Tải bản đầy đủ

de kiem tra 1 tiet TIN học 11 HKI 132

TRƯỜNG THPT ĐĂK Ơ

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Mã đề: 132
Môn: Tin học – Khối 11
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Tổng điểm bài thi:

Lớp:
Họ tên học sinh:

TRẮC NGHIỆM: Học sinh dùng bút chì tô kín một ô tròn ứng với phương án trả lời.
Câu và đáp án
Câu và đáp án
Câu và đáp án
Câu và đáp án
Tổng số Điểm trắc
1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D 31 A B C D câu đúng nghiệm
2


A

B

C

D

12

A

B

C

D

22

A

B

C

D

32

A

B

C

D

3


A

B

C

D

13

A

B

C

D

23

A

B

C

D

33

A

B

C

D

4

A

B

C

D

14

A

B

C

D

24

A

B

C

D

34

A

B

C

D

5

A

B

C

D

15

A

B

C

D

25

A

B

C

D

35

A

B

C

D

6

A

B

C

D

16

A

B

C

D

26

A

B

C

D

36

A

B

C

D

7

A

B

C

D

17

A

B

C

D

27

A

B

C

D

37

A

B

C

D

8

A

B

C

D

18

A

B

C

D

28

A

B

C

D

38

A

B

C

D

9

A

B

C

D

19

A

B

C

D

29

A

B

C

D

39

A

B

C

D

10 A

B

C

D

20

A

B

C

D

30

A

B

C

D

40

A

B

C

D

Câu 1: Trong ngôn ngữ Pascal, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
A. Sau mỗi câu lệnh đều phải có dấu chấm phẩy
B. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường
C. Câu lệnh trước End không nhất thiết phải có dấu chấm phẩy
D. Sau từ khóa Begin bắt buộc phải có dấu chấm phẩy
Câu 2: Cho biểu thức trong Pascal: abs(x+1) - 3. Biểu thức tương ứng trong Toán học là:
A. 3 + x − 1
B. 3 − x + 1
C. x − 1 + 3
D. x + 1 − 3
Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để khai báo:
A. thư viện
B. tên chương trình
C. hằng
D. biến
Câu 4: Kết quả của biểu thức sqr(abs(25-30) mod 3) trả về kết quả là:
A. 1
B. 6
C. 2
D. 4
Câu 5: Cho một chương trình còn lỗi như sau:
Var
a, b, c : real ;
a := 1; b := 1; c := 5 ;
d := b*b – 4*a*c ;
writeln(‘d = ’,d);
END.
Tìm kết luận đúng nhất về lỗi của chương trình trong các kết luận sau :
A. Thiếu Begin
B. Không khai báo biến d
C. Thiếu Begin và không khai biến d
D. END không có chấm
Câu 6: Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:
A. hằng
B. biến
C. biểu thức
D. hàm
Câu 7: Để khai báo biến n thuộc kiểu kí tự, ta viết:
A. var n: real;
B. var n: boolean;
C. var n: char;
D. var n: interger;
Câu 8: Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình, ta sử dụng thủ tục:
A. Rewrite();
B. write()
C. writeln();
D. readln().
Câu 9: Kết quả của biểu thức sqrt(17 div 4) trả về kết quả là:
A. 8
B. 2
C. 4
D. 1
Trang 1/3 - Mã đề thi 132


Câu 10: Biến X nhận giá trị là 0.7, khai báo nào sau đây là đúng?
A. var X: integer;
B. var X: real;
C. var X: char;
D. var X: longint;
Câu 11: Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN , câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi:
A. điều kiện được tính toán và cho giá trị sai
B. điều kiện không tính được
C. điều kiện được tính toán xong
D. điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng
Câu 12: Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai
báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
A. Var X, Y: integer;
B. Var X: integer; Y: real;
C. Var X: real; Y: byte;
D. Var X: byte; Y: integer;
Câu 13: Cho biểu thức: (15 mod 2)+ 2 . Giá trị của biểu thức là?
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 14: Câu lệnh dạng lặp lùi có cú pháp là:
A. IF <điều kiện> then ;
B. FOR := DOWNTO DO ;
C. While <điều kiện> DO ;
D. FOR := TO DO ;
Câu 15: Lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ) cho kết quả như thế nào khi xuất ra màn hình?
A. 5 x 4 = 5*4
B. 5 x 4 = 20
C. 20 = 20
D. 20 = 5 * 4
Câu 16: Đâu là câu lệnh gán đúng?
A. X=Y;
B. X;=Y;
C. X:=Y;
D. X:Y;
Câu 17: Trong Pascal, để khai báo biến ta sử dụng cú pháp?
A. Var ;
B. Var =;
C. : kiểu dữ liệu;
D. Var :;
Câu 18: Trong Pascal, biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ?
A. 5a + 7b + 8*c
B. x*y(x +y)
C. {a + b}*c
D. 5*a +7*b +8*c
Câu 19: Để nhập dữ liệu từ bàn phím ta, sử dụng thủ tục nào?
A. Real
B. Writeln
C. Readln
D. Realn
Câu 20: Trong các tên sau, đâu là tên dành riêng (từ khóa) trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
A. Real
B. Vidu
C. Baitap
D. Program
3
Câu 21: Để biểu diễn x trong Pascal ta có thể viết:
A. sqrt(sqr x*x)
B. sqrt (x*x*x)
C. sqr(x)*x
D. sqr(sqrt(x*x*x))
Câu 22: Để gán 2 cho x ta viết câu lệnh:
A. x = =2;
B. x = 2;
C. x:= 2;
D. 2:= x;
Câu 23: Trong Turbo Pascal, để thực hiện chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím:
A. Alt + F9
B. Shift + F9
C. Ctrl + F9
D. Ctrl + F7
Câu 24: Cấu trúc một chương trình được chia làm mấy phần?
A. 1 phần
B. 4 phần
C. 3 phần
D. 2 phần
Câu 25: Biểu thức x 2 − 3 x + 2 được diễn tả trong pascal là:
A. sqr(x*x-3*x+2)
B. sqrt(sqr(x)-3x+2)
C. sqr(sqrt(x)-3*x+2) D. sqrt(sqr(x)-3*x+2)
Câu 26: Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:
A. dấu chấm (.)
B. dấu chấm phẩy (;)
C. dấu hai chấm (:)
D. dấu phẩy (,)
Câu 27: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá USES dùng để khai báo:
A. thư viện
B. hằng
C. biến
D. tên chương trình
Câu 28: Trong các tên sau, tên nào sau đây được đặt đúng trong Pascal?
A. Ho ten
B. 1hoten
C. Ho_ten
D. Ho_ten*1
Câu 29: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Nói chung, chương trình thường gồm hai phần: phần khai báo và phần thân
B. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
C. Phần khai báo nhất thiết phải có
D. Phần thân chương trình có thể không chứa một lệnh nào
Câu 30: Chương trình dịch là chương trình có chức năng:
Trang 2/3 - Mã đề thi 132


A. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy
B. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal thành chương trình thực hiện được trên máy
C. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ máy thành chương trình thực hiện được trên máy
D. chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình hợp ngữ
Câu 31: Để biên dịch chương trình trong Pascal ta nhấn tổ hợp phím:
A. Ctrl + F9
B. Alt + F9
C. Alt + F8
D. Shift + F9
Câu 32: Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10?
A. S = 7
B. S = 9
C. S = 6
D. S = 8
Câu 33: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung x= 12.41, cần
chọn câu lệnh nào sau đây?
A. Writeln(x);
B. Writeln(x:5);
C. Writeln(x:5:2);
D. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);
Câu 34: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng?
A. Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý
nghĩa khác
B. Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt
C. Tên dành riêng là tên đã được NNLT qui định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
D. Tên dành riêng là các hằng hay biến
Câu 35: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?
A. A + B
B. “A nho hon B”
C. A > B
D. N mod 100
Câu 36: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?
A. Biến được chương trình dịch bỏ qua
B. Biến dùng trong chương trình phải khai báo
C. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện
D. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau
Câu 37: Biểu thức ((25 mod 10) div 2) có kết quả là mấy?
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 38: Trong Turbo Pascal, để lưu chương trình ta dùng?
A. F2
B. Shift + F2
C. Ctrl+F2
D. Alt + F2
Câu 39: Cho biểu thức (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0). Giá trị của a là?
A. 24
B. 15
C. 21
D. 16
Câu 40: Cú pháp biểu diễn cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:
A. If <điều kiện> then ;
B. If <điều kiện> ;then
C. If <điều kiện> then else ;
D. If <điều kiện> then ;esle ;
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 3/3 - Mã đề thi 132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x