Tải bản đầy đủ

Mẫu báo cáo tuần đơn vị tư vấn giám sát

Chủ đầu tư

Nhà thầu

Tư Vấn Giám Sát

ISO 9001:2008

CÔNG TRÌNH/ PROJECT : TRUNG TÂM CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA CHẤT
LƯỢNG CAO.
ĐỊA ĐIỂM/ Site: THỊ TRẤN THỐNG NHẤT, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA.

BÁO CÁO TUẦN CỦA IDCo
WEEKLY REPORT OF IDCo
04
Nơi nhận / To

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Số Dự án / Project No.


05+06

Nhà Thầu: 1: Công ty CP xây dựng Minh Sáng
Sao gởi / Cc

2: Công ty CP Naconex

Số văn bản/ Do. No.

12/BCT

3: Công ty CP XD Quốc Việt
Sao gởi / Cc

I.

Văn Phòng TVGS: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết
Kế Công Nghiệp và Dân Dụng (IDCo)

Tuần / Week/
Tháng/month

04/05

CÔNG VĂN ĐẾN & ĐI / INCOMING & OUTGOING DOCUMENTS

II. CÔNG TÁC THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU/ CONTRACTOR’S ACTIVITIES:
1.

Công việc/ Activities:

A: Nhà thầu Naconex - Kết cấu chuồng trại, kho tàng (gói thầu 05)
-

Nhà thầu đang gia công kết cấu thép chuồng 10+11+ Bể Ủ tại Xưởng của đơn vị.

-

Hoàn thành công tác lắp dựng hệ khung kèo chuồng 03.


-

Thực hiện công tác LD Kết cấu khung kèo chuồng 02+06+07+09

-

Thực hiện công tác lợp mái Tôn chuồng 03

-

Thực hiện công tác lắp đặt Bulong chuồng 10 và Bể Ủ.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 1/16


B: Nhà Thầu Minh Sáng: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng (gói thầu 06)

+ Các công tác thực hiện:
* Chuồng số 04 (Nhà Vắt Sữa):
+ Hoàn thành bê tông Cột trục (X1-X16)/Y1 và Y5; (X1-X5)/Y`1 và Y`5
* Chuồng số 06:
+ Hoàn thành công tác rải Base trục (X32-X62)/(Y1-Y4).
* Chuồng số 07:
+ Hoàn thành công tác rải Base trục (X1-X31)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 08:
+ Hoàn thành đổ cột trục (X32-X62)/(Y1-Y4)
+ Thực hiện công tác le lèn nền hạ trước khi rải Base trục (X32-X62)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 09:
+ Thực hiện công tác le lèn nền hạ trước khi rải Base trục (X1-X31)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 10:
+ Thực hiện công tác le lèn nền hạ trước khi rải Base trục trục (X32-X62)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 11:
+ Thực hiện công tác đổ bê tông Đà Kiềng từ trục (X22-X31)/(Y1-Y4)
* Nhà chứa phân:
+ Hoàn thành công tác đổ BT Đế Móng, BT Cổ Cột từ trục X1-X10/Y1-Y4.
* Bể ủ có mái che 14A:
+ Hoàn thành công tác đổ bê tông Nền từ trục X3-X4/Y1-Y7
+ Hoàn thành công tác đổ BT Vách trục X5/Y1-Y4
+ Hoàn thành công tác đổ BT Cột trục X6/Y1-Y4
* Bể ủ không mái che 14B:
+ Bóc lớp đất hữu cơ, lu lèn nền hạ toàn bộ vị trí Bể Ủ
+ Thực hiện công tác GCLD Ván Khuôn, thép đổ BT Móng Bể Ủ trục X1 + X2.
C: Nhà Thầu Quốc Việt:
a. Hạ tầng kỹ thuật (Gói thầu số 07)

+ Hoàn thành công tác xây Mương đá hộc giữa GĐI và GĐII.
+ Thực hiện công tác xây hố ga tự thấm nước rỉ cỏ bệ ủ có mái che 14A
+ Thực hiện công tác đổ bê tông đường D3 – 17m và D4 – 17m
Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 2/16


+ Hoàn thiện nền Base đường A4 quanh bể Ủ cỏ 14A
+ Thực hiện công tác GCLD thép, Ván khuôn và đổ BT Mương thoát Phân dọc chuồng bò
sữa số 02.
+ Hoàn thành cống hộp bê tông cốt thép thoát nước mưa giữa 2 giai đoạn.
b. Hạng mục: San Lấp
+ Đào đất đáy Hồ Biogas số 01 vận chuyển đến nơi quy định của CĐT.
2.

Đối chiếu với Tiến độ/ Comparing to the Schedule:
a/ Hạng mục: San lấp mặt bằng
-

Nhân lực đã có mặt trên công trường: 5-10 Nhân công
Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 91% tổng toàn bộ khối lượng gói thầu

b/ Hạng mục: CCLD Kết cấu chuồng trại, kho tàng
-

Nhân lực đã có mặt trên công trường: 75- 90 Nhân công

-

Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 65% tổng toàn bộ khối lượng kế hoạch đề ra.

c/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật.
-

Nhân lực đã có mặt trên công trường: 20-25 Nhân công
Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 20% tổng toàn bộ khối lượng gói thầu

d/ Hang mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng

3.

-

Nhân lực đã có mặt trên công trường: 90 - 110 Nhân công

-

Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 55 % tổng toàn bộ khối lượng kế hoạch đề ra

Nhân lực/ Labor:
a/ Hạng mục: San lấp mặt bằng
+ Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật: 03 người/ngày
+ Công nhân: Trung bình 5-10 người / ngày
b/ Hạng mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng
+ Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật : 05 người / ngày.
+ Công nhân: Trung Bình 90-110 người / ngày.
c/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 3/16


+ Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật: 03 người/ngày
+ Công nhân: Trung bình 30-40 người / ngày
d/ Hạng mục: CCLD Kết cấu chuồng trại, kho tàng
+ Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật: 02 người
+ Công nhân: Trung bình 30 - 40 người / ngày tại chân công trình
4.

Thiết bị thi công/ Equipment

a/ Hạng mục: San lấp mặt bằng
+ Máy đào: 03; Ôtô chở đất: 05; Máy ủi: 02; xe lu: 01; Máy thủy bình
b/ Hạng mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng
+ Máy đào : 02; Xe ô tô chở đất: 01; Máy gạt: 01; Máy lu: 01; Máy trộn : 5; Máy cắt thép: 03 ;
Máy uốn thép: 01 Máy thủy bình: 03; Máy toàn đạc: 02; Máy ủi 01.
c/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật
+ Máy đào: 03; Ôtô chở đất: 05; Máy ủi: 02; xe lu: 01; Máy thủy bình: 02; Máy hàn: 2; Máy
đầm cóc: 1; Máy trộn 250L: 2; Máy đầm dùi: 2; máy đục bê tông 02.
d/ Hạng mục: Kết cấu thép chuồng trại, kho tàng
+ Máy thủy bình: 01; Máy hàn: 2, máy kinh vĩ 01; xe máy cẩu: 03; khoan
5.

Vật tư trong tuần/ Material during week:
a/Hạng mục: San lấp mặt bằng:
+ Không có
b/ Hạng mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng
+ Bê tông thương phẩm Minh Nguyên
+ Xi măng Nghi Sơn, Cát, đá 1x2, đá 0x4
+ Thép Việt Nhật
c/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật
+ Bê tông thương phẩm Minh Nguyên
+ Xi măng Nghi Sơn, Cát, đá 1x2, đá 0x4
+ Thép Việt Nhật
d/ Hạng mục: Kết cấu thép chuồng trại, kho tàng

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 4/16


+ Bu lông neo chân cột.
+ Khung kèo chuồng 06+07+08+09
+ Tôn, tấm cát tường, lưới chống võng.
6.

Kế hoạch tuần tới/ Plan for next week:

A : Đối với nhà thầu Minh Sáng : Xây dựng chuồng trại, Kho tàng

* Chuồng số 03 :
+ Hoàn thiện lại cao độ Base đá 0x4 nền chuồng
+ Thực hiện công tác GCLD Thép nền chuồng 03
* Chuồng số 08 :
+ Hoàn thiện công tác rải Base nền chuồng trục (X32-X62)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 09 :
+ Hoàn thiện công tác rải Base nền chuồng trục (X1-X31)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 10 :
+ Hoàn thiện công tác rải Base nền chuồng trục (X32-X62)/(Y1-Y4)
* Chuồng số 11 :
+ Hoàn thành công tác san gạt lấp đất nền móng trục (X32-X62)/(Y1-Y4).
* Chuồng số 11 :
+ + Thực hiện công tác le lèn nền hạ trước khi rải Base trục trục (X32-X62)/(Y1-Y4)
* Nhà chứa phân :
+ Hoàn thành đầm chặt và đổ BT Đà kiềng.
+ Định vị và đào Bể lắng thoát nước phân
* Bể Ủ có mái che:
+ Hoàn thành công tác vệ sinh bàn giao Bể ủ trục X3-X4 cho CĐT.
+ Triển khai công tác đổ bê tông Cột và Vách trục X6/Y1 - Y4.
+ Triển khai đổ BT Vách trục X5/Y4 - Y7.
+ GCLD thép Sàn trục X4-X5/Y1 –Y7
* Bể Ủ không mái che:
+ Triển khai công tác đổ bê tông Cột và Vách trục X1/Y1 – Y7
+ Triển khai công tác GCLD Ván khuôn thép đổ bê tông Cột trục X3/Y1 – Y7
B : Đối với nhà thầu Quốc Việt : Hạ tầng kỹ thuật và San lấp
a. Gói Hạ Tầng Kỹ Thuật:
+ Triển khai công tác phóng tuyến, đào móng chôn cọc hàng rào kẽm gai từ vị trí P19 – P44.
Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 5/16


+ Thực hiện công tác đào mương, GCLD ván khuôn, thép hệ thống mương thoát phân tuyến
B1 - B15.
+ Thực hiện công tác đào mương, GCLD thép, ván khuôn hệ thống cống hộp qua đường
Giáp ranh GD1 và GD2.
+ Hoàn thiện cost Base tuyến đường D3, D4 còn lại
+ Phóng tuyến và đào mương đá hộc dọc tuyến đường A1 của GDD2
b. San Lấp Mặt Bằng
+ Thực hiện công tác đào đáy hồ Biogas số 01 + 02 vận chuyển về nơi tập kết CĐT quy định
C : Đối với nhà thầu Naconex – Khung kèo thép chuồng trại, Kho tàng
+ Hoàn thành công tác GCLD xong công tác lắp dựng Khung kèo chuồng 02

+ Thực hiện công tác lắp dựng Tôn mái đặt mục tiêu đạt 20% KL toàn mái chuồng 02
+ Hoàn thành công tác lợp mái Tôn chuồng 03 đặt mục tiêu đạt 50% KL còn lại.
+ Hoàn thành công tác lắp dựng khung kèo chuồng 06 + 07 đặt mục tiêu đạt 50% KL còn lại.
+ Thực hiện công tác lắp dựng khung kèo đặt mục tiêu đạt 20% KL toàn chuồng 08
+ Hoàn thành công tác lắp dựng khung kèo chuồn 09 đặt mục tiêu đạt 50% KL còn lại.
+ Thực hiện công tác lắp dựng Bulong Bể Ủ có mái phần còn lại
7.

An toàn lao động/ Labor safety:

8.

Công trường hoạt động bình thường, an toàn.

Vệ sinh môi trường.

-

Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

IV. CÁC CÔNG TÁC PHỐI HỢP / CO-ORDINATIVE ACTIVITIES:

V. CÁC KIẾN NGHỊ / SUGGESTIONS:

a. Về hồ sơ quản lý chất lượng:
1: Nhà thầu Minh Sáng thi công gói: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng
+ Danh mục trang thiết bị đưa vào sử dụng (có hồ sơ + chứng chỉ kiểm định), có giấy phép
điều khiển của người vận hành thiết bị.
2: Nhà thầu Quốc Việt thi công gói: Hạ tầng kỹ thuật, San lấp
+ Danh mục trang thiết bị đưa vào sử dụng (có hồ sơ + chứng chỉ kiểm định), có giấy phép
điều khiển của người vận hành thiết bị.
3: Nhà thầu Naconex thi công gói: Khung kèo thép chuồng trại, Kho tàng
Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 6/16


+ Cung cấp chứng chỉ, giấy tờ liên quan đến Bulong + Tấm lợp cách nhiệt + Lưới chống
võng Inox và Tôn ( do TVGS chỉ nhận được bằng hình ảnh)
+ Cung cấp chứng chỉ chất lượng thép Việt Nam phục vụ thi công cửa trời.
b. Về tiến độ thi công:
1. Nhà thầu Minh Sáng thi công gói: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng
- Đề nghị nhà thầu Minh Sáng sớm có bản kế hoạch thi công tháng để các bên làm căn cứ
theo dõi và đánh giá.
- Đề nghị nhà thầu bố trí thêm nhân lực tăng ka để thực hiện các công tác phù hợp kịp tiến
độ xây lắp.
2. Nhà thầu Quốc Việt thi công gói: Hạ tầng kỹ thuật, San lấp
-

Đề nghị nhà thầu Quốc Việt sớm có bảng Tiến độ chi tiết hoàn chỉnh nhất và bản kế

hoạch thi công tháng để các bên làm căn cứ theo dõi và đánh giá.
đó.

Đề nghị BCH công trường khi đem ra kế hoạch cần thực hiện đúng đủ nội dung kế hoạch

3. Nhà thầu Naconex thi công gói: CCLD kết cấu thép chuồng trại, Kho tàng
- Đề nghị nhà thầu naconex bổ sung thêm nhân lực đẩy nhanh công tác lắp dựng tấm lợp
Tôn Mái để các nhà thầu khác thực hiện các công tác khác được thuận lợi hơn.
c. Về ATLĐ:
Nhà thầu Minh Sáng + Quốc Việt + Naconex thi công gói: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng và
San lấp Hạ tầng kỹ thuật
-

Cung cấp Danh sách công nhân tham gia đã học khóa ATLĐ và mua bảo hiểm.

- Cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho công nhân lao động trực tiếp, CBKT gián
tiếp thực hiện các công tác trên công trường.
-

Nhà thầu Naconex cung cấp Biện pháp thi công lắp dựng Khung kèo và lợp mái.

d. Về công tác thi công ngoài hiện trường:
- Để nghị các nhà thầu cần tổ chức kiểm tra nội bộ và phối hợp chặt chẽ với TVGS để kiểm
tra các công tác thực hiện kịp thời để triển khai các công tác tiếp theo. Tránh ảnh hưởng tiến độ,
chất lượng.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 7/16


VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
1.Chuồng 2+3: Lắp dựng khung kèo thép + lợp tôn chuồng 3.
- Lắp dựng khung kèo thép:

- Lợp tôn chuồng 03:

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 8/16


2. Chuồng nhà vắt sữa: Đổ bê tông cột.

3. Chuòng bê: Định vị, đào đất hố móng, sửa móng thủ công, đổ bê tông lót, GCLD cốt thép ván khuôn
và đổ bê tông móng.

4. Chuồng 6+7: San gạt lu lèn nền hạ, rải đá 0x4 + Lắp dựng khung kèo thép.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 9/16


5. Chuồng 8+9: San gạt lu lèn nền hạ, rải đá 0x4 + Lắp dựng khung kèo chuồng 9.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 10/16


6. Chuồng 10: San gạt lu lèn nền hạ.

7. Chuồng 11: GCLD cốt thép ván khuông và đổ bê tông đà kiềng.

8.Bệ ủ có mái che 14A: GCLD cốt thép ván khuôn và đổ bê tông vách (X4+X5) + trụ (X5+X6) + sàn
(X3-X4):

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 11/16


9.Bệ ủ không mái che 14B: GCLD Ván Khuôn, thép đổ BT Móng Bể Ủ trục X1 + X2, lu lèn nền

hạ trục X1-X4:

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 12/16


10.Nhà chứa phân: Sửa móng thủ công, đổ bê tông lót, GCLD cốt thép ván khuôn đổ bê tông móng + cổ
cột.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 13/16


11. San lấp hồ biogas: Đào hồ biogas 01

12. Mương thoát phân dọc chuồng 2: Đào móng, sửa móng thủ công, đổ bê tông lót, GCLD cốt thép ván
khuôn và đổ bê tông đáy + thành mương.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 14/16


13. Mương đá hộc thoát nước mưa giữa 2 giai đoạn. Đã hoàn thành.

14: Hoàn thành cống hộp bê tông cốt thép thoát nước mưa giữa 2 giai đoạn.

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 15/16


15. Thi công hố ga thu nước rỉ cỏ bệ ủ 14A:

16. Thi công đường D3, D4.

ĐẠI DIỆN TVGS

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

( Người báo cáo )

Cao Hữu Phúc

Nguyễn Anh Tuấn
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
NACONEX

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
QUỐC VIỆT

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
MINH SÁNG

Nguyễn Trọng Trung

Lê Anh Chiến

Hồ Văn Ngọc

Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01
Ngày ban hành: 27/5/2018
Lần ban hành: 23

Trang 16/16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×