, Sở tài
nguyên và Môi
trường, Sở Xây
dựng.


pháp chống thấm đáy
các ô chôn chất thải
thật kỹ để đảm bảo
không gây rò rỉ nước
rác như nền đáy ô
chôn lấp được phủ
một lớp đất sét dày 60
cm, sau đó phủ chống
thấm bằng một lớp
vải địa HDPE dày
2mm trên lớp đất sét.
- Để hạn chế hiện
tượng sụp, lún tại ô
chôn lấp thì chủ dự án
phải giám sát chặt chẽ
ngay tại giai đoạn
thiết kế tới thi công
đồng thời lắp đặt thiết
bị phát hiện rò rỉ và
sụp lún.
Hoạt động của
Cán bộ công
nhân viên tại

- Nước thải sinh
hoạt.
- Chất thải

- Xây dựng bể tự hoại
3 ngăn để xử lý nước
thải sinh hoạt.

Công ty AAA
UBND xã Phòng
tài nguyên và
môi trường


khu chôn lấp

- Các sự cố
(cháy, nổ, tai
nạn…..)
- Mâu thuẫn với
người địa
phương.

- Bố trí các thùng
chứa chất thải và
được lưu giữ an toàn
trong kho trước khi
chuyển giao cho đơn
vị có chức năng xử lý.
100.000.000
- Có các hướng dẫn,
tập huấn cho CBCNV
làm việc tại khu chôn
lấp về các sự cố có
thể xảy ra và các biện
pháp xử lý khi xảy ra
sự cố.
- Trang bị đầy đủ các
trang thiết bị, các
phương tiện ứng cứu
khi có sự cố xảy ra
(bình chữa cháy loại
lớn và nhỏ, thùng
đựng cát, máy bơm
chữa cháy, bồn chứa
nước chữa cháy, tủ
thuốc.....) Có các hệ
thống biển báo,

Trong suốt quá trình Công ty
hoạt động của dự án AAA

huyện, Sở tài
nguyên và Môi
trường, Sở Xây
dựng.


hướng dẫn đặt tại
những khu vực cần
thiết và dễ nhận biết.
- Cung cấp đầy đủ các
trang thiết bị bảo hộ
lao động (bao tay, mũ,
giày, quần áo, kính,
khẩu trang) cho người
lao động. Có kế
hoạch và bố trí các
địa điểm sơ tán trang
thiết bị khi xảy ra sự
cố
- Ưu tiên sử dụng
người lao động là
người địa phương
đồng thời đề ra các
biện pháp quản lý tốt
người lao động và
phối hợp với chính
quyền địa phương để
đảm bảo an ninh trật
tự tại khu vực.


Hoạt động
đóng cửa Khu
chôn lấp

- Nước rỉ rác
- Khí thải
- Các sự cố (sụt
lún, trượt lỡ đất,
nứt….)

- Nước rỉ rác được thu
gom về trạm xử lý
nước thải để xử lý
bằng phương pháp lý
hóa kết hợp với sinh
học.
- Khí thải từ các ô
chôn lấp dù rất ít
nhưng sẽ được thu
gom bởi hệ thống thu
gom khí thải được đặt
tại các ô chôn lấp.
- Để hạn chế các sự
cố (sụt lún, trượt, lỡ
đất….) chủ dự án Sử
dụng các phương
pháp chống thấm đáy
các ô chôn lấp thật kỹ
để đảm bảo không
gây rò rỉ nước rác như
nền đáy ô chôn lấp
được phủ một lớp đất
sét dày 60 cm, sau đó
phủ chống thấm bằng

Trong suốt quá trình Công ty
hoạt động của dự án AAA

200.000.000

Công ty AAA
UBND xã Phòng
tài nguyên và
môi trường
huyện, Sở tài
nguyên và Môi
trường, Sở Xây
dựng.


một lớp vải địa HDPE
dày 2mm trên lớp đất
sét.
- Đồng thời chủ dự án
phải giám sát chặt chẽ
ngay tại giai đoạn
thiết kế tới thi công
và lắp đặt thiết bị phát
hiện rò rỉ và sụp lún.
- Bên cạnh đó sẽ theo
dõi thường xuyên để
phát hiện kịp thời các
sự cố từ đó đưa ra các
giải pháp xử lý thích
hợp.
- Sau khi kết thúc việc
chôn lấp tại mỗi ô sẽ
tiến hành phủ kín bề
mặt bằng lớp vải địa
kỹ thuật HDPE, sau
đó phủ một lớp đất
lên trên đồng thời tiến
hành trồng cây.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×